Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Otsing:

 • Ekspordilaenu taotlemine

  1 Kindlustuse ja ekspordilaenu taotlus KredExile 2 KredEx teeb otsuse 3 KredEx väljastab laenu ja kindlustuse

 • Kellele ekspordilaen sobib?

  Ekspordilaen on suunatud ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikaajalist maksetähtaega, tasuda krediidikindlustuse preemiamakset või rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist. Laenu väljastamise eeltingimuseks on välisostjaga seonduva krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine KredEx Krediidikindlustuses.

 • Kuidas ekspordilaenu taotleda?

  Ekspordilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus, millele tuleb lisada: Finantsprognoosid Ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus Viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta värskeim vahearuanne Ekspordilaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.  

 • Kontaktid

  Palun tutvuge ekspordilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad Ettevõttel on kogemus sarnaste ekspordiprojektide teostamisel

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Ekspordilaenu taotlusvorm Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Ekspordilaenu tingimused Ekspordilaenu voldik

 • Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

  Üürielamute toetuse taotlusvoor oli avatud 3. detsembrist 2018 ning taotlusi sai esitada kuni 4. veebruarini 2019. 2018. aastal oli üürielamute toetust võimalik taotleda veel ka alates 2. aprillist kuni 15. augustini. 2017. aastal oli üürielamute toetuse taotluste vastuvõtt avatud kuni 30. detsembrini.

 • Toetust saanud kohalikud omavalitsused

  Nimekiri toetust saanud kohalikest omavalitsustest

 • Kontakt

  Palun tutvuge kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimuste ja korraga ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kellele on kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud kohaliku omavalituse või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid. Ka kohaliku omavalitsuse üksusel, kelle ühinemise on Vabariigi Valitsus kinnitanud, on õigus taotlus esitada. Täpsemate tingimustega palume tutvuda siit. Toetuse andmise eesmärgiks on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ning soodustada investeeringuid inimestele eluruumide rajamiseks.

 • Toetuse taotlemine

  1 Viige läbi riigihange 2 Esitage toetuse taotlus 3 KredEx teeb toetuse otsuse 6 Esitage peale viimast toetuse väljamakset, 30 päeva jooksul KredExile lõpparuanne 5 Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 4 Teostage tööd 30 kuu jooksul pärast otsuse saamist

 • Lisamaterjalid

  Määrus „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ Määruse seletuskiri Määruse muutmise seletuskiri Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid: Toetuse taotlus (mobiilse töötaja sihtgrupp) Toetuse taotlus  (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp)  Investeeringu majanduslik analüüs  (mobiilse töötaja sihtgrupp)  Investeeringu majanduslik analüüs  (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp)  Investeeringu tasuvusanalüüs

 • Millised on toetatavad tegevused?

  Toetust saab järgmistele kuludele: Ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgse projekteerimise ning omanikujärelevalvega seotud kulu; Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd; Korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga; Üürielamu teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud; Ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehniliste mõõdistuse kulu; Ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud; Kinnistu haljastamise kulud kuni 10% ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest. Mitteabikõlblikud kulud on: kulud, mis ei ole seotud toetatavate tegevustega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised omandiküsimuste lahendamisega seotud kulu; taotleja projektijuhtimisega seotud kulud; ettevalmistava tegevuse kulud ja riigihanke läbiviimisega seotud kulud; ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud; kulud, mille finantseerimisallikaks on mõni muu riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede. Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja nende tegemine dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.  Toetuse määr on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2 500 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

 • Kuidas taotleda?

  Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse. Eluasemelaenu käendust väljastavad pangad: Swedbank ,  LHV Pank ,  Citadele Pank , Danske Bank ,  Coop Pank , Luminor , SEB Pank ,  Tallinna Äripank .

 • Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused?

  omafinantseering minimaalselt 10% laenu tagatisvara väärtusest laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis kuni 50 000 eurot. laenusummal piirmäära ei ole pikema kui 30-aastase laenu tagasimaksmise graafiku tingimused: laenusaajate vanus laenu lõpptähtajal ei ole üle 70 aasta ning tagatisvara on valminud või täielikult renoveeritud viimase 10 aasta jooksul käendustasu 3% käenduse summalt tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena lapse sünni puhul laenupuhkus kuni lapse 2 aastaseks saamiseni või olemasoleva lapse puhul mitte kauem kui lapse 2 aastaseks saamiseni KredExi laenukäenduse abil soetatav eluase ei pea olema esimene ostetav eluase, aga korraga võib olla kasutusel vaid üks KredExi eluasemelaenu käendus. Soetatava või renoveeritava eluaseme omanikuks ja kasutajaks peab olema laenusaaja. Lubatud on eluase soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

 • Kellele eluasemelaenu käendus sobib?

  Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, kogu laenu ja ka käenduse taotlemine käib läbi panga. Täiendavalt KredExi poole pöörduda pole vaja.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Eluasemelaenu käenduse kalkulaator Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid Taotluse vorm (täitmiseks pangale)

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest: Noore pere sihtgrupp Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja. Noore spetsialisti sihtgrupp Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest: isikuga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud; kes on nimetatud ametisse "Avaliku teenistuse seaduse" alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud; isik on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded: Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Vastav energiamärgis peab olema koostatud alates 03.05.2013. Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu, sealhulgas selle osa või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks ja omandis.  Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik: üürnik üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga üürniku täisealine perekonnaliige üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.  Veteranide sihtgruppi kuulumise teatisi väljastab Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus.  

 • Kontakt

  Palun tutvuge eluasemelaenu käenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Eluasemelaenu käenduse taotlemine

  1 Laenutaotlus pangale 2 Pank väljastab laenu 3 Aruandlus

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne investeeringu teostamist täita lepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib investeeringu asukoha riiki ning projekti, ja teeb pakkumuse, mis vormistatakse sobivusel kindlustuslepinguks.

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: investeeringu teostamisega seonduv poliitiline risk Tehingupõhine teenus Investeeringu asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Riskiperiood 3 kuni 15 aastat Kindlustuskate kuni 100%

 • Kellele investeeringu kindlustus sobib?

  Investeeringu kindlustus sobib eksportivatele ettevõtetele ja neid finantseerivatele pankadele, mis soovivad kaitsta välisriikidesse tehtavaid otseinvesteeringuid poliitiliste riskide eest. Kindlustusega saab kindlustada tehtavaid otseinvesteeringuid uude ettevõttesse või läbi osaluse omandamise juba olemasolevas ettevõttes. Lisaks on võimalik kindlustada poliitilise riski vastu kesk- ja pikaajalisi omanikelaene, pangalaene ja laenugarantiisid.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Kontakt

  Palun tutvuge investeeringu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Krediidikindlustuse voldik 

 • Investeeringu kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Kapitalilaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõtte omakapital on vähemalt 100 000 eurot ja vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad  

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Dokumendid Kapitalilaenu taotlusvorm (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjal Kapitalilaenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik  

 • Kellele kapitalilaen sobib?

  Kapitalilaen on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arengusse ning tegevusmahtude kasvu. Kapitalilaen on allutatud laen, mis aitab, kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse finantseerida laenuga, kuid pangalaenu saamiseks on omafinantseeringu tase liialt madal või puuduvad piisavad tagatised. Sarnaselt omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tulenevalt allutatusest suurendab teiste finantseerijate silmis omafinantseeringu taset. See omakorda võimaldab kaasata täiendavat finantseerimist näiteks pangalaenu näol.

 • Kuidas kapitalilaenu taotleda?

  Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus  (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan viimase lõppenud majandusaasta aruanne jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mille aruandeperioodi lõppemisest ei ole taotluse esitamise hetkel möödunud rohkem kui kaks kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused Kui äriplaani teostamiseks soovitakse võtta lisaks kapitalilaenule ka pangalaenu, on soovitav samaaegselt pöörduda nii panka kui KredExisse, et need saaksid omavahel laenutingimused kooskõlastada. NB! KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse.

 • Kontakt

  Palun tutvuge kapitalilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kapitalilaenu taotlemine

  1 Laenutaotlus KredExile 2 KredEx teeb otsuse 3 Kredex väljastab laenu

 • Kellele sobib lasterikaste perede toetus?

  Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või püstitamise korral). Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri. Toetust saavad taotleda ka varasemalt toetust saanud pered, kellele on kodutoetust eraldatud mitte enam kui ühe korra. Teistkordse toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. Taotleja, kes on eelnevalt kodutoetuse meetme raames saanud toetust enam kui ühe korra, rohkem toetust taotleda ei saa.

 • Kontakt

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Lasterikaste perede kodutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun  toetused@kredex.ee  või pöörduge meie spetsialistide poole.

 • Toetuse rahastamistingimused ja piirmäär

  Riik toetab taotleja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetussumma. Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, kodutoetust rohkem taotleda ei saa.

 • Toetuse tingimused

  2017. aasta juhend 2016. aasta juhend 2014. aasta juhend

 • Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine

  1 Esitage KredExile toetuse taotlus 2 KredEx menetleb taotlused 3 Kohalik omavalitsus annab hinnangu 6 KredEx teeb otsuse 5 Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi 4 KredEx teostab paikvaatluse 7 Otsused edastatakse taotlejale 8 KredEx maksab toetuse välja 9 Aruandlus

 • Taotlemine

  Kodutoetuse taotluste vastuvõtt avatakse 06.05.2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 10.06.2019. Taotluse ja nõutavate lisadokumentide vormid on kodulehel saadaval alates vooru avamise kuupäevast. Taotlusi on võimalik esitada alates taotlusvooru avamise kuupäevast KredExi e-teeninduse, e-posti või posti teel.

