Laenuportfelli käendus

Purpose

Laenuportfelli käenduse eesmärk on lihtsustada täiendavate rahaliste vahendite kaasamise protsessi ja vähendada selleks kuluvat aega.

Benefits

 • Laenuportfelli käendus aitab, kui ettevõttel puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

For who?

Laenukäendus

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Service is suitable if

 • ettevõtja on väike või keskmise suurusega ettevõtja ning
 • ettevõtja on krediidivõimeline ning
 • ettevõtja omakapital vastab äriseadustiku nõuetele (KredEx võib teha erandi juhul, kui ettevõtja registreerimisest on möödunud alla kolme aasta) ning
 • ettevõtjal puuduvad riiklike maksude puhul ning krediidiasutuste ees tähtaega ületanud ja ajatamata võlad

Important conditions

Käendust ei väljastata järgmistele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 • tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine;
 • finants- ja kindlustustegevus;
 • kinnisvara ost, ehitus, parendus ja juurdeehitus juhul, kui investeeringu kogumaksumus on üle 10 000 000 eurot;
 • kinnisvaraarendusprojektid müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendatakse oma, sh tütar- ja sidusettevõtjate kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud rentida osa pindu välja tingimusel, et rendilaekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtjatelt, ei ületa 30% laenusaaja aastakäibest;
 • hasartmänguvaldkond;
 • valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ja ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 • teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas eesmärgiga teaduslikul või ravieesmärgil kloonida inimesi või arendada geneetiliselt muundatud organisme;
 • rahastamise tingimuseks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 • ekspordiga seotud tegevus, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega;
 • tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine;
 • investeeringud, et vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ isas 1 loetletud tegevusaladel;
 • investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks;
 • fossiilkütuste kaevandamine, tootmine, töötlemine, transportimine, ladustamine ja põletamine;
 • jäätmete prügilasse ladustamine;
 • investeeringud, millega suurendatakse jäätmejääkide käitlemise rajatiste võimsust;
 • mis tahes toote või tegevuse tootmine või nendega kauplemine, mis on riiklike seaduste või rahvusvaheliste konventsioonide ja lepingute alusel ebaseaduslik;
 • sunniviisilist tööd või lapstööjõudu kasutav tootmine või äritegevus;
 • metsloomade ja elusloodustoodetega kauplemine ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) alusel;
 • rassistliku, antidemokraatliku ja/või neonatsliku meedia tootmine ja levitamine;
 • Euroopa Liidu poolt rahastatavate toetuste eelrahastamiseks.
Käenduse suurus
 • Kuni 200 000 eurot ühele ettevõtjale.
Käenduse ulatus
 • 80% võetavast kohustuses.
Käendustasu

Käendustasu on 1% käenduse jäägilt aastas, arvelduskrediidi puhul limiidi käendusega tagatud osalt.

 

Good to know

 • KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT  "Riigiabi ja vähese tähtsusega abi" alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

Taotlusprotsess

Pöördu panka.

Contact us

Jaak Tikko

Jaak Tikko

kliendihaldur

jaak.tikko [at] kredex.ee
Tiina Kalme

Tiina Kalme

kliendihaldur

tiina.kalme [at] kredex.ee
Argo Suurkask

Argo Suurkask

kliendihaldur

argo.suurkask [at] kredex.ee
Marek T

Marek Tiivel

kliendihaldur

marek.tiivel [at] kredex.ee