ELURUUMI OSTMINE

Ettevalmistus väljamakse saamiseks

Tutvu toetuse väljamakse juhistega, väljamakse vormi näidisega ja valmista ette vajalikud dokumendid

Toetuse väljamakse dokumendid ja küsimused saada e-posti aadressile [email protected] või posti aadressile - Sepise 7, 11415,Tallinn, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, ümbrikule lisa märksõna „Kodutoetus“. 

Ostusoovi kooskõlastamine
Toetuse eraldamise otsus ei anna sulle automaatselt õigust osta taotluses näidatud eluruumi. Soovitud eluruumi ostmine kooskõlasta
KredExiga vähemalt 10 tööpäeva enne notariaalse ostu-müügitehingu toimumist (vaata lähemalt I peatükis). 

Toetusealuse projekti elluviimise tähtaeg
Eraldatud toetust on sul aega kasutada ja perele sobivat eluruumi valida 2 aastat, aega hakatakse lugema toetuse eraldamise otsuse jõustumise kuupäevast. Mõjuval põhjusel on lubatud tähtaega pikendada üks kord kuni üks aasta. Selleks esita
KredExile enne kahe aasta möödumist vabas vormis koostatud ja digitaalselt allkirjastatud avaldus.

Ostuhinna piirmäär

2020. ja 2021. aastal toetuse saanutele kehtib eluruumi ostuhinna piirmäär. Kui said toetuse nimetatud aastatel, võid toetuse kaasabil osta eluruumi, mille ostuhind ei ole kõrgem, kui viiekordne toetussumma (maksimaalselt 50 000 eurot).
2022. aastast toetust saanutele eluruumi ostuhinna piirangut seatud ei ole.

Kui ostad toetussummast kallima eluruumi, võid kasutada toetussummat koos eluasemelaenu ja -käendusega. Käenduse kohta saab täpsemalt lugeda 
siit.

Millises seisukorras oleva eluruumi võib osta
Soovitav eluruum peab olema vähemalt rahuldavas seisukorras ja vastama tänapäevastele elamistingimustele. Eluruumis peab olema pesemisvõimalus ning toimivad kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid. Elamiskõlbmatut ja tänapäevastele elamistingimustele mittevastavat eluruumi toetuse abil osta ei saa.

Kellelt võib eluruumi osta

Eluruumi võid osta eraisikult, kui see isik ei ole sinu leibkonna liige või ta ei ole sinu või sinu leibkonnaliikmega otse- või külgjoones suguluses (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, vend, õde, onu, tädi, onu- ja tädilapsed). 
Eluruumi võid osta äriühingult juhul, kui äriühing ei ole sinu oma või sul ei ole selles enamusosalust.

Eluruumi võib osta avalikult enampakkumiselt.

Mitu eluruumi võib osta
Osta võid ühe eluruumi. Osta võid ka kõrvuti või üksteise peal paiknevad eluruumid või enda omandis oleva eluruumiga kõrvuti või selle peal või all paikneva eluruumi. Sel juhul pead ehitama eluruumid kokku üheks eluruumiks toetuse eraldamise otsuse tähtajaks.

Kelle omandisse tuleb eluruum osta
Kui oled üksikvanem, pead ostma eluruumi enda ainuomandisse. Kui oled toetuse saanud koos kaastaotlejaga, peate eluruumi ostma vastavalt kooselu vormile kaasomandisse või ühisomandisse.
Kui sinul ja/või sinu kaastaotlejal on kehtivad täitemenetlused võlgade sissenõudmiseks, võlgnevusi üle 1500 euro või jõustunud kohtuotsus pankrotimenetluse algatamiseks/ väljakuulutamiseks, võid toetussummat kasutada vaid juhul, kui ostad eluruumi peres kasvava kuni 15-aastase lapse või laste omandisse. Alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks pead hankima ja esitama notarile ostu-müügitehingu läbiviimiseks kohtu nõusoleku. Selle kohta saad lähemalt lugeda
perekonnaseaduse § 187-st.

Mitteabikõlblikud kulud
Mitteabikõlblikud kulud on notaritasu ja riigilõiv, neid toetuse summast tasuda ei saa.


TOETUSE VÄLJAMAKSMINE

Toetuse väljamakse saamiseks vajalikud eeltegevused

1. Ostusoovi kooskõlastamine

Kui sa oled leidnud sobiva eluruumi, esita
KredExile vähemalt kümme tööpäeva enne notariaalse ostu-müügitehingu toimumist elamispinna kirjeldus (KredExi vormil), eluruumi välis- ja sisefotod või müügikuulutuse veebiaadress või eksperthinnang.

