Rekonstrueerimistoetus Ida-Virumaa

Avatud

Eesmärk

Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima.

Toetus on mõeldud Ida-Viru maakonnas asuvatele ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad osaliselt või terviklikult rekonstrueerida oma korterelamut ning seeläbi tõsta hoone energiatõhususarvu väärtust vähemalt ühe energiatõhususarvu klassi võrra.


Avasime taotlusvooru 24.01.2024 kell 9.00.
Taotlusvooru rahaliste vahendite maht on 9,4 miljonit eurot.

28.04.2024 jõustus toetuse määruse muudatus, millega muuhulgas lisati toetatavate tegevuste nimekirja energiaauditi tegemine ning kaotati toetuse piirsumma. Tutvu muudetud määrusega siin.

Kasutegurid

 • Energiasääst
 • Taastuvenergia kasutuselevõtt
 • Uueväärne ja ohutu elamu

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule
kohalikule omavalitsusele

Teenus sobib, kui

 • rekonstrueeritav korterelamu asub Ida-Virumaal
 • kolme või enama korteriomandiga elamu on kasutusse võetud enne 2000. aastat
 • ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest on vähemalt 80% kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis.

Olulised tingimused

Põhitingimused – terviklik rekonstrueerimine
 • Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass. Elamu terviklikul rekonstrueerimisel saab toetust taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.
 • Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse hiljemalt taotluse esitamise hetkeks.
 • Enne EISile toetuse taotluse esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti ja selle aluseks oleva ehitise auditi ja ehitusuuringu kulu ning tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu, kui see on tekkinud alates 1. veebruarist 2020. a.
 • Toetuse abil tehtavad tööd tuleb lõpetada hiljemalt 01. veebruaril 2026. aastal.
Põhitingimused – osaline rekonstrueerimine
 • Osalise rekonstrueerimise korral tehakse üksikuid töid, millega tuleb saavutada vähemalt ühe energiatõhususarvu võrra kõrgem hoone energiatõhususarvu klass.
 • Osalisel rekonstrueerimisel tehnilise konsultandi nõuet ei rakendata, kuid kui teenust kasutatakse siis teenus on abikõlblik.
 • Enne EISile toetuse taotluse esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti ja selle aluseks oleva ehitise auditi ja ehitusuuringu kulu ning tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu, kui see on tekkinud alates 1. veebruarist 2020. a.
 • Toetuse abil tehtavad tööd tuleb lõpetada  hiljemalt 01. veebruaril 2026. aastal.
Toetuse määr ja suurim toetussumma – terviklik rekonstrueerimine
 • Toetust saab 70% tervikliku rekonstrueerimise korral.
 • Toetuse piirsumma puudub.
Toetuse määr ja suurim toetussumma – osaline rekonstrueerimine
 • Toetust saab 40% osalise rekonstrueerimise korral.
 • Osalisel rekonstrueerimisel toetuse piirsumma puudub.
 • Osalise rekonstrueerimise toetuste maht on kuni 50% taotlusvooru rahaliste vahendite mahust.
Peamised nõuded taotlejale – terviklik ja osaline rekonstrueerimine
 • Toetust võib taotleda:
  • Korteriühistu
  • vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.
 • Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% peavad olema kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku omandis.
 • Toetuse taotlus tuleb esitada esindusõigust omava isiku poolt.
 • Kui korterelamus on kuni 5 korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik või vähemalt ühe korteriomandi omanik peab olema kohaliku omavalitsuse üksus.
 • Kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis, peavad kõik eluruumid olema kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.
Toetatavad tegevused terviklik ja osaline rekonstrueerimine
 • Fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning sellega seotud tehases eelnevalt valmistatud elementide (edaspidi eeltoodetud elemendid) projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Rõdude ja lodžade rekonstrueerimine ja asendamine, rõdu ehitamine, klaasi paigaldamine ning nendega kaasnevad tööd; katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Katuse ja katuslae rekonstrueerimine ja soojustamine ning sellega seotud eeltoodetud elementide projekteerimine, valmistamine ja paigaldamine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Akende, välis- ja tuletõkkeuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Vundamendi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, soojussõlme asendamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Hoone kaugküttevõrguga liitumise tasu ja liitumisega kaasnevad tööd kinnistu piirides.
 • Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine, sealhulgas sadevee immutamiseks, kasutuselevõtuks või äravoolu viibe tekitamiseks vajalike süsteemide rajamine ja rekonstrueerimine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsioonisüsteemi mõõdistamise protokolli koostamine  ning sellega kaasnevad tööd.
 • Jahutussüsteemi ehitamine või jahutusseadme integreerimine tsentraalsesse ventilatsioonisüsteemi.
 • Lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine.
 • Lifti juhtimissüsteemi ja ajami osaline või täielik rekonstrueerimine või lifti asendamine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Üldkasutatavatel pindadel asuva elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine, sealhulgas ehitusseadustiku tähenduses elektriauto laadimistaristu paigaldamine ja soojussõlme välisele elektritoitele ümberlülitamise võimaluse loomine, ning nendega kaasnevad tööd.
 • Üldkasutatavate pindade ja korterite akende soojustuse tasapinda paigaldamine ning kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ning ventilatsioonisüsteemi väljaehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine.
 • Hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks panduse ehitamine või paigaldamine, tuulekoja rekonstrueerimine, käsipuude paigaldamine, invatõstuki paigaldamine ning standardile EVS-EN 81–70 või samaväärsetele nõuetele vastava lifti ehitamine ja nendega kaasnevad tööd.
 • Jäätmemaja ehitamine või rekonstrueerimine või süvakogumismahuti soetamine ja paigaldamine.
 • Rattaparkla ehitamine või rekonstrueerimine.
 • Tuleohutuse ja energia varustuskindluse tagamiseks vajalike seadmete, välja arvatud fossiilsetel kütustel töötavate seadmete, soetamine ja paigaldamine ning sellega seotud tööd.
 • Kaugküttega liitumise tasu.
 • Ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine.
 • Korterelamu rekonstrueerimistöödeks tehnilise konsultandi teenuse kasutamine.
 • Omanikujärelevalve teostamine.
 • Energiaauditi koostamine.