 • Info lõppenud taotlusvoorude kohta

  2018. aasta taotlusvoor 2017. aasta taotlusvoor 2016. aasta taotlusvoor 2015. aasta taotlusvoor 2014. aasta taotlusvoor

 • Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  Kodutoetus on maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses. KredEx tasub toetuse summalt toetuse saaja eest tulumaksu. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada toetuse saaja maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

 • Kontakt

  Palun tutvuge korterelamu laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kellele korterelamulaenu käendus sobib?

  Laenukäendus sobib korterelamutele, kes soovivad võtta pangast renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimiseks laenu, kuid kelle riski hindab pank tavapärasest kõrgemaks (nt kõrge võlgnike osakaal, korterelamu asub piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal või monofunktsionaalses asulas, investeering m² kohta on märkimisväärselt kõrgem kui tavapäraselt) või kes soovib kasutada KredExi käendust makseraskuste riski kindlustamiseks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisainfo

  Dokumendid Taotluse vorm Lisamaterjalid Laenukäenduse üldtingimused Nõuded valitsejale (korteriomanike ühisuse puhul)    

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka. Täpsemat infot korterelamulaenu käenduse kohta saab KredExi kliendihaldurilt. Laenukäendust korterelamutele väljastavad pangad: Danske Bank , Coop Pank , Luminor , SEB Pank , Swedbank , Tallinna Äripank .

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Laenusaajaks on korteriühistu või hooneühistu või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud. Korteriomanike ühisuse puhul võib laenusaajaid esindada lihtkirjaliku volituse alusel valitseja. Ühistu või ühisus peab olema krediidivõimeline. Laenusaajal peab olemapädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja käenduslepingu sõlmimise kohta. Renoveerimistööd on ettenähtud korterelamu majanduskavas. Korterelamuks loetakse vähemalt 2 korteriga elamuid.

 • Käenduse tingimused

  Kuni 80% laenusummast Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenusummaga Käendustasu 1,0-1,5% käenduse jäägilt aastas Makseraskuse tekkimisel võib laenusaaja taotleda KredExilt, et KredEx maksaks ajutiselt krediidilepingu maksegraafiku järgseid makseid tema eest. KredExi maksed pangale laenusaaja asemel ei ole käenduse ettemaks, maksete tegemisest tekkivad laenusaaja kohustused sihtasutuse ees reguleeritakse nende vahel eraldi kokkuleppega. Ühisuste puhul kaasatakse valitseja tagasimaksete kogumiseks korteriomanikelt sihtasutusele ja vajadusel ka nõuete esitamiseks korteriomanike vastu.  

 • Korterelamulaenu käenduse taotlemine

  1 Laenu- ja käenduse taotlus pangale 2 Käenduse menetlemine 3 Pank väljastab laenu

 • Kellele laenukäendus sobib?

  Laenukäendus on suunatud ettevõttele, mis vajab oma tegevuseks finantseerimist pangalt või liisinguettevõttelt. Laenukäendus aitab, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle väljastamiseks puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja on krediidivõimeline Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Lisamaterjalid Laenukäenduse tingimused (infoks ettevõtjale) Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik Dokumendid Laenukäenduse taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID)

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka. Käenduse saamiseks esitab pank või liisingfirma vastava taotluse KredExile. Kuni 400 000 eurose käenduse menetlemiseks kulub tavaliselt 1 nädal, 400 000 – 800 000 eurose käenduse menetlemiseks 2 nädalat ja üle selle 4 nädalat. NB!  KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse. Käenduse taotlemisel käibelaenule, arvelduskrediidile ja pangagarantiile, samuti varasemate investeerimislaenude refinantseerimisel, esitab laenutaotleja tulenevalt riigiabi reeglitest teatise saadud vähese tähtsusega abi ja piiratud summas antava abi kohta. Suurettevõtja esitab nimetatud teatise sõltumata laenuliigist. Täpsema info saamiseks soovitame ühendust võtta KredExi kliendihalduritega.

 • Laenukäendust väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

  Pankade ja liisinguettevõtete poolt väljastatavaid laene ja liisinguid käendab KredEx osaliselt Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ja  Euroopa Investeerimisfondiga Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME)  toel.

 • Kontakt

  Palun tutvuge laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka või liisinguettevõttesse. Käenduse saamiseks esitavad need vastava taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab käendusotsuse tegemine aega kuni neli nädalat. NB! KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi.

