Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Otsing:

 • Ekspordilaenu taotlemine

  1 Kindlustuse ja ekspordilaenu taotlus KredExile 2 KredEx teeb otsuse 3 KredEx väljastab laenu ja kindlustuse

 • Kellele ekspordilaen sobib?

  Ekspordilaen on suunatud ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikaajalist maksetähtaega, tasuda krediidikindlustuse preemiamakset või rahastada välisostjale müüdavate kaupade tootmist. Laenu väljastamise eeltingimuseks on välisostjaga seonduva krediidi- ja poliitilise riski kindlustamine KredEx Krediidikindlustuses.

 • Kuidas ekspordilaenu taotleda?

  Ekspordilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus, millele tuleb lisada: Finantsprognoosid Ülevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldus Viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta värskeim vahearuanne Ekspordilaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.  

 • Kontaktid

  Palun tutvuge ekspordilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad Ettevõttel on kogemus sarnaste ekspordiprojektide teostamisel

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Ekspordilaenu taotlusvorm Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Ekspordilaenu tingimused Ekspordilaenu voldik

 • Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

  Üürielamute toetuse taotlusvoor oli avatud 3. detsembrist 2018 ning taotlusi sai esitada kuni 4. veebruarini 2019. 2018. aastal oli üürielamute toetust võimalik taotleda veel ka alates 2. aprillist kuni 15. augustini. 2017. aastal oli üürielamute toetuse taotluste vastuvõtt avatud kuni 30. detsembrini.

 • Toetust saanud kohalikud omavalitsused

  Nimekiri toetust saanud kohalikest omavalitsustest

 • Kontakt

  Palun tutvuge kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimuste ja korraga ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kellele on kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud kohaliku omavalituse või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kes haldusakti või halduslepingu alusel täidab vastavaid avalikke ülesandeid. Ka kohaliku omavalitsuse üksusel, kelle ühinemise on Vabariigi Valitsus kinnitanud, on õigus taotlus esitada. Täpsemate tingimustega palume tutvuda siit. Toetuse andmise eesmärgiks on tagada mobiilsele töötajale vajalike üürieluruumide parem kättesaadavus ning soodustada investeeringuid inimestele eluruumide rajamiseks.

 • Toetuse taotlemine

  1 Viige läbi riigihange 2 Esitage toetuse taotlus 3 KredEx teeb toetuse otsuse 6 Esitage peale viimast toetuse väljamakset, 30 päeva jooksul KredExile lõpparuanne 5 Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 4 Teostage tööd 30 kuu jooksul pärast otsuse saamist

 • Lisamaterjalid

  Määrus „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“ Määruse seletuskiri Määruse muutmise seletuskiri Toetuse taotlemiseks vajalikud vormid: Toetuse taotlus (mobiilse töötaja sihtgrupp) Toetuse taotlus  (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp)  Investeeringu majanduslik analüüs  (mobiilse töötaja sihtgrupp)  Investeeringu majanduslik analüüs  (sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp)  Investeeringu tasuvusanalüüs

 • Millised on toetatavad tegevused?

  Toetust saab järgmistele kuludele: Ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgse projekteerimise ning omanikujärelevalvega seotud kulu; Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd; Korteri sisustamine esmase vajaliku köögimööbli ja sanitaartehnikaga; Üürielamu teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamise ja tehnosüsteemide rajamise kulud; Ümberehitamisele kuuluva ehitise insenertehniliste mõõdistuse kulu; Ligipääsetavuse tagamiseks vajalike ehitise osade ja nende paigaldamise kulud; Kinnistu haljastamise kulud kuni 10% ulatuses projekti kõigist abikõlblikest kuludest. Mitteabikõlblikud kulud on: kulud, mis ei ole seotud toetatavate tegevustega või on projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised omandiküsimuste lahendamisega seotud kulu; taotleja projektijuhtimisega seotud kulud; ettevalmistava tegevuse kulud ja riigihanke läbiviimisega seotud kulud; ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud; kulud, mille finantseerimisallikaks on mõni muu riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muu välisabi vahenditest rahastatav toetusmeede. Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja nende tegemine dokumenteeritud. Abikõlblikke kulusid tuleb tõendada vastava taotleja tasutud arve maksekorralduse või konto- või krediitkaardi väljavõttega. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.  Toetuse määr on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. Maksimaalne toetussumma kõigi taotlusvoorude peale kokku on kuni 2 500 000 eurot kohaliku omavalitsuse üksuse kohta.

 • Kuidas taotleda?

  Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse. Eluasemelaenu käendust väljastavad pangad: Swedbank ,  LHV Pank ,  Citadele Pank , Danske Bank ,  Coop Pank , Luminor , SEB Pank ,  Tallinna Äripank .

 • Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused?

  omafinantseering minimaalselt 10% laenu tagatisvara väärtusest laenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupis kuni 50 000 eurot. laenusummal piirmäära ei ole pikema kui 30-aastase laenu tagasimaksmise graafiku tingimused: laenusaajate vanus laenu lõpptähtajal ei ole üle 70 aasta ning tagatisvara on valminud või täielikult renoveeritud viimase 10 aasta jooksul käendustasu 3% käenduse summalt tasutakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena lapse sünni puhul laenupuhkus kuni lapse 2 aastaseks saamiseni või olemasoleva lapse puhul mitte kauem kui lapse 2 aastaseks saamiseni KredExi laenukäenduse abil soetatav eluase ei pea olema esimene ostetav eluase, aga korraga võib olla kasutusel vaid üks KredExi eluasemelaenu käendus. Soetatava või renoveeritava eluaseme omanikuks ja kasutajaks peab olema laenusaaja. Lubatud on eluase soetada ka kaasomandisse abikaasa või kaaslaenusaajaga.

 • Kellele eluasemelaenu käendus sobib?

  Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. KredExi eluaseme laenukäenduse taotlemiseks palume pöörduda panga poole, kogu laenu ja ka käenduse taotlemine käib läbi panga. Täiendavalt KredExi poole pöörduda pole vaja.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Eluasemelaenu käenduse kalkulaator Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid Taotluse vorm (täitmiseks pangale)

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest: Noore pere sihtgrupp Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja. Noore spetsialisti sihtgrupp Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest: isikuga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud; kes on nimetatud ametisse "Avaliku teenistuse seaduse" alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud; isik on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp Energiatõhusa eluaseme omandaja, püstitaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija. Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded: Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Vastav energiamärgis peab olema koostatud alates 03.05.2013. Energiatõhusa elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C. Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu, sealhulgas selle osa või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks ja omandis.  Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik: üürnik üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga üürniku täisealine perekonnaliige üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.  Veteranide sihtgruppi kuulumise teatisi väljastab Kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus.  

 • Kontakt

  Palun tutvuge eluasemelaenu käenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Eluasemelaenu käenduse taotlemine

  1 Laenutaotlus pangale 2 Pank väljastab laenu 3 Aruandlus

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne investeeringu teostamist täita lepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib investeeringu asukoha riiki ning projekti, ja teeb pakkumuse, mis vormistatakse sobivusel kindlustuslepinguks.

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: investeeringu teostamisega seonduv poliitiline risk Tehingupõhine teenus Investeeringu asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Riskiperiood 3 kuni 15 aastat Kindlustuskate kuni 100%

 • Kellele investeeringu kindlustus sobib?

  Investeeringu kindlustus sobib eksportivatele ettevõtetele ja neid finantseerivatele pankadele, mis soovivad kaitsta välisriikidesse tehtavaid otseinvesteeringuid poliitiliste riskide eest. Kindlustusega saab kindlustada tehtavaid otseinvesteeringuid uude ettevõttesse või läbi osaluse omandamise juba olemasolevas ettevõttes. Lisaks on võimalik kindlustada poliitilise riski vastu kesk- ja pikaajalisi omanikelaene, pangalaene ja laenugarantiisid.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Kontakt

  Palun tutvuge investeeringu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Krediidikindlustuse voldik 

 • Investeeringu kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Kapitalilaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõtte omakapital on vähemalt 100 000 eurot ja vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad  

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Dokumendid Kapitalilaenu taotlusvorm (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjal Kapitalilaenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik  

 • Kellele kapitalilaen sobib?

  Kapitalilaen on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arengusse ning tegevusmahtude kasvu. Kapitalilaen on allutatud laen, mis aitab, kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse finantseerida laenuga, kuid pangalaenu saamiseks on omafinantseeringu tase liialt madal või puuduvad piisavad tagatised. Sarnaselt omanikule annab KredEx ettevõtja kasutusse kapitali, mis tulenevalt allutatusest suurendab teiste finantseerijate silmis omafinantseeringu taset. See omakorda võimaldab kaasata täiendavat finantseerimist näiteks pangalaenu näol.

 • Kuidas kapitalilaenu taotleda?

  Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus  (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan viimase lõppenud majandusaasta aruanne jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mille aruandeperioodi lõppemisest ei ole taotluse esitamise hetkel möödunud rohkem kui kaks kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused Kui äriplaani teostamiseks soovitakse võtta lisaks kapitalilaenule ka pangalaenu, on soovitav samaaegselt pöörduda nii panka kui KredExisse, et need saaksid omavahel laenutingimused kooskõlastada. NB! KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse.

 • Kontakt

  Palun tutvuge kapitalilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kapitalilaenu taotlemine

  1 Laenutaotlus KredExile 2 KredEx teeb otsuse 3 Kredex väljastab laenu

 • Kellele sobib lasterikaste perede toetus?

  Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande alusel projekti objektiks olevas eluruumis (v.a uue eluaseme soetamise, elamiskõlbmatu eluaseme ümberehitamise või püstitamise korral). Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri. Toetust saavad taotleda ka varasemalt toetust saanud pered, kellele on kodutoetust eraldatud mitte enam kui ühe korra. Teistkordse toetuse taotlemise hetkeks peab eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise lõpparuanne. Taotleja, kes on eelnevalt kodutoetuse meetme raames saanud toetust enam kui ühe korra, rohkem toetust taotleda ei saa.

 • Kontakt

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Lasterikaste perede kodutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun  toetused@kredex.ee  või pöörduge meie spetsialistide poole.

 • Toetuse rahastamistingimused ja piirmäär

  Riik toetab taotleja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetussumma. Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, kodutoetust rohkem taotleda ei saa.

 • Toetuse tingimused

  2017. aasta juhend 2016. aasta juhend 2014. aasta juhend

 • Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine

  1 Esitage KredExile toetuse taotlus 2 KredEx menetleb taotlused 3 Kohalik omavalitsus annab hinnangu 6 KredEx teeb otsuse 5 Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi 4 KredEx teostab paikvaatluse 7 Otsused edastatakse taotlejale 8 KredEx maksab toetuse välja 9 Aruandlus

 • Taotlemine

  2019. aasta taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2019. aasta teises kvartalis. Taotlusvooru alguskuupäev ja 2019. aasta taotlemise tingimused avaldatakse KredExi kodulehel 10 kalendripäeva enne taotlusvooru algust. Taotluse ja nõutavate lisadokumentide vormid on kodulehel saadaval alates vooru avamise kuupäevast. Taotlusi on võimalik esitada alates taotlusvooru avamise kuupäevast KredExi e-teeninduse, e-posti või posti teel.  

 • Info lõppenud taotlusvoorude kohta

  2018. aasta taotlusvoor 2017. aasta taotlusvoor 2016. aasta taotlusvoor 2015. aasta taotlusvoor 2014. aasta taotlusvoor

 • Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  Kodutoetus on maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses. KredEx tasub toetuse summalt toetuse saaja eest tulumaksu. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada toetuse saaja maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

 • Kontakt

  Palun tutvuge korterelamu laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kellele korterelamulaenu käendus sobib?

  Laenukäendus sobib korterelamutele, kes soovivad võtta pangast renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimiseks laenu, kuid kelle riski hindab pank tavapärasest kõrgemaks (nt kõrge võlgnike osakaal, korterelamu asub piirkonnas, kus korterite turuväärtus on madal või monofunktsionaalses asulas, investeering m² kohta on märkimisväärselt kõrgem kui tavapäraselt) või kes soovib kasutada KredExi käendust makseraskuste riski kindlustamiseks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisainfo

  Dokumendid Taotluse vorm Lisamaterjalid Laenukäenduse üldtingimused Nõuded valitsejale (korteriomanike ühisuse puhul)    

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka. Täpsemat infot korterelamulaenu käenduse kohta saab KredExi kliendihaldurilt. Laenukäendust korterelamutele väljastavad pangad: Danske Bank , Coop Pank , Luminor , SEB Pank , Swedbank , Tallinna Äripank .

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Laenusaajaks on korteriühistu või hooneühistu või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud. Korteriomanike ühisuse puhul võib laenusaajaid esindada lihtkirjaliku volituse alusel valitseja. Ühistu või ühisus peab olema krediidivõimeline. Laenusaajal peab olemapädev üldkoosoleku otsus renoveerimistööde teostamise, laenuvõtmise ja käenduslepingu sõlmimise kohta. Renoveerimistööd on ettenähtud korterelamu majanduskavas. Korterelamuks loetakse vähemalt 2 korteriga elamuid.

 • Käenduse tingimused

  Kuni 80% laenusummast Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenusummaga Käendustasu 1,0-1,5% käenduse jäägilt aastas Makseraskuse tekkimisel võib laenusaaja taotleda KredExilt, et KredEx maksaks ajutiselt krediidilepingu maksegraafiku järgseid makseid tema eest. KredExi maksed pangale laenusaaja asemel ei ole käenduse ettemaks, maksete tegemisest tekkivad laenusaaja kohustused sihtasutuse ees reguleeritakse nende vahel eraldi kokkuleppega. Ühisuste puhul kaasatakse valitseja tagasimaksete kogumiseks korteriomanikelt sihtasutusele ja vajadusel ka nõuete esitamiseks korteriomanike vastu.  

 • Korterelamulaenu käenduse taotlemine

  1 Laenu- ja käenduse taotlus pangale 2 Käenduse menetlemine 3 Pank väljastab laenu

 • Kellele laenukäendus sobib?

  Laenukäendus on suunatud ettevõttele, mis vajab oma tegevuseks finantseerimist pangalt või liisinguettevõttelt. Laenukäendus aitab, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid selle väljastamiseks puuduvad piisavad tagatised või tegutsemisajalugu.

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja on krediidivõimeline Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Lisamaterjalid Laenukäenduse tingimused (infoks ettevõtjale) Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik Dokumendid Laenukäenduse taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID)

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka. Käenduse saamiseks esitab pank või liisingfirma vastava taotluse KredExile. Kuni 400 000 eurose käenduse menetlemiseks kulub tavaliselt 1 nädal, 400 000 – 800 000 eurose käenduse menetlemiseks 2 nädalat ja üle selle 4 nädalat. NB!  KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse. Käenduse taotlemisel käibelaenule, arvelduskrediidile ja pangagarantiile, samuti varasemate investeerimislaenude refinantseerimisel, esitab laenutaotleja tulenevalt riigiabi reeglitest teatise saadud vähese tähtsusega abi ja piiratud summas antava abi kohta. Suurettevõtja esitab nimetatud teatise sõltumata laenuliigist. Täpsema info saamiseks soovitame ühendust võtta KredExi kliendihalduritega.

 • Laenukäendust väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

  Pankade ja liisinguettevõtete poolt väljastatavaid laene ja liisinguid käendab KredEx osaliselt Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ja  Euroopa Investeerimisfondiga Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programmi (COSME)  toel.

 • Kontakt

  Palun tutvuge laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka või liisinguettevõttesse. Käenduse saamiseks esitavad need vastava taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab käendusotsuse tegemine aega kuni neli nädalat. NB! KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi sh vähese tähtsusega abi.

 • Laenukäenduse taotlemine

  1 Laenu/ liisingu/ pangagarantiitaotlus pangale 2 Käenduse taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank väljastab laenu

 • Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttu Aruandlus Kõikidel korterelamutel, kes on saanud energiaauditi, ehitusprojekti või ehitise ekspertiisi toetust on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast, aruande esitamise periood on 3 aastat. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 20. jaanuariks. Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile. Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Energiaauditi, ehitusprojektide ja ehitusekspertiiside toetuste saajad Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

 • Rekonstrueerimistoetus 2010-2014

  Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta . Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile. Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Rekonstrueerimistoetuse otsuse saanud korterelamud

 • Renoveerimislaen

  2016. aasta tarbeandmete esitamine Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2017. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2016. aasta kohta. Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse logimist suunatakse Teid energiakulu aruande vormile . Energiakulu aruande esitamine. NB! E-teeninduse kasutamiseks on vajalik ID-kaart või Mobiil-ID. Kohustused Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist: Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormil lubada KredExil kontrollida laenulepingu täitmist kohapeal säilitada laenuga seotud dokumentatsiooni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte vähem kui kuni 31.12.2025 esitlema korterelamu üldkasutataval pinnal infot ERDFi osalusest rekonstrueerimistööde toetamisel hoidma hoone kindlustuslepingu kehtivana (sh tasuma kindlustusmakse osamaksed tähtaegselt) kuni Krediidilepingu kehtivuse lõppemiseni. Korterelamute renoveerimislaenu programm on rahastatav Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 • Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Aruandlus Toetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama KredExile rekonstrueerimisele järgneva aasta tarbimisandmete baasil koostatud väikeelamu energiamärgise 12 kuni 18 kuu jooksul pärast projekti elluviimist. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kui taotleja paigaldas väikeelamus ainult taastuvenergia tootmisseadmed, peab toetuse saaja esitama KredExile mõõdetud taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed kord aastas viis aastat pärast toetuse väljamakse tegemist. Aruande esitamise kohustus algab toetuse saamisele järgnevast aastast. Aruanne tuleb esitada iga järgneva aasta 01. märtsiks. Toetuse saaja esitab taastuvenergia seadmete energiatootmise andmed KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult. Kohustused Toetuse saaja on kohustatud: tagama meetme eesmärgile vastava vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest; kindlustama väikeelamu vähemalt viieks aastaks alates toetuse saamisest; säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2020. a.

 • Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

  Vastavalt  määrusele , sai toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks. Toetuse saaja peab esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 31. kuupäevaks KredExile kütteseadme eelneva aasta taastuvenergia tarbimise andmed KredExi poolt  kinnitatud vormil  kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist. Soojuspumba korral tuleb esitada soojuspumba poolt aasta jooksul tarbitud elektri kogus. Andmete esitamiseks peab soojuspumba poolt tarbitav elekter olema eraldi arvestiga mõõdetav. Pelletkatla korral tuleb esitada aastane pelletite kogus kilogrammides ja halupuidu katla ning ahju korral tuleb esitada aastane küttepuude kogus ruumimeetrites. 

 • Kontakt

  Palun tutvuge müügikäibe kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile, kes teeb lepingu pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks. Peale kindlustuslepingu sõlmimist tuleb taotleda oma ostjatele vajalikud krediidilimiidid ning kindlustusandja analüüsib kindlustatavate ostjate krediidivõimelisust, kinnitades ostjatele krediidilimiidid. Ettevõtted, mille käive ei ületa 2 mln eurot saavad kindlustusega kaasnevad kulud välja arvutada kindlustuskalkulaatoriga ja tellida pakkumise meie kodulehelt.

 • Kellele müügikäibe kindlustus sobib?

  Müügikäibe kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib end kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu. Teenus on sobilik ettevõttele, mis müüb tarbekaupu, toorainet või teenust lühikese maksetähtajaga. Kindlustusega võib katta kogu ettevõtte müügi või siis müügi ekspordiks kokkulepitud sihtriikidesse.

 • Vajalikud dokumendid

  Üldtingimused Kindlustuslepingu taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm (mitu ostjat) Käibedeklaratsiooni vorm Maksehäireteate vorm Hüvitistaotluse vorm

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud Ostja asukohariik: ei ole piiratud, sealhulgas Eesti Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg: maksimaalselt 360 päeva Kindlustuskate üldjuhul 85% Kindlustuslepinguga seonduvad kulud: kindlustuspreemia ja ostjate hindamise tasu Lisavõimalused: kindlustuskate välisriikides tegutsevatele sidusettevõtetele, kindlustuskate tootmisperioodile, võimalik kombineerida pankade poolt pakutava faktooringteenusega.  

 • Lisainfo

  K rediidikindlustuse mõisted  

 • Müügikäibe kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 5 KredEx Krediidikindlustus kinnitab krediidilimiidid 4 Klient esitab krediidilimiitide taotluse

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted Kuidas kindlustus toimib? Krediidikindlustuse voldik Täiendav info ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamise kohta

 • Näide

  Soovite osta maja, mille turuväärtus hindamisakti alusel on 64 000 eurot ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24%. Samas on Teil eluasemelaen, mille tagasimaksmata summa on 12 782 eurot, selle soovite uue laenu arvelt tagasi maksta.     Eluasemelaen käendusega Tavaline eluasemelaen Tagatise väärtus   64 000  64 000 Omafinantseering 6400 (10%) 21 760 (34%) Tagatise summa   15 360 (24%) 0 Saadav laen 57 600 42 240 Olemasoleva laenu tagasimakse 12 782 12 782 Tagatistasu 460,8 (3%) 0  

 • Kontakt

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Palun tutvuge ostjakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb peale finantseerimislahenduse väljatöötamist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Ostjakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti eksporditehingut finantseeriv finantseerimisasutus Kindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostja: juriidiline isik Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Teenus seondub konkreetse ostja ning eksporditehinguga Kindlustuskate üldjuhul 85% Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg üldjuhul kuni 10 aastat (OECD riigid kuni 5 aastat) Ettemakse ostja poolt vähemalt 15% tehingu maksumusest* Tagasimaksegraafik peab olema võrdsete osamaksetega, millede vaheline periood võib maksimaalselt ulatuda 6 kuuni.* Esimese osamakse tasumine peab toimuma vähemalt 6 kuu jooksul alates krediidiperioodi alguskuupäevast.* * üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel

 • Kellele ostjakrediidi kindlustus sobib?

