Eluasemelaenu käendus

Avatud

Eesmärk

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks.

Kasutegurid

 • KredExi käendust kasutades on võimalik laenu saada 10% omafinantseeringuga. Lasterikka pere sihtrühma kuulumise korral on omafinantseering alates 5%.
 • Omades vähemalt 10% ulatuses omafinantseeringut, puudub vajadus kasutada lisatagatist.

Kellele sobib

Pere logo

eraisikule ja perele

Teenus sobib, kui

 • soovid kodu osta
 • soovid kodu ehitada
 • soovid olemasoleva kodu rekonstrueerida
 • sul puuduvad lisatagatised ja soovid vähendada kodulaenu esmast sissemakset

Olulised tingimused

Olulised tingimused
 • KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, sest laenu ja ka käendust saab taotleda panga kaudu. Eraldi KredExi poole pöörduda pole vaja.
 • Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte laenu sihtrühma.
 • Omafinantseering on vähemalt 10% laenu tagatisvara väärtusest. Lasterikka pere sihtrühma omafinantseering võib olla vähemalt 5% laenu tagatisvara väärtusest.
 • Laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid kuni 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme ostja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtrühmal on laenukäenduse suurus kuni 50 000 eurot. Lasterikka pere sihtrühmal on laenukäenduse suurus kuni 40%, kuid kuni 50 000 eurot.
 • Laenusummal piirmäära ei ole.
 • Käendustasu (3% käenduse summalt) tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena. Lasterikka pere sihtrühma käenduse tasu on 2%.
 • Nii lapse sünni kui ka olemasoleva lapse puhul on võimalik saada laenupuhkust kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.
 • Pikema kui 30-aastase laenu tagasimaksmise graafiku tingimused:
  • laenusaajate vanus laenu lõpptähtajal ei ole üle 70 aasta ning
  • tagatisvara on valminud või täielikult renoveeritud viimase 10 aasta jooksul.
 • Noore pere, noore spetsialisti, energiatõhusa eluaseme ostja, sundüürniku ja veterani sihtrühma kuuluvatel inimestel on võimalik käendust kasutada juhul, kui laenusaaja ainuomandis või laenusaajate ühisomandis ei ole laenu taotlemise ajal eluaset. Erand on olukord, kui laenusaaja võtab kohustuse võõrandada olemasolev eluase 12 kuu jooksul alates käendusega ostetud eluaseme ostmisest.
 • Korraga võib olla kasutusel ainult üks KredExi eluasemelaenu käendus.
 • Soetatava või renoveeritava eluaseme omanik ja kasutaja peab olema laenusaaja. Eluase on lubatud soetada kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

 

Hea teada

 • Käendusega ostetud vara ei või välja üürida
 • Käenduse taotlemine käib läbi panga
 • Tagatiseks olev vara tuleb kindlustada

Taotlusprotsess

Noore pere sihtrühm

Noore pere moodustavad

 • kuni 35-aastane (kaasa arvatud) vanem, kellel on vähemalt üks kuni 16-aastane (kaasa arvatud) laps või
 • kuni 40-aastane (kaasa arvatud) vanem, kellel on vähemalt kaks kuni 16-aastast (kaasa arvatud) last.

Vanem on kas

 • lapse üksikvanem või
 • vanemad ühiselt või
 • üks vanem eraldiseisvalt või
 • mõlemad vanemad eraldiseisvalt või
 • eestkostja.

Sihtrühma kuulumist saab tõendada järgmise dokumendiga:

 • koopia lapse sünnitunnistusest või sünniaktist või
 • www.eesti.ee väljavõte laste kohta.

Väljavõte (eestkostja puhul ka sellekohane otsus) tuleb edastada panga antud e-posti aadressile.


Noore spetsialisti sihtrühm

Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • temaga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud;
 • ta on nimetatud ametisse seaduse alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud;
 • ta on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, sealjuures peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia kooli lõputunnistusest, diplomist või Kutsekoja väljastatud kutsetunnistusest või www.eesti.ee väljavõte omandatud haridustaseme kohta. Väljavõte haridustaseme kohta tuleb edastada panga antud e-posti aadressile. 
 

Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtrühm

Nõuded energiatõhusale eluasemele

Nõuded energiatõhusale eluasemele


Sihtrühma kuulumist saab tõendada järgmise dokumendiga:

 • elamu ehitamine või rekonstrueerimine – a) saavutatavat energiatõhususarvu klassi tõendav energiatõhususe arvutus, mis on toodud põhiprojekti staadiumis olevas ehitusprojektis (sealjuures peab ehitusprojekti ja energiatõhususe arvutuse olema teinud inimene, kes vastab kohalduvates õigusnormides kehtestatud tingimustele) või b) energiatõhususarvu klassi tõendav energiamärgis, mis on ehitisregistris ja põhineb energiatõhususarvutusel;
 • elamu või korteri ostmine – energiamärgise klassi tõendav kehtiv energiamärgis.


Lasterikka pere sihtrühm

Lasterikka pere moodustavad vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last koos kas

 • üksikvanemaga või
 • vanematega ühiselt või
 • ühe vanemaga eraldiseisvalt või
 • mõlema vanemaga eraldiseisvalt või
 • eestkostjaga.
   

Sihtrühma kuulumist saab tõendada järgmise dokumendiga:

 • koopiad laste sünnitunnistusest või sünniaktist või
 • www.eesti.ee väljavõte laste kohta.

Väljavõte (eestkostja puhul ka sellekohane otsus) tuleb edastada panga antud e-posti aadressile


Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtrühm

Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.
Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: Kaitseväe Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskuse väljastatud teatis.
 

Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtrühm

Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik:

 • üürnik
 • üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata
 • üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga
 • üürniku täisealine perekonnaliige
 • üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel
 • perekonnaliikme kooselamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest

Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: üürileping või rahvastikuregistri tõend.

 

Maapiirkonna eluasemelaenu käenduse tingimuste kohta vaata täpsemalt SIIT.

 

Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.

Dokumendid

Võta ühendust

Kristo Hütt

Kristo Hütt

kliendihaldur (eluasemelaenu käendus, korterelamu laen ja käendus, elamufondi arendamise investeeringutoetus)

kristo.hutt [at] kredex.ee
Aire Oolup

Aire Oolup

toetuste haldur (kodutoetus lasterikastele peredele, lammutustoetus, eluasemelaenu käendus)

aire.oolup [at] kredex.ee