Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse põhitingimused

Millised on toetuse põhitingimused?

 • Toetatavate tööde teostamiseks on taotleja kohustatud järgima tööde teostamisele seatud nõudeid vähemalt alltoodud nõuete ulatuses:
 1. soojustama välisseinad soojusläbivusega U ≤ 0,20 (W/m2K), koos välisseinaga soojustava sokli või vundamendi osas soojusläbivuse nõue ei rakendu;
 2. soojustama katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivusega U ≤ 0,12 (W/m2K);
 3. vahetama välisaknad akende vastu soojusläbivusega U ≤ 1,10 (W/m2K) (vähemalt kolmekordne klaaspakett);
 4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojusläbivus peab olema U ≤ 0,25 (W/m2K);
 5. toetuse andmise  raames paigaldatava kütteseadme minimaalsed kasutegurid (alumise kütteväärtuse alusel) peavad olema halupuukatlal 0,80 ja pelletkatlal 0,85.
 6. õhk-vesi tüüpi soojuspumba soojustegur (COP) peab kütmisel olema vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511) ja vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade süsteemi soojustegur (COP) vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511);
 7. tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaatventiilid;
 8. soojustagastusega ventilatsiooniagregaadi temperatuuri suhtarv (kasutegur) peab olema vähemalt 0,80;
 9. välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel peab taotleja paigaldama elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid, mille õhuvoolu läbilaskevõime ühe toa kohta on vähemalt 10 l/s.
 • Toetuse taotleja peab rekonstrueerimistööde teostamiseks või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks võtma valdkonnas tegutsevatelt ettevõtetelt iga rekonstrueerimistöö või seadme kohta vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab rekonstrueerimistööd ise. Kui toetuse taotleja tellib mitu või kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavale rekonstrueerimistööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui toetuse taotlejast mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik võtta kolme pakkumist, peab toetuse taotleja põhjendama oma valikut või pakkumiste võtmata jätmist kirjalikult taotluse vormil.Taastuvenergia tootmisseadme paigaldamisel ja akupanga paigaldamisel peab müüja tagama vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldaja vähemalt viie aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Taastuvenergia elektritootmisseadme avaliku võrguga ühendamiseks on vajalik võrguettevõtja poolt väljastatud liitumispakkumine. Elektritootmisseadmete abikõlblikkuse hindamise kriteeriumiteks on kuni 11 kW tootmisseadmete vastavus Eesti standarditest (sh EVS-EN 50438:2008) ning võrgueeskirjast tulenevatele nõuetele.
 • Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamisel peab müüja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse tootjagarantii kõigile komponentidele ja paigaldamisel peab paigaldaja tagama vähemalt kahe aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele. Juhul kui tegemist on väljaspool Euroopa majanduspiirkonda asuva tootja toodetud seadmega, siis peab sellel olema CE sertifikaat ja vähemalt kaheaastane tootjagarantii.
 • Käesolevaga ei toetata ärieesmärkide saavutamisele suunatud tegevusi, mille eesmärgiks on eluruumina kasutusel oleva väikeelamu edaspidine kasutusele võrmine mitteeluruumina. 

Mida toetatakse?

 Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud:

 1. fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu;
 2. katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu;
 3. välisakende ja -uste vahetamisega seotud kulu;
 4. esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamisega seotud kulu;
 5. küttesüsteemi asendamise või rekonstrueerimisega seotud kulu, sealhulgas soojatootmisseadme paigaldamine, korstna ja ühenduslõõri ehitamine ja paigaldamine ning katelde ja nende lisatarvikute ja abiseadmete vahetamine;
 6. ventilatsioonisüsteemi rajamise või asendamise või ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega seotud kulu;
 7. taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamise (elektritootmisseadmete paigaldamisel võrguühendusega mitteliitumisel koos akupangaga) ja nende paigaldamisega seotud kulu;
 8. energiamärgise koostamisega seotud kulu;
 9. õhk-vesi tüüpi soojuspumpade, mille soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 3,5 (7°C/35°C EN 14511), või vesi-vesi (maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade, mille süsteemi soojustegur (COP) kütmisel on vähemalt 4,0 (0°C/35°C EN 14511), paigaldamisega seotud kulu;
 10. soojustamisega või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavate tööde, mis on projektis soovituslikena välja toodud, kulu;
 11. rekonstrueerimiseks vajalike ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamise kulu;
 12. rekonstrueerimistööde või taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud kulu. Omanikujärelevalve kulud on abikõlblikud, kui rekonstrueerimistööde tegemiseks on taotleja sõlminud vastava lepingu omanikujärelevalve tegevusalal tegutseva ettevõtjaga, kellel on vastavasisuline õigussuhe ehitusseadustiku §-s 23 sätestatud pädeva isikuga või kui omanikujärelevalve teenust pakkuv füüsilisest isikust ettevõtja on ise pädev isik. Omanikujärelevalvet peab tegema eelnimetatud pädev isik, kes on märgitud majandustegevuse registris vastava ettevõtja pädevaks isikuks omanikujärelevalve tegevusala alaliigil;
 13. rekonstrueerimistööde teostamisel siseviimistluse taastamisega seotud kulu, kuid mitte rohkem kui 5% rekonstrueerimistööde maksumusest.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.