  Ostjakrediidi kindlustus sobib finantseerimisasutusele, mis soovib maandada Eesti eksporttehingu pikaajalise finantseerimisega kaasnevat välisostja võimaliku maksejõuetuse riski. Ostjakrediidi kindlustusega sarnane kindlustus on finantseeringu kindlustus, nende erisus tuleneb finantseerimise lahendusest. Ostjakrediidi kindlustusega on tegemist juhul, kui välisostja või välisostja pangaga on sõlmitud krediidileping. Finantseeringu kindlustusega on tegemist juhul, kui välisostja maksed on tagatud akreditiivi või muu pangainstrumendiga. Üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel lähtub KredEx Krediidikindlustus kindlustuse puhul OECD riikide kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumisel.  

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Ostjakrediidi kindlustuse taotlemine

  1 Finantseerija leidmine 2 Pank esitab taotluse KredEx Krediidikindlustusele 3 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 5 Laenu väljastamine 4 KredEx Krediidikindlustus sõlmib pangaga lepingu

 • Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • Eleringi taastuvenergia toetuse kasutamine

  Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui: elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigipoolset KredExi investeeringutoetust. (kehtib alates 1.01.2019) https://elering.ee/juhend-toetuse-taotlemiseks

 • Toetust saanud isikud

  Päikesepaneelide investeeringutoetust saanud isikud

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku tagasinõudmiseni. Kõik toetust saanud korteriühistud (kellel eraldatud toetussumma jääb alla 500 000 euro) peavad paigutama enda trepikotta plakati (täidetav värviline näidis ja täidetav mustvalge näidis ). Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodi vältel. Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus, mis moodustab plakati kõrgusest vähemalt 30%. Kui toetus on üle 500 000 euro tuleb püstitada maja lähedale stend ( näidis ) ja majale paigutada tahvel ( näidis ). Stendi hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni selle lõpuni. Stendi kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid: stend paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses stendile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% stendi pindalast stendile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% stendi kõrgusest stendi minimaalne suurus on 1500×1000 mm. Tahvel tuleb paigaldada majale kolme kuu jooksul pärast objektil tööde lõpetamist. Tahvlit ei paigaldata, kui maja juures kasutatakse stendi. Kuni tahvli paigaldamiseni hoitakse üleval stendi. Tahvli kasutamisel peab järgmina järgmisi nõudeid: tahvel paigaldatakse objektile või selle vahetusse lähedusse avalikkusele hõlpsasti nähtavasse kohta; tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast; tahvlile märgitakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest; tahvli minimaalne suurus on 500×300 mm Stendi ja tahvli kujundamisel tuleb kasutada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi ja KredExi logosid. Täpsemad juhised teavitamiseks on leitavad Vabariigi Valitsuse määrusest „ Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord .“ Stendi ja tahvli valmistamise kulud katavad korteriühistud ning nende kujundamisel tuleb lähtuda KredExi kodulehel toodud näidistest. Küsimuste korral, palun kirjutage e-posti aadressil marge.kato@kredex.ee või helistage telefonil 667 4117.

 • Ü

    Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Kellele rekonstrueerimistoetus sobib?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii krediidiasutuste poolt väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% ulatuses (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise terviklikkuse tasemest. 

 • Millised on peamised tingimused?

  Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis. Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40% (Ida-Virumaal vastavalt 25%, 35% ja 50%) rekonstrueerimistööde ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest Samuti saab 15%, 25% ja 40% toetust taotleda energiaauditi maksumusest juhul, kui energiaaudit on koostatud alates 01.01.2014. Toetust saab taotleda 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti(de) maksumusest juhul, kui ehitusprojekt(id) on koostatud alates 01.01.2014. Tallinnas ja Tartus ei saa taotleda 15% toetust, välja arvatud juhul, kui hoonel on miljööväärtuslikel kaalutlustel kohaliku omavalitsuse poolt seatud piirangud rekonstrueerimistöödele või rekonstrueerimistööde käigus viiakse kütteõlil töötav katelseade üle taastuvale kütusele. Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Toetuse saaja peab 25% ja 40% toetuse puhul kaasama rekonstrueerimistööde planeerimisse ja elluviimisse tehnilise konsultandi, kellega peab olema vastav leping sõlmitud hiljemalt taotluse esitamise hetkeks. 25% ja 40% toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx. 

 • Uus taotlusvoor avatakse 20.05.2019

  Hetkel on siin lehel eelmise toetusmeetme tingimused. Avalikustame uuenenud toetuse tingimused hiljemalt 18. aprilliks. Seni saate uuenenud tingimustega tutvuda toetusmeetme määruses.   Taotluste vastuvõtt algab 20. mail 2019. Sel aastal on toetuseks ettenähtud 17,5 mln eurot. Taoltusi võetakse vastu selle summa piires.

 • Nõuded taotlejale

  Taotluse saab esitada: 1) korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse alusel tehniline konsultant; 2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis. Taotlejat võib esindada ka vastava kirjaliku volituse alusel käesoleva tehniline konsultant. Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotleja taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80% peavad kuuluma füüsilistest isikutest omanikele. Kui korterelamu on tervikuna valla või linna omandis peavad kõik korteriomandid olema kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

 • Teade

  Hea korteriühistu liige! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 23.09.2017 , kuna Euroopa   Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid, korterelamute rekonstrueerimiseks kogusummas 102 miljonit eurot on toetuse taotlustega kaetud. Ajavahemikul 15. septembrist kuni 22. septembrini laekus KredExile 41 uut toetuse taotlust, kogusummas ca 10,5 mln eurot. Kokku on laekunud taotlusi summas ca 104 mln eurot, toetuseks ettenähtud 102 mln eurost. Sellest tulenevalt peatab SA KredEx taotluste vastuvõtu alates 23. septembrist 2017. 15.09.2017. a seisuga  on SA’le KredEx laekunud 419 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 94,5 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kahe nädala jooksul laekus 27 taotlust summas ca 8,3 miljonit eurot. 30.08.2017. a seisuga on SA’le KredEx laekunud 392 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 86,1 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas ca 8 miljonit eurot, augustis on laekunud 18 taotlust summas 5,9 mln eurot. 15.08.2017. a seisuga oli SA’le KredEx laekunud 382 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad ca 83,5 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas ca 8 miljonit eurot. 01.08.2017. a seisuga oli SA’le KredEx laekunud 376 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis katavad  ca  81 miljonit eurot toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost. Eelneva kuu jooksul laekus 24 taotlust summas  ca  8 miljonit eurot.  10.07.2017. a seisuga oli KredExile laekunud 358 rekonstrueerimise toetuse taotlust, mis kattis ca 75 mln eurot 102 mln euro suurusest eelarvest. II kvartalis laekus 63 taotlust summas ca 19 mln eurot. Uuendame statistikat kaks korda kuus.

 • Kellele sobib rekonstrueerimistoetus?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult. Toetust võib kombineerida nii pankade väljastatavate laenudega kui ka kogutud omavahenditega.

 • Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile  korterelamu@kredex.ee  või pöörduge meie haldurite poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • Millised on peamised tingimused?

  Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass.  Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis. Taotleja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Leping tehnilise konsultandi ja korteriühistu vahel sõlmitakse  hiljemalt taotluse esitamise hetkeks. Toetuse taotlemisel läbib esitatud ehitusprojekt ekspertiisi, mille korraldab ja mille eest tasub KredEx. Pärast KredExi ekspertiisi teostatakse rekonstrueerimistööde jaoks pakkumiste võtmise menetluse läbi riigihangete registri. Rekonstrueerimistöödega ei tohi alustada enne rahastamise otsuse saamist. Täpsed toetuse tingimused on ära toodud määruses ning selle juurde käivas seletuskirjas .  

 • Kui palju toetust saab?

  Võrreldes varasemaga on muutunud toetuse määrad, mis paljuski lähtuvad piirkondade rekonstrueerimisaktiivsusest, ühistute laenuvõimekusest ja kinnisvara väärtusest. Toetust saab: 30% Tallinnas ja Tartus 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas 50% ülejäänud Eestis teistes piirkondades välja arvatud Tallinnas ja Tartus, on võimalik taotleda toetust 10% vähem, kui ei täideta kõiki määruses ettenähtud tingimusi, nt ei tehta soojustagastusega ventilatsiooni või ei suudeta tagada akende joonkülmasilla nõuet Toetust saab taotleda 50% tehnilise konsultandi ja omanikujärelevalve teenuse maksumusest. Samuti saab 50% toetust taotleda ehitusprojekti(de) maksumusest juhul, kui ehitusprojekt(id) on koostatud alates 01.01.2014 Toetuse maksimaalne summa on 1 000 000 eurot projekti kohta.

 • Nõuded taotlejale

  Toetust võib taotleda: 1) korteriühistu esindusõiguslik isik; 2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis. Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei rahuldata. Ühes korterelamus asuvatest korteriomanditest vähemalt 80 protsenti peavad olema kohaliku omavalitsuse üksuse või vähemalt 5 erineva füüsilise isiku omandis. Kui korterelamus on kuni 5 korteriomandit, peab igal korteriomandil olema erinev füüsilisest isikust omanik või vähemalt ühe korteriomandi omanik olema kohaliku omavalitsuse üksus. Kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis, peavad kõik eluruumid olema kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaal- või munitsipaaleluruumid.

 • Kellele on stardilaen suunatud?

  KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu. Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse stardilaenu puhul ettevõtjalt vähem tagatisi. Üldjuhul piisab laenu tagatiseks laenusaaja füüsilisest isikust omanike isiklikust käendusest. Laenu sihtotstarbelisel kasutamisel on käendaja isiklikuks vastutuseks kuni 25% laenusummast. (function() { var _fbq = window._fbq || (window._fbq = []); if (!_fbq.loaded) { var fbds = document.createElement('script'); fbds.async = true; fbds.src = '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(fbds, s); _fbq.loaded = true; } _fbq.push(['addPixelId', '1567000596912005']); })(); window._fbq = window._fbq || []; window._fbq.push(['track', 'PixelInitialized', {}]); /* */

 • Kuidas stardilaenu taotleda?

  Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false ET X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Normaaltabel; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Stardilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka, mis edastab taotluse KredExile. Otsustamiseks vajaliku info olemasolul teeb KredEx otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul. Stardilaenu väljastab panga ja KredExi positiivse otsuse alusel pank. Tasuta konsultatsiooni stardilaenu taotlemiseks vajaliku äriplaani ettevalmistamiseks saab  maakondlikest arenduskeskustest . Täpsema info saamiseks pöörduge KredExisse või panka. Stardilaenu väljastavad pangad: Citadele Pank ,  Luminor , SEB Pank ,  Swedbank  ja Tallinna Äripank . Stardilaenu käendust väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Lisamaterjalid Stardilaenu tingimused Stardilaenu voldik Dokumendid Stardilaenu taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID )

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses Ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõtja on jätkusuutlik ja maksejõuline ning tema äriplaan on teostatav  

 • Kontakt

  Palun tutvuge stardilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Stardilaenu taotlemine

  1 Laenutaotlus pangale 2 Käenduse/ finantseerimise taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank väljastab laenu

 • Kontakt

  Palun tutvuge tarnijakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne kauba tarnimist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tarnijakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik  

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud eksportiv ettevõtja Kindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostja: juriidiline isik Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Teenus seondub konkreetse ostja ning eksporditehinguga Kindlustuskate üldjuhul 85% Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg üldjuhul kuni 10 aastat (OECD riigid kuni 5 aastat) Ettemakse ostja poolt vähemalt 15% tehingu maksumusest* Tagasimaksegraafik peab olema võrdsete osamaksetega, millede vaheline periood võib maksimaalselt ulatuda 6 kuuni.* Esimese osamakse tasumine peab toimuma vähemalt 6 kuu jooksul alates krediidiperioodi alguskuupäevast.*   * üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel  

 • Kellele tarnijakrediidi kindlustus sobib?

  Tarnijakrediidi kindlustus sobib eksportivale ettevõttele, mis müüb kapitali- ja kestvuskaupu väljapoole Eestit pika maksetähtajaga ja soovib end seejuures kindlustada ostja võimaliku makseraskuse vastu. Üle kaheaastaste krediitide kindlustamisel lähtub KredEx Krediidikindlustus tarnijakrediidi kindlustuse puhul OECD riikide kokkuleppest riiklike ekspordigarantiide pakkumisel.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Tarnijakrediidi kindlustuse taotlemine

  1 Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline Ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad Ettevõtte omakapital ja projekti omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast tööstuslaenu summast

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Tööstuslaenu taotlusvorm (vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Tööstuslaenu üldtingimused

 • Kellele tööstuslaen sobib?

  Investeeringute kaasfinantseerimiseks pakub KredEx tööstuslaenu (varasem nimi tehnoloogialaen), mille sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvalduse ettevõtjad. Tööstuslaen aitab, kui investeeringu tegemiseks soovitakse kasutada pangalaenu või liisingut, kuid ettevõtjal endal puudub kapital nõutud omafinantseeringu tegemiseks. Sellises olukorras on abiks tööstuslaen, mis allutatud laenuna suurendab kaasfinantseerijate silmis ettevõtte omafinantseeringut. See võimaldab võtta täiendavat liisingut või pangalaenu ja aitab seeläbi ettevõttel kiiremini kasvada. Laenu saanud ettevõtte juhtimisse KredEx ei sekku.

 • Kuidas tööstuslaenu taotleda?

  Tööstuslaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta. Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb tööstuslaenu taotlemiseks täita  taotlus (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada: finantsprognoosid KredExi vormil äriplaan, sh investeeringu projektiplaan krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu või liisingu väljastamise kohta viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne jooksva majandusaasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 2 kuud ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused KredEx finantseerib vaid selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud. Tööstuslaenu väljastavad pangad: Coop Pank , LHV Pank , Luminor , SEB Liising , Swedbank , Swedbank Liising ,  SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal , Danske Bank.

 • Lisainfo

   Tehnoloogialaen uudistes

 • Kontakt

  Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole:

 • Kontakt

  Palun tutvuge tööstuslaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Tööstuslaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • Tööstuslaenu taotlemine

  1 Laenu/ liisingutaotlus pangale 2 Tööstuslaenu taotlus KredExile 3 KredEx teeb otsuse 4 Pank/ liisingufirma väljastab laenu/liisingu

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne lepingu sõlmimist ja tootmise alustamist täita kindlustuslepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse, mis vormistatakse sobivusel kindlustuslepinguks.

 • Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tootmisriski kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud Eesti ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud Ostja asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud Eesti Kindlustuskate üldjuhul 85% Tootmisriski kindlustus on kombineeritav teiste teenustega

 • Kellele tootmisriski kindlustus sobib?

  Tootmisriski kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu tootmisperioodi vältel. Tootmisriski kindlustus katab välisostjaga sõlmitud lepingu täitmisega seotud kulud juhul, kui eksportöör on sunnitud peatama tellitud kaupade tootmise või lepinguliste kohustuste täitmise põhjusel, et ostja ei ole võimeline või keeldub tellitud kaupade vastuvõtmisest kommerts- või poliitilise riski realiseerumise tõttu.

 • Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • Kontakt

  Palun tutvuge tootmisriski kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Graafik

  1 Taotlus KredEx Krediidi- kindlustusele 2 KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3 KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • Kellele eksporditehingu kindlustus sobib?

  Eksporditehingu kindlustus on mõeldud väikeettevõttele, mis teeb esimesi katsetusi eksporditurgudel. Eksporditehingu kindlustus sobib siis, kui ettevõte omab 1-2 ostjat välisriigis ja ekspordi käive ei ületa aastas 500 000€ ning pakub ostjatele maksetähtajaga 30-180 päeva. Eksporditehingu kindlustusega saab ettevõte kindlustada end ostja võimalike makseraskuste vastu. Kindlustus katab ühe müügitehingu või kuni ühe aasta jooksul tehtavate tehingute makseriski.

 • Eksporditehingu kindlustuse taotlemine

   

 • Kontakt

  Palun tutvuge Eksporditehingu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtjal puuduvad seotud ettevõtted (st. ei kuulu ettevõtete gruppi, puuduvad emaettevõte ja/või seotud ettevõtted Eestis või välisriigis) Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtja Kindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskist Ostjad: juriidilised isikud väljaspool Eestit Ostja asukohariik: kõik riigid, välja arvatud Eesti Ostjatele võimaldatav maksetähtaeg: maksimaalselt 180 päeva Kindlustuskaitse üldjuhul 85% Kindlustuslepinguga seonduvad kulud: taotluse tasu ja kindlustuspreemia

 • Kuidas kindlustust taotleda?

  Arvuta meie kodulehe kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurus Täida taotluse andmeväljad Maksa taotluse tasu ja esita taotlus KredEx Krediidikindlustus teostab ostja finantsandmete analüüsi ja taustauuringu KredEx Krediidikindlustus saadab poliisi pakkumise. Kindlustuskaitse hakkab kehtima peale kindlustusmakse laekumist.

 • Eksporditehingu kindlustuse taotlemine tabel

  1 Arvuta kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurus 2 Täida taotlus 3 Maksa taotluse tasu 5 Poliisi pakkumine 4 Finantsandmete analüüs

 • Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise toetus

  Käesoleva meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.   Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele läbi kvaliteetse ja jätkusuutliku eluasemefondi loomise ning energiatarbimise vähendamise.    

 • Kontakt

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun  eramu@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus 13.30-16.30.

 • Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest. Toetuse saaja esitab energiamärgise KredExile või tema poolt volitatud isikule elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal omakäeliselt allkirjastatult.  

 • Kuidas taotlemine käib?

  1 Tellige  mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis 2 Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega 3 KredEx teeb toetuse otsuse 6 Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 5 Esitage ehitusseadustiku kohane ehitise kasutusluba või kasutusteatis 4 Teostage tööd pärast positiivse otsuse saamist 7 Esitage uus mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis

 • Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

  Taotlusvoor on avatud! Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni. Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna. Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka   taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Palun tutvuge toetuse põhitingimustega siin.

 • Kellele on väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta. Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks. Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja väikeelamu on ehitatud  õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.  Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes. 

 • Mis on hoone energiamärgis ja kes seda väljastavad?

  Infot energiamärgise ja selle väljastamise kohta leiate siit. Väikeelamutele väljastavad energiamärgist vastavad spetsialistid ja energiaaudiitorid. Täpsemad nimekirjad koos kontaktidega leiate siit.  NB! Kontaktide nägemiseks palun vajutage lingi avanedes kas kastile "Energiaaudiitorid" või "Energiamärgise väljastajad".

 • Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada Teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta. Lisainfot uue maksusüsteemi ja oma tulude arvestamise kohta leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu .

 • Elina Dubova

  Ida-Virumaa tegevussuuna projektijuht

  +372 667 4100

 • Annelii Ausmees

  Välisvahendite projektijuht

  +372 667 4100

 • Liisi Org

  Startup kogukonna arendusjuht

  +372 667 4100

 • Ando Leppiman

  nõukogu esimees, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler

 • Moonika Mällo

  Seire projektijuht

  +372 667 4100

 • Agnes Kroon

  Krediidianalüütik

  +372 667 4100

 • Priit Värk

  nõukogu liige, Paide linnapea

 • Ago Haabpiht

  Riskijuht

  +372 667 4131

 • Paul Lukk

  Jurist

  +372 667 4129

 • Erki Alas

  Aktuaar

  +372 667 4100

 • Priit Kirotar

  Toetuste haldur

  +372 667 4108

 • Inga Kõue

  Haridusvaldkonna tegevussuuna projektijuht

  +372 667 4100

 • Kaie Kivisilla

  Registrihaldur

  +372 667 4119

 • Merilin Lukk

  Startup viisa projektijuht

  +372 667 4100

 • Sander Sillavee

  Sotsiaalmeedia spetsialist

  +372 667 4100

 • Erki Aamer

  Juhatuse esimees

  +372 667 4138

 • Pille Parind-Nisula

  nõukogu liige, Aon Baltic Eesti filiaali juhataja

 • Kaido Padar

  nõukogu liige, AS Eesti Talleks juhatuse esimees

 • Maarika Truu

  Startup Estonia juht

  +372 667 4100

 • Marily Hendrikson

  Küberkaitse valdkonna projektijuht

  +372 667 4100

 • Aire Oolup

  Toetuste haldur

  +372 667 4120

 • Riina Johanson

  Assistent

  +372 667 4100

 • Jarmo Liiver

  Ettevõtlusdivisjoni juht

  +372 667 4102

 • Raivo Rand

  nõukogu aseesimees, Eesti Ehitusettevõtjate liidu juhatuse esimees

 • Anu Holmberg

  Toetuste haldur

  +372 667 4110

 • Anneli Liinat

  Kliendihaldur

  +372 667 9087

 • Eve Pikkar

  Registrihaldur (lapsehoolduspuhkusel)

 • Ingrid Ajangu

  Jurist

  +372 667 4142

 • Margit Lauri

  Analüütik

  +372 667 4133

 • Marge Kato

  Turundusjuht

  +372 667 4117

 • Maarit Arro

  Jurist, Vastavuskontrolli juht

  +372 667 4118

 • Lehar Kütt

  Juhataja

  +372 667 4100

 • Rita Noormägi

  Büroojuht

  +372 667 4126

 • Gerli Peetsalu

  Sekretär

  +372 667 4100

 • Anto Viigi

  Vastavusjuht

  +372 667 4100

 • Mari Vester

  Riskihaldur

  +372 667 4134

 • Helen Kapp

  Finantsjuht

  +372 667 4124

 • Maret Paeste

  Pearaamatupidaja

  +372 667 4121

 • Kalmer Halliko

  IT ja arendustööde projektijuht

  +372 667 4115

 • Raina Toomvap

  Raamatupidaja

  +372 667 4123

 • Mariko Rukholm

  Juhatuse liige

  +372 667 4139

 • Indrek Läte

  Vanemanalüütik

  +372 667 4137

 • Ave Sullin

  Juhtivanalüütik

  +372 667 4136

 • Gert Veerpalu

  Kliendihaldur

  +372 667 4135

 • Külli Saarepera

  Kliendihaldur

  +372 667 9086

 • Kristo Hütt

  Kliendihaldur

  +372 667 4113

 • Triin Reinsalu

  Eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juht

  +372 667 4100

 • Kersti Saar

  Toetuste haldur

  +372 667 4109

 • Kaimo Kalda

  Toetuste haldur

  +372 667 4143

 • Heikki Parve

  Energiasäästu projektijuht

  +372 667 4114

 • Kalle Kuusk

  Hoonete energiatõhususe projektijuht

  +372 667 4140

 • Karit Freienthal

  Laenuadministraator

  +372 667 4145

 • Natalja Pauku

  Kliendihaldur

  +372 667 4106

 • Mihhail Knut

  Kliendihaldur

  +372 667 4103

 • Jaak Tikko

  Kliendihaldur

  +372 667 4107

 • Joonas Kerge

  Kommunikatsioonispetsialist

  +372 667 4116

 • 2019-04-22 15:16:00

  Andrus Oks: Riik loob järgmiseks läbimurdeks vundamendi

  Arvamusartikli autor on riskikapitalifondi Tera Ventures asutaja ja partner Andrus Oks. Arvamusartikkel ilmus Äripäeva veebis 22. aprillil 2019. Riik loob järgmiseks läbimurdeks vundamendi Riskikapitali...

 • 2019-04-18 07:18:00

  Korteriühistud saavad peagi taas rekonstrueerimistoetust taotleda

  KredEx alustab alates 20. maist uuenenud tingimustel korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu. Sel aastal on toetusteks ettenähtud 17,5 mln eurot ning taotlusi võetakse vastu selle summa piires....

 • 2019-04-17 16:23:00

  Ehitus- ja projekteerimishangete ja tööde läbiviimiseks vajalikud alusdokumendid ja juhendmaterjal

  Ehitushanke läbiviimiseks vajalikud alusdokumendid:Pakkumuse esitamise ettepanek ehitustöödeleEhituse töövõtulepingute üldtingimusedHankepassi vormLepingu sõlmimise otsus ehitustöödeleLepingu sõlmimise...

 • 2019-04-17 16:17:00

  Toetuse saaja kohustused hangete läbiviimisel

  Oluline info korteriühistust toetuse taotlejale! Korterelamu rekonstrueerimistoetuse andmine toimub alates 2019.a toetusvoorust ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 04.04.2019.a määruse nr 24 „Korterelamute...

 • 2019-04-17 16:13:00

  Toetuse väljamaksmine

  KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele...

 • 2019-04-17 16:03:00

  Tehniline konsultant aitab ühistut rekonstrueerimisel

  Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt) Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel,...

 • 2019-04-17 15:58:00

  Toetuse taotlemine

  Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise...

 • 2019-04-17 15:51:00

  Toetuse tingimused

  Toetust saavad taotleda: korteriühistu esindusõiguslik isik;vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis. Toetust saab taotleda 30%, 40% ja 50% ulatuses projekti...

 • 2019-04-17 15:47:00

  Rekonstrueerimistoetust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 2019-04-17 15:45:00

  Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti...

 • 2019-04-17 15:40:00

  Nõuded taotlejale

  Toetust võib taotleda:1) korteriühistu esindusõiguslik isik; 2) vald või linn, kui korterelamu on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis. Ärieesmärkide saavutamisele suunatud taotlust ei...

 • 2019-04-17 15:39:00

  Millised on peamised tingimused?

  Eelnevalt teostatud töid ei pea ümber tegema, kui suudetakse saavutada teiste töödega soovitud energiatõhususarvu klass. Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks,...

 • 2019-04-17 15:26:00

  Kui palju toetust saab?

  Võrreldes varasemaga on muutunud toetuse määrad, mis paljuski lähtuvad piirkondade rekonstrueerimisaktiivsusest, ühistute laenuvõimekusest ja kinnisvara väärtusest.Toetust saab:30% Tallinnas ja Tartus40%...

 • 2019-04-17 15:23:00

  Kellele sobib rekonstrueerimistoetus?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja...

 • 2019-04-17 06:12:00

  KredEx teenis 1,3 miljonit eurot kasumit

  Eile KredExi nõukogu poolt kinnitatud 2018. aasta majandusaasta aruande põhjal teenis sihtasutus eelmisel aastal kasumit 1,3 mln eurot. Tänu KredExi ettevõtlusvaldkonna laenukäendustele, laenudele, riski- ja...

 • 2019-04-16 17:06:00

  Uus taotlusvoor avatakse 20.05.2019

  Hetkel on siin lehel eelmise toetusmeetme tingimused. Avalikustame uuenenud toetuse tingimused hiljemalt 18. aprilliks. Seni saate uuenenud tingimustega tutvuda toetusmeetme määruses. Taotluste vastuvõtt algab...

 • 2019-04-16 09:51:00

  LHV alustas KredExi käendusega kodulaenude sõlmimist

  Kui seni võimaldas LHV kodulaenu puhul tavapärasest väiksemat omafinantseeringut vaid kinnisvarast lisatagatise olemasolul, siis nüüd saab LHV-s lisatagatisena kasutada ka sihtasutuse KredEx käendust.KredExi...

 • 2019-04-15 16:09:00

  Toetust saanud kohalikud omavalitsused

  Nimekiri toetust saanud kohalikest omavalitsustest

 • 2019-04-15 15:53:00

  Toetust saanud isikud

  Päikesepaneelide investeeringutoetust saanud isikud

 • 2019-03-28 10:51:00

 • 2019-03-25 14:42:00

  Tehniliste konsultantide täiendkoolituse materjal 22.03

  "KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse uued tingimused 2019-2022" Triin Reinsalu ja Kalle Kuusk, KredEx"Riigihanke üldpõhimõtete tagamise sisust ehitus- ja projekteerimistööde soetamisel" Kadri Matteus,...

 • 2019-03-14 11:56:00

  Eesti osaleb II Balti Innovatsioonifondi loomises

  Valitsus nõustus ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti ettepanekuga osaleda KredExi kaudu loodavas II Balti Innovatsioonifondi (BIF II) investeerimisfondis ning panustada sellesse 26 miljonit eurot....

 • 2019-03-06 15:52:00

   

 • 2019-02-27 13:59:00

  Riik investeerib kõrgtehnoloogiliste investeeringute fondi kaudu 10 miljonit

  Veebruari lõpus sõlmisid Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, KredEx ja SmartCap kauaoodatud kokkuleppe. Sellega eraldab riik 10 miljonit eurot investeeringuteks teadus- ja arendustööle orienteeritud...

 • 2019-02-20 15:23:00

  Suurettevõtete ja startuppide edukaks koostööks on vaja usaldusväärset vahendajat

  Suurettevõtete ja startuppide koostööprogrammi Level11 lõpuseminaril tõdeti, et koostööst on palju võita, kuid oskamatus ja ebarealistlikud ootused võivad koostöö ka kiirelt lõpetada.   „Veel...

 • 2019-02-20 07:35:00

  Eelmisel aastal käendas KredEx 3788 ettevõtte, eraisiku ja korteriühistu kohustusi summas üle 416 mln euro

  2018. aastal said ettevõtted ja eraisikud KredExi käenduse abil pankadest 416 mln eurot nii oma ettevõtte tegevuse, kui oma kodu ostu rahastamiseks. Ettevõtlusvaldkonnas sõlmiti kokku 292 ettevõtte kohustuste...

 • 2019-02-19 11:29:00

  Eleringi taastuvenergia toetuse kasutamine

  Alla 50 kW elektrilise võimusega tootmisseadmetega toodetud elektrienergia eest võib tootja saada taastuvenergia toetust juhul, kui:elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembriltootmisseadme...

 • 2019-02-15 16:19:00

  KredEx Krediidikindlustuse auhinna “Eksporditegu 2018” sai Cleveron

   KredEx Krediidikindlustus andis täna üle traditsioonilise eksporditeo auhinna, mille sai Viljandis pakiroboteid tootev Cleveron olulise läbimurde eest 2018. aastal. Välisturgudele siirduvatele Eesti...

 • 2019-02-13 19:36:00

   

 • 2019-02-12 08:41:00

  Eesti idufirmade sektor purustas rekordeid

  Möödunud aasta oli kohalike idufirmade jaoks rekordiline nii töötajate arvu kasvu, riigile makstavate tööjõumaksude kui ka kaasatud investeeringute poolest. Hetkel on Eestis 550 idufirmat, millest tuntumad ja...

 • 2019-02-11 14:34:00

  Tule osale konverentsil FinanceEstonia Forum 2019!

  FinanceEstonia Forum 2019 “The Future of Financing – Amazon, China and Robots?” toimub juba 14. märtsil Tallinnas Vaba Laval. Soodushinnaga piletite müük kestab kuni 15. veebruarini. Kasuta pileti...

 • 2019-01-31 09:20:00

  Meediakajastused 2018

  Väike valik 2018. aasta retkede meediakajastusest:Karjääriretked aitavad Lääne-Virumaa noortel karjäärivalikuid tehaKredEx viis sajad koolinoored tehastesse karjääriretkeleKalmetu ja Heimtali õpilased...

 • 2019-01-30 14:58:00

 • 2019-01-18 15:32:00

  Pakume tööd startup kogukonna arendusjuhile

   

 • 2019-01-18 14:11:00

  Startup-viisa taotlejate arv kasvas enam kui kaks korda

  Täna täitub kaks aastat startup-viisa programmil. Eelmisel aastal taotles viisat 483 töötajat ning 174 iduettevõtte asutajat, mis on 2017. aastaga võrreldes enam kui kaks korda rohkem. Startup-viisa taotlusi...

 • 2019-01-17 09:23:00

  Aasta Eksporditeole saab esmakordselt ise kandidaate esitada

  Tänavu viiendat korda välja antavale Eksporditeo auhinnale on oodatud kandideerima Eesti ettevõtteid, kellel on ette näidata 2018. aastast silmapaistvaid eksporditegusid -  olgu nendeks märkimisväärsed...

 • 2019-01-14 14:22:00

  Eksporditegu 2018

  KredEx Krediidikindlustus tunnustab traditsiooniliselt igal aastal ühte ettevõtet või tööstusharu, kes on kasvatanud ekspordimahte, leidnud edukalt välisturge, sõlminud mõjukaid lepinguid välispartneritega...

 • 2018-12-19 14:34:00

  Aruannete esitamise tähtaeg ja kord

  Toetuse saaja esitab KredExile energiatootmisseadme mõõdetud kuupõhised kalendriaasta energiatootmise andmed kord aastas 1. veebruariks kolmel aastal pärast toetuse väljamakse tegemist.Energiatootmise andmed...

 • 2018-12-12 11:23:00

  Riik toetab haridusvaldkonna iduettevõtteid

  Haridus- ja Teadusministeerium ning KredEx ja StartUp Estonia toetavad 300 000 euroga haridusvaldkonna idufirmade loomist. Järgmise kahe aasta jooksul panustatakse idufirmade lahendustesse ja nende kasutamisse...

 • 2018-12-03 10:15:00

  Tänasest saavad omavalitsused taotleda toetust üürielamute ehitamiseks

  Kohalikud omavalitsused saavad oma elamufondi arendamiseks KredExilt taas toetust küsida. Taotlusi on võimalik esitada 4. veebruarini. Kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamise toetust saab kasutada uute hoonete...

 • 2018-12-01 09:47:00

  Eesti on startup-ettevõtluseks parim riik maailmas

  Rahvusvaheline riskikapitaliettevõte Index Venture hindas maailma riikide ettevõtluspoliitikaid ning leidis, et Eesti majanduskeskkond on startupide-sõbralikkuses esikohal. Alustavatel ettevõtetel on siin väiksem...

 • 2018-11-26 14:48:00

  Karjääriretked aitasid sadadel koolinoortel karjäärivalikuid teha

  KredExi Karjääriretked avasid kaheksa maakonna 240 õpilastele võimaluse kohtuda oma kodupiirkonna tööandjatega, et tutvustada noortele kodukandis erinevaid karjäärivõimalusi. 8.- 12. klasside õpilased...

 • 2018-11-19 13:27:00

  Mis on lammutustoetus?

  Lammutustoetuse eesmärk on aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid ja haridus-ja teadushooneid.

 • 2018-11-15 14:33:00

  5 müüti ekspordiga seotud riskide kohta

  Äri laiendamine välisturgudele toob sageli kaasa ootamatuseid, mis võivad nurjata tehinguid või koguni kahjustada kogu ettevõtte majanduslikku seisu - näiteks olukorras, kus arved jäävad tasumata. Millised...

 • 2018-11-14 07:43:00

  Omavalitsused kasutavad võimalust rajada kaasaegseid üürielamuid

  Kohalikud omavalitsused saavad elamufondi arendamiseks taotleda KredExilt investeeringutoetust. Seni on toimunud kaks taotlusvooru, mille käigus on 14 omavalitsusele eraldatud toetust 18 üürielamu püstitamiseks...

 • 2018-11-13 10:02:00

  KredExi juhina jätkab Lehar Kütt

  Nõukogu otsusega jätkab finantsasutuse KredEx juhtimist Lehar Kütt. Alates 2015. aastast KredExit juhtinud Kütt jätkab seega ametis järgmised 4 aastat. KredExi nõukogu esimehe ning Majandus- ja...

 • 2018-11-05 10:51:00

  2018. aasta taotlusvoor

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Taotlusvooru eelarve: 3,2 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 07.05.2018 –...

 • 2018-11-02 22:00:00

  Laienenud lammutustoetusega saavad KOVid lammutada enam „tondilosse“

  Kohalikud omavalitsused, kes soovivad lammutada kasutuskõlbmatuid kortermaju, saavad senise 60 000 euro asemel küsida nüüd riigilt toetust 100 000 eurot omavalitsuse kohta. Lisaks laiendatakse toetuse...

 • 2018-11-01 07:07:00

  Kodutoetust sai 344 lasterikast peret

  KredExi kodutoetust said sel aastal 344 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 1218 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks üle 3,1 mln euro.Toetust saab kuni 8000 eurot,...

 • 2018-10-29 13:46:00

  Õpilased saavad KredExi Karjääriretkedele kandideerida veel kolm päeva

  Gümnaasiumi ja 9. klasside õpilastele suunatud KredExi Karjääriretkedele on koolidel võimalik kandideerida veel 31. oktoobrini. Novembri eelviimasel nädalal kaheksas maakonnas toimuva projektiga tutvustatakse...

 • 2018-10-26 15:23:00

  Väljamakse tingimused ja kohustused

  Väljamakse õiguse tekkimiseks ei tohi eluaseme omanikust toetuse saajal olla avalike andmebaaside andmetel võlgnevusi suuremas summas kui 1 500 eurot, tema suhtes ei tohi olla algatatud täitemenetlust ega/või...

 • 2018-10-17 09:48:00

  KredEx viib gümnasistid tuleviku tööandjatega kohtuma

  Tänasest saavad gümnaasiumi õpilased kandideerida KredExi Karjääriretkedele, mis toimuvad tänavu neljandat korda. Innustamaks noori ettevõtlikkusele ja hõlbustamaks nende karjäärivalikuid viib KredEx 9.- 12....

 • 2018-10-16 14:54:00

  Kuidas osaleda?

  Karjääriretkedel osalemiseks korraldame igal aastal motivatsioonikonkursi. Selleks ootame klassidelt motivatsioonikirja või -videot! Info 2019. aasta konkursi kohta tuleb avalikuks millalgi septembris.Kuna...

 • 2018-10-03 14:02:00

  Teave küpsiste kohta

  Küpsistest Kasutame kredex.ee veebilehel küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel teie arvutisse või muusse seadmesse. Küpsiste kasutamine on...

 • 2018-10-02 21:03:00

  Privaatsuspoliitika

  1. MÕISTEDAndmesubjekt on tuvastatav või tuvastatud füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatava või tuvastatud isiku (andmesubjekt) kohta. Isikuandmete...

 • 2018-10-02 07:29:00

  Omavalitsused saavad taas taotleda toetust üürielamute ehitamiseks

  Kohalikud omavalitsused saavad oma elamufondi arendamiseks alates 3. detsembrist KredExilt taas toetust küsida. Taotlusi on võimalik esitada 4. veebruarini. Kohaliku omavalitsuse elamufondi arendamise toetust saab...

 • 2018-09-24 15:29:00

  Tule osale tasuta seminaril "Turvalise ekspordi ABC"

  Kas eksportimine on tõesti nii keeruline kui räägitakse? Meie väidame, et ei ole kui on tehtud korralik ettevalmistus. Praktilised näpunäited mida silmas pidada kui alustad eksportimisega. Kust ja millist infot...

 • 2018-09-21 15:10:00

  “Minu lugu” kutsub ettevõtjaid ja juhte õpilastega oma lugu jagama

  Eesti ettevõtjad ja tippjuhid külastavad ka sel aastal üld- ja kutsehariduskoole, et julgustada noori mõtlema ettevõtlikult. Tunnid toimuvad Ettevõtlusnädala ajal 1.-5. oktoobrini. Ettevõtjatel ja koolidel on...

 • 2018-09-14 13:16:00

  Krediidikindlustuspoliisi sõlmimisel enne 31.12.2018 saad võlusõnaga „kindlustuskonverents“ 300 euro väärtuses taustauuringuid tasuta.

  Jäta meile siia oma kontakt, kui soovid pakkumist kasutada või lisainfot krediidikindlustuse kohta. Meie kliendihaldur võtab Sinuga esimesel võimalusel ühendust.

 • 2018-09-14 11:52:00

  Esimesel poolaastal käendas KredEx 1878 ettevõtte, eraisiku ja korteriühistu kohustusi summas üle 180 mln euro

  Esimesel poolaastal on ettevõtted ja eraisikud KredExi käenduse abil saanud pankadest 180 mln eurot täiendavat finantseerimist nii oma ettevõtte tegevuse kui oma kodu ostu finantseerimiseks. Ettevõtlusvaldkonnas...

 • 2018-09-13 12:02:00

  Tera Ventures Fund II kaasas idufirmadesse investeerimiseks 21 miljonit

  Eesti investeerimisfirmale Tera Ventures kuuluv riskikapitalifond Tera Ventures Fund II viis lõpule raha kaasamise esimese ringi ja kogus investoritelt 21 miljonit eurot, mida asub paigutama Eesti ja lähiriikide...

 • 2018-08-30 16:20:00

  Elektriautosid saab laadida ka 1. septembrist

  Erinevalt viimasel nädalal meedias levinud spekulatsioonidest, töötab ELMO elektriautode kiirlaadimistaristu edasi ka pärast 1. septembrit. KredEx pikendas hankelepingut laadimistaristut haldava aktsiaseltsiga...

 • 2018-08-21 14:00:00

  KredExi uueks riskijuhiks on Ago Haabpiht

  Alates 21. augustist juhib KredExi riskiosakonda enam kui 20-aastase pangandussektori kogemusega Ago Haabpiht. Viimased 6 aastat on ta vastutanud krediidi- ja tegevusriskide juhtimise korraldamise eest Inbankis,...

 • 2018-08-13 15:29:00

  ELMO kiirlaadimistaristu omandab Elektrilevi

  Eesti Elektrimobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu enampakkumise võitjaks osutus ainukese kvalifitseerunud pakkumusega Elektrilevi OÜ. Pakkumuse summaks oli 350 000 eurot. „Vaadates elektriautode...

 • 2018-08-07 08:19:00

  Ettevõtetele hüvitati 230 000 euro eest kahjusid

  Esimesel poolaastal hüvitas KredEx Krediidikindlustus ettevõtetele ligi veerand miljoni eest kahjusid seoses äripartnerite makseriskide realiseerumisega nii Rootsis, Soomes, Horvaatias, Slovakkias kui ka Eestis,...