Enne EISile toetuse taotluse esitamise kuupäeva on abikõlblik ehitusprojekti ja selle aluseks oleva ehitise auditi ja ehitusuuringu kulu ning tehnilise konsultandiga sõlmitud lepingust tulenev kulu (alates 1. veebruarist 2020. a ).

Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui omanikujärelevalvet teostab ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik.

Kui rekonstrueerimisprotsessi käigus soovib toetuse saaja muuta rekonstrueerimistöö põhiprojekti, on toetuse saaja kohustatud esitama põhiprojekti muudatuse ja tõendama muudetud põhiprojektile teostatud energiaarvutuse vastavust toetuse saamiseks vajalike rekonstrueerimistööde mahule, kvaliteedile ja energiatõhususele.

Mittetoetatavad tegevused terviklik ja osaline rekonstrueerimine
 • Kinnistu piirete ja parklate ehitamine.
 • Gaasiküttel ja teistel fossiilsetel kütustel töötava kütteseadme paigaldamise kulu.
 • Käibemaks, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõendada, et käibemaksuga maksustamine toimub liikmesriigi väliselt ja seeläbi tekib riigile kulu.
 • Lisakorruse ehitamise, pööningu- või soklikorruse väljaehitamise ja nimetatud tegevustega seotud ettevalmistavate tööde kulu, välja arvatud lifti, rõdu või varikatuse lisamine.
 • Muud ehitustööd, mida ei ole nimetatud abikõlblike tegevusena ja mis ei ole seotud korterelamu sisekliima parandamisega, väliste piirdetarindite või küttesüsteemide rekonstrueerimisega ning taastuvenergia kasutamiseks seadmete paigaldamisega ning mis ei taga toetuse saamiseks vajaliku energiatõhususarvu saavutamist.
Rekonstrueerimistöödega saavutatav tulemus – terviklik rekonstrueerimine

Rekonstrueerimistööde toetamisel peab toetuse saaja projekti elluviimise tulemusena tagama kõigi järgmiste nõuete täitmise:

 • saavutama rekonstrueerimistööde tulemusena vähemalt energiatõhususarvu klassi C (energiatõhususarv ETA ≤150 kWh/(m²*a))
 • rekonstrueerima keskküttesüsteemi vähemalt korteripõhiselt reguleeritavana ja paigaldama radiaatoritele piirajatega varustatud termostaatventiilid, mis võimaldavad reguleerida ruumi temperatuuri vahemikus 18–23 kraadi Celsiuse skaala järgi
 • eemaldama korterites asuvad ruumiõhust sõltuvad loomuliku tõmbega korstnalõõriga ühendatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad, välja arvatud kinnise põlemiskambriga ruumiõhust sõltumatud gaasiveesoojendid või gaasikatlad
 • soojustama ja rekonstrueerima välisseinad täies mahus soojusläbivuse tasemega U≤0,20 W/(m²*K), kusjuures välisseina soojusläbivuse nõue ei kohaldu välisseina osadele, kuhu ei ole tehnilistel põhjusel mõistlik vajaliku paksusega soojustust paigaldada
 • vahetama kõik projekti alustamise hetkeks amortiseerunud aknad akende vastu, mille avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna on U≤1,10 W/(m²*K)
 • paigaldama kõik aknad soojustuse tasapinda või lisasoojustama aknapaled
 • akende soojustuse tasapinda paigaldamise või aknapalede lisasoojustamise tulemusena peab välisseina ja akna liitekoha arvutuslik keskmine joonsoojusläbivus olema ≤0,05 W/(m*K)
 • soojustama ja rekonstrueerima katuse soojusläbivuse tasemega U≤0,12 W/(m²*K)
 • paigaldama soojustagastusega sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis teenindab kõiki korterite ruume või soojuspumbaga soojustagastusega väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, mis tagab võrdväärse sisekliima ja on varustatud välisõhu eelsoojendamise ja filtreerimise seadmetega nagu värske õhu radiaatorid
 • ventilatsiooniseadme paigaldamisel peab paigaldatava ventilatsiooniseadme soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste õhuvooluhulkade korral vähemalt 70 protsenti
 • kui ventilatsiooniseadme soojustagastuseks kasutatakse vahesoojuskandjat, peab soojustagastuse temperatuuri suhtarv olema ehitusprojekti kohaste õhuvooluhulkade korral vähemalt 50 protsenti
 • tagama, et soojussõlmes on vastavate soojustarbijate olemasolul ruumide kütteks, sooja vee valmistamiseks ja ventilatsiooniõhu kütteks kasutatav energia eraldi mõõdetav
 • tagama, et soojuspumba kasutamisel on soojuspumba tarbitav elekter ja soojuspumba toodetav soojusenergia eraldi arvestitega mõõdetav
 • sissepuhke välisõhuvooluhulgad vähemalt 10 l/s magamis- ja elutubades müratasemel mitte üle 25 dB(A)
 • väljatõmbe õhuvooluhulgad 1-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 10 l/s ja köögis 6 l/s, 2-toaliste korterite WC-s ja pesuruumis kokku vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s, 3- ja enamatoaliste korterite WC-s vähemalt 10 l/s, pesuruumis vähemalt 15 l/s ja köögis 8 l/s
 • sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniseadmetel peab olema järelküttekalorifeer, mis võimaldab tagada sissepuhketemperatuuri 18 kraadi Celsiuse skaala järgi
 • kaugküttega korterelamus looma soojussõlme välisele elektritoitele ümberlülitamise võimaluse

Kui ventilatsioonisüsteemi projekteerimisel, ehitamisel või mõõdistamisel selgub, et mõne ruumi väljatõmbe õhuvooluhulka ei ole võimalik objektiivsetel põhjustel täita, loetakse väljatõmbe õhuvooluhulkade nõue täidetuks kogu korteri õhuvahetuskordsuse 0,5 1/h saavutamisega, toodud erisus kohaldub kuni 20 protsendile korterelamu korteritest.

Rekonstrueerimistöödega saavutatav tulemus – osaline rekonstrueerimine
 • Osalise rekonstrueerimise puhul tehakse üksikuid töid, millega tuleb saavutada vähemalt ühe energiatõhususarvu võrra kõrgem hoone energiatõhususarvu klass.
 • Üksikute tööde tegemisel tuleb konkreetse töö puhul lähtuda tervikliku rekonstrueerimise nõuetest  (näiteks ainult akende vahetamisel peab avatäite kompleksne soojusläbivuse tase paigaldatuna olema U≤1,10 W/(m²*K)).
 • Välisseina soojustamisel ja/või akende vahetamisel tuleb paigaldada elu- ja magamistubadesse värskeõhuklapid.
Kohustused hangete läbiviimisel – terviklik rekonstrueerimine

Ostumenetlus viiakse läbi elektroonilises riigihangete registris toetuse saaja ostuna(valida tuleb vastav menetlusliik). Toetuse saaja ostu tingimuste ja kriteeriumitena tuleb kasutada üksnes toetuse määruse lisas nr 1 toodut.