 • Laenukäenduse taotlemine

  1 Laenu/ liisingu/ pangagarantiitaotlus pangale 2 Käenduse taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank väljastab laenu

 • Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttu Aruandlus Kõikidel korterelamutel, kes on saanud energiaauditi, ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi toetust on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast, aruande esitamise periood on 3 aastat. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 20. jaanuariks. Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile. Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Energiaauditi, ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside toetuste saajad Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

 • Rekonstrueerimistoetus 2010-2014

  Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta . Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile. Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

 • Renoveerimislaen

  2016. aasta tarbeandmete esitamine Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2017. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2016. aasta kohta. Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile . Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Kohustused Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist: Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil lubada KredExil kontrollida laenulepingu täitmist kohapeal säilitada laenuga seotud dokumentatsiooni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte vähem kui kuni 31.12.2025 esitlema korterelamu üldkasutataval pinnal infot ERDFi osalusest rekonstrueerimistööde toetamisel hoidma hoone kindlustuslepingu kehtivana (sh tasuma kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni. Korterelamute renoveerimislaenu programm on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 • Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Aruandlus Toetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama KredExile rekonstrueerimisele järgneva aasta tarbimisandmete baasil koostatud väikeelamu energiamärgise 12 kuni 18 kuu jooksul pärast projekti elluviimist. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kui taotleja paigaldas väikeelamus ainult taastuvenergia tootmisseadmed, peab toetuse saaja esitama KredExile mõõdetud taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed kord aastas viis aastat pärast toetuse väljamakse tegemist. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 01. märtsiks. Toetuse saaja esitab taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kohustused Toetuse saaja on kohustatud: tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest; kindlustama väikeelamu vähemalt viieks aastaks alates toetuse saamisest; säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2020. a.

 • Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

  Vastavalt  määrusele , sai toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks. Toetuse saaja peab esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 31. kuupäevaks KredExile kütteseadme eelneva aasta taastuvenergia tarbimise andmed KredExi poolt  kinnitatud vormil  kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist. Soojuspumba korral tuleb esitada soojuspumba poolt aasta jooksul tarbitud elektri kogus. Andmete esitamiseks peab soojuspumba poolt tarbitav elekter olema eraldi arvestiga mõõdetav. Pelletkatla korral tuleb esitada aastane pelletite kogus kilogrammides ja halupuidu katla ning ahju korral tuleb esitada aastane küttepuude kogus ruumimeetrites. 

 • Kontakt

  Palun tutvuge müügikäibe kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile, kes teeb lepingu pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks. Peale kindlustuslepingu sõlmimist tuleb taotleda oma ostjatele vajalikud krediidilimiidid ning kindlustusandja analüüsib kindlustatavate ostjate krediidivõimelisust, kinnitades ostjatele krediidilimiidid. Ettevõtted, mille käive ei ületa 2 mln eurot saavad kindlustusega kaasnevad kulud välja arvutada kindlustuskalkulaatoriga ja tellida pakkumise meie kodulehelt.

 • Kellele müügikäibe kindlustus sobib?

  Müügikäibe kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib end kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu. Teenus on sobilik ettevõttele, mis müüb tarbekaupu, toorainet või teenust lühikese maksetähtajaga. Kindlustusega võib katta kogu ettevõtte müügi või siis müügi ekspordiks kokkulepitud sihtriikidesse.

 • Vajalikud dokumendid

  Üldtingimused Kindlustuslepingu taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm (mitu ostjat) Käibedeklaratsiooni vorm Maksehäireteate vorm Hüvitistaotluse vorm

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud Ostja asukohariik: ei ole piiratud, sealhulgas Eesti Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg: maksimaalselt 360 päeva Kindlustuskate üldjuhul 85% Kindlustuslepinguga seonduvad kulud: kindlustuspreemia ja ostjate hindamise tasu Lisavõimalused: kindlustuskate välisriikides tegutsevatele sidusettevõtetele, kindlustuskate tootmisperioodile, võimalik kombineerida pankade poolt pakutava faktooringteenusega.  

 • Lisainfo

  K rediidikindlustuse mõisted  

 • Müügikäibe kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 5 KredEx Krediidikindlustus kinnitab krediidilimiidid 4 Klient esitab krediidilimiitide taotluse

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted Kuidas kindlustus toimib? Krediidikindlustuse voldik Täiendav info ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamise kohta

 • Näide

  Soovite osta maja, mille turuväärtus hindamisakti alusel on 64 000 eurot ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24%. Samas on Teil eluasemelaen, mille tagasimaksmata summa on 12 782 eurot, selle soovite uue laenu arvelt tagasi maksta.     Eluasemelaen käendusega Tavaline eluasemelaen Tagatise väärtus   64 000  64 000 Omafinantseering 6400 (10%) 21 760 (34%) Tagatise summa   15 360 (24%) 0 Saadav laen 57 600 42 240 Olemasoleva laenu tagasimakse 12 782 12 782 Tagatistasu 460,8 (3%) 0  

 • Kontakt

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Palun tutvuge ostjakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb peale finantseerimislahenduse väljatöötamist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Ostjakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti eksporditehingut finantseeriv finantseerimisasutus Kindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostja: juriidiline isik Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Teenus seondub konkreetse ostja ning eksporditehinguga Kindlustuskate üldjuhul 85% Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg üldjuhul kuni 10 aastat (OECD riigid kuni 5 aastat) Ettemakse ostja poolt vähemalt 15% tehingu maksumusest* Tagasimaksegraafik peab olema võrdsete osamaksetega, millede vaheline periood võib maksimaalselt ulatuda 6 kuuni.* Esimese osamakse tasumine peab toimuma vähemalt 6 kuu jooksul alates krediidiperioodi alguskuupäevast.* * üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel

 • Kellele ostjakrediidi kindlustus sobib?