 • 2018-07-27 07:51:00

  Eesti idufirmadelt tugev poolaasta

  Selle aasta esimese kuue kuuga investeeriti Eesti idufirmadesse 245,6 mln eurot. Kohalike idufirmade ridadesse lisandus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 27% võrra enam töötajaid, kokku loodi 388 uut...

 • 2018-07-17 13:30:00

  Milliste levinud pettustega puutuvad kokku Eesti ettevõtted?

  Üha enam kohtab Eestis eksportivaid ettevõtteid, kelle äri on pidanud kannatama erinevate petuskeemide all. Mariko Rukholm KredEx Krediidikindlustustest toob näiteid pettustest ja jagab nõu, kuidas võimalik oht...

 • 2018-07-06 12:09:00

  Laenukäendust väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

  Pankade ja liisinguettevõtete poolt väljastatavaid laene ja liisinguid käendab KredEx osaliselt Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ja Euroopa Investeerimisfondiga Euroopa...

 • 2018-07-02 21:31:00

  EstFundi toel investeeritakse Eesti ettevõtetesse ligi 100 miljonit eurot

  Eesti riigi, KredExi ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) loodud fondifondist EstFund tehti investeeringud kahte uude fondi: Equity United PE I ja Tera Ventures Fund II. EstFundi eesmärk on arendada Eesti...

 • 2018-06-28 09:54:00

  ELMO kiirlaadimisvõrgustik läheb enampakkumisele

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) paneb avalikule enampakkumisele Eesti Elektromobiilsuse Programmi (ELMO) kiirlaadimistaristu. Taristus on 168 laadimisseadet ja sellega koos müüakse ELMO veebidomeen...

 • 2018-06-22 07:17:00

  Kodutoetust taotleb 460 vähekindlustatud lasterikast peret

  Selle aasta 7. maist kuni 11. juunini oli vähekindlustatud lasterikastel peredel võimalik oma elamistingimuste parandamiseks taotleda KredExilt kodutoetust. Ühtekokku esitas toetuse saamiseks taotluse 460 peret...

 • 2018-06-21 14:33:00

  KredEx lõpetab ELMO kiirlaadimisteenuse pakkumise alates 01.09.2018.a.

  Seoses hankelepingute lõppemisega lõpetab SA KredEx ELMO kiirlaadimisteenuse pakkumise alates 01.09.2018.a.ELMO programmi eesmärgiks on kiirendada elektriautode kasutuselevõtmist Eestis ja aidata kaasa riigi...

 • 2018-06-20 07:09:00

  Ettevõtjate rahastusvõimalused paranevad tänu tööstuslaenule

  Tänasest pakub KredEx tööstuslaenu, mis aitab finantseerida tööstusettevõtete investeeringuid materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse. Varem tehnoloogialaenu nime kandnud teenuse muutmise ajendiks oli...

 • 2018-06-19 08:53:00

  Kontrolli, kas Sul on vaja oma eksporditehingut kindlustada?

  Üha enam ettevõtteid tunneb huvi, kuidas ambitsioonikalt oma äri kasvatada ja samas teha seda turvaliselt, et ootamatused tehingut ei nurjaks või laekumata arved ettevõtte majanduslikku seisu ei kahjustaks....

 • 2018-06-14 09:01:00

  Mida teha, kui Eesti turg on jäänud väikeseks?

  Erakordselt innovaatiline tootearendus, nutikas turundus või konkurentsitult parim hind aitavad kahtlemata turul silma paista ja selle arvelt lihtsamini müüki kasvatada. Aga kuidas liikuda müügiga...

 • 2018-06-11 15:50:00

  Taotlemine

  2019. aasta taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2019. aasta teises kvartalis. Taotlusvooru alguskuupäev ja 2019. aasta taotlemise tingimused avaldatakse KredExi kodulehel 10 kalendripäeva enne taotlusvooru algust....

 • 2018-05-30 13:40:00

  Seminaripäeva "Päikeseenergia kasutamisest Eestis" ettekanded 29.05

  Päikeseelekter Eestis - areng tänaseni ja perspektiivid tulevikuks (Andres Meesak, Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni juhataja)  Päikeseelektrijaama planeerimine, ehitus ja käit (Mikk Saar, Energiapartner...

 • 2018-05-11 11:41:00

  Tule osale seminaril "Päikeseenergia kasutamisest Eestis"

  Sihtasutus KredEx kutsub kõiki huvilisi teisipäeval, 29. mail kell 9.30–16.00 tasuta seminaripäevale "Päikeseenergia kasutamisest Eestis", kus räägime taastuvenergia lahendustest erinevatele...

 • 2018-05-11 10:01:00

  Tule kandideeri KredExi juristiks!

  Otsime tragisse meeskonda juristi. Vaata videot - meie jurist Ingrid räägib miks on KredExis hea töötada ning millise valdkonna õigusteemadega uus ametikaaslane tegelema hakkab. ...

 • 2018-05-10 10:28:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas ettevõtetele 215 000 euro eest kahjusid

  Aasta esimeses kvartalis hüvitas KredEx Krediidikindlustus ettevõtetele ligi veerand miljoni eest kahjusid, mis olid enamasti seotud Eesti ettevõtete makseraskustega. Kokku hüvitati esimese kvartali jooksul 12...

 • 2018-05-03 15:44:00

  Nõukogu aruanded

  Nõukogu aruanne 2017.a majandusaasta kohta

 • 2018-05-02 10:00:00

  Väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus

  Vastavalt määrusele, sai toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.Toetuse...

 • 2018-04-30 10:07:00

  Tasuta veebiseminar: KredExi finants- ja kindlustuslahendused ettevõtjale

  KredEx Krediidikindlustus AS ja Sihtasutus KredEx korraldavad teisipäeval, 8. mail 2018, kell 10.00-11.15 tasuta veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants-...

 • 2018-04-24 22:01:00

  Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

  KredEx alustab 7. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu üle 3 mln euro. Taotlusi saab...

 • 2018-04-23 07:21:00

  Tänasest saab toetust päikesepaneelide paigaldamiseks

  Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates tänasest küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Sel aastal antakse toetust kokku 1,4 mln eurot ning järgnevatel aastatel 1 mln eurot...

 • 2018-04-20 15:28:00

  Vormid

  Toetuse taotlusEnergiatootmisseadme eeldatava aastase energiatoodangu andmedVäljamakse taotluse vorm 

 • 2018-04-19 08:29:00

  3 nõuannet eduka eksporditehingu sõlmimiseks

  Ahvatlev tehing ja mõistlik äripartner muutuvad sageli suureks äririskiks, kui probleemide tekkimisel selgub, et koostööpartnerite vahel sõlmitud ekspordilepingu tingimused on müüja jaoks ebasoodsalt...

 • 2018-04-17 13:36:00

  KredEx teenis 1,2 miljonit eurot kasumit

  Eile KredExi nõukogu poolt kinnitatud 2017. aasta majandusaasta aruande põhjal teenis sihtasutus eelmisel aastal kasumit 1,2 mln eurot. Tänu KredExi ettevõtlusvaldkonna laenukäendustele, laenudele, riski- ja...

 • 2018-04-17 10:56:00

  Toetuse väljamaksmise tingimused

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele. Toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse tegemiseks...

 • 2018-04-17 10:55:00

  Toetuse taotlemine

  Taotlus toetuse saamiseks esitatakse KredExi kinnitatud vormil. Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse digitaalselt allkirjastatuna KredExi e-teeninduse kaudu või e-kirjaga paneelid@kredex.ee....

 • 2018-04-17 10:52:00

  Nõuded taotlejale

   Taotlejaks võib olla:riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;mittetulundusühing;äriühing;sihtasutus;seltsing;korteriühistu.Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline...

 • 2018-04-16 13:26:00

  Korteriühistud saavad 100 miljonit lisatoetust

  Riigieelarvestrateegia läbirääkimiste käigus otsustas valitsus eraldada neljal järgmisel aastal korterelamute rekonstrueerimiseks 100 miljonit eurot. Päikesepaneelide soetamiseks mõeldud toetusmeetmele lisandub...

 • 2018-04-13 11:11:00

  Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla:riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;mittetulundusühing;äriühing;sihtasutus;seltsing;korteriühistu. Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik,...

 • 2018-04-13 11:00:00

  Kontakt

  Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana...

 • 2018-04-13 11:00:00

  Kontakt

  Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana...

 • 2018-04-13 11:00:00

  Kontakt

  Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana...

 • 2018-04-13 11:00:00

  Kontakt

  Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana...

 • 2018-04-13 11:00:00

  Kontakt

  Päikesepaneelide investeeringutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun paneelid@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana...

 • 2018-04-13 10:59:00

  Toetuse väljamaksmise tingimused

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise või osalise rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele. Toetuse väljamakse või osalisel väljamaksel lõpliku väljamakse tegemiseks...

 • 2018-04-13 10:58:00

  Toetuse taotlemine

  Taotlus toetuse saamiseks esitatakse KredExi kinnitatud vormil. Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExi e-keskkonna kaudu või digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga. Taotluse esitamise...

 • 2018-04-13 10:54:00

  Nõuded taotlejale

  Taotlejaks võib olla: riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus;mittetulundusühing;äriühing;sihtasutus;seltsing;korteriühistu. Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik,...

 • 2018-04-13 10:47:00

  Toetuse põhitingimused

  Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond....

 • 2018-04-13 10:47:00

  Toetuse põhitingimused

  Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond....

 • 2018-04-13 10:47:00

  Toetuse põhitingimused

  Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond....

 • 2018-04-13 10:47:00

  Toetuse põhitingimused

  Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond....

 • 2018-04-13 10:47:00

  Toetuse põhitingimused

  Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond....

 • 2018-04-13 10:33:00

  Päikesepaneelide investeeringutoetus

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a...

 • 2018-04-13 10:33:00

  Päikesepaneelide investeeringutoetus

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a...

 • 2018-04-13 10:33:00

  Päikesepaneelide investeeringutoetus

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a...

 • 2018-04-13 10:33:00

  Päikesepaneelide investeeringutoetus

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a...

 • 2018-04-13 10:33:00

  Päikesepaneelide investeeringutoetus

  Toetuse andmise eesmärk on taastuvast energiaallikast toodetud elektriosakaalu kasv energiabilansis ning energia tootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.Vabariigi Valitsuse 20.10.2017. a...

 • 2018-04-13 10:05:00

  Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • 2018-04-13 10:05:00

  Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • 2018-04-13 10:05:00

  Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • 2018-04-13 10:05:00

  Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • 2018-04-13 10:05:00

  Taotluste vastuvõtt on avatud!

  Võtame taotlusi vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni. 

 • 2018-04-11 08:06:00

  KredEx hakkab väljastama päikesepaneelide investeeringutoetust

  Ettevõtjad, korteriühistud ja omavalitsused saavad alates 23. aprillist küsida KredExist toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Toetust antakse kokku 1,4 miljonit eurot.  Peagi lisame oma kodulehele ka...

 • 2018-04-06 16:00:00

  KredEx lõpetab väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetuse väljastamise

  Väikeelamute omanikud saavad veel 30. aprillini esitada taotlusi küttesüsteemide uuendamise toetuse saamiseks. Toetus võimaldab asendada vanad vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergial põhinevate...

 • 2018-04-06 10:53:00

  Taotluse menetlemine

  Taotluste menetlemine toimub etappide kaupa: 1. Taotluste vormiline menetlemine Kõik tähtaegselt laekunud taotlused registreeritakse ja menetletakse vormiliselt, mille käigus hinnatakse taotluses sisalduva projekti...

 • 2018-04-06 10:48:00

  Taotluse esitamine

  Taotlus koos nõutavate lisadokumentidega esitatakse KredExile ühe alloleva kanali kaudu:   KredExi e-teenuste keskkonnast digitaalselt allkirjastatuna (taotlemiseks vajalikud vormid sisalduvad keskkonnas...

 • 2018-04-06 10:44:00

  Nõutavad dokumendid

  Kodutoetuse taotlemiseks on nõutavad järgmised dokumendid: 1. Taotlus taotluse esitamisel KredExi e-teenuste keskkonnas sisalduvad taotlemiseks vajalikud vormid keskkonnas veebivormidena, vajalik digitaalse...

 • 2018-04-06 10:37:00

  Toetuskõlblikud tegevused

  1. Eluaseme soetamine leibkonnaleeluaseme soetamine leibkonnale, kui leibkonnal puudub isiklikku omandisse kuuluv eluaseeluaseme soetamine leibkonnale, kui leibkonna omandis olev eluase ei vasta kaasaegsetele...

 • 2018-04-06 10:28:00

  Nõuded taotlejale

  1. Toetuse taotleja on üksikvanem, abielus või vabas kooselus elavad vanemad, lapsendajad, kasuvanemad, eestkostjad ja/või võõrasvanemad, kelle leibkonda kuulub vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a) taotlejaga...

 • 2018-03-27 13:28:00

  Toetuse saaja kohustused toetatava projektiga seotud hangete läbiviimisel

  Hea korteriühistust toetuse saaja!Korteriühistust toetuse saajad peavad vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikele 6 järgima riigihangete seaduse § 3 sätestatud põhimõtteid, kui...

 • 2018-03-27 12:10:00

  Meediakajastused 2017

  Väike valik 2017. aasta retkede meediakajastustest:Karjääriretked näitasid noortele kummuti ja pakiroboti tegemistPärnumaa õpilased käisid ettevõtetes tööeluga tutvumasKarjääriretk ahvatles pooled...

 • 2018-03-22 14:25:00

  KredEx tegi ettevõtetele kättesaadavaks 118 mln eurot

  Möödunud aastal võimaldasid KredExi käendused ja laenud summas 70 mln eurot 372 Eesti ettevõttel kaasata lisarahastust kogusummas 118 mln eurot. Rahastatud ettevõtetes töötab 9655 inimest ja projektide...

 • 2018-03-20 15:12:00

  Ekspordivedur Cleveron: oma kliente tuleb valida hoolikalt

  20. märtsil toimunud EASi Ekspordikonverentsil oma kogemusi jaganud tehnoloogiaettevõte Cleveron on haaranud viimastel aastatel turgu ja suurkliente nii USA-s kui Euroopas. Samas usub ettevõte, et ka ambitsioonikal...

 • 2018-03-19 09:16:00

  Omavalitsused taotlevad toetust üürielamute ehitamiseks

  Kohalikud omavalitsused saavad oma elamufondi arendamiseks alates aprillist KredExilt taas toetust küsida. Sel aastal panustab riik 20 miljonit eurot ja taotlusi on võimalik esitada 15. augustini. Kohaliku...

 • 2018-03-14 10:45:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 24%

  KredExi laenukäenduse toel soetas või renoveeris möödunud aastal eluaseme 3350 leibkonda. 2017. aastal väljastas KredEx eluasemelaenu käendusi summas 33,7 mln eurot, mida oli 2016. aastaga võrreldes 8,3 mln...

 • 2018-03-08 14:55:00

  Aasta eksporditeo auhinna sai Baltic Workboats

  KredEx Krediidikindlustus kuulutas välja “Eksporditegu 2017” auhinna, mille sai möödunud aasta silmapaistvate ekspordisaavutuste eest Saaremaal tegutsev laevaehitusettevõte Baltic Workboats. Välisturgudel...

 • 2018-02-21 09:04:00

  4 kontrollküsimust: millal on eksportijal vaja kindlustust?

  Möödunud aastaga kasvas 8% ettevõtete kindlustamine ostjate poolt tasumata arvete ja ootamatuste vastu. Kuidas teada, millal oleks ettevõttel vaja enne tehingu sõlmimist ka kindlustus teha ja millal mitte?...

 • 2018-02-16 10:10:00

  SmartCap

  AS SmartCap on KredExi tütarettevõte, mis tegutseb Finantsinspektsiooni poolt väljastatud väikefonidvalitseja tegevusloa ja investeerimisfondide seaduse alusel. SmartCapi investeerimisfondi Early Fund II...

 • 2018-02-16 09:10:00

  Eesti idufirmade panus majandusse kasvas jõudsalt

  Startup Estonia koostatud värske ülevaate kohaselt töötas 2017. aastal Eesti idufirmade heaks 4300 inimest, kelle pealt maksti tööjõumakse 36 mln eurot. Kohalikud iduettevõtjad kaasasid eelmisel aastal...

 • 2018-02-14 11:05:00

  KredEx muutis tehnoloogialaenu tingimusi paindlikumaks

  Eksportivad tööstusettevõtted saavad lisaks masinate ja seadmete soetamisele kasutada tehnoloogialaenu nüüd ka investeeringuteks mittemateriaalsesse varasse, näiteks tarkvara juurutamiseks või inimeste...

 • 2018-02-12 09:36:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 920 000 euro eest kahjusid

  2017. aastal hüvitas KredEx Krediidikindlustus Eesti ettevõtetele äripartnerite makseraskuste tõttu 28 kahju kogusummas 921 428 eurot. 2016. aastaga võrreldes on Eesti ettevõtete poolt kindlustatud käive...

 • 2018-02-07 09:12:00

  Ekspordiriski kalkulaator tõstis väikeettevõtete huvi kindlustamise vastu

  Möödunud aastal avalikustatud ekspordiriski kalkulaator on tekitanud väike-ettevõtete ja alustavate eksportijate seas huvi selle vastu, kuidas ennetada kahjusid, mida võivad ettevõttele tekitada välismaiste...

 • 2018-02-01 10:29:00

  Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

  Üürielamute toetuse taotlusvoor oli avatud 3. detsembrist 2018 ning taotlusi sai esitada kuni 4. veebruarini 2019.2018. aastal oli üürielamute toetust võimalik taotleda veel ka alates 2. aprillist kuni 15....

 • 2018-01-26 14:16:00

  Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator ootab ägedaid kosmose idufirmasid

  Möödunud aasta sügisel avatud Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaator (ESA BIC Estonia) ootab 50 000 euro suurusele arendustoetusele kandideerima ägedaid ja innovaatilisi idufirmasid, kelle äriidee...

 • 2018-01-24 13:18:00

  Aktuaar

 • 2018-01-24 09:20:00

  Kuidas 150 eurot võib päästa välismaalt laekumata arve?

  Üha enam Eesti ettevõtteid kindlustab oma eksporditehinguid, et kaitsta end äripartneriga seotud ootamatuste, näiteks tasumata arvete või neist tulenevate raskuste eest. Samas ei tea täna paljud...

 • 2018-01-18 09:27:00

  Esimesel aastal taotleti Eesti startup viisat 47 riigist

  Täna saab ühe aasta vanuseks Eesti startup viisa programm. Aasta jooksul laekus kokku 325 avaldust 47 riigist. Kohaliku idufirmade kogukonna, Siseministeeriumi ning Startup Estonia koostöös sündinud startup...

 • 2018-01-12 13:51:00

  2017. aasta taotlusvoor

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Taotlusvooru eelarve: 3,2 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 29.05.2017 –...

 • 2018-01-10 10:24:00

  KredEx töötas välja liginullenergiahoonete näidisprojektid ja juhendmaterjali

  Hoonete energiatõhususe miinimumnõuetest tulenevalt peavad alates 2020. aastast uued ehitatavad hooned vastama liginullenergiahoone nõuetele. KredEx on koostanud liginullenergia eluhoonete juhendmaterjalid ja...

 • 2018-01-08 16:10:00

  Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib...

 • 2018-01-08 16:05:00

  Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib...

 • 2018-01-05 16:12:00

  Maksuvaba tulu arvestamine

  SA KredEx on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib...

 • 2018-01-05 16:08:00

  Maksuvaba tulu arvestamine väljamakstud toetuse puhul

  Kodutoetus on maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses. KredEx tasub toetuse summalt toetuse saaja eest tulumaksu. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada...

 • 2017-12-15 09:15:00

  sue viisa

 • 2017-12-14 07:17:00

  Kodutoetust sai 356 lasterikast peret

  KredExi kodutoetust said sel aastal 356 kolme- ja enamalapselist vähekindlustatud peret, kokku kasvab nendes peredes 1261 last. Ühtekokku eraldati tänavu toetusteks 3,2 mln eurot. Toetuse suurim määr on 8 000...

 • 2017-12-13 09:05:00

  Kuidas saab alustav eksportija enda äritehinguid kindlustada?

  Täna on Eesti ettevõtted kindlustanud end rohkem kui 4000 äripartneri vastu, et ennetada võimalikke makseriske ja kahjusid oma ärile ning samal ajal julgemalt oma äri kasvatada. Kuidas aga see kindlustus...

 • 2017-12-07 09:04:00

  Enne raha, siis kaup - kas töötab?

  Koostöö Eesti eksportijatega näitab, et võõras ärikultuur ja pikad maksetähtajad hirmutavad kodumaiseid ettevõtjaid ja innustavad neid küsima ettemaksu. Paraku vähendab see ettevõtete konkurentsivõimet....

 • 2017-12-01 07:02:00

  KredEx Krediidikindlustuse juhiks saab Erki Aamer

  KredEx Krediidikindlustuse uueks juhiks saab senine Eesti Meedia riskijuht Erki Aamer, kes asub uuele töökohale alates 1. detsembrist. Kindlustusseltsi juhatuse liikmena jätkab tööd Mariko Rukholm. KredEx...

