Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Millised on toetuse andmise tingimused?

Toetuse andmise raames toetatakse terviklikult rajatava üürielamu püstitamist või üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamist. Ehitatavad eluruumid peavad vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel kehtestatud eluruumile esitatavatele nõuetele. Üürielamu püstitamisel on vajalik saavutada  energiatõhususarvu klass A ning ümberehitamisel vähemalt C, seejuures muinsuskaitse all või miljööväärtuslikul alal olevate hoone rekonstrueerimisel energiatõhususe klassi nõue ei kehti.

Projekti läbiviimiseks vajalike tööde tellimiseks tuleb taotlejal kooskõlas riigihangete seadusega läbi viia riigihange riigihangete registri kaudu. Riigihanke lähteülesande tüüpnäidise valmistab ette KredEx ja avaldab selle enne taotlusvooru oma veebilehel.

Kasutajatele tuleb tagada üürielamusse eluruumi üürimise võimalus läbipaistvatel, objektiivsetel ja mittediskrimineerivatel alustel. Eluruumi allüürile andmine ei ole lubatud.

Püstitatava ja ümberehitatava üürielamu eluruumide üürihinna kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus. Üürihind peab vastama turuhinnale. Üürihind ei tohi olla madalam kui samaväärse korteri üürihind antud piirkonnas. Kalkulatsioonid võivad põhineda kulumeetodil. Sotsiaalmajanduslikul sihtgrupil võib hinnaklass olla madalam samaväärse korteri üürihinnast antud piirkonnas.

Keelatud on üürielamus paikneva korteriomandi võõrandamine uusehitisena valminud üürielamu puhul 20 aasta jooksul ja ümberehitatud üürielamu puhul 15 aasta jooksul alates hoone ümberehitamisest. Keelatud on üürielamus paikneva korteriomandi koormamine hüpoteegiga, välja arvatud juhul, kui hüpoteek seatakse üürielamu püstitamiseks või ümberehitamiseks võetava pangalaenu tagamiseks.

Kõik toetuse saamise aluseks olevad tegevused peavad olema teostatud kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Projekteerimist ja ehitamist teostav isik peab vastama ehitusseadustiku §-des 21–24 sätestatud nõuetele.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.