  Ostjakrediidi kindlustus sobib finantseerimisasutusele, mis soovib maandada Eesti eksporttehingu pikaajalise finantseerimisega kaasnevat välisostja võimaliku maksejõuetuse riski. Ostjakrediidi kindlustusega sarnane kindlustus on finantseeringu kindlustus, nende erisus tuleneb finantseerimise lahendusest. Ostjakrediidi kindlustusega on tegemist juhul, kui välisostja või välisostja pangaga on sõlmitud krediidileping. Finantseeringu kindlustusega on tegemist juhul, kui välisostja maksed on tagatud akreditiivi või muu pangainstrumendiga. Üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel lähtub KredEx Krediidikindlustus kindlustuse puhul OECD riikide kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumisel.  

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Ostjakrediidi kindlustuse taotlemine

  1 Finantseerija leidmine 2 Pank esitab taotluse KredEx Krediidikindlustusele 3 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 5 Laenu väljastamine 4 KredEx Krediidikindlustus sõlmib pangaga lepingu

 • Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • Eleringi taastuvenergia toetuse kasutamine

  Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui: elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset KredExi investeeringutoetust. (kehtib alates 1.01.2019) https://elering.ee/juhend-toetuse-taotlemiseks

 • Toetust saanud isikud

  Päikesepaneelide investeeringutoetust saanud isikud

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni. Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel eraldatud toetussumma jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis ). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%. Kui toetus on üle 500 000 euro tuleb püstitada maja lähedale stend ( näidis ) ja majale paigutada tahvel ( näidis ). Stendi hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni selle lõpuni. Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid: stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses stendile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm. Tahvel tuleb paigaldada majale kolme kuu jooksul pärast objektil tööde lõpetamist. Tahvlit ei paigaldata, kui maja juures kasutatakse stendi. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Tahvli kasutamisel peab järgmina järgmisi nõudeid: tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta; tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast; tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest; tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm Stendi ja tahvli kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja KredExi logosid. Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „ Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord .“ Stendi ja tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil marge.kato@kredex.ee või helistage telefonil 667 4117.

 • Ü

    Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Kellele rekonstrueerimistoetus sobib?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest. 

 • Millised on peamised tingimused?

  Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest Samuti saab 15%, 25% ja 40% toetust taotleda energiaauditi maksumusest juhul, kui energiaaudit on koostatud alates 01.01.2014. Toetust saab taotleda 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti(de) maksumusest juhul, kui ehitusprojekt(id) on koostatud alates 01.01.2014. Tallinnas ja Tartus ei saa taotleda 15% toetust, välja arvatud juhul, kui hoonel on miljööväärtuslikel kaalutlustel kohaliku omavalitsuse poolt seatud piirangud rekonstrueerimistöödele või rekonstrueerimistööde käigus viiakse kütteõlil töötav katelseade üle taastuvale kütusele. Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Toetuse saaja peab 25% ja 40% toetuse puhul kaasama rekonstrueerimistööde planeerimisse ja elluviimisse tehnilise konsultandi, kellega peab olema vastav leping sõlmitud hiljemalt taotluse esitamise hetkeks. 25% ja 40% toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx. 

 • Uus taotlusvoor avatakse 20.05.2019

  Hetkel on siin lehel eelmise toetusmeetme tingimused. Avalikustame uuenenud toetuse tingimused hiljemalt 18. aprilliks. Seni saate uuenenud tingimustega tutvuda toetusmeetme määruses.   Taotluste vastuvõtt algab 20. mail 2019. Sel aastal on toetuseks ettenähtud 17,5 mln eurot. Taoltusi võetakse vastu selle summa piires.

 • Nõuded taotlejale

  Taotluse saab esitada: 1) korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse alusel tehniline konsultant; 2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel käesoleva tehniline konsultant. Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotleja taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% peavad kuuluma füüsilistest isikutest omanikele. Kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis peavad kõik korteriomandid olema kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