 • 2017-11-22 08:35:00

  KredEx alustab koostööd Eesti startup Investlyga

  Ettevõtete ekspordiriske kindlustav KredEx Krediidikindlustus ja kodumaine startup Investly on löönud käed, et leida lahendusi olukorras, kus väikeettevõtted vajavad eksporditehingute tegemiseks...

 • 2017-11-21 11:51:00

  Karjääriretk ahvatles pooled õpilased kodukoha ettevõtetesse tööle

  KredExi Karjääriretked viisid oma kodukoha ettevõtete karjäärivõimalustega tutvuma ligi 250 koolinoort. Nädala jooksul toimunud ekskursioonid toimusid 9 maakonnas, kus tutvuti 26 ettevõtte igapäevatööga...

 • 2017-11-17 08:02:00

  Meelis Tambla lahkub KredEx Krediidikindlustuse juhi kohalt

  KredEx Krediidikindlustuse käivitanud ja kaheksa aastat seda juhtinud Meelis Tambla lahkub kuu lõpus ametist ja ei jätka enam peale teenistuslepingu tähtaja lõppemist kindlustusseltsi juhina. 21 aastat...

 • 2017-11-09 09:01:00

  Müügitehingute kindlustamine kasvas aastaga 15%

  Ettevaatlikkus partnerite võimalike äririskide ees on kasvatanud Eesti ettevõtete huvi müügitehingute kindlustamise vastu. Kindlustatavad tehingumahud on aastaga kasvanud 15%, selgub KredEx Krediidikindlustuse 3....

 • 2017-11-02 16:58:00

  Jana Kukk innovatsioonist F-tähe, Amazoni ja Tinderi näitel

  Jana Kukk on Euroopa Innovatsiooniakadeemia suurettevõtete innovatsiooni suunajuht on teinud teenusedisaini teemal oma doktoritöö ja töötanud samas valdkonnas seitse aastat.  Oma esitluses peatus ta...

 • 2017-11-01 14:33:00

  Pakume tööd juristile

  Vaata ka videot - meie jurist Ingrid räägib miks on KredExis hea töötada ning millise valdkonna õigusteemadega uus ametikaaslane tegelema hakkab. ...

 • 2017-10-31 08:36:00

  Näidisdokumendid ja selgitused

  Avatud hankemenetlusena läbiviidava ehitustööde riigihanke majanduslikult soodsaima pakkumuse väljaselgitamiseks rakendatavad hindamiskriteerumid (tegemist on soovituslike kriteeriumitega, mille kohaldamise...

 • 2017-10-27 09:45:00

  KredExi karjääriretkedel soovib osaleda ligi 600 koolinoort

  Kodukandi tööandjatega soovib KredExi poolt korraldatavate karjääriretkede raames tutvuma minna ligi 600 kooliõpilast, kelle seast valitakse 1. novembriks tänavuse projekti osalejad. Üheksas maakonnas avavad...

 • 2017-10-23 11:00:00

  Ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude riiklike tagatiste piirmäärad kasvavad

  Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil SA KredEx ettevõtlus- ja elamumajanduslaenude tagatiste piiride suurendamist, mis võimaldaks KredExil jätkuvalt ettevõtete ja koduomanike laene käendada.See, et...

 • 2017-10-13 09:10:00

  Tule osale: Eesti ehituskonverents 2017

  Ehitussektori traditsiooniline aastalõpu suursündmus toimub tänavu 28. novembril Kultuurikatlas. Tehakse kokkuvõtteid 2017. aastast ja vaadatakse tulevikku, rääkides ehitusturu suundumustest 2018. aastal....

 • 2017-10-12 13:00:00

  KredEx viib kokku ettevõtlikud koolinoored ja tööandjad

  Tänasest saavad koolinoored kandideerida KredExi karjääriretkedele, mis toimuvad tänavu kolmandat korda. KredEx kutsub üheksa maakonna 9.- 12. klasside õpilasi registreeruma ekskursioonidele, mille raames saavad...

 • 2017-10-12 11:48:00

  Millal karjääriretked toimuvad?

  2019. a Karjääriretked toimuvad novembri alguses, täpsed kuupäevad selguvad jooksvalt.2018. a Karjääriretked toimusid novembrikuus kaheksas Eesti maakonnas:20. novembril: Harjumaal, Lääne-Virumaal21....

 • 2017-10-12 11:15:00

  Meediakajastused 2016

  Väike valik 2016. aasta retkede meediakajastusest:KredEx viib noored karjääriretkedele (Virumaa Teataja)Учеников приглашают принять участие в карьерных поездках...

 • 2017-10-10 11:37:00

  Tule osale: üürielamute toetuse teabepäev Tartus

  Alates 1. novembrist on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda KredExilt toetust üürielamute ehitamiseks. Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul 60 mln eurot, millest 2,5 mln sel...

 • 2017-10-10 09:02:00

  KredEx Krediidikindlustuse juht Meelis Tambla valiti rahvusvahelise ekspordikindlustajate ühingu juhtkonda

  Serbia pealinnas Belgradis toimunud riiklikke ekspordikindlustajaid ühendava suurima rahvusvahelise organisatsiooni Berne Unioni aastakoosolekul valiti Eesti riikliku kindlustusseltsi KredEx Krediidikindlustus...

 • 2017-10-02 11:07:00

  Kui kallis on ekspordi kasvatamine?

  Tänavu on ekspordimahtude kasvatamise vastu on tundnud huvi oluliselt rohkem eksportijaid kui varem, selgub KredEx Krediidikindlustuse statistikast. Huvi ekspordi kindlustamise vastu on kasvanud peamiselt tänu...

 • 2017-09-28 08:32:00

  Ettevõtlusnädalal saab nõu nutika eksportimise kohta

  Järgmisel nädalal algaval ettevõtlusnädalal jagab KredEx Krediidikindlustus ettevõtjatele nõu, kuidas nutikalt eksportida ja ekspordiga seotud riske vältida.  Väike-ettevõtete ja alustavate eksportijate...

 • 2017-09-25 15:46:00

  Üürielamute toetuse teabepäev 03.10

  Hea kohaliku omavalitsuse esindaja!Alates 1. novembrist on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda KredExilt toetust üürielamute ehitamiseks. Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul 60...

 • 2017-09-22 16:10:00

 • 2017-09-14 11:38:00

  Euroopa ekspordikrediidi spetsialistid saavad kokku Eestis

  KredEx Krediidikindlustus võõrustab täna koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga Euroopa Liidu Nõukogu ekspordikrediidi töörühma, mis arutab Euroopa Liidu kaubanduspoliitika ja konkurentsi...

 • 2017-09-13 11:18:00

  Muudatused ettevõtluslaenude käendamisel

  Alates 1. septembrist jõustusid uued tingimused ettevõtluslaenude tagamisel, kuna soovime vältida võimalikke riske, mis võivad tuleneda riigiabi reeglite erinevast tõlgendamisest.Alljärgnevalt toome välja...

 • 2017-09-06 09:37:00

  Ettevõtlikkus Kooli innustab ettevõtjaid taas õpilastele oma lugu rääkima

  Eesti ettevõtjad ja tippjuhid külastavad kesk- ja kutsekoole ettevõtlusnädalal, 2.-6. oktoobril, et julgustada noori õppureid mõtlema ettevõtlikult. Ettevõtjatel ja koolidel on võimalus end kirja panna...

 • 2017-09-05 13:49:00

  Koostööprogramm Level11 alustab tegevust

  28. septembril toimub Lutheri ärimajas Level11 avaüritus. Level11 toob kokku Eesti suured, keskmised ja startup-ettevõtted, et koos saavutada uus tase innovatsioonis. Programmi raames toimuvad ühised...

 • 2017-09-01 07:48:00

  Omavalitsused saavad 1. novembrist taotleda toetust üürielamute ehitamiseks

  Kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud riigi toel elamufondi arendamisest, saavad alates novembrist KredExilt selleks toetust taotleda. Kokku panustab riik üürielamute arendamisse kolme aasta jooksul enam kui 60...

 • 2017-08-31 10:45:00

  KredExi käenduse või toetuse abil energiatõhus kodu

  Uut kodu soetades või olemasolevat rekonstrueerides tasub mõelda selle energiatõhususe peale. Energiatõhus eluase on säästlikum rahakotile ning selliselt maja kordategemise või ostmise investeering tulusam ja...

 • 2017-08-16 16:39:00

   

 • 2017-08-10 09:03:00

  Eesti ettevõtjad otsivad uusi võimalusi laienemiseks

  Esimesel poolaastal laekus KredExile 309 uut käendustaotlust ning sõlmiti 260 lepingut. Kuue kuuga on ettevõtted KredExi käenduse abil saanud 62,8 mln eurot täiendavat finantseerimist. Võrreldes eelmise aasta...

 • 2017-08-03 15:25:00

  Otsused

  Korralise üldkoosoleku otsus 18.04.2018 Erakorralise üldkoosoleku otsus 22.02.2018 Erakorralise üldkoosoleku otsus 21.12.2017 Erakorralise üldkoosoleku otsus 31.07.2017

 • 2017-08-03 10:44:00

  Kodutoetust taotleb 668 vähekindlustatud lasterikast peret

  Käesoleva aasta 29. maist kuni 30. juunini oli vähekindlustatud lasterikastel peredel võimalik oma elamistingimuste parandamiseks taotleda KredExilt kodutoetust. Ühtekokku esitas toetuse saamiseks taotluse 668...

 • 2017-08-02 08:31:00

  Äripartneritega seotud riskide kindlustamine kasvas 22%

  Eesti ettevõtted sõlmisid esimesel poolaastal kindlustuslepinguid laekumata arvete riski maandamiseks ligi neljandiku võrra rohkemate äripartnerite vastu kui eelmisel aastal samal perioodil, selgub KredEx...

 • 2017-07-20 09:45:00

  Toetuse taotlemine

  1Viige läbi riigihange 2Esitage toetuse taotlus 3KredEx teeb toetuse otsuse 6Esitage peale viimast toetuse väljamakset, 30 päeva jooksul KredExile lõpparuanne 5Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 4Teostage...

 • 2017-07-19 15:09:00

  Millised on toetatavad tegevused?

  Toetust saab järgmistele kuludele: Ehitamise ja ümberehitamise, taotluse esitamise järgse projekteerimise ning omanikujärelevalvega seotud kulu; Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad ehitustööd; Korteri...

 • 2017-07-12 16:13:00

  Teade

  Hea korteriühistu liige! Taotluste vastuvõtt on peatatud alates 23.09.2017, kuna Euroopa Liidu käesoleva eelarveperioodi struktuurifondide rahalised vahendid, korterelamute rekonstrueerimiseks kogusummas...

 • 2017-07-11 14:05:00

  Aruandlus

  Toetuse saaja esitab 30 kalendripäeva jooksul toetuse viimase väljamakse tegemisest arvates KredExile lõpparuande toetuse kasutamise kohta KredExi kinnitatud vormil, millele on lisatud fotod püstitatud või...

 • 2017-07-11 14:03:00

  Väljamakse taotlemine

  KredEx maksab toetust või teeb viimase makse tööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud. Toetus makstakse välja mitte enam kui kahes osas, kusjuures...

 • 2017-07-11 14:02:00

  Kuidas toetust taotleda?

  Taotlus toetuse saamiseks ja projekti kirjeldus esitatakse KredExi kinnitatud vormil. Taotlusvorm (mobiilse töötaja sihtgrupp, sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud sihtgrupp) koos lisade ja lisadokumentidega...

 • 2017-07-11 14:00:00

  Lisamaterjalid

  Määrus „Kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“Määruse seletuskiriMääruse muutmise seletuskiriToetuse taotlemiseks vajalikud...

 • 2017-07-11 13:59:00

  Taotluse lisadokumendid

  volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;taotleja kinnitus omafinantseeringu olemasolu kohta;taotleja otsus olemasoleva korterelamu ümberehitamise või üürielamu püstitamise kohta;püstitatava...

 • 2017-07-11 13:58:00

  Millised on peamised nõuded taotlusele?

  taotluses sisalduv projekti kirjeldus ja projekti oodatavad tulemused vastavad määruse eesmärkidele;taotlus ja projekti kirjeldus on esitatud KredExi kinnitatud vormil;taotlus on esitatud määruses ettenähtud...

 • 2017-07-11 13:57:00

  Millised on toetuse andmise tingimused?

  Toetuse andmise raames toetatakse terviklikult rajatava üürielamu püstitamist või üürielamuna kasutusse võetava või sellena kasutuses oleva hoone ümberehitamist. Ehitatavad eluruumid peavad vastama...

 • 2017-07-11 13:54:00

  Kellele on kohaliku omavalitsuse elamufondi investeeringu toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud kohaliku omavalituse või tema valitseva mõju all olevale üksusele, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on elamumajanduse korraldamine kohaliku omavalitsuse territooriumil ja kes haldusakti või...

 • 2017-07-11 09:51:00

  Kontakt

  Palun tutvuge kohaliku omavalitsuse üksuse elamufondi arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimuste ja korraga ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2017-07-06 13:22:00

  Riigi investeerimisfirma SmartCap jätkab KredExi tütarettevõttena

  Eesti Arengufond, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning KredEx sõlmisid lepingu, millega Eesti Arengufond andis riskikapitaliinvesteeringuteks loodud tütarettevõtte SmartCap aktsiad KredExi omandusse.Eesti...

 • 2017-06-08 13:35:00

  SA KredEx lõpetab ELMO renditeenuse pakkumise alates 10.07.2017

  Seoses hankelepingute lõppemisega ja algselt püstitatud eesmärkide täitmisega lõpetab SA KredEx ELMO lühirendi teenuse pakkumise alates 10.07.2017.Eesti on elektriautode kasutusele võtmisel üks globaalseid...

 • 2017-05-25 14:20:00

  EIT Digital ja Startup Estonia ühendavad oma jõud, et Eesti idufirmade ökosüsteemi edasi viia

  EIT Digital ja Startup Estonia allkirjastasid täna koostöömemorandumi, et aidata Eesti innovatsioonikeskkonnal Eesti ELi eesistumise ajal areneda ning rahvusvahelisel digimaastikul aina olulisemat rolli mängida....

 • 2017-05-19 09:06:00

  Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

  KredEx alustab 29. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt kehtestatud tingimuste alusel panustatakse lasterikaste...

 • 2017-05-18 13:28:00

  Alates

  NB! Alates käesolevast aastast arvestatakse taotleja leibkonna maksustatava sissetuleku hulka lisaks füüsilise isiku tulule ka ettevõtlustegevuse tulemusel saadud dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed....

 • 2017-05-18 09:45:00

  Ehitamine

  Ehitamise all mõeldakse kõiki ehitamisega seotud tegevusi – eluaseme püstitamine, ümberehitamine, laiendamine, renoveerimine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine, asendamine jms).  

 • 2017-05-15 17:05:00

  Järelvaadatav: KredExi finants- ja kindlustuslahendusi tutvustav veebiseminar ettevõtjatele

  KredEx Krediidikindlustus AS ja Sihtasutus KredEx korraldasid tasuta veebiseminari, mille eesmärk oli tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi. Juttu tuli juba olemasolevatest lahendustest,...

 • 2017-05-09 13:23:00

  Tehingute kindlustamine äripartnerite makseraskuste vastu kasvas 23%

  Aastaga kasvas ligi neljandiku võrra nende äripartnerite hulk, kelle makseraskuste vastu kindlustasid Eesti ettevõtjad end KredEx Krediidikindlustuse abil. Lisaks varasematele sihtturgudele sõlmiti...

 • 2017-05-05 15:09:00

  Riigi riskiraha hakkab valitsema Tera Ventures

  Eesti Arengufond, selle investeerimisettevõte SmartCap ja Tera Ventures allkirjastasid 3. mail lepingu, mille kohaselt anti riigi otseinvesteeringute portfell ja jätkuinvesteeringuteks täiendava kapitali juhtimine...

 • 2017-05-04 13:55:00

  Riigikohus jättis lõpliku õiguse KredEx Krediidikindlustusele

  Riigikohus ei võtnud menetlusse Windoori kaebust KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuvaidluses kindlustuslepingu tühistamise üle.Riigikohus nõustus Tallinna Ringkonnakohtu ja Harju Maakohtu...

 • 2017-05-04 13:06:00

  BaltCap hakkab väikeettevõtetele pakkuma kasvukapitali

  Baltikumi juhtiv investeerimisettevõte BaltCap kavatseb turule tuua uue regionaalse investeerimisfondi, et pakkuda Eestis, Lätis ja Leedus väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) kasvukapitali. ...

 • 2017-05-04 09:42:00

  Tule osale: KredEx Krediidikindlustuse ja Intrum Justitia hommikuseminar

  KredEx Krediidikindlustus ja Intrum Justitia kutsuvad hommikuseminarile, kus räägitakse alustavale eksportöörile suunatud uuest teenusest, kohtuotsuste täitmisest ja täitemenetlusest Eestis ning tutvustatakse...

 • 2017-05-02 15:10:00

  Hommikuseminar Intrum Justitiaga

  KredEx Krediidikindlustus ja Intrum Justitia kutsuvad hommikuseminarile, kus räägitakse alustavale eksportöörile suunatud uuest teenusest, kohtuotsuste täitmisest ja täitemenetlusest Eestis ning tutvustatakse...

 • 2017-04-25 13:59:00

  KredExi finants- ja kindlustuslahendusi tutvustav tasuta veebiseminar ettevõtjatele

  KredEx Krediidikindlustus AS ja Sihtasutus KredEx korraldavad teisipäeval, 9. mail 2017, kell 10.00 - 11.15 TASUTA veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja...

 • 2017-04-19 11:41:00

  KredEx kasvatas tegevusmahte ja teenis 1,2 miljonit eurot kasumit

  Täna KredExi nõukogu poolt kinnitatud 2016. aasta majandusaasta aruande põhjal teenis sihtasutus eelmisel aastal kasumit 1,2 mln eurot. Tänu KredExile paranesid 706 ettevõtte rahastamisvõimalused ja 6684 pere...

 • 2017-04-18 10:40:00

  KredEx Krediidikindlustus ja DNB Pank kutsuvad tasuta seminarile

  KredEx Krediidikindlustus ja DNB Pank korraldavad 26. aprillil kell 9-12 hommikuseminari, kus räägitakse Euroopa Liidu arengustsenaariumitest, alustavale eksportöörile suunatud uuest teenusest ning koostööst...

 • 2017-04-07 08:42:00

  Korterelamu rekonstrueerimise käsiraamat

  Eestikeelne käsiraamatVenekeelne käsiraamat 

 • 2017-04-06 09:32:00

  Korteriühistute praktilistel infopäevadel saab tutvuda juba renoveeritud majadega üle Eesti

  Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL) ja SA KredEx korraldavad korteriühistutele tasuta renoveerimisteemaliste infopäevade sarja "Renoveerimisest praktilikult praktikule". Aprillis toimub infopäev Tallinnas ja...

 • 2017-04-03 13:25:00

  Korduma kippuvad küsimused

  Korduma kippuvad küsimused 2016. aasta taotlusvooru kohta

 • 2017-03-30 16:18:00

  Toetuse tingimused

  2017. aasta juhend 2016. aasta juhend 2014. aasta juhend

 • 2017-03-30 16:00:00

  Taotluse esitamine

  Taotlemiseks nõutavad dokumendid 2016. aasta taotlusvoorus:taotlustaotleja(te) isikut tõendava dokumendi koopiaülalpeetavate puhul tõend, mis kinnitab ülalpeetava vastavust juhendi punktis 1.2.5 toodud...

 • 2017-03-30 15:51:00

  Toetuskõlbulikud tegevused

  Toetuskõlbulikud tegevused 2016. aasta taotlusvoorus:eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti eluaseme tehnosüsteemide või –võrkude rajamine, muutmine või asendamine ehitusseadustiku...

 • 2017-03-30 15:49:00

  Nõuded taotlejale

  Nõuded taotlejale 2016. aasta taotlusvoorus:Taotleja on seaduslik(ud) vanem(ad), lapsendaja(d), kasuvanem(ad), eestkostja(d) või võõrasvanem(ad), kelle leibkonda kuuluvad vähemalt kolm kuni 19-aastast last....

 • 2017-03-30 15:44:00

  2014. aasta taotlusvoor

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last. Taotlusvooru eelarve oli 1,8 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 07.04.2014...

 • 2017-03-30 15:42:00

  2015. aasta taotlusvoor

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-aastast last. Taotlusvooru eelarve oli 1,8 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 19.06.2015 -...

 • 2017-03-30 15:40:00

  2016. aasta taotlusvoor

  Sihtgrupp: madala sissetulekuga lasterikkad pered, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last. Taotlusvooru eelarve oli 3,2 mln eurot (s.h. toetuselt makstav tulumaks 20%). Taotlusvoor oli avatud 18.04.2016 –...

 • 2017-03-30 15:20:00

  Info lõppenud taotlusvoorude kohta

  2018. aasta taotlusvoor 2017. aasta taotlusvoor 2016. aasta taotlusvoor 2015. aasta taotlusvoor 2014. aasta taotlusvoor

 • 2017-03-30 15:12:00

  Taotluse esitamine ja menetlemine

  2016. aasta taotlusvoorKõik tähtaegselt laekunud taotlused menetletakse vormiliselt, mille käigus hinnatakse taotluses sisalduva projekti ja taotleja vastavust käesolevas juhendis sätestatud nõuetele ning...