Elamispinna kirjeldust ei pea esitama juhul, kui soovid osta taotlemisel taotluses näidatud eluruumi. Siis saada
KredExile vabas vormis e-kiri, milles märgi eluruumi aadress, ostuhind ja info selle kohta, kelle omandisse plaanid eluruumi osta, lisa e-kirjale eluruumi välis-ja sisefotod, müügikuulutuse veebiaadress või eksperthinnang.

Elamispinna kirjelduse vorm on siin.

Vaatame ostusoovi üle ning anname selle ostmiseks nõusoleku või lükkame selle tagasi. Ostusoovi lükkame tagasi, kui soovitav eluruum on ruumiliselt ebapiisav, mitterahuldavas  seisukorras, seal puudub pesemisvõimalus või ei toimi kütte-, elektri-, gaasi-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem.

2. Notariaalse asjaõigusliku ostu-müügilepingu sõlmimine

Broneeri notari aeg. Pärast
KredExilt ostusoovi kooskõlastuse saamist broneeri ostu-müügitehingu osapooltega notari aeg, ütle notarile, et kasutad ostuhinna (osaliseks) tasumiseks sulle eraldatud kodutoetust.  
Kui ostad eluruumi alla 15-
aastase lapse omandisse, saad notari aja broneerida peale kohtult loa saamist, notar võib ostu-müügitehingu kinnitada peale kohtu loa jõustumist.
  
Küsi kinnituskiri. Kui ostu-müügitehingu osapooled soovivad, küsi
KredExilt ostuhinna tasumise tagamiseks kinnituskiri. Selleks saada vähemalt kolm tööpäeva enne tehingu toimumist e-posti aadressile [email protected]  e-kiri, milles märgi ostetava eluruumi aadress, lõplik ostuhind, tehingu toimumise kuupäev ja kelle omandisse eluruumi ostad. Saadame kinnituskirja sinu e-posti aadressile, edasta see tehingu osapooltele. Kinnituskiri kehtib kümme kalendripäeva.

Sõlmi notariaalne asjaõigusliku ostu-müügileping. Tehingu toimumise kuupäeval sõlmige tehingu osapooltega notariaalselt tõestatud asjaõiguslik ostu-müügileping.

KredExi esindaja tehingu juures ei viibi.

Toetuse väljamaksmine

Esita väljamakse dokumendid
Toetussumma väljamakse saamiseks esita
KredExile peale ostu-müügi tehingu toimumist notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping ja toetuse väljamakse taotlus.

Maksame toetussumma lepingus nimetatud eluruumi müüja või müüja poolt näidatud isiku arvelduskontole viie pangapäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.

Eluruumi ostuhinna hüvitamine

Kui ostsid eluruumi peale taotlusvoorus taotluse esitamist ja enne toetuse eraldamise otsuse saamist, on sul 45 tööpäeva jooksul peale otsuse saamist õigus taotleda KredExilt ostuhinna hüvitamist.

Selleks esita KredExile:

  • elamispinna kirjeldus (KredExi vormil);
  • eluruumi välis-ja sisefotod või eksperthinnang;
  • notariaalne asjaõiguslik ostu-müügileping;
  • toetuse väljamakse taotlus;
  • ostuhinna tasumist tõendav maksekorraldus.


Soovitava elamispinna kirjelduse vorm on siin.
Toetuse väljamakse taotluse vorm on 
siin.

Tasume toetussumma väljamakse taotlusele märgitud toetuse saaja arvelduskontole kümne pangapäeva jooksul ja teatame sulle e-kirja teel väljamakse kuupäeva.


Toetuse saaja kohustused

1. Kolme kuu jooksul alates toetuse väljamaksmist asu ostetud eluruumi elama, registreeri see pereliikmete elukohaks rahvastikuregistris ja saada KredExile e-kiri, kui oled need tegevused teinud.

2. Ostetud eluruumi pead kasutama pere alalise elukohana kaks aastat alates toetuse väljamaksmisest, eluruumi välja üürimine kolmandatele isikutele ei ole lubatud.

3. Kohustuste täitmise perioodil pead KredExit kirjalikult teavitama järgmistest asjaoludest::

  • kui plaanid eluruumi müüa enne kohustuste täitmise tähtaja lõppu;

  • kui kohtutäitur seab eluruumile kinnistusraamatus omaniku võlgnevuse katteks võõrandamise keelumärke;

  • kui sinu ja/või kaasomaniku võlgnevuste sissenõudmiseks on kohtutäitur algatanud täitemenetluse võlgnevuste sissenõudmiseks.


Kui müüd eluruumi enne kohustuste täitmise tähtaega, pead toetuse kasutamata perioodi eest tagasi maksma. Toetust ei ole vaja tagasi maksta, kui kasutad müügist saadud raha perele sobivama eluruumi ostuks.

4. Toetuse andmisega seotud dokumente säilita alates toetuse väljamaksmisest vähemalt 7 aastat.