 • Teade

  Hea korteriühistu liige! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 23.09.2017 , kuna Euroopa   Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid, korterelamute rekonstrueerimiseks kogusummas 102 miljonit eurot on toetuse taotlustega kaetud. Ajavahemikul 15. septembrist kuni 22. septembrini laekus KredExile 41 uut toetuse taotlust, kogusummas ca 10,5 mln eurot. Kokku on laekunud taotlusi summas ca 104 mln eurot, toetuseks ettenähtud 102 mln eurost. Sellest tulenevalt peatab SA KredEx taotluste vastuvõtu alates 23. septembrist 2017. 15.09.2017. a seisuga  on SA’le KredEx laekunud 419 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 94,5 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kahe nädala jooksul laekus 27 taotlust summas ca 8,3 miljonit eurot. 30.08.2017. a seisuga on SA’le KredEx laekunud 392 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 86,1 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas ca 8 miljonit eurot, augustis on laekunud 18 taotlust summas 5,9 mln eurot. 15.08.2017. a seisuga oli SA’le KredEx laekunud 382 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 83,5 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas ca 8 miljonit eurot. 01.08.2017. a seisuga oli SA’le KredEx laekunud 376 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad  ca  81 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas  ca  8 miljonit eurot.  10.07.2017. a seisuga oli KredExile laekunud 358 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis kattis ca 75 mln eurot 102 mln euro suurusest eelarvest. II kvartalis laekus 63 taotlust summas ca 19 mln eurot. Uuendame statistikat kaks korda kuus.

 • Kellele sobib rekonstrueerimistoetus?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii pankade väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega.

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile  korterelamu@kredex.ee  või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Millised on peamised tingimused?

  Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.  Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse  hiljemalt taotluse esitamise hetkeks. Toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx. Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri. Rekonstrueerimistöödega ei tohi alustada enne rahastamise otsuse saamist. Täpsed toetuse tingimused on ära toodud määruses ning selle juurde käivas seletuskirjas .  

 • Kui palju toetust saab?

  Võrreldes varasemaga on muutunud toetuse määrad, mis paljuski lähtuvad piirkondade rekonstrueerimisaktiivsusest, ühistute laenuvõimekusest ja kinnisvara väärtusest. Toetust saab: 30% Tallinnas ja Tartus 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas 50% ülejäänud Eestis teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki määruses ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet Toetust saab taotleda 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti(de) maksumusest juhul, kui ehitusprojekt(id) on koostatud alates 01.01.2014 Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot projekti kohta.

 • Nõuded taotlejale

  Toetust võib taotleda: 1) korteriühistu esindusõiguslik isik; 2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis. Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80 protsenti peavad olema kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni 5 korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik või vähemalt ühe korteriomandi omanik olema kohaliku omavalitsuse üksus. Kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis, peavad kõik eluruumid olema kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

 • Kellele on stardilaen suunatud?

  KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu. Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast. (function() { var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = document.createElement('script'); fbds.async = true; fbds.src = '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } _fbq.push(['addPixelId', '1567000596912005']); })(); window._fbq = window._fbq || []; window._fbq.push(['track', 'PixelInitialized', {}]); /* */

 • Kuidas stardilaenu taotleda?

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Stardilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka, mis edastab taotluse KredExile. Otsustamiseks vajaliku info olemasolul teeb KredEx otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul. Stardilaenu väljastab panga ja KredExi positiivse otsuse alusel pank. Tasuta konsultatsiooni stardilaenu taotlemiseks vajaliku äriplaani ettevalmistamiseks saab  maakondlikest arenduskeskustest . Täpsema info saamiseks pöörduge KredExisse või panka. Stardilaenu väljastavad pangad: Citadele Pank ,  Luminor , SEB Pank ,  Swedbank  ja Tallinna Äripank . Stardilaenu käendust väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Lisamaterjalid Stardilaenu tingimused Stardilaenu voldik Dokumendid Stardilaenu taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID )

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses Ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav  

 • Kontakt

  Palun tutvuge stardilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Stardilaenu taotlemine

  1 Laenutaotlus pangale 2 Käenduse/ finantseerimise taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank väljastab laenu

 • Kontakt

  Palun tutvuge tarnijakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne kauba tarnimist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tarnijakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik  

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud eksportiv ettevõtja Kindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostja: juriidiline isik Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Teenus seondub konkreetse ostja ning eksporditehinguga Kindlustuskate üldjuhul 85% Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg üldjuhul kuni 10 aastat (OECD riigid kuni 5 aastat) Ettemakse ostja poolt vähemalt 15% tehingu maksumusest* Tagasimaksegraafik peab olema võrdsete osamaksetega, millede vaheline periood võib maksimaalselt ulatuda 6 kuuni.* Esimese osamakse tasumine peab toimuma vähemalt 6 kuu jooksul alates krediidiperioodi alguskuupäevast.*   * üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel  

 • Kellele tarnijakrediidi kindlustus sobib?

  Tarnijakrediidi kindlustus sobib eksportivale ettevõttele, mis müüb kapitali- ja kestvuskaupu väljapoole Eestit pika maksetähtajaga ja soovib end seejuures kindlustada ostja võimaliku makseraskuse vastu. Üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel lähtub KredEx Krediidikindlustus tarnijakrediidi kindlustuse puhul OECD riikide kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumisel.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Tarnijakrediidi kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad Ettevõtte omakapital ja projekti omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast tööstuslaenu summast

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Tööstuslaenu taotlusvorm (vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Tööstuslaenu üldtingimused

 • Kellele tööstuslaen sobib?

