COSME COVID-19

COSME COVID-19 kaasgarantii koos EIF-ga

COSME COVID-19 programmi alusel annab EIF koos Euroopa Komisjoni kinnitusega tagatise, mis võimaldab KredExil jagada riski ja rahastada selliseid ettevõtteid, kes vajavad täiendavat garantiid tulenevalt eeskätt COVID-19 pandeemia põhjustatud raskustest. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks tähendab see soodsamaid rahastamistingimusi ja kapitali paremat kättesaadavust ehk teisisõnu saab KredEx jagada oma riski koos EIFi pakutava garantiiga.

Sobilikud tehingud, millele on võimalik edasikindlustajat kasutada, on sõlmitud eesmärgiga leevendada koroonakriisist tingitud negatiivset mõju ettevõtte tegevusele tingituna eeskätt COVID-19 pandeemiast.

Ajavahemik: 6.04.2020–30.06.2021

Ettevõtete sihtrühm: Väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE), kes tegutsevad Eestis

Tehingu summa: põhisumma kuni 150 000 eurot

Minimaalne tehingu kehtivus: 12 kuud

Sobiv investeering: olemasolevad  ja uued tehingud, mis on suunatud käibekapitali finantseerimisele, igas vormis (v.a liisingud, pangagarantiid)

Sobivateks teenusteks on nii spetsiaalsed kriisimeetmed kui ka tavapärased tooted nii laenukäenduste kui laenude osas, mille konkreetsed tehingud vastavad etteantud tingimustele.

Välistavad tingimused:

Kaasgarantiid ei väljastata isikutele:

  1. Kelle suhtes on algatatud pankroti, maksejõuetus- või likvideerimismenetlus või kes on seisundis, milles võlausaldaja avalduse esitamine võimaldaks algatada pankrotimenetluse;
  2. Kelle suhtes viimase viie aasta jooksul on jõustunud kohtuotsus või haldusorgani otsus maksude või sotsiaalkindlustusega seotud maksete tasumata jätmise osas, mis on jäänud täitmata;
  3. kellel on kehtivaid maksehäireid;
  4. kes on asutatud mittevastava jurisdiktsiooniga aladel (st aladel, mis kantud Euroopa Liidu korrigeeritud nimekirja mittekoostöövalmite maksualaste jurisdiktsioonide kohta või Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse nr 2016/1675  Lisasse 1;
  5. kellel on oluline fookus keelatud sektorites või kes tegutsevad seadusega keelatud tegevusaladel;
  6.  kelle suhtes on kehtestatud rahvusvahelised sanktsioonid;
  7. kelle suhtes või kelle esindus-, otsustus- või kontrolliõigust omavate isikute suhtes on viimase viie aasta jooksul on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus ametialaste kohustuste rikkumise osas, mis on olnud tingitud tahtlusest või raskest hooletusest ja mille puhul on tegemist pettusega lepingulistesse suhetesse astumisel või lepinguline koostöö teiste isikutega, kelle kavatsus on konkurentsi moonutada või katse ebakohaselt mõjutada väljavalimismenetlust (Finantsregulatsiooni mõttes) või katse saada ebaseaduslikku infot väljavalimismenetluse mõjutamiseks;
  8. kelle suhtes või kelle esindus-, otsustus- või kontrolliõigust omava isiku suhtes on viimase viie aasta jooksul jõustunud süüdimõistev kohtuotsus, mille esemeks on pettus, korruptsioon, osalus organiseeritud kuritegevuses, rahapesu või terrorismi rahastamine või osalemine terroristlikus aktis;
  9. Kes on kantud varajase avastamise ja välistamise nimekirja.