 • 2017-03-30 09:25:00

  Osale seminaril "Lõuna-Eesti tööstusettevõtted Lõuna-Saksamaale"

  Tartu Ärinõuandla koostöös EASi ja Lõuna-Eesti maakondlike arenduskeskustega korraldab tööstusettevõtetele suunatud Lõuna-Saksamaa sihtturuseminari, mille eesmärk on anda osalejatele ülevaade...

 • 2017-03-29 14:28:00

  Startup-viisa alustas edukalt: esimeste kuudega üle 75 avalduse, rohkem kui 20-st riigist

  Käesoleva aasta 18. jaanuaril jõustus Startup Estonia, Eesti startup-kogukonna ning Siseministeeriumi koostöös loodud välismaalaste seaduse erand ehk startup-viisa, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit...

 • 2017-03-29 14:10:00

  Börsilt ettevõtte kasvuks kütust juurde

  21. sajandil pole börs ainult suurte ettevõtete jaoks. 98% Eesti ettevõtetest liigitub väikese või keskmise suurusega ettevõtteks. Paljud neist ettevõtetest saaksid börsilt kasvuks hoogu juurde.Kui oled...

 • 2017-03-29 14:07:00

  Jätkuvalt on võimalik taotleda väikeelamute rekonstrueerimistoetust

  Käib taotluste vastuvõtt väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks. 29. märtsi seisuga oli KredExile laekunud 221 taotlust, keskmine taotletav summa on 6142,21...

 • 2017-03-28 15:05:00

  Tule osale infopäeval "Renoveerimisest praktikult praktikule"

  RENOVEERIMISEST PRAKTIKULT PRAKTIKULE 6. aprill 2017 kell 11:00 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) pealelõunal renoveeritud korterelamute külastus Tallinnas päeva lõpp kell 17:00 Infopäevale on oodatud kõik...

 • 2017-03-28 08:55:00

  Väike-ettevõtted saavad nüüdsest eksporditehinguid lihtsamini kindlustada

  KredEx Krediidikindlustus hakkab alustavatele eksportijatele ja väikeste ekspordimahtudega Eesti ettevõtetele pakkuma lihtsamat võimalust kindlustada end tellijate makseriskide vastu.KredEx Krediidikindlustuse juht...

 • 2017-03-27 22:43:00

  Eksporditehingu kindlustuse taotlemine tabel

  1Arvuta kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurus 2Täida taotlus 3Maksa taotluse tasu 5Poliisi pakkumine 4Finantsandmete analüüs

 • 2017-03-24 13:35:00

  Kontakt

  Palun tutvuge Eksporditehingu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2017-03-24 13:25:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Arvuta meie kodulehe kalkulaatoris taotluse tasu ning eeldatava kindlustusmakse suurusTäida taotluse andmeväljadMaksa taotluse tasu ja esita taotlusKredEx Krediidikindlustus teostab ostja finantsandmete analüüsi...

 • 2017-03-24 13:23:00

  Eksporditehingu kindlustuse taotlemine

   

 • 2017-03-24 13:21:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtjal puuduvad seotud ettevõtted (st. ei kuulu ettevõtete gruppi, puuduvad emaettevõte ja/või seotud ettevõtted Eestis või välisriigis)Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud...

 • 2017-03-24 13:20:00

  Kellele eksporditehingu kindlustus sobib?

  Eksporditehingu kindlustus on mõeldud väikeettevõttele, mis teeb esimesi katsetusi eksporditurgudel. Eksporditehingu kindlustus sobib siis, kui ettevõte omab 1-2 ostjat välisriigis ja ekspordi käive ei ületa...

 • 2017-03-06 09:53:00

  Miks renoveerida?

  Ebakvaliteetne elektrivarustus või voolust sootuks ilmajäämine pole ainsad põhjused miks tasub süsteem renoveerida – vanad elektripaigaldised võivad ohtlikud olla! Vana pingesüsteemiga elamute...

 • 2017-03-02 16:01:00

  “Eksporditegu 2016” auhinna sai Harju Elekter

  KredEx Krediidikindlustus andis 2. märtsil üle traditsioonilise eksporditeo auhinna, mis omistati möödunud aastal välispartneritega silmapaistvaid lepinguid sõlminud ja eksporti kasvatanud AS-ile Harju...

 • 2017-03-02 15:46:00

  Tagasi toetuse esilehele

 • 2017-03-02 15:38:00

  Vajalikud vormid, lisadokumendid ja juhend

   Taotlusvorm koos järgnevate lisadokumentidega:ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahtude ja ühikhindade kohta;projekti/tööde eelarve;projekti/tööde elluviimise ajakava...

 • 2017-02-22 14:24:00

  Sihtotstarve: eluasemelaenu põhiosajäägi tagasimaksmine

  TAGASIAvaldus ja väljamakse taotlus Toetuse saaja esitab krediidiasutusele/-andjale avalduse laenu ennetähtaegse tagastamise kohta internetipangas või paberkandjal krediidiasutuse/-andja kontoris. Avalduses peab...

 • 2017-02-22 14:22:00

  Sihtotstarve: eluaseme soetamine

  TAGASITingimused Toetuse abil soetatav eluase ei tohi olla toetuse saaja abikaasa, otsejoones ülenejate või alanejate sugulaste, vendade või õdede ning poolvendade või –õdede, lapsendaja või lapsendatu...

 • 2017-02-22 14:19:00

  Sihtotstarve: eluaseme püstitamine, renoveerimine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine, rajamine, asendamine

  TAGASITeavitamine5 tööpäeva enne toetusealuste tegevustega alustamist edastab toetuse saaja KredExile vabas vormis teatise, et soovib alustada toetusealuste tegevustega. Teatis edastatakse e-posti aadressile...

 • 2017-02-17 13:25:00

  Toetuse väljamaksmine

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt kodutoetuse juhendis ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele ja toetuse sihtotstarbele.  Palun valige vasakult menüüribast toetuse väljamakse...

 • 2017-02-08 11:48:00

 • 2017-02-02 13:53:00

  KredEx osaleb konverentsil Säästlik hoone

  Alates 2019. aastast kehtib liginullenergianõue kõigile avaliku sektori ehitistele, 2021. aastal laieneb see ka erasektori ehitistele. Energiasäästlike hoonete idee jagab turu kahte leeri: teadlased ja tehniliste...

 • 2017-02-01 14:34:00

  Ettevõtted otsivad Tartus rahvusvahelise ekspordi eduvalemit

  Täna kogunevad väliskaubanduse eksperdid Tartus rahvusvahelisele ekspordikonverentsile “Make Trade Simple”. Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC) Eesti esinduse poolt kokku kutsutud konverentsil keskendutakse...

 • 2017-01-31 09:44:00

  Kuupäev kirja! Ehituse tehnoloogiakonverents 2017

  Võimaldamaks ehitussektori digitaliseerimist, efektiivsuse kasvu ning funktsionaalsemate ja madalama elukaare kuludega hoonete ehitamist, muutub ehituse infomudeli ehk BIM tehnoloogia ehitusettevõtete...

 • 2017-01-27 14:32:00

  KredEx Krediidikindlustus kutsub ettevõtteid Eesti brändi tööriistu katsetama

  Eesti brändi edendamiseks loodud nn tööriistakast on justkui osa meeskonnamängust - keskkaitsjad on oma töö ära teinud ning nüüd tuleb palliga edasi tormata ja püüda see väravasse lüüa, leiab KredEx...

 • 2017-01-19 10:38:00

  Osale koolitusel Ekspordi Akadeemias

  Mis on eduka ekspordi eeldused? Millised on alternatiivsed finantseerimisviisid ekspordile? Millised on erinevad moodused ekspordiplaani koostamiseks? Lähiturg Soome – kui lihtne on eksport naaberriiki? Nendele ja...

 • 2017-01-18 11:40:00

  KredExi ettevõtluskäenduste mahud purustasid rekordeid

  Möödunud aastal laekus KredExile 654 uut käendustaotlust, uusi lepinguid sõlmiti 494, mille abil said Eesti ettevõtted 164,3 mln eurot täiendavat finantseerimist. Võrreldes mullusega on käendusmahud kasvanud...

 • 2017-01-16 17:11:00

  Kodutoetust sai 358 lasterikast peret

  KredExi kodutoetust said möödunud aastal kokku 358 kolme ja enamalapselist peret, kokku kasvab nendes peredes 1256 last. Ühtekokku eraldati eelmisel aastal toetusteks 3,2 mln eurot. „Mullune Eurofondi raport...

 • 2017-01-12 12:51:00

  Ringkonnakohus jättis kindlustuslepingu vaidluses õiguse KredExile

  Tallinna Ringkonnakohus nõustus KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuasjas Harju Maakohtuga. Harju Maakohus ei rahuldanud mullu Windoori nõuet 13,8 miljoni eurose kindlustushüvitise maksmiseks ja...

 • 2017-01-11 14:53:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 1,1 miljoni eest kahjusid

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 2016. aastal Eesti ettevõtetele 22 kahju kogusummas 1,1 miljonit eurot. Kokku on KredEx Krediidikindlustuse portfellis üle 4200 limiidi kogumahuga üle 244 miljoni euro. Suuremad...

 • 2017-01-05 13:39:00

   

 • 2017-01-03 16:29:00

  Pakume tööd sekretärile

   

 • 2016-12-28 12:30:00

  Kapitalilaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • 2016-12-28 12:25:00

  Tööstuslaenu väljastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

 • 2016-12-14 15:09:00

  Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC sai ÜRO Peaassambleel vaatleja staatuse

  Rahvusvaheline Kaubanduskoda ICC, mille liikmeks läbi Eesti rahvusliku haru on ka KredEx Krediidikindlustus AS, sai eile kõrge tunnustuse osaliseks. Nimelt kinnitas ÜRO Peaassamblee 71. istungjärk eile, 13....

 • 2016-12-14 14:07:00

  Endiselt on võimalik taotleda väikeelamute rekonstrueerimistoetust

  Käib taotluste vastuvõtt väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotlemiseks. 13. detsembri seisuga oli KredExile laekunud 108 taotlust, keskmine taotletav summa on 6089...

 • 2016-12-08 11:46:00

  Kiirendid

  Startup Estonia soovib Eestis loodud maailmapotentsiaaliga startup'idele hoogu juurde anda. Meie eesmärk on muuta Eesti üheks parimaks kohaks Euroopas oma startup’i loomiseks ja kasvatamiseks. Usume, et seda on...

 • 2016-12-02 15:58:00

  Startup Estonia

  Startup Estonia soovib Eestis loodud maailmapotentsiaaliga start-up'idele hoogu juurde anda. Nende tagasihoidlik eesmärk on muuta Eesti üheks maailma parimaks kohaks oma start-up ettevõtte loomiseks. Selleks tuleb...

 • 2016-11-30 13:21:00

  Osale veebiseminaril "Uutele turgudele minek ja selle finantseerimine"

  26. jaanuaril 2017 toimub Äripäeva portaali pollumajandus.ee veebiseminar kus räägitakse põllumajandustootja vaatevinklist, miks on meil järjest suurenev vajadus välisturgudele minna, millised on peamised...

 • 2016-11-29 15:48:00

  Pankade kliendihaldurid on rahul KredExi klienditeeninduse ja teenuste kvaliteediga

  KredEx viis kolmandat korda läbi uuringu Eestis tegutsevate pankade kliendihaldurite seas, mille eesmärk oli välja selgitada nende teadlikkus KredExi teenustest ning rahulolu teenuste, nende kvaliteedi ja...

 • 2016-11-29 12:44:00

  Veebiseminar "Uutele turgudele minek ja selle finantseerimine"

  2016. aasta sügise statistika näitab põllumajandussaaduste ekspordi vähenemist viimase aasta jooksul. On selge, et igasuguse ekspordi arendamine on kulukas ja nõuab suuri investeeringuid. Kas...

 • 2016-11-22 11:32:00

  Sajad kooliõpilased käisid kodukandi ettevõtetes karjääriretkedel

  Lõppes KredExi karjääriretkede nädal, mille käigus külastasid rohkem kui 240 lõpuklasside õpilast üheksas maakonnas oma piirkonna ettevõtteid. Karjääriretkede eesmärk on tutvustada noortele...

 • 2016-11-16 10:06:00

  Vikerraadio saates Kindlustustarkus tutvustati krediidikindlustust

  Sel sügisel jagab Vikerraadio koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga nõuandeid, mida silmas pidada, kui kaalute otsust võtta kindlustus või mitte. 15 saate jooksul annavad näpunäiteid, selgitavad...

 • 2016-11-15 11:54:00

  Sel nädalal viib KredEx karjääriretkedele 240 õpilast

  Homsest nädala lõpuni kestvatele KredExi korraldatavatele karjääriretkedele sõidab paarsada 9.-12. klasside õpilast kokku üheksast maakonnast. Iga piirkonna õpilased viiakse tutvuma kodukandi põnevamate...

 • 2016-11-14 11:54:00

  Swedbank väljastab eluasemelaenu KredExi käendusel

  Alates 14. novembrist 2016 hakkas Swedbank väljastama eluasemelaenu ka KredExi käendusel. Väiksema omafinantseeringuga eluasemelaen muudab kodu ostmise nüüd kättesaadavamaks ka Swedbanki klientidele....

 • 2016-11-11 13:38:00

  Väljamakse taotlemisest

  Toetuse väljamakse otsus ja toetuse väljamakse tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas pärast kõigi meetme raames elluviidavate...

 • 2016-10-31 11:02:00

  Kuidas väikeelamu rekonstrueerimistoetust taotleda?

  Meede on avatud alates 14. november 2016Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressil eramu@kredex.ee, paberkandjal või KredExi e-keskkonna...

 • 2016-10-25 10:27:00

  Mis on hoone energiamärgis ja kes seda väljastavad?

  Infot energiamärgise ja selle väljastamise kohta leiate siit.Väikeelamutele väljastavad energiamärgist vastavad spetsialistid ja energiaaudiitorid. Täpsemad nimekirjad koos kontaktidega leiate siit. NB!...

 • 2016-10-20 15:51:00

  Konverentsil Eesti Ekspordi Finantseerimine 2016 arutasid KredEx Krediidikindlustus, Danske Bank, DNB ja SEB Pank koos ettevõtjatega uusi ekspordi rahastamisvõimalusi

  Tänavu 19. oktoobril kolmandat aastat järjest toimunud konverentsil osalenud ettevõtjad, juhid ja finantseerijad leidsid, et Eesti ekspordi suurimad väljakutsed on tootmise tõhustamine ja sellega seonduv jätkuv...

 • 2016-10-20 14:06:00

  Saatesari "Oma kodu"

  Saatesari valmis ETV ja KredExi koostöös. Saatesari koosnes kuuest osast ning kõik osad on järelvaadatavad siit.Oma kodu 1/6 Oma kodu 2/6 Oma kodu 3/6 Oma kodu 4/6 Oma kodu 5/6 Oma kodu 6/6

 • 2016-10-20 13:18:00

  KredEx hakkab väljastama toetust väikeelamute rekonstrueerimiseks

  Alates 14. novembrist on KredExilt võimalik taotleda väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks mõeldud rekonstrueerimistoetust. Tänavu on selleks riigieelarvest eraldatud 1,35 mln eurot. Toetus võimaldab katta...

 • 2016-10-20 11:52:00

  Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgise hiljemalt ühe kuu möödudes...

 • 2016-10-20 11:32:00

  Kellele on väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga...

 • 2016-10-20 11:19:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale ja toetuse saajale?

  Toetuse taotleja peab olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või...

 • 2016-10-20 11:17:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Taotlus ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis, välja arvatud juhul, kui vastav informatsioon on kantud ehitisregistrisse;taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt...

 • 2016-10-20 11:15:00

  Toetuse põhitingimused

  Millised on toetuse põhitingimused? Toetatavate tööde teostamiseks on taotleja kohustatud järgima tööde teostamisele seatud nõudeid vähemalt alltoodud nõuete ulatuses: soojustama välisseinad...

 • 2016-10-20 11:13:00

  Mida toetatakse?

   Meetme raames on abikõlblikud järgmiste tegevustega seotud kulud: fassaadi, sokli või vundamendi soojustamisega seotud kulu;katuse, katuslae või pööningulae soojustamisega seotud kulu;välisakende ja -uste...

 • 2016-10-20 10:32:00

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

  Taotlusvoor on avatud!Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest...

 • 2016-10-19 13:15:00

  Kuidas taotlemine käib?

  1Tellige  mõõdetud tarbimisandmete baasil koostatud elamu energiamärgis 2Esitage toetuse taotlus koos lisadokumentidega 3KredEx teeb toetuse otsuse 6Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 5Esitage...

 • 2016-10-18 15:15:00

  Kontakt

  Väikeelamute rekonstrueerimistoetuses puudutavates küsimustes kirjutage palun eramu@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus...

 • 2016-10-18 15:00:00

  Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetamise toetus

  Käesoleva meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe suurendamisele suunatud rekonstrueerimistööde kulude katmisel.  Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata kaasa...

 • 2016-10-17 11:20:00

  Ettevõtjad ja finantseerijad kogunevad, et arutada ekspordi rahastamise võimalusi ja väljakutseid

  Tänavu toimub juba kolmandat aastat järjest konverents Eesti Ekspordi Finantseerimine. Tallinnas 19. oktoobril toimuval üritusel räägitakse Eesti ekspordi ja selle finantseerimise hetkeseisust, edufaktoritest,...

 • 2016-10-05 10:58:00

  Tule osale konverentsil Eesti Ekspordi Finantseerimine 2016

  KredEx Krediidikindlustus on riigile kuuluv ettevõte, mille kaasabil eksporditakse aastas üle 500 miljoni euro väärtuses kaupu ja teenuseid enam kui 60 sihtriiki. Oleme aidanud kaasa paljude ettevõtete...

 • 2016-10-04 11:28:00

  KredEx tunnustas silmapaistvaid koostööpartnereid

  KredEx tunnustas silmapaistvaid koostööpartnereid9. septembril toimus Viimsi Keskkoolis KredExi kliendiüritus, mis sel korral kandis nimetust „KredExam“. Nimevalik polnud mitte juhuslik nagu ka asukoht....

 • 2016-10-03 11:47:00

  Tallinn võõrustab Euroopa suurimat rohetehnoloogia startup võistlust

  7-8. oktoobril toimub Kultuurikatlas ja Energia Avastuskeskuses ClimateLaunchPadi suur finaalvõistlus. Kohale tuleb umbes 90 edukamat ideed ja meeskonda 30 riigi finaalidest, et võistelda Euroopa säravaima...

 • 2016-09-30 10:20:00

  Euroopa riiklikud arenguorganisatsioonid elavdavad koostööd

  29. septembril loodi Euroopa Investeerimisfondi ja Euroopa riiklike arenguorganisatsioonide poolt ühine koostööplatvorm, mille eesmärgiks on Euroopa Liidu era- ja riskikapitalituru arendamine. Platvorm tegutseb...

 • 2016-09-23 14:19:00

  Osale tasuta seminaril „Palgatöölt oma liistude juurde“

  Tallinna Ettevõtluspäeva raames toimub 4. oktoobril algusega 14.30 seminar „Palgatöölt oma liistude juurde“, kus KredEx Krediidikindlustuse kliendihaldur Gert Veerpalu ning ettevõtja Mauri Abner (Radis OÜ)...

 • 2016-09-21 11:11:00

  KKK

   Millistel juhtudel kasutatakse Kredexi käendust? KredExi eluasemelaenu käendus on riiklik tagatis, mis aitab parandada vastavatesse sihtgruppidesse kuuluvate isikute eluaseme kättesaadavust. KredExi käendust...

 • 2016-09-20 09:23:00

  KredEx osaleb Eesti esimesel Energiamessil

  Laupäeval 24. septembril toimub Pärnus Martensi väljakul Eesti esimene Energiamess „Kütame!“. Sissepääs on tasuta ning üritusel on oma teenuseid ja toetusi tutvustamas ka KredExi eluaseme ja...

 • 2016-08-22 11:59:00

  KredExi ja Euroopa Investeerimisfondi koostöö võimaldab Eesti ettevõtetele 200 mln euro ulatuses täiendavat finantseerimist

  KredEx ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) sõlmisid detsembri lõpus koostöölepingu COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) kaasgarantii kasutamiseks. Leping...

 • 2016-08-10 15:16:00

  Riigiabi kava

  Tingimused ettevõtluslaenu käendamiseks (vähese tähtsusega abi abikava) (kehtiv alates 17.01.2019)Ettevõtluslaenu väljastamise tingimused (vähese tähtsusega abi abikava) EstFundi riigiabi kava

 • 2016-08-05 09:39:00

  KredExi eluasemelaenu käenduste maht on suurenenud kolmandiku võrra

  Selle aasta esimese kuue kuuga sõlmiti KredExi eluasemelaenu käenduse abil kodu soetamiseks 1280 lepingut kogusummas 84,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on lepingute arv kasvanud enam kui 32%...

 • 2016-07-27 13:32:00

  KredEx Krediidikindlustuse tegevusmaht kasvas 17 mln euro võrra

  AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas selle aasta esimese kuue kuuga Eesti ettevõtjate riske 62 riigis, ettevõtete poolt kindlustatud arvete portfell kasvas 229 miljoni euroni, suurenedes eelmise aasta sama...