 • Toetuse saaja on toetuse kasutamisel kohustatud järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses.
 • Korteriühistust toetuse saaja lähtub tervikliku rekonstrueerimise korral ostumenetluse läbiviimisel määruse lisast 1.
 • Kaks või enam korteriühistust toetuse saajat võivad korraldada rekonstrueerimistööde ja projekteerimise ostumenetluse ühiselt. Nimetatud juhul peab hinnapakkumusest tulenema tööde või teenuste kogukulu korterelamu kohta. Iga toetuse saaja sõlmib lepingu eduka pakkujaga eraldi.
 • Korteriühistust toetuse saaja ostumenetlus võib hõlmata rekonstrueerimistöid koos projekteerimisega.
 • Korteriühistust toetuse saaja peab rekonstrueerimistööde teostajaga sõlmitava lepingu täitmiseks ette nägema mõistliku tähtaja, arvestades et rekonstrueerimistööde ettevalmistuseks on aega kuni kuus kuud, mis summeeritakse lepingu tähtaja määramisel rekonstrueerimistööde teostamisele kuluvate kuudega.
 •  Korteriühistust toetuse saaja ost (ehitusprojekti koostamine, tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenus), mille maksumus käibemaksuta on 60 000 eurot või sellest väiksem, peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tehnilise konsultandi teenuse tellimisel kasutatakse hindamiskriteeriumite seadmisel ja ostu läbiviimisel EISi kodulehel avaldatud vorme ja tingimusi;
  2) kui omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumused võetakse ühise pakkumusena, peab mõlema teenuse maksumus olema pakkumuses eraldi välja toodud;
 • Kui pakkumuste võtjal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kahte pakkumust, esitatakse sellekohane põhjendus ja võimalusel pakkumuse tegemisest loobumise teated EISile.

Toetuse saaja ostumenetluse tingimused terviklikul rekonstrueerimisel (Lisa 1)

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Kohustused hangete läbiviimisel – osaline rekonstrueerimine

Ostumenetlus viiakse läbi elektroonilises riigihangete registris kui tööde eeldatav maksumus on vähemalt 60 000 eurot käibemaksuta. Kui ostu eeldatav maksumus on alla 60 000 eurot käibemaksuta, tuleb võtta tööde tegemiseks vähemalt kaks võrdlevat pakkumist. Osalise rekonstrueerimise tööde ostu puhul tuleb kasutada üksnes toetuse määruse lisas nr 2 toodud tingimusi ja kriteeriume, olenemata kas tööd tellitakse elektroionilise riigihangete registri kaudu või kasutatakse pakkumuskutset. Juhul, kui toetuse saaja ost osaliseks rekonstrueerimiseks on alla 60 000 eurot käibemaksuta, kasutab toetuse saaja vahendusasutuse kodulehel avaldatud pakkumuskutse vormi.

