Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus

Suletud

Eesmärk

Toetuse andmise eesmärgid on:

 • korterelamute rekonstrueerimisel uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtu soodustamine
 • korterelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine
 • energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine.

Toetust saab 50% või kõige rohkem 1 000 000 eurot korterelamu kohta.
Taotlusvoor kestis 01.11.2020-03.05.2021.


Voorus esitatud taotluste pingerida

Siit leiad 03.05 lõppenud vooru tulemused.


Sihtasutus KredEx kuulutas 30.11.2020 välja tehaselise rekonstrueerimise ehitusprojektide koostajate ja rekonstrueerimistööde teostajate avaliku konkursi.

Avaliku konkursi materjalid:

Pakkumuse palume saata e-posti aadressile [email protected].
Pakkumuse esitamise uus tähtaeg on 03.02.2021. a kell 12.00.
(Muudetud 31.12.2020)


Tehaselise rekonstrueerimise teemaliste veebiseminaride ettekanded:

12.02.2021 toimunud vebinari salvestise lingi saamiseks võta ühendust toetuse halduriga. Salvestis on tehnilise viperuse tõttu puudulik ja seetõttu me kodulehel seda ei jaga.

Kellele sobib

Korteriühistu

korteriühistule

Mis on ja kuidas taotleda tehaselise rekonstrueerimise toetust?

Korteriühistu! Uut moodi rekonstrueerides saad 50% või kuni 1 000 000 eurot toetust!

Kuidas taotleda korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetust? Selgitame lihtsate sammudega!

Olulised tingimused

Toetatavad tegevused

Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:

 • akende, tuletõkke- ja välisuste vahetusest ning kütte- ning ventilatsioonisüsteemi ehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine ja sellega kaasnevad tööd
 • avatäidete vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd
 • fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • hoonesse sisse- ja väljapääsu tagamiseks lifti ehitamine, trepimademetele panduste ja käsipuude paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine, varikatuse lisamine ning sellega kaasnevad tööd
 • keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd
 • küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning sellega kaasnevad tööd
 • lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd
 • rõdude ja lodžade rekonstrueerimine või lisamine, klaasi paigaldamine või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd
 • soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd
 • punktides 1–12 nimetatud tööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi tegemine
 • omanikujärelevalve teostamine
 • tehnilise konsultandi teenuse kasutamine vastavalt § 8 lõikele 3.

Fassaadi ja katuse soojustamine on toetatavaks tegevuseks, kui selleks kasutatakse tehases eelnevalt valmistatud välisseina ja katuse elemente ning hoone juures toimuvad ainult elementide paigaldamisega seotud tööd.
 

Projekti abikõlblikkuse periood
 • Enne KredExile taotluse esitamist taotleja teostatud tegevuste ja võetud kohustuste kulud ei ole abikõlblikud.
 • Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates kuni 24 kuud.
 • Toetuse saaja võib taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist üks kord projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul maksimaalselt 18 kuu võrra, kui projekti elluviimisel on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakorralised asjaolud ja tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt 31. augustil 2024. a.
Toetuse piirsumma

Toetust saab 50% abikõlblikest kuludest ning kuni 1 000 000 eurot ühistu kohta.

Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata. Omafinantseeringuna ei käsitleta toetust teisest meetmest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest.

Toetuse eelarve on 12 miljonit eurot, summa jaguneb tüüpprojektide vahel võrdselt.

 

Hea teada

Taotlus ja väljamaksed

Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt)

Korteriühistu valib tehnilise konsultandi, kes aitab valmistuda üldkoosolekuks, sh kogub KredExi kodulehelt, määrusest ja seletuskirjast infot, uurib hinnangulist maksumust* kõikidele töödele ning vajadusel kirjeldab projekti ulatust ja tehtavaid töid.

Kui tehnilist konsultanti ei ole valitud, teeb eeltoodud toimingud korteriühistu.

 

* Hinnanguline maksumus sisaldab projekteerimist, fassaadi ja katuse soojustamist, akende vahetust, küttesüsteemi rekonstrueerimist, soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi paigaldust, vee- ja kanalisatsioonitorustiku vahetamist ja elektrisüsteemi uuendamist. Teatud hoonetüüpidel ka uute rõdude rajamist. Eeldatava hinna määramisel saab konsultant teha hinnangulised ümberarvutused vastavalt sellele, mida ja kui palju on varem tehtud. Seda, mis järjekorras ja kuidas kõik tööd tehakse, on peatöövõtja planeerida.


Vaata lisainfot tüüpmajade kohta siit esitlusest.

Üldkoosolekul valitakse vajadusel tehniline konsultant, tehakse otsus rekonstrueerimise kohta, kirjeldatakse tööd ja nendega kaasnevad teenused, otsustakse laenu võtmine ja selle maksimaalne summa

Korteriühistu peab esitama hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise. Kui energiamärgist ei ole või olemasolev energiamärgis on koostatud enne 2013. aastat, siis tuleb tellida uus energiamärgis.

Korteriühistu esitab toetuse taotluse KredExile, millele tuleb lisada üldkoosoleku protokoll, energiamärgis ja liikmete nimekiri seisuga, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne taotluse esitamist.

Taotluse palume saata e-posti aadressile [email protected].

Vaata lisainfot tüüpmajade tehaselise rekonstrueerimise hinnangulise maksumuse kohta siit failist.