 • 2016-07-26 10:29:00

  KredExi eluasemelaenu käenduste maht on suurenenud kolmandiku võrra

  Selle aasta esimese kuue kuuga sõlmiti KredExi eluasemelaenu käenduse abil kodu soetamiseks 1280 lepingut kogusummas 84,3 mln eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on lepingute arv kasvanud enam kui 32%...

 • 2016-07-26 10:06:00

  Balti riiklikud ekspordikindlustajad suurendavad koostööd

  22. juulil Riias toimunud Balti riiklike ekspordikindlustajate KredEx Krediidikindlustus (Eesti), Altum (Läti) ja Invega (Leedu) kohtumisel otsustati suurendada omavahelist koostööd, et pakkuda regiooni...

 • 2016-07-18 10:34:00

  Käendustaotluste arv purustab rekordeid - aastajagu investeeringuid poole aastaga.

  KredExile laekus ettevõtetelt II kvartalis 170 uut käendustaotlust ning sõlmiti 156 uut lepingut käendussummas 30 mln eurot. Tegemist on kõigi aegade rekordkvartaliga, tänu laenukäendusele said ettevõtted...

 • 2016-07-18 10:23:00

  Laekumata arved ei peaks olema ettevõtlusrisk

  AS Intrum Justitia maksekäitumist ja –riske puudutav uuring näitab, et maksete hilinemine ning pikad maksetähtajad tekitavad väikestele ja keskmise suurusega (VKE) Euroopa ettevõtetele raskusi. Tagajärgedeks...

 • 2016-07-14 10:55:00

  Käendustaotluste arv purustab rekordeid - aastajagu investeeringuid poole aastaga

  KredExile laekus ettevõtetelt II kvartalis 170 uut käendustaotlust ning sõlmiti 156 uut lepingut käendussummas 30 mln eurot. Tegemist on kõigi aegade rekordkvartaliga, tänu laenukäendusele said ettevõtted...

 • 2016-07-12 10:58:00

  Startup Estonia jätkab tegevust KredExis

  Varem Arengufondi all tegutsenud Eesti idufirmade tugiüksus - Startup Estonia - jätkab alates 1.juulist tegevust KredExis. Liitumisega soovitakse ettevõtetele pakkuda senisest veelgi paremat tuge ja parandada...

 • 2016-07-07 09:47:00

  Täiendav info ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamise kohta

  Euroopa Komisjoni 20.06.2016 otsusega loeti EL konkurentsireeglitega vastavaks ASi KredEx Krediidikindlustus kava tagada riiklike vahendite toel krediidikindlustusega lühiajalisi, s.o alla kaheaastase maksetähtajaga...

 • 2016-06-30 14:33:00

  Startup Estonia jätkab tegevust KredExis

  Varem Arengufondi all tegutsenud Eesti idufirmade tugiüksus - Startup Estonia - jätkab alates 1.juulist tegevust KredExis. Liitumisega soovitakse ettevõtetele pakkuda senisest veelgi paremat tuge ja parandada...

 • 2016-06-30 14:30:00

  Algas konkurss EstFundile fondivalitsejate leidmiseks

  Euroopa Investeerimisfond kuulutas eile välja konkursi leidmaks fondivalitsejad  Eesti riigi osalusega riski- ja erakapitali fondifondi raames loodavatele allfondidele. Kokku investeerib Eesti riik fondifondi...

 • 2016-06-17 11:54:00

  Startup Estonia kuulutas välja keskmiste ja suurettevõtete ning startup´ide koostööprogrammi hanke

  Startup Estonia kuulutas välja hanke keskmiste ja suurettevõtete ning startupide koostööprogrammi läbiviija leidmiseks ning ootab partnerite pakkumusi 30. augustini 2016. Hanke eesmärgiks on tõhustada...

 • 2016-05-25 11:46:00

  Kodutoetust taotleb 1154 lasterikast peret

  Esialgsetel andmetel esitas KredExile kodutoetuse saamiseks taotluse 1154 peret kogusummas 10,1 mln eurot. Keskmine taotletav toetussumma on 7150 eurot, kodutoetust soovivates peredes kasvab kokku 3934 last. „Laste...

 • 2016-05-17 10:42:00

  KredEx, Startup Estonia ja SmartCap kuulutasid välja kiirendihanke

  Hiljuti välja kuulutatud riigihanke eesmärgiks on leida kiirendifondid, mis pakuksid idufirmadele varajase faasi riskikapitali ning arengut toetavat kiirendiprogrammi. Kokku investeeritakse uutesse kiirenditesse...

 • 2016-05-12 08:47:00

  Harju Maakohus andis kindlustuslepingu tühistamise vaidluses õiguse KredExile

  Harju Maakohus andis KredEx Krediidikindlustuse ja Windoori vahelises kohtuasjas õiguse Kredexile ning ei rahuldanud 13,8 miljoni eurose kindlustushüvitise maksmise nõuet. Kohus nõustus KredEx Krediidikindlustuse...

 • 2016-05-10 16:00:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 230 mln euroni

  Eesti ettevõtjad kindlustasid möödunud aastal oma müügikäivet KredEx Krediidikindlustuse abil 60 riigis ja ühtekokku ligi poole miljardi euro ulatuses. KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas aastaga...

 • 2016-05-03 11:47:00

  KredEx käendas esimeses kvartalis 524 eluasemelaenu

  Esimeses kvartalis väljastasid pangad 524 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 32,5 mln eurot. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht...

 • 2016-05-03 11:42:00

  KredEx käendas esimeses kvartalis 524 eluasemelaenu

  Esimeses kvartalis väljastasid pangad 524 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 32,5 mln eurot. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht...

 • 2016-05-02 16:38:00

  Käendustaotluste rekord peegeldab ettevõtjate investeerimistahet

  Aasta esimeses kvartalis laekus pankade kaudu KredExile 68% rohkem käendustaotlusi võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Tegemist on kõigi aegade rekordiga, kokku esitati kolme kuuga taotlusi summas 44 miljonit...

 • 2016-05-02 16:30:00

  KredEx teenis miljon eurot kasumit

  26. aprillil KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1 mln eurot. "2015. aasta oli KredExile tegevusmahu ja majandustulemuste poolest edukas aasta. Lisaks...

 • 2016-04-27 13:47:00

  KredEx teenis miljon eurot kasumit

  26. aprillil KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1 mln eurot. "2015. aasta oli KredExile tegevusmahu ja majandustulemuste poolest edukas aasta. Lisaks...

 • 2016-04-26 11:45:00

  Käendustaotluste rekord peegeldab ettevõtjate investeerimistahet

  Aasta esimeses kvartalis laekus pankade kaudu KredExile 68% rohkem käendustaotlusi võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Tegemist on kõigi aegade rekordiga, kokku esitati kolme kuuga taotlusi summas 44 miljonit...

 • 2016-04-20 12:02:00

  EstFund

  EstFund on Eesti ja Euroopa Investeerimisfondi (EIF) loodud fondifond, mille eesmärk on pakkuda peamiselt Eesti ettevõtjatele varajase faasi riskikapitali. Eesti riik investeerib fondifondi läbi SA KredEx 48 mln...

 • 2016-04-13 11:53:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 1,8 miljoni eest kahjusid

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas möödunud aastal Eesti ettevõtetele 21 kahju kokku 1,8 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjud olid seotud Eesti ja Ukraina ettevõtete maksejõuetusega.KredEx Krediidikindlustuse...

 • 2016-04-13 09:54:00

  KredExi kliendid on rahul nii teenuste kui teenindusega

   Juba kuuendat korda viis KredEx läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada KredExi ja KredEx Krediidikindlustuse teenuste tuntus, asutuste maine ja klientide rahulolu teenustega. Seekordne uuring...

 • 2016-04-13 09:43:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 1,8 miljoni eest kahjusid

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas möödunud aastal Eesti ettevõtetele 21 kahju kokku 1,8 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjud olid seotud Eesti ja Ukraina ettevõtete maksejõuetusegaKredEx Krediidikindlustuse...

 • 2016-04-07 15:18:00

  Milleks saab toetust taotleda?

  1. Eluaseme püstitamiseks ehk uue maja ehitamiseks Toetust eluaseme püstitamiseks võib taotleda vaid juhul, kui taotleja kinnitab taotlemisel, et püstitatav eluase võetakse 2 aasta jooksul kasutusse leibkonna...

 • 2016-04-05 10:43:00

  KredEx alustab uut lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

  KredEx alustab 18. aprillil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Ettevõtlusministri käskkirja alusel panustatakse lasterikaste perede elutingimuste parandamisse tänavu üle 3...

 • 2016-04-04 16:38:00

  Kuidas toimub toetuse väljamaksmine?

  1.Toetus makstakse välja korraga või osamaksetena toetuse saaja poolt nimetatud kolmanda isiku kontole KredExile esitatavate väljamaksetaotluste alusel, millele on lisatud toetuse sihtotstarbelist kasutamist...

 • 2016-04-04 16:37:00

  Millisest hetkest saab eraldatud toetust kasutama hakata ja kui kaua on selleks aega?

  1. Toetust saab hakata kasutama taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest. 2. Enne nimetatud kuupäeva tehtud kulud ei ole abikõlblikud. 3. Toetuse objektiks olevad tegevused tuleb teostada kahe aasta jooksul arvates...

 • 2016-04-04 16:36:00

  Kelle juures tehakse paikvaatluseid?

  1. Paikvaatlused tehakse vormilistele nõuetele vastavaks tunnistatud taotluste osas. 2. Paikvaatluseid ei tehta juhul, kui toetust taotletakse eluasemelaenu tagasimakseks või eluaseme soetamiseks ja taotlejal...

 • 2016-04-04 16:35:00

  Kuidas toimub taotluste menetlemine ja millised on tähtajad?

  Taotluste menetlemine toimub etappide kaupa: 1. Vormiline menetlemine: - taotluse registreerimine, läbivaatamine või läbi vaatamata tagastamine; - taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine; - selgituste ja...

 • 2016-04-04 16:34:00

  Kui teie taotluse juures ilmnesid puudused?

  1. Taotluse juures ilmnenud puudustest teavitatakse taotlejat e-posti või telefoni teel ning antakse puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks aega kuni 10 tööpäeva. 2. Juhul, kui taotleja ei...

 • 2016-04-04 16:32:00

  Kuidas te teate, kas esitatud dokumendid on korras?

  1. Kõik KredExile laekunud taotlused registreeritakse ja menetletakse vormiliselt nende ajalise laekumise järjekorras. 2. Taotluse vormilise menetlemise tulemustest teavitatakse taotlejaid e-posti teel. 3....

 • 2016-04-04 16:31:00

  Kuidas te teate, et taotlus on jõudnud KredExisse?

  1. Taotluse esitamisel KredExi e-teeninduse või e-posti teel saate taotluse esitamise järgselt oma e-posti aadressile automaatvastuse, mis kinnitab, et teie taotlus on KredExile laekunud. 2. Taotluse esitamisel...

 • 2016-04-04 16:29:00

  Millal on viimane aeg esitada taotlust?

  1.Taotluste esitamise viimane tähtaeg on 16.05.2016: - KredExi e-teeninduse ja e-posti teel esitamise viimane kellaaeg on 23.59; - tähitud kirjaga saates saab taotlusi esitada kuni postkontori sulgemiseni....

 • 2016-04-04 16:28:00

  Kuidas esitada taotlust?

  1. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse ühel valitud saatmisviisil: - digitaalselt allkirjastatuna veebipõhiselt KredExi e-teeninduse kaudu - digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel aadressil...

 • 2016-04-04 16:27:00

  Kuidas allkirjastada taotlust?

  1. Taotlus allkirjastatakse vastavalt saatmisviisile digitaalselt või paberkandjal. 2. Kui leibkonnas on kaks vanemat, allkirjastavad taotluse mõlemad vanemad. 3. KredExi e-teeninduse või e-posti teel esitatakse...

 • 2016-04-04 16:26:00

  Kelle konto nr märkida taotlusele?

  1. Taotlusele märgitakse ühe vanema konto number. 2. Taotlusele märgitud vanemaga seotakse toetuse eraldamisel toetuselt makstav tulumaks. Selle vanema tuludeklaratsioonis kajastub toetuse väljamaksmisele...

 • 2016-04-04 16:25:00

  Millised on nõuded taotlusele?

  1. Taotlus esitatakse KredExi poolt kehtestatud taotlusvormil elektrooniliselt või posti teel. 2. Taotlusel on kohustuslik täita kõik väljad. 3. Taotlusele märgitakse kehtivad kontaktandmed (telefon, e-kirja...

 • 2016-04-04 16:23:00

  Kust saab krediidiasutuse tõendi laenu jäägi kohta?

  1. Tõendi saamiseks pöörduge eluasemelaenu väljastanud panga poole. 2. Pangad on tõendi väljastamise osas informeeritud. 3. Paluge pangal väljastada tõend vastavalt selle, kuidas Te plaanite esitada taotluse....

 • 2016-04-04 16:22:00

  Millised lisadokumendid esitatakse eluasemelaenu põhiosajäägi tagasimaksmiseks?

  Eluasemelaenu põhiosajäägi tagasimaksmise korral esitatakse KredExile panga tõend eluasemelaenu kohta, milles on näidatud laenulepingu number, laenulepingu sõlmimise kuupäev, laenu saaja(d), laenu sihtotstarve,...

 • 2016-04-04 16:21:00

  Millist eluaset, kellelt ja kellele võib osta?

  1. Toetust võib taotleda maja, majaosa, ridaelamuboksi, korteri või talu soetamiseks. Maad osta ei saa. 2. Toetust võib taotleda elamispinna soetamiseks tingimusel, et eluase saab kogu leibkonna alaliseks...

 • 2016-04-04 16:20:00

  Millised on nõuded soetatavale elamispinnale?

  1. Elamispind peab olema sissekolimisvalmis, pesemisvõimalusega, toimiva vee-ja kanalisatsiooni- ning küttesüsteemiga. Võib vajada vähest renoveerimist (akende/uste vahetamine, sanitaaremont vms). Kapitaalremonti...

 • 2016-04-04 16:18:00

  Millised lisadokumendid esitatakse eluaseme soetamisel?

  1. Eluaseme soetamise korral esitatakse KredExile soovitava eluaseme kirjeldus (vormil), millele märgitakse eluaseme tüüp, asukoht, elamispinna suurus, seisukord, remondivajadus ja hinnanguline maksumus vastavalt...

 • 2016-04-04 16:17:00

  Millised on ehitamisel toetuskõlbulikud ja mittetoetuskõlbulikud kulud?

  Toetuskõlbulikud kulud on: - tööriistarent - ühekordselt kasutatavad tööriistad (pintslid, maalriteibid, liivapaberid, töökindad jms) - sanitaartehnika (vannid, dušinurgad, wc-potid, segistid, veeboilerid...

 • 2016-04-04 16:15:00

  Kas taotlemisel nõutakse ehitusluba või ehitusteatist?

  Ehitusluba või ehitusteatis ei ole toetuse taotlemisel nõutavad dokumendid. Eelarvelisi töid planeerides soovitame konsulteerida kohaliku omavalitsusega, et selgitada välja ehitusloa või ehitusteatise vajalikkus....

 • 2016-04-04 16:14:00

  Kas ehitamisel on kohustuslik omanikujärelevalve?

  1. Omanikujärelevalve on nõutav ehitusloakohustusliku ehitamise korral - ehitise püstitamine, rekonstrueerimine, laiendamine, tehnosüsteemide rajamine või muutmine. 2. Kui omanik ehitab või koostab...

 • 2016-04-04 16:12:00

  Kes võib ehitustöid teostada?

  Töid võib teostada: - ehitusfirma; - füüsilisest isikust ettevõtja (FIE); - eraisikust vastava eriala spetsialist; - toetuse taotleja. Tööde planeerimisel oma perega jõududega soovitame läbi mõelda pere...

 • 2016-04-04 16:09:00

  Millised lisadokumendid esitatakse ehitise püstitamise, rekonstrueerimise, laiendamise, renoveerimise, tehnosüsteemide või - võrkude rajamise, muutmise või asendamise korral?

  Toetuse taotlemiseks esitatakse hinnapakkumised ja ehitustööde eelarve.Hinnapakkumised 1. Hinnapakkumised on ehitustööde eelarve lahutamatuteks lisadeks, taotlemisel kohustuslikud dokumendid. 2. Hinnapakkumised...

 • 2016-04-04 16:08:00

  Kui täisealised leibkonna liikmed ei ole 2015. aasta tulusid deklareerinud ja/või tulu saanud?

  Täisealine leibkonna liige, kes ei ole 2015.aasta tulusid deklareerinud või tulu saanud peab pöörduma Maksu- ja Tolliameti elukohajärgsesse esindusse, kus väljastatakse talle tõend 2015. aastal saadud...

 • 2016-04-04 16:06:00

  Kust saada 2015. aasta tuludeklaratsioon?

  1. Tuludeklaratsioonid saavad täisealised pereliikmed ise võtta Maksu-ja Tolliameti kodulehelt. - selleks sisenege ID-kaardi või panga paroolidega e-maksuametisse www.emta.ee; - valige deklaratsioonid, sealt edasi...

 • 2016-04-04 16:05:00

  Kas laste sünnitunnistused ja abielutunnistused on nõutavad?

  1. Laste sünnitunnistusi ja abielutunnistusi ei ole vaja esitada, KredEx saab vajaliku info otse rahvastikuregistrist. 2. Nimetatud dokumendid esitatakse KredExile vaid juhul, kui vastavad perekonnaseisukanded on...

 • 2016-04-04 16:04:00

  Millisel juhul peab esitama koopia lapsendajaks, kasuvanemaks või eestkostjaks määramise otsusest?

  Esitatakse juhul, kui leibkonnas kasvab lapsi, kes ei ole taotleja bioloogilised lapsed ja kes kasvavad peres seaduslikel alustel (kehtiv hooldusleping, kohtumäärus). Ametlikult vormistamata lapsi taotlemisel...

 • 2016-04-04 16:01:00

  Kelle isikut tõendavad dokumendid on nõutavad ja millises vormis neid esitada?

  1. Taotlemisel esitatakse lapsevanemate isikut tõendavate dokumentide koopiad (valikust üks): - pass; - välismaalase pass; - ID-kaart; - elamisloa kaart (elamisluba); Autojuhiluba ei ole „Isikut tõendavate...

 • 2016-04-04 16:00:00

  Mis on maksustatav tulu ja kuidas arvestatakse sissetulekut leibkonna liikme kohta kuus?

  1. Maksustatav tulu on tulu, millelt arvestatakse tulumaksu (brutosumma). 2. Taotleja leibkonna maksustatava tulu hulka arvestatakse ainult tuludeklaratsioonis märgitud maksustatav tulu, millelt on maksud maha...

 • 2016-04-04 15:58:00

  Kuidas saab kontrollida täitemenetluste, arestide ja võlgnevuste olemasolu?

  Nimetatud andmeid saate kontrollida riigiportaalist www.eesti.ee

 • 2016-04-04 15:14:00

  Kui teil või kaastaotlejal on võlgnevused, täitemenetlused, pankrot?

  1. Juhul, kui eluaseme omanikust taotlejal on võlgnevusi suuremas summas, kui 1500 eurot, tema vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade sissenõudmiseks, alustatud pankrotimenetlust või toetusealune elamispind on...

 • 2016-04-04 15:12:00

  Kui teie pere omandis on rohkem kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara?

  1. Lisakinnisvaraks loetakse ühe või mõlema vanema või pere kuni 15-aastase lapse omandis olevaid eluasemeid, mis on omandis lisaks toetuse aluseks olevatele eluruumidele. Näide: toetust taotletakse ühe vanema...

 • 2016-04-04 15:09:00

  Mis on eluruumina kvalifitseeruv kinnisvara?

  Eluruumina kvalifitseeruvaks kinnisvaraks loetakse aastaringseks elamiseks sobivat ja toimivate tehnosüsteemidega varustatud eluaset – maja, majaosa, talu, korter, ridaelamuboks jms.

 • 2016-04-04 10:27:00

  Millised on nõuded elukoha registreeringule?


  1. Kõik leibkonna liikmed peavad rahvastikuregistris olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. 2. Elamispinna püstitamisel, elamiskõlbmatu elamispinna renoveerimisel või eluaseme soetamisel peavad ...

 • 2016-04-04 10:26:00

  Kui palju saab toetust taotleda? 


  1. Varasemalt toetust mitte saanud pered saavad toetust taotleda maksimaalselt 8000 eurot. 2. Varasemalt ühe korra toetust saanud pered saavad toetust taotleda  maksimaalselt 5000 eurot.  3. Taotlejad, kes...

 • 2016-04-04 10:26:00

  Mis tähendab, et taotletavale summale lisatakse tulumaks? 


  1. Vastavalt tulumaksuseaduse §-le 19 on eraisikule makstav kodutoetus maksustatav tulu, millelt makstakse riigile 20% tulumaksu. 2. Toetuse taotleja taotleb ilma tulumaksuta summat. KredEx arvestab tulumaksu toetuse...