 • Toetuse saaja on toetuse kasutamisel kohustatud järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses.
 • Korteriühistust toetuse saaja lähtub osalise rekonstrueerimise korral ostumenetluse läbiviimisel määruse lisast 2.
 • Kaks või enam korteriühistust toetuse saajat võivad korraldada rekonstrueerimistööde ja projekteerimise ostumenetluse ühiselt. Nimetatud juhul peab hinnapakkumusest tulenema tööde või teenuste kogukulu korterelamu kohta. Iga toetuse saaja sõlmib lepingu eduka pakkujaga eraldi.
 • Korteriühistust toetuse saaja ostumenetlus võib hõlmata rekonstrueerimistöid koos projekteerimisega.
 • Korteriühistust toetuse saaja peab rekonstrueerimistööde teostajaga sõlmitava lepingu täitmiseks ette nägema mõistliku tähtaja, arvestades et rekonstrueerimistööde ettevalmistuseks on aega kuni kuus kuud, mis summeeritakse lepingu tähtaja määramisel rekonstrueerimistööde teostamisele kuluvate kuudega.
 • Kui ostu eeldatav abikõlblik maksumus ilma käibemaksuta on 60 000 eurost väiksem, ei ole toetuse saajal riigihangete registri kasutamise kohustust. Sellisel juhul tuleb toetuse saajal tagada, et hinnapäringud ja saadud pakkumused on tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning kogu ostumenetlust puudutav teabevahetus on säilitatud dokumentide säilitamistähtaja lõpuni. Korteriühistust toetuse saaja ost, mille maksumus käibemaksuta on 60 000 eurot või sellest väiksem, peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) tehnilise konsultandi teenuse tellimisel kasutatakse hindamiskriteeriumite seadmisel ja ostu läbiviimisel EISi kodulehel avaldatud vorme ja tingimusi;
  2) kui omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumused võetakse ühise pakkumusena, peab mõlema teenuse maksumus olema pakkumuses eraldi välja toodud;
 • Kui pakkumuste võtjal ei ole temast sõltumatutel põhjustel võimalik saada kahte pakkumust, esitatakse sellekohane põhjendus ja võimalusel pakkumuse tegemisest loobumise teated EISile.

Toetuse saaja ostumenetluse tingimused osalisel rekonstrueerimisel (Lisa 2).

Juhime tähelepanu, et hinnapakkumiste võtmisel tuleb järgida, et ettevõtja tegutseks vastavas valdkonnas, milles teenuse osutamiseks temalt hinnapakkumist võetakse.

Tehniliste konsultantide nõuded ja nimekiri

Tehnilise konsultandi valimisel tuleb lähtuda RHS § 3, see tähendab eelkõige, et tagatakse valikuprotsessi läbipaistvus, kontrollitavus, pakkujate võrdne kohtlemine, konkurentsi efektiivne ärakasutamine ning välditakse huvide konflikti.
Tehnilised konsultandid osutavad teenust vastavalt määruses toodule ning toetuse saamiseks peab ühistu tuvastama enne lepingu sõlmimist tehnilise konsultandi pädevuse ja vastavuse.
Tehniliste konsultantide nimekiri on informatiivne ning selles on esitatud toetuse andjale teadaolevad isikud, kes on läbinud määruse § 8 lg 1 toodud teemasid käsitleva koolituse ning täidavad sama § lg 2 toodud nõudeid. Ühistu on kohustatud tehnilise konsultandi valiku käigus kontrollima pakkumise esitanud isiku pädevust ja vastavust määruse § 8 lg 1 ja 2 toodud nõuetele. Kui tehniline konsultant ei vasta nõuetele või tema valiku protsessis on rikutud RHS § 3 nõudeid, ei kuulu teenusega seotud kulu hüvitamisele.

Tehnilise konsultandina käsitletakse isikut, kes on pädev järgmistes valdkondades:

 • käesoleva määruse nõuded
 • e-toetuse keskkonna kasutamine
 • ehitisregistri kasutamine
 • toetuse saaja ostumenetluse läbiviimine riigihangete registris
 • korteriühistu juhtimise põhialused

Lisaks eelpool sätestatud nõuetele peab tehniline konsultant vastama vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

 • vähemalt kolmeaastane kogemus korteriühistu juhatuse liikmena
 • vastavalt Vabariigi Valitsuse 11. juuli 2019. a määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard” lisale 3 „Õppekavarühmade ja õppekavagruppide vastavustabel ning õppekavagruppides antavate kraadide nimetuste loetelu” kraad tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkonda kuuluvas õppekavarühmas
 • ehitiste energiatõhususe kutseala energiaaudiitori kutse 6. tase
 • ehitiste energiatõhususe kutseala diplomeeritud energiatõhususe spetsialisti kutse 7. tase
 • ehitiste energiatõhususe kutseala volitatud energiatõhususe spetsialisti kutse 8. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala korteriühistu juhi kutse 4. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala kinnisvarahalduri kutse 4. või 5. tase
 • kinnisvarateenuste kutseala kinnisvara haldusjuhi kutse 6. tase
 • ehitusjuhi kutse, tase 6
 • ehitusinseneri kutse, tase 6
 • diplomeeritud ehitusinseneri kutse, tase 7
 • volitatud ehitusinseneri kutse, tase 8
 • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 6
 • diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
 • volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8

Tehniline konsultant peab enda vastavust nõuetele tõendama tehnilise konsultandi teenuse hinnapakkumuse esitamisel.

Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid  ettevõtjate suhtes, kellelt võetakse projekteerimiseks ja rekonstrueerimistöödeks pakkumusi ning kes teostavad nimetatud töid ja kellelt võetakse pakkumusi omanikujärelevalve teostamiseks, välja arvatud kui omanikujärelevalvet teostava ettevõtja juures tegutseb tehniline konsultant ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 nimetatud isikuna.

Tehniline konsultant ei tohi kuuluda taotlejast ja toetuse saajast korteriühistu valitsejana tegutseva  juriidilise isiku juhtorganitesse või olla selle korteriühistu valitsejast juriidilise isikuga lepingulistes suhetes ega selle korteriühistu valitseja poolt nimetud majahalduriks toetust taotlevas korteriühistus.


Tehnilise konsultandi ülesanded

 • Tehnilise konsultandi ülesandeks on koostöös taotleja ja toetuse saajaga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamise ja asjakohaste tööde ja teenuste hankimise korraldamine ning rekonstrueerimistööde koordineerimine. Tehniline konsultant peab olema kaasatud vähemalt projekteerimise ostumenetluse ettevalmistusse kuni vastava menetluse lõpuni ning ehitusprojekti koostamise koordineerimisse, välja arvatud kui ehitusprojekt on tellitud enne määruse jõustumist, ja rekonstrueerimistööde ostumenetluse ettevalmistusse kuni vastava menetluse lõpuni.
 • Tehniline konsultant võib sama projekti raames teostada omanikujärelevalvet, kui ta on ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädev isik ning omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse pakkumus on võetud ühise pakkumusena

Tehnilise konsultandi teenuse kulu on abikõlblik, kui taotleja on sõlminud lepingu nõuetele vastava tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust ja teenust osutatakse nõuete kohaselt. Nõudeid ei kohaldata tehnilise konsultandi teenuse kulule:

 • kui vastav leping on sõlmitud enne kohalduva määruse jõustumist
 • kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi tehnilise konsultandi teenuse hinnapakkumust 

Osalisel rekonstrueerimisel tehnilise konsultandi nõuet ei rakendata, kuid kui teenust kasutatakse siis teenus on abikõlblik.

2022-2023. aastal Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide täiendkoolituse läbinute nimekirja leiad siit.
 

Tehnilise konsultandi lepingu näidise leiad siit.
Käesolev tehnilise konsultandi teenuse lepingu vorm on näidis ja toetuse taotlemist huvitatud korteriühistu võib seda vastavalt oma vajadustele muuta. Oluline on, et teenuse osutamise leping kajastaks toetuse määruses toodud tehnilise konsultandi ülesandeks olevaid tegevusi. Lisaks võib lepingus toodud ülesannete hulka arvata ka muid korterelamu rekonstrueerimisprotsessiga seotud tegevusi, kui korteriühistu seda vajalikuks peab (näiteks kasutusteatise või kasutusloa menetlusega abistamine vms). Selleks, et kujundada korteriühistu vajadustele vastav teenuse leping, tuleb käesolevas alajaotuses olevas lepingu näidisvormis toodud tingimusi vastavalt korteriühistu vajadustele muuta.

 

Taotlus ja väljamaksed

Taotlemine toimub läbi E-toetuse keskkonna (e-toetuste keskkonda saad siseneda ID-kaardi või mobiil-ID-ga). Vaata taotlusvormi täitmise juhendit siit.