  Investeeringute kaasfinantseerimiseks pakub KredEx tööstuslaenu (varasem nimi tehnoloogialaen), mille sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse ettevõtjad. Tööstuslaen aitab, kui investeeringu tegemiseks soovitakse kasutada pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal endal puudub kapital nõutud omafinantseeringu tegemiseks. Sellises olukorras on abiks tööstuslaen, mis allutatud laenuna suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut. See võimaldab võtta täiendavat liisingut või pangalaenu ja aitab seeläbi ettevõttel kiiremini kasvada. Laenu saanud ettevõtte juhtimisse KredEx ei sekku.

 • Kuidas tööstuslaenu taotleda?

  Tööstuslaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta. Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb tööstuslaenu taotlemiseks täita  taotlus (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan, sh investeeringu projektiplaan krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 2 kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused KredEx finantseerib vaid selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud. Tööstuslaenu väljastavad pangad: Coop Pank , LHV Pank , Luminor , SEB Liising , Swedbank , Swedbank Liising ,  SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal , Danske Bank.

 • Lisainfo

   Tehnoloogialaen uudistes

 • Kontakt

  Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole:

 • Kontakt

  Palun tutvuge tööstuslaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Tööstuslaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Tööstuslaenu taotlemine

  1 Laenu/ liisingutaotlus pangale 2 Tööstuslaenu taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank/ liisingufirma väljastab laenu/liisingu

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne lepingu sõlmimist ja tootmise alustamist täita kindlustuslepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse, mis vormistatakse sobivusel kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tootmisriski kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud Eesti ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Kindlustuskate üldjuhul 85% Tootmisriski kindlustus on kombineeritav teiste teenustega

 • Kellele tootmisriski kindlustus sobib?

  Tootmisriski kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu tootmisperioodi vältel. Tootmisriski kindlustus katab välisostjaga sõlmitud lepingu täitmisega seotud kulud juhul, kui eksportöör on sunnitud peatama tellitud kaupade tootmise või lepinguliste kohustuste täitmise põhjusel, et ostja ei ole võimeline või keeldub tellitud kaupade vastuvõtmisest kommerts- või poliitilise riski realiseerumise tõttu.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Kontakt

  Palun tutvuge tootmisriski kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Graafik

  1 Taotlus KredEx Krediidi- kindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Kellele eksporditehingu kindlustus sobib?

  Eksporditehingu kindlustus on mõeldud väikeettevõttele, mis teeb esimesi katsetusi eksporditurgudel. Eksporditehingu kindlustus sobib siis, kui ettevõte omab 1-2 ostjat välisriigis ja ekspordi käive ei ületa aastas 500 000€ ning pakub ostjatele maksetähtajaga 30-180 päeva. Eksporditehingu kindlustusega saab ettevõte kindlustada end ostja võimalike makseraskuste vastu. Kindlustus katab ühe müügitehingu või kuni ühe aasta jooksul tehtavate tehingute makseriski.

 • Eksporditehingu kindlustuse taotlemine

   

 • Kontakt

  Palun tutvuge Eksporditehingu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtjal puuduvad seotud ettevõtted (st. ei kuulu ettevõtete gruppi, puuduvad emaettevõte ja/või seotud ettevõtted Eestis või välisriigis) Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud väljaspool Eestit Ostja asukohariik: kõik riigid, välja arvatud Eesti Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg: maksimaalselt 180 päeva Kindlustuskaitse üldjuhul 85% Kindlustuslepinguga seonduvad kulud: taotluse tasu ja kindlustuspreemia

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Arvuta meie kodulehe kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurus Täida taotluse andmeväljad Maksa taotluse tasu ja esita taotlus KredEx Krediidikindlustus teostab ostja finantsandmete analüüsi ja taustauuringu KredEx Krediidikindlustus saadab poliisi pakkumise. Kindlustuskaitse hakkab kehtima peale kindlustusmakse laekumist.

 • Eksporditehingu kindlustuse taotlemine tabel

  1 Arvuta kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurus 2 Täida taotlus 3 Maksa taotluse tasu 5 Poliisi pakkumine 4 Finantsandmete analüüs

 • Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise toetus

  Käesoleva meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.   Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele läbi kvaliteetse ja jätkusuutliku eluasemefondi loomise ning energiatarbimise vähendamise.    

 • Kontakt

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun  eramu@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.  

 • Kuidas taotlemine käib?

  1 Tellige  mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis 2 Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega 3 KredEx teeb toetuse otsuse 6 Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 5 Esitage ehitusseadustiku kohane ehitise kasutusluba või kasutusteatis 4 Teostage tööd pärast positiivse otsuse saamist 7 Esitage uus mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis

 • Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

  Taotlusvoor on avatud! Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni. Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna. Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka   taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Palun tutvuge toetuse põhitingimustega siin.

 • Kellele on väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta. Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks. Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on ehitatud  õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.  Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes. 