 • 2016-04-04 10:25:00

  Kes on puudega laps? 


  Taotleja kuni 19-aastane laps, kellele arstliku ekspertiisi otsusega on määratud raske või sügav puue. Puudega lapse või laste olemasolu annab taotlusele juhendi punktis nr 4.2.5 kirjeldatud hindamissüsteemi...

 • 2016-04-04 10:25:00

  Kes on täiendav ülalpeetav? 


  Täiendav ülalpeetav on juhendi punktis 1.2.5 nimetatud leibkonda kuuluv(ad) isik(ud), kes elavad rahvastikuregistri andmetel leibkonnaga samal aadressil, kes on: 1. Taotleja 20 kuni 21 - aastane laps, kes on...

 • 2016-04-04 10:25:00

  Kas toetust võivad taotleda ainult Eesti kodanikud?


  Ei. Toetust võivad taotleda ka Euroopa Liidu või muu välisriigi kodanikud, kes elavad Eestis kehtiva  elamisõiguse või elamisloa alusel. Vähemalt ühe vanema elamisõiguse või elamisloa kehtivusaeg peab...

 • 2016-04-04 10:24:00

  Kes on toetuse taotleja?


  Toetuse taotleja(d) on leibkonnas elavate laste vanema(d) (s.h. lapsendajad, kasuvanemad, eestkostjad või võõrasvanemad). Juhul, kui leibkonnas on kaks vanemat (s.h. võõrasvanem), esitatakse taotlus ühiselt...

 • 2016-04-04 10:24:00

  Kes on leibkond?

  Leibkonna moodustavad: 1. Ametlikus või vabaabielus elavad vanemad; 2. Nende vähemalt kolm kuni 19-aastast (k.a.) last, s.h. praegusest või varasemast kooselust sündinud bioloogilised lapsed, lapsendatud,...

 • 2016-04-04 10:19:00

  Kas teie leibkond vastab taotlemise tingimustele? 


  Teie leibkond vastab toetuse taotlemise tingimustele kui: 1. Leibkonnas kasvab vähemalt 3 kuni 19-aastast last (k.a.). 2. Leibkond moodustab ühise majapidamise (ühine eluruum, eelarve, toit jne). 3. Kõik leibkonna...

 • 2016-04-04 10:16:00

  Mida on vaja teha toetuse taotlemiseks?

  1. Selgitage välja, milleks teie pere toetust vajaks – eluaseme püstitamiseks, renoveerimiseks, ostmiseks või eluasemelaenu tagasimakseks. 2. Tutvuge toetuse taotlemise tingimustega juhendis „Kodutoetus...

 • 2016-04-01 14:56:00

  Vormid

  Toetuse väljamaksmineEhitamisega seotud tegevuste korral esitada:Väljamakse taotlus, Exceli fail, täitmiseks arvutisVäljamakse taotlus, pdf, täitmiseks paberilSoetamise korral esitada:Väljamakse taotlusMuud...

 • 2016-03-03 09:22:00

  KredExi toel on paranenud 85 000 perekonna elamistingimused

  Sihtasutus KredEx tähistab täna viieteistkümnendat tegevusaastat. Tänu KredExile on ettevõtjad saanud täiendavat finantseerimist summas 1,2 miljardit eurot ja KredExi toel on paranenud ligikaudu 85 000 perekonna...

 • 2016-03-01 13:16:00

  EIF ja KredEx käivitavad 60 miljoni euro suuruse EstFundi

  Uus fondifond võimaldab suure kasvupotentsiaaliga Eesti VKE-dele suurema ligipääsu omakapitaliinstrumentide põhisele rahastamiseleEuroopa Investeerimisfond (EIF), KredEx ning Eesti Vabariigi Majandus- ja...

 • 2016-02-26 09:59:00

  Kuidas elektripaigaldiste renoveerimise toetust taotleda?

  1Võtke tehnilised tingimused Elektrilevilt 2Tellige elektriprojekt 3Esitage taotlus toetuse saamiseks 6Esitage väljamakse taotlus 5Võtke Elektrilevilt kinnitus uuele pingesüsteemile ülemineku kohta 4Teostage...

 • 2016-02-26 09:59:00

  Graafik

  1Taotlus KredEx Krediidi- kindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu

 • 2016-02-26 09:58:00

  Graafik

  1Esitage toetuse taotlus 2KredEx teeb toetuse otsuse 3Teostage tööd kuue kuu jooksul pärast otsuse saamist 4Väljamakse pärast tööde vastuvõtmist 5Esitage kolme aasta jooksul KredExile kütteseadme tarbimise...

 • 2016-02-18 13:58:00

  Elektripaigaldiste renoveerimise toetus

  Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine selliselt, et hooned viiakse üle uuele 3x230/400V pingesüsteemile.Taotlejaks...

 • 2016-02-18 09:43:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 230 mln euroni

  AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas eelmisel aastal Eesti ettevõtjate riske 60 riigis, ettevõtete poolt kindlustatud arvete maht kasvas aastaga enam kui 17%.KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas...

 • 2016-02-15 10:29:00

  KredEx käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 41,5%

  Eelmisel aastal väljastasid pangad 2120 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 132,33 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 37,47%, siis KredExi käendusega...

 • 2016-02-11 11:06:00

  KredExi laenukäendus võimaldab soetada energiatõhusa eluaseme

  Vabariigi valitsus kinnitas eelnõu, millega hakkab KredEx väljastama eluasemelaenu käendust ka energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Seni said KredExi...

 • 2016-02-09 08:56:00

  Tasuta KredExi finants- ja kindlustuslahendusi tutvustav veebiseminar ettevõtjatele

  Sihtasutus KredEx korraldab kolmapäeval, 9. märtsil ajavahemikus kl 10.00-11.15 tasuta veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi.Seminari sihtrühmaks on...

 • 2016-02-08 10:18:00

  KredEx andis toetust 31 kasutusest välja langenud elamu lammutamiseks

  KredEx toetas eelmisel aastal 393 000 euroga 31 kasutusest välja langenud elamu lammutamist. Taotlusi esitati KredExile 33 elamu lammutamiseks kogumahus 440 000 eurot.Kõige rohkem lammutatavaid objekte asub...

 • 2016-02-02 11:57:00

  kommunikatsioonispetsialist

   

 • 2016-01-26 11:09:00

  KredEx parandab ettevõtete rahastamisvõimalusi

  Riiklik finantsasutus KredEx muudab laenukäenduse, stardilaenu ja krediidikindlustuse tingimusi eesmärgiga parandada alustavate ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi.Ettevõtetele...

 • 2016-01-18 11:10:00

  KredExi laenukäenduse toel investeerisid ettevõtjad 111 mln eurot

  KredEx käendas ja finantseeris 2015. aastal 369 ettevõtet summas 65 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest kaasata täiendavat finantseerimist summas 111 mln eurot. Toetatud ettevõtetes töötas...

 • 2016-01-06 11:23:00

  Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud

  Nimekiri (.xls)   

 • 2015-12-30 12:54:00

  Puitmajade tootjad said eksporditeo tiitli

  Lõppeval aastal jõudsalt ekspordimahte kasvatanud ja uutele turgudele laienenud Eesti puitmajade tootjad pälvisid KredEx Krediidikindlustuse aasta eksporditeo tiitli.Täna andis AS KredEx Krediidikindlustuse...

 • 2015-12-18 09:53:00

  Euroopa investeerimisplaan: Euroopa Investeerimisfond ja KredEx sõlmisid COSME lepingu, et toetada Eesti väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid 200 miljoni euro väärtuses laenudega

  Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja KredEx sõlmisid Eestis COSME lepingu Euroopa investeerimisplaani keskmes oleva Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi (EFSI) toetusel.COSME vastugarantiide leping võimaldab...

 • 2015-12-10 08:51:00

  242 lasterikast pere saavad eluasemetingimuste parandamiseks toetust

  242 nelja- ja enamalapselist pere saavad tänavu riigilt kodutoetust kokku 1,8 miljonit eurot. Kokku paranevad 1 178 lapse elamistingimused.Ettevõtlusminister Liisa Oviir märkis, et kui tänavu õnnestus anda ilusam...

 • 2015-12-09 14:40:00

  Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

  Täna, 9. detsembril avalikustatud Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate...

 • 2015-12-08 15:35:00

  Määrus ja seletuskiri

  Määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" Seletuskiri määruse “Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused“ juurde

 • 2015-12-07 15:12:00

  Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite...

 • 2015-12-04 09:04:00

  KredExi esindaja üldkoosolekule

  Korteriühistu üldkoosolekule on võimalik kutsuda KredExi esindaja, kes selgitab rekonstrueerimise toetuse tingimusi ja maja kordategemise vajadust. Teenus on korteriühistule tasuta.KredExi esindajate kontaktid...

 • 2015-12-03 11:35:00

  COSME

  Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME) aitab kaasgarantiiga KredExil garanteerida suurema riskiga projekte ja tagada seeläbi VKE-dele parem ligipääs kapitalile.COSME programm on...

 • 2015-12-02 14:59:00

  Vajalikud dokumendid

  Taotlus digitaalselt allkirjastatuna (täidetav pdf, NB! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei ole vorm täidetav),korterelamu energiaauditkorterelamu mõõdetud...

 • 2015-12-02 14:48:00

  Toetuse tingimused

  Toetust saavad taotleda: korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse...

 • 2015-12-02 14:48:00

  Toetatavad ja mittetoetatavad tööd

  Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd; 2) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja...

 • 2015-12-02 14:39:00

  Juhendmaterjalid

  "Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmjoonised ja tüüpkorterite ventilatsioonilahendused" (2015) "Ventilatsioonilahenduste joonised" (2015)"Välispiirete lisasoojustamise joonised" (2015) 

 • 2015-12-02 14:38:00

  Ajakiri ELAMU artiklid

  Uue meetme tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi üldtutvustusKuidas renoveerida ventilatsioonisüsteemi?Rekonstrueerimistoetuse abil säästsid kortermajad 4,5 miljonit eurot aastasSelgitavad joonised 15% ning...

 • 2015-12-02 14:36:00

  Vormid

  NB! Palume automaatselt avanevad PDF vormid enne täitmist esmalt arvutisse salvestada ning alles seejärel asuda neid täitma! Vormi täitmiseks palume kasutada Acrobat Readerit. Windows 10 Edge brauseriga ei...

 • 2015-12-02 14:10:00

  Määrus ja seletuskiri

  Toetuse aluseks olev määrus "Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused" ja määruse seletuskiri.  

 • 2015-12-02 14:08:00

  Toetuse taotlemine

  Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee. Taotluse esitamise kuupäev ei tohi olla varasem kui vooru avamise...

 • 2015-11-24 13:43:00

  Nõuded avalikustamisele

  Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamine toob endaga kaasa mõningaid kohustusi, nende hulgas ka nõude avalikkust raha kasutusest teavitada. Oluline on meeles pidada, et projekti teavitusreeglite...

 • 2015-11-23 09:22:00

  Sel nädalal lähevad sajad õpilased KredExi karjääriretkele

  Homme algavatele KredExi karjääriretkedele sõidab ligi 200 õpilast kaheksast maakonnast. KredEx viib 9.-12. klasside õpilased kokku 30 ettevõttega, et tekitada kooliõpilastes rohkem huvi oma piirkonnas olevate...

 • 2015-11-10 13:05:00

  Millistes maakondades karjääriretked toimuvad?

  2019. aasta KredExi Karjääriretked toimuvad taas vähemalt 8 maakonnas. Millistes? See selgub septembrikuuks.Foto: Loksa Gümnaasiumi noored KredExi Karjääriretkel protsessitehnikat valmistavas pereettevõttes...

 • 2015-11-10 12:58:00

  Milliseid ettevõtteid külastatakse?

  Ühe päeva jooksul külastatakse noorte kodupiirkonnas 2-4 tootmisega tegelevat ettevõtet. Kaasame Karjääriretkede projekti ettevõtteid, kes on piirkonna olulised tööandjad ja ühtlasi KredExi laenukäenduse...

 • 2015-11-05 08:46:00

  Keskmiselt iga kümnes eluasemelaen on väljastatud KredExi käendusega

  Kolmandas kvartalis väljastasid pangad 528 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 30,7 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 10,5%, siis KredExi käendusega...

 • 2015-11-03 12:01:00

  Kontakt

  Lisainfo saamiseks karjääriretkede kohta pöörduge palun kommunikatsioonispetsialisti poole või kirjutage ekskursioon@kredex.ee.

 • 2015-11-02 10:22:00

  KredEx Krediidikindlustuse tegevusmaht kasvas 44 mln euro võrra

  AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas selle aasta esimese üheksa kuuga Eesti ettevõtjate riske 65 riigis, ettevõtete poolt kindlustatud arvete portfell kasvas 223 miljoni euroni, suurenedes aastaga 44 miljoni...

 • 2015-10-30 14:36:00

  Lisainfo

   

 • 2015-10-30 14:31:00

  Kes kannab karjääriretkede kulud?

  KredExi Karjääriretkede läbiviimist rahastab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi. Õpilasi viivad ekskursioonile KredExi poolt organiseeritud bussid, millega sõidetakse ühest ettevõttest teise....

 • 2015-10-30 14:22:00

  Mis on KredExi Karjääriretked?

  KredExi Karjääriretked on ellu kutsutud, et tutvustada Eesti koolinoortele nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid ja avardada seekaudu noorte teadmisi karjäärivõimalustest ja toetada noorte ettevõtlikku...

 • 2015-10-28 12:12:00

  KredEx Krediidikindlustus alustas koostööd uudse käibevahendite finantseerimise platvormiga Inwise

  KredEx Krediidikindlustus AS ja Inwise OÜ allkirjastasid koostöölepingu, mis võimaldab ettevõtetel paremini ligi pääseda alternatiivsele käibevahendite finantseerimisele Inwise faktooringuplatvormi...

 • 2015-10-23 10:27:00

  KredEx kutsub õpilasi karjääriretkedele

  KredEx viib noored karjääriretkedele, et tutvustada neile piirkonna tööandjaid. Karjääriretkede raames külastavad ettevõtteid kaheksa maakonna 9.-12. klasside õpilased.KredEx ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo...

 • 2015-10-20 11:48:00

  KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 82 mln eurot

   KredEx käendas selle aasta esimese üheksa kuuga 47 mln euroga 270 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 82 mln eurot. Rahastatud...

 • 2015-09-29 09:00:00

  „Ettevõtlikkus kooli“ viib nädala jooksul kokku tippettevõtjad ja koolinoored

  Ettevõtlusnädala jooksul, 5. – 9. oktoobrini külastavad kümned Eesti ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ja kutsekoole või võtavad õpilasi vastu oma ettevõttes. Tänase seisuga lööb kaasa...

 • 2015-09-21 13:57:00

  Jarmo Liiver esineb seminaril "Säästlik Energia"

  KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver esineb kolmapäeval, 24. septembril Sokos Hotel Viru konverentsieskuses toimuval seminaril "Säästlik Energia"."Seminaril „Säästlik energia“ vaadatakse...

 • 2015-09-09 09:58:00

  KredEx plaanib asuda väljastama käendust energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks

  KredExil on plaanis hakata väljastama tulevikus eluaseme laenukäendust ka energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Hetkel saavad KredExi laenukäendust kasutada...

 • 2015-08-18 16:31:00

  Kodutoetust taotleb 525 lasterikast peret

  KredExi poolt eraldatava kodutoetuse saamiseks esitas taotluse 525 peret kogusummas 3,8 mln eurot. Keskmine taotletav toetuse summa on 5769 eurot.Riiklik tagasimaksmise kohustuseta toetus eluasemetingimuste...

 • 2015-08-17 10:42:00

  Uuring: ettevõtjad ootavad lähiaastatel ekspordimahtude kasvamist

  KredEx Krediidikindlustuse poolt Eesti eksportivate ettevõtete hulgas läbiviidud uuring näitas, et ettevõtjad ootavad lähiaastatel ekspordimahtude olulist kasvamist.42% uuringus osalenud ettevõtjatest arvas, et...

 • 2015-08-14 16:38:00

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus

  Väikeelamute rekonstrueerimise toetus on suletud alates september 2012 rahaliste vahendite lõppemise tõttu.AruandlusToetuse saaja, kes sai toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks, on kohustatud aruandena esitama...

 • 2015-08-04 09:16:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 29%

  Teises kvartalis väljastasid pangad 540 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 32,2 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 22,8%, siis KredExi käendusega...

 • 2015-07-30 10:03:00

  KredEx lõpetab kodutoetuse taotluste vastuvõtu 31. juulil

  KredEx lõpetab reedel, 31. juulil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtu.Riiklik, tagasimaksmise kohustuseta toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud...

 • 2015-07-23 09:43:00

  Uuring: maksmata arvetega seotud probleeme on esinenud 80% ettevõtjatest

  AS KredEx Krediidikindlustuse poolt Eesti eksportivate ettevõtete hulgas läbiviidud uuring näitas, et 25% ettevõtjate arvates käesoleval aastal maksmata arvetega seotud riskid kasvavad. Uuringust selgus, et 67%...

 • 2015-07-15 11:36:00

  KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 53 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kuue kuuga 30 mln euroga 187 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 52,7 mln eurot. Rahastatud...

 • 2015-07-01 10:13:00

  KredExi ettevõtlusdivisjoni asub juhtima Jarmo Liiver

  Esmaspäevast alustab KredExi ettevõtlusdivisjoni juhina tööd Jarmo Liiver, kes varasemalt töötas Nordea Panga Baltikumi laenutoodete üksuse juhina.„KredEx on riiklik finantsasutus, mille eesmärk on laiendada...

 • 2015-06-08 14:57:00

  KredEx avab homme 19.06.2015 kodutoetuse taotluste vastuvõtu

  Sihtasutus KredEx alustab reedel, 19. juunil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist.Ettevõtlusminister Urve Palo sõnul on varasem lasterikaste perede abistamine näidanud, et toetus on...

 • 2015-05-22 08:35:00

  KredEx käendas esimeses kvartalis 409 eluasemelaenu

  Esimeses kvartalis väljastasid pangad 409 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 24,3 mln eurot. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht...

 • 2015-05-20 16:33:00

  Korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantide koolitus

  Toimumisaeg:28.05. - 12.06.2015Eesmärk: Koolituse eesmärgiks on võimaldada korterelamute rekonstrueerimise meetme tehniliste konsultantidel täiendada enda teadmisi hoone rekonstrueerimise projekteerimistööde ja...

 • 2015-05-13 15:16:00

  KredEx parandab ettevõtete rahastamisvõimalusi

  Riiklik finantsasutus KredEx muudab laenukäenduse, stardilaenu ja krediidikindlustuse tingimusi eesmärgiga parandada alustavate ja väike- ning keskmise suurusega ettevõtete rahastamisvõimalusi.Ettevõtetele...

 • 2015-04-27 15:45:00

  g

 • 2015-04-24 11:52:00

  KredExi juhiks saab Lehar Kütt

  KredExi nõukogu kiitis 22. aprillil heaks ettepaneku nimetada asutuse juhiks Lehar Kütt. Kütt asub KredEx-i juhina tööle mai algusest. „Küti pikaajaline juhtimiskogemus KredExis ja senise juhiga õlg õla...

 • 2015-04-23 09:00:00

  KredEx toetab Tallinnas hoonesiseste elektrisüsteemide uuendamist

  KredEx avab esmaspäeval, 27. aprillil toetuse taotluste vastuvõtu vanal pingesüsteemil olevate elamute hoonesiseste elektrisüsteemide uuendamiseks.„Elektrilevil on Tallinnas ligikaudu 10 000 klienti, kelle kodud...

 • 2015-04-22 15:00:00

  KredEx teenis 1,2 mln eurot kasumit

  Täna KredExi nõukogus kinnitatud aastaaruande põhjal teenis Sihtasutus KredEx eelmisel aastal kasumit 1,2 mln eurot (2013. a. kasum 0,9 mln eurot). "2014. aastal KredExi laenukäenduse mahtude kasv jätkus....

 • 2015-04-13 11:03:00

  Soovituslikud sammud 25% ja 40% toetuse taotlemisel

  1Tellige energiaaudit ja energiamärgis 2Valige tehniline konsultant 3Koostage rekonstrueerimise lähteülesanne ja esialgne eelarve 6Tellige ehitusprojekt ja taotlege ehitusluba 5Viige läbi 1. üldkoosolek 4Küsige...

 • 2015-04-13 10:05:00

  Soovituslikud sammud 15% toetuse taotlemisel

  1Tellige energiaaudit ja energiamärgis 2Uurige laenuvõimalusi pangast 3Viige läbi üldkoosolek 6Esitage laenu taotlus panka 5Korraldage hange ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks 4Tellige ehitusprojekt ja...

 • 2015-04-10 13:32:00

  Kontakt

   Elektripaigaldiste renoveerimise toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

 • 2015-04-10 13:31:00

  Kontakt

   

 • 2015-04-10 13:30:00

  Kontakt

   Energiaauditi ja ehitusprojekti toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

 • 2015-04-08 11:58:00

  Väljamaksmine

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele.Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema...

 • 2015-04-08 11:37:00

  Vajalikud vormid, lisadokumendid ja juhend

  Taotlusvorm koos järgnevate lisadokumentidega:ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahtude ja ühikhindade kohta