Dokumendid, kui taotlus esitatakse ehitusprojektiga

Taotluse lisadokumendid, kui taotlus esitatakse ehitusprojektiga

 • Hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis, mis on koostatud mitte varem kui 3. mail 2013. a.
 • Korteriühistu juhatuse kinnitatud põhiprojekt ja energiatõhususe tõendamise energiaarvutus vahendusasutuse kinnitatud vormil või simulatsioonarvutusena ehitusseadustikust tuleneva ehitusprojekti koostamise kohustuse korral.
 • Põhiprojekti koostanud ettevõtja ehitusseadustiku kohane majandustegevusteade või kinnitus ettevõtja ning tema vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku õigussuhte osas.
 • Üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa. NB! Üldkoosoleku otsus peab olema korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9 lõikes 3 sätestatud häälteenamusega.
 • Tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 • Korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne taotluse vahendusasutusele esitamist.
 • Projekteerimistööde tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 • Asjakohasel juhul ehitusuuringu ja ehitise auditi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 • Teenuste pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping tagamaks vahendusasutusele võimaluse hinnata projekti kuluefektiivsust.
 • Kohaliku omavalitsuse üksusest taotleja puhul akt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa
 • Hoone kaugküttevõrguga liitumise korral kaugküttepiirkonna võrguettevõtja väljastatud liitumise tehnilised tingimused ja liitumispakkumus.


Pärast taotluse rahuldamise otsust tuleb 6 kuu jooksul:

 • Viia läbi riigihangete registris rekonstrueerimistööde ostumenetlus määruse lisas nr 1  „Toetuse saaja rekonstrueerimisostude tingimused” kehtestatud tingimustel.
 • Alla 60 000 euro + käibemaks tööde maksumuse puhul tuleb esitada vahendusasutusele pakkumised, pakkumuskutse ja eduka pakkujaga sõlmitud leping, mis vastavad määruse lisas nr 2 toodule.
 • Esitada vahendusasutusele renoveerimislaenu võtmise vajadusel renoveerimislaenu positiivne otsus.
Dokumendid, kui taotlus esitatakse ilma ehitusprojektita

Taotluse lisadokumendid, kui taotlus esitatakse ilma ehitusprojektita

 • Hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis, mis on koostatud mitte varem kui 3. mail 2013. a.
 • Täidetud vorm “Projekteerimis-ehitustöövõtu lähteülesanne”.
 • Üldkoosoleku otsuse protokoll, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa. NB! Üldkoosoleku otsus peab olema korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 9 lõikes 3 sätestatud häälteenamusega.
 • Tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 • Korteriühistu liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne taotluse vahendusasutusele esitamist.
 • Asjakohasel juhul ehitusuuringu ja ehitise auditi teenuse tellimisel võetud hinnapakkumised koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping.
 • Teenuste pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping tagamaks vahendusasutusele võimaluse hinnata projekti kuluefektiivsust.
 • Kohaliku omavalitsuse üksusest taotleja puhul akt, milles on fikseeritud rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ja laenu võimalik maksimaalne summa
 • Hoone kaugküttevõrguga liitumise korral kaugküttepiirkonna võrguettevõtja väljastatud liitumise tehnilised tingimused ja liitumispakkumus.


Pärast taotluse rahuldamise otsust tuleb 6 kuu jooksul:

 • Viia läbi riigihangete registris projekteerimis- ja rekonstrueerimistööde ostumenetlus määruse lisas nr 1  „Toetuse saaja rekonstrueerimisostude tingimused” kehtestatud tingimustel.
 • Alla 60 000 euro + käibemaks tööde maksumuse puhul tuleb esitada vahendusasutusele pakkumised, pakkumuskutse ja eduka pakkujaga sõlmitud leping, mis vastavad määruse lisas nr 2 toodule.
 • Esitada vahendusasutusele renoveerimislaenu võtmise vajadusel renoveerimislaenu positiivne otsus.

 

Toetuse saaja võib maksetaotluse esitada üks kord kalendrikuu jooksul. Maksetaotluse esitamise õigus on juhul, kui omafinantseeringut kattev renoveerimislaen on toetatava projekti raames täielikult kasutatud.

Toetuse makse ei või olla väiksem kui 10% rekonstrueerimistööde maksumusest.

Esimese väljamaksega esitatakse lisaks ehitustööde aktile, arvetele ja maksekorraldustele ka omanikujärelevalve teenuse tellimisel võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping ning ehitustööde leping.

Iga järgmise osalise väljamaksega esitatakse ehitustööde akt, arve ja eelmise väljamakse maksmata arve maksekorraldus.

