Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Mis on lammutustoetus?

Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid ja haridus-ja teadushooneid.

Millised on peamised nõuded taotlejale?

 • Toetuse taotleja peab olema otseselt vastutav projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte tegutsema vahendajana;
 • Toetuse taotleja peab toetuse saamisel finantseerima vähemalt 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest;
 • Toetuse taotleja peab tagama, et hoone lammutamisel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt jäätmeseadusele ning KOV territooriumil kehtivale ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise korrale;
 • Toetuse taotleja peab tagama, et lammutusjäätmete käitlemine on keskkonnasäästlik ning võimalusel suunatakse tekkivad lammutusjäätmed taaskasutusse;
 • Toetuse taotleja peab tagama, et vabastatud maa-ala korrastatakse.

Kellele on KOV lammutustoetus mõeldud?

Lammutustoetuse eesmärgiks on lammutuskulude osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid ja haridus- ja teadushooneid, mis on muutunud ebaesteetiliseks, varisemis- või tuleohtlikuks ning mille renoveerimine on ebaotstarbekas ja mida ei ole õnnestunud võõrandada ning vabastada maaala taas loodusele, põllumajandusele või võimaldada kujundada see avalikuks ruumiks.

Taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksused (edaspidi KOV), nende valitsemisala asutused, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine KOV-i territooriumil, või eraõiguslikud juriidilised isikud, kes seaduse alusel antud haldusakti või halduslepingu alusel täidavad vastavaid avaliku halduse ülesandeid.

Meetme raames toetatakse kasutusest välja langenud munitsipaalomandisse kuuluva või hoonestusõigusega koormatud kinnistul asuva elamu ning haridus- ja teadushoone osalist või täielikku lammutamist ja lammutusjäätmete käitlemist ning krundi korrastamist, sealhulgas haljastamine.

Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

 • kasutusest välja langenud hoone osalise või täieliku lammutamise kulu.
 • lammutusjäätmete käitlemise ja krundi korrastamisega, sealhulgas haljastamisega seotud kulu kuni 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest.
 • kasutusest välja langenud hoone lammutamise projekteerimisega seotud kulu juhul, kui lammutamine teostatakse projekti osana käesoleva meetme raames.
 • projekti läbiviimiseks vajalike tööde maksumus on abikõlblik vaid juhul, kui toetuse saaja on tööde tellimiseks läbi viinud hanke riigihangete registri kaudu.

Toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.

Maksimaalne võimalik toetusmaht taotleja kohta on 100 000 eurot.

Meetme raames on taotlejal kohustus teostada toetatavad tegevused 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.

Toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Kuidas KOV lammutustoetust taotleda?

Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile kov at kredex dot ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana.

Paberkandjal esitatud taotlus peab laekuma suletud ümbrikus, saadetuna tähitud kirjana aadressil SA KredEx, Hobujaama 4, 10151 Tallinn. Ümbrikul peab olema taotleja täisnimi, aadress ja märge „Lammutustoetus”. Taotluse postitamise või e-kirja saatmise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise tähtpäev.

Taotlusele peavad olema lisatud kõik lisadokumendid, puuduste korral antakse nende kõrvaldamiseks tähtaeg pikkusega kuni 10 tööpäeva. Puuduste mitte kõrvaldamisel, sh lisadokumentide esitamata jätmisel tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

Dokumendid

 • Taotlus (word, pdf);
 • KOV-i haldusakt rahaliste vahendite eraldamise kohta;
 • Ehitusseaduse kohane ehitusprojekt ja ehitusluba või ehitusteatis;
 • KOV-i otsus hoone lammutamiseks;
 • Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta;
 • Kui kinnistu on koormatud hoonestusõigusega, siis vastavat dokument, mis kinnitab, et kinnistu on KOV kasuks koormatud hoonestusõigusega vähemalt 15 aastat ning mille hoonestusõiguse üheks tingimuseks on hoonestusõiguse omaja õigus lammutada olemasolev hoone;
 • Vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 • Foto lammutatava objekti kohta.

Lisamaterjalid

Toetuse taotlemine, menetlemine ja eraldamine toimub vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kinnitatud määrusele

Määruse seletuskiri

Toetuse väljamaksmine

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses.

Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, maa-ala korrastatud, vormistatud üleandmise-vastuvõtmise akt tööde teostajaga, esitatud jäätmeseaduse kohane jäätmeõiend, ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis ning teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse saajal tuleb e-maili või tähitud postiga esitada:

 • Väljamakse taotlus vastaval vormil 
 • Lõpparuande vorm
 • Ehitus- või töövõtulepingud
 • Tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • Arved
 • Maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Jäätmeseaduse kohase jäätmeõiendi ning muud jäätmete seaduspärast käitlemist tõendavad dokumendid (nt üleandmis-vastuvõtmisaktid, jäätmeluba, kompleksluba, registreerimistõend jne)
 • Ehitusseadustiku kohane ehitise täieliku lammutamise teatis või kasutusteatis
 • Fotod teostatud töödest.

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt. Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile toetuse väljamaksmise taotluse 20 tööpäeva jooksul ehitise täieliku lammutamise teatise või kasutusteatise esitamisest arvates.

Toetus makstakse välja toetuse saaja kontole.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 10 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

Kontakt

Palun tutvuge lammutustoetuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

 • Aire Oolup

  Toetuste haldur

  +372 667 4120

 • Anu Holmberg

  Toetuste haldur

  +372 667 4110

 • Kersti Saar

  Toetuste haldur

  +372 667 4109

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.