KredEx menetleb taotlust ning annab vajadusel puuduste kõrvaldamiseks 10 tööpäeva.

KredEx teavitab ühistut, kui taotlus on vastavaks tunnistatud ning läheb hindamisele.

Kui taotlus ei vasta tingimustele, teeb KredEx taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

Taotlusvooru sulgemisel, 03.05 hakkab KredEx hindama kõiki vastavaks tunnistatud taotlusi jagades need tüüpprojektide gruppidesse ning reastades taotlused iga grupi siseselt pingeritta.

Kui esimesele grupile eraldatud vahendeid on enam kui taotlusi, kuulub vastav eelarve üldisele ümberjagamisele.

KredEx korraldab majade gruppidele minikonkursid avaliku enampakkumise kaudu leitud ettevõtjate vahel.


Voorus esitatud taotluste pingerida

Siit leiad 03.05 lõppenud vooru tulemused.

KredEx teeb toetuse rahuldamise otsuse, kus ühistule määratakse projekteerija- ja ehitaja ning ühistu sõlmib selle ettevõtjaga projekteerimis- ja ehituslepingu.

Korteriühistu võtab omanikujärelevalve pakkumised.

Valimisel on oluline, et teenuse pakkujale tuleb seada lisaülesanded:

 • kontrollida tehases paikvaatlusena elementide dokumentatsiooni nõuetekohasust
 • ehitusprojektile vastavust

KredExit peab kaasama järelevalvesse volitatud osapoolena.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (KredEx) maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.

Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele maksetaotluse alusel. Kulusid tuleb tõendada arvete, tööde vastuvõtmise aktide ja lepingutega.

Toetuse saaja võib toetuse maksmist taotleda neljas osas. Toetuse saajal on õigus esitada esimene maksetaotlus toetuse osaliseks makseks, kui vastu on võetud korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt või vähemalt viis protsenti rekonstrueerimistööde kogumahustteine maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 30 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust ja kolmas maksetaotlus, kui vastu on võetud vähemalt 90 protsenti rekonstrueerimistööde kogumahust ning neljas ehk lõppmakse taotlus, mis vastab vähemalt viiele protsendile rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kui vastu on võetud kõik rekonstrueerimistööd.

Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise otsuses nimetatud osakaalule abikõlblikust kulust ning kuni antud otsuses märgitud summani. Kui rekonstrueerimistööde maksumus kujuneb odavamaks, kui taotluses märgitud toetuse summa, makstakse toetust lähtuvalt projekti tegelikust maksumusest vastavalt taotluse rahuldamise otsuses märgitud toetuse osakaalule.

Toetuse saajal tuleb väljamakse saamiseks e-maili teel esitada:

Esimene väljamakse (5%, projekteerimise etapp):

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit
 • KredExi poolt vastu võetud korterelamu rekonstrueerimiseks vajalik ehitusprojekt
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • maksekorraldused või konto väljavõte
 • omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse tellimisel võetud pakkumused koos pakkumuskutsega ja eduka pakkujaga sõlmitud leping

Teine väljamakse (30%, elementide tootmise etapp):

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • maksekorraldused või konto väljavõte

Kolmas väljamakse (90%):

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • maksekorraldused või konto väljavõte

Lõppmakse:

 • maksetaotlus vastaval vormil (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav. Palun salvestage pdf esmalt arvuti kettale ning seejärel täitke kasutades Acrobat Readerit)
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • tehnosüsteemide mürataseme kontrollmõõtmised

 • termograafiline uuring koos õhulekke testiga (vähemalt 3 korterit). Juhul, kui aastaaeg ei võimalda efektiivset uuringu teostamist hoone üleandmise ajaks, teostatakse uuring esimesel võimalusel ning uuringu tulemusena ilmnenud vaegtööd parandatakse garantiiperioodil. Termografeerimine tuleb teostada vastavalt standardile EVS-EN 13187. Hoone piirete õhupidavus tuleb määrata ventilaatoriga survestamise meetodil vastavalt standardile EVS-EN ISO 9972 (ala- ja ülerõhu olukorras)

 • ehituse, projekteerimise, omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi arved
 • ehituse, projekteerimise, omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi maksekorraldused või konto väljavõte
 • üldtunnustatud metoodika kohane ventilatsioonisüsteemi õhuvooluhulkade mõõdistamise protokoll, milles tuleb esitada iga mõõtepunkti projekteeritud ja mõõdetud õhuvooluhulk ja nende erinevus protsentides
 • küttesüsteemi olemasolul tasakaalustamise protokoll, mis tuleb esitada ka juhul, kui keskküttesüsteem oli eelnevalt rekonstrueeritud ja rekonstrueerimistoetuse raames teostatud töödega küttesüsteemi ei uuendatud
 • gaasiseadme olemasolul korteris gaasipaigaldise audit
 • fotod rekonstrueeritud korterelamust ja tehnosüsteemidest
 • pearaamatu väljavõte projektiga seotud abikõlblike kulude eristamise kohta teistest kuludest

Toetuse saaja on kohustatud esitama projekti elluviimisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiakasutuse andmetel põhineva energiamärgise KredExi sätestatud viisil hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

Aruanded

Võta ühendust

Kalle Kuusk

Kalle Kuusk

hoonete energiatõhususe projektijuht

kalle.kuusk [at] kredex.ee
Elari Paimets

Elari Paimets

toetuste haldur (korterelamute rekonstrueerimistoetus)

elari.paimets [at] kredex.ee