Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Nõuded taotlejale

 Taotlejaks võib olla:

 • riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;
 • mittetulundusühing;
 • äriühing;
 • sihtasutus;
 • seltsing;
 • korteriühistu.

Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond, välja arvatud ettevõtjad, kes tegutsevad kalandus- ja vesiviljelusvaldkonnas, mida reguleeritakse Euroopa nõukogu määrusega (EÜ) nr 104/2000, ja ettevõtja, kes tegutseb Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete tootmisega.

NB! Toetust saab taotleda äriühing, kelle omandis olev hoone asub Tallinnas, vaid juhul, kui tema tegevusala on kantud EMTAKi jakku Q.

Juriidilisest isikust taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

 • taotleja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 • taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
 • taotleja, välja arvatud korteriühistust või seltsingust taotleja, on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta jooksul, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune;
 • taotlejal ei ole täitmata sissenõutavaks muutunud kohustusi projektide osas, millele ta on saanud toetust riigieelarvelistest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest;
 • taotleja ei ole taotluse esitamisele eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi ega kasutanud eraldatud toetust mitte-eesmärgipäraselt.
 • taotleja üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
 • taotleja omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;
 • taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne peab olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadav, kui majandusaasta aruande äriregistrile esitamine on äriseadustiku alusel nõutav;
 • taotleja viimase majandusaasta müügikäive kokku on vähemalt 50 000 eurot.
 • kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasta aruannet äriregistrile esitatud ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne, mis on äriregistrile esitatud.
 • kui hoone on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab juriidilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt kinnisasja proportsionaalsele osale.
 • toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja juriidilisest isikust omanik, kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks omanikest volitatud esindajana või kinnistu hoonestusõiguse juriidilisest isikust omanik.

Toetuse saaja õigused:

 • saada KredExilt informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja kohustuste täitmisega;
 • esitada oma seisukoht vastavalt haldusmenetluse seaduse §-s 40 sätestatule.

Toetuse saaja kohustused on:

 • viia teostatavad tööd ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
 • teavitada KredExit toetatavate tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
 • kasutada toetust esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega vastavuses;
 • maksta toetus tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
 • vastata KredExi esitatud küsimustele toetuse saaja ja tööde teostamise kohta;
 • esitada KredExile tähtaegselt tööde teostamisega seonduvat informatsiooni ja energiatootmisseadme mõõdetud energiatootmise andmed vastavalt §-s 18 sätestatule;
 • tagada meetme eesmärgile vastava vara säilimine ja sihtotstarbeline kasutamine vähemalt kolme aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
 • kindlustada hoone vähemalt kolmeks järjestikuseks aastaks alates toetuse väljamaksmisest;
 • säilitada taotlust ning toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni raamatupidamise seaduse §-s 12 sätestatud korras;
 • võimaldada teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (edaspidi järelevalve);
 • võimaldada järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu toetuse saamisega seotud hoonesse, andma audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik tööde teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
 • osutada auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
 • viivitamata kirjalikult informeerida KredExit kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist. Juhul kui hoone võõrandatakse enne määrusest tulenevate toetuse saaja kohustuste lõppemist, kohustub toetuse saaja hoone võõrandamisel teavitama selle omandajat vastavatest kohustustest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.