 • Mis on hoone energiamärgis ja kes seda väljastavad?

  Infot energiamärgise ja selle väljastamise kohta leiate siit. Väikeelamutele väljastavad energiamärgist vastavad spetsialistid ja energiaaudiitorid. Täpsemad nimekirjad koos kontaktidega leiate siit.  NB! Kontaktide nägemiseks palun vajutage lingi avanedes kas kastile "Energiaaudiitorid" või "Energiamärgise väljastajad".

 • Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada Teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu .

 • Elina Dubova

  Руководитель проектов по Ида-Вирускому региону

  +372 667 4100

 • Annelii Ausmees

  Руководитель проектов внешнего финансирования

  +372 667 4100

 • Liisi Org

  Менеджер по развитию Startup сообщества

  +372 667 4100

 • Ando Leppiman

  Председатель совета, канцлер Министерства экономики и коммуникаций

 • Moonika Mällo

  Менеджер по проектам в сфере мониторинга

  +372 667 4100

 • Agnes Kroon

  Kредитный аналитик

  +372 667 4100

 • Priit Värk

  член совета

 • Ago Haabpiht

  Руководитель отдела оценки рисков

  +372 667 4131

 • Paul Lukk

  Юрист

  +372 667 4129

 • Erki Alas

  Aктуар

  +372 667 4100

 • Priit Kirotar

  Менеджер по пособиям

  +372 667 4108

 • Inga Kõue

  Руководитель проектов в области образования

  +372 667 4100

 • Kaie Kivisilla

  Администратор регистра

  +372 667 4119

 • Merilin Lukk

  Менеджер по проектам startup виза

  +372 667 4100

 • Sander Sillavee

  Специалист по социальным медиа

  +372 667 4100

 • Erki Aamer

  Председатель правления

  +372 667 4138

 • Kaido Padar

  член совета, член правления AS Eesti Talleks

 • Pille Parind-Nisula

  член совета, руководитель Эстонского Филиала Aon Baltic

 • Maarika Truu

  Руководитель Startup Estonia

  +372 667 4100

 • Marily Hendrikson

  Менеджер по проектам в области кибер-обороны

  +372 667 4100

 • Aire Oolup

  Менеджер по пособиям

  +372 667 4120

 • Riina Johanson

  Aссистент

  +372 667 4100

 • Kaimo Kalda

  Менеджер по пособиям

  +372 667 4143

 • Jarmo Liiver

  Начальник отдела

  +372 667 4102

 • Raivo Rand

  Вице-председатель совета, член правления Союза строительных предпринимателей Эстонии.

 • Anneli Liinat

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 9087

 • Kersti Saar

  Менеджер по пособиям

  +372 667 4109

 • Anu Holmberg

  Менеджер по пособиям

  +372 667 4110

 • Eve Pikkar

  Администратор регистра (в отпуске по уходу за ребенком)

 • Ingrid Ajangu

  Юрист

  +372 667 4142

 • Margit Lauri

  Аналитик

  +372 667 4133

 • Maarit Arro

  Юрист, Менеджер по контролю соответствия

  +372 667 4118

 • Rita Noormägi

  Заведующая бюро

  +372 667 4126

 • Marge Kato

  Маркетинговый менеджер

  +372 667 4117

 • Gerli Peetsalu

  Секретарь

  +372 667 4100

 • Anto Viigi

  Руководитель по обеспечению соответствия

  +372 667 4100

 • Mari Vester

  Менеджер рисков

  +372 667 4134

 • Helen Kapp

  Начальник отдела

  +372 667 4124

 • Maret Paeste

  Главный бухгалтер

  +372 667 4121

 • Kalmer Halliko

  Менeджер по разработкам и инфотехнологии

  +372 667 4115

 • Raina Toomvap

  Бухгалтер

  +372 667 4123

 • Mariko Rukholm

  Член Правления

  +372 667 4139

 • Indrek Läte

  Старший аналитик

  +372 667 4137

 • Ave Sullin

  Ведущий аналитик

  +372 667 4136

 • Gert Veerpalu

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 4135

 • Külli Saarepera

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 9086

 • Kristo Hütt

  Kliendihaldur (korterelamu laen ja käendus)

  (+372) 667 4113

 • Triin Reinsalu

  Руководитель дивизиона жилья и энергоэффективности

  +372 667 4100

 • Heikki Parve

  Руководитель проекта энергосбережения

  +372 667 4114

 • Kalle Kuusk

  Руководитель проекта энергоэффективности зданий

  +372 667 4140

 • Karit Freienthal

  Кредитный администратор

  +372 667 4145

 • Natalja Pauku

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 4106

 • Mihhail Knut

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 4103

 • Jaak Tikko

  Менеджер по обслуживанию клиентов

  +372 667 4107

 • Lehar Kütt

  Ettevõtlusdivisjoni juht

  (+372) 667 4102

 • Joonas Kerge

  Специалист по коммуникациям

  +372 667 4116

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.