Maksetaotlusele või osalise makse puhul lõppmakse taotlusele peab olema lisatud:

 • üldtunnustatud metoodika kohane ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll, milles esitatakse iga mõõtepunkti projekteeritud ja mõõdetud õhuvooluhulk ja nende erinevus protsentides
 • üldtunnustatud metoodika kohane tehnosüsteemide müra mõõdistamise protokoll, milles esitatakse vähemalt soojussõlmele kõige lähemal asuva korteri ja ventilatsiooniseadmele kõige lähemal asuva korteri tehnosüsteemide müratase
 • küttesüsteemi tasakaalustamise protokoll, mis esitatakse ka juhul, kui keskküttesüsteem oli eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi ei uuendatud
 • gaasiseadme olemasolul korteris gaasipaigaldise auditi protokoll
 • asjakohasel juhul kinnitus, et abikõlblik kulu on tekkinud ja sellest on omafinantseeringu ulatuses makstud
 • fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest
 • kulude tekkimist tõendavate dokumentide koopiad:
  • esitatud arve
  • arve tasumist kinnitav maksekorraldus, konto- või krediitkaardi väljavõte
  • töö üleandmise-vastuvõtmise akt ja ehitus- või töövõtuleping


Maksed elementidega rekonstrueerimisel

Kui toetuse saaja korterelamu rekonstrueerimisel kasutatakse eeltoodetud elemente, võib toetuse saaja toetuse maksmist taotleda kuni neljas osas.

 • esimene maksetaotlus, kui vastu on võetud korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt või vähemalt 5% rekonstrueerimistööde kogumahust;
 • teine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 30% rekonstrueerimistööde kogumahust;
 • kolmas maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90% rekonstrueerimistööde kogumahust;
 • lõppmakse taotlus, mis vastab vähemalt viiele protsendile rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

Projekti abikõlblikkuse periood lõppeb hiljemalt 01.02.2026.
Lõppmakse taotlus esitatakse hiljemalt 01.03.2026.

Toetuse saaja esitab EISile projekti elluviimise lõpparuande vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitule koos lõppmakse taotlusega, aga mitte hiljem kui 1. märtsil 2026. a. Aruanne esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu.

Toetuse saaja on kohustatud esitama järelaruandena projekti lõpetamisele järgneva 12 kuu mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise EISi sätestatud viisil hiljemalt 13 kuu möödudes projekti lõpetamisest.

Juhime tähelepanu avalikustamise erinõuetele.
Euroopa Liidu Taaste- ja vastupidavusrahastu vahendite (RRF) kasutamine toob endaga kaasa teavituskohustuse, mis tähendab seda, et avalikkust tuleb teavitada rahastamise allika osas.
Teavitusreeglite täitmist kontrollitakse ja oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse tagastamiseni.

Kui toetatava projekti kogumaksumus on alla 500 000 euro peab korteriühistu paigaldama enda trepikotta plakati (täidetav näidis).

Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%.

Kui projekti kogumaksumus on üle 500 000 euro tuleb majale paigutada tahvel (näidis).

Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:

 • tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta;
 • tahvlile paigutatakse Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast;
 • tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest;
 • tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm

Tahvli kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu logo ja KredExi logo.

Plakat või tahvel tuleb paigaldada pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja see peab olema üleval kuni toetuse andmise tingimustes nimetatud investeeringu eesmärgipärase kasutuse lõpptähtajani ehk kuni 5 aastat peale tööde tegemist.

Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest §-st 12.

Loe lisainfot ka siit Logod ja sümboolika | Riigi Tugiteenuste keskus (rtk.ee)

Tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil [email protected]
 

Kogemuslood

Ida-Virumaal Voka külas asuva korterelamu rekonstrueerimise lugu

Voka alevikus võtsid julged inimesed rekonstrueerimise protsessi ette ning soovitavad seda ka teistele. Maja rekonstrueerimine tõi elanike seas esile üllatava remondikire. Kogemust kirjeldab kortermaja juhatuse liige Mehis Astok.
Sindis asuva korterelamu rekonstrueerimise lugu
Põltsamaa korterelamu rekonstrueerimise lugu

Võta ühendust

Kaimo Kalda

Kaimo Kalda

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

kaimo.kalda [at] kredex.ee
Heikki

Heikki Parve

energiasäästu projektijuht (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

heikki.parve [at] kredex.ee
Elari Paimets

Elari Paimets

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

elari.paimets [at] kredex.ee

Reet Utsu

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

reet.utsu [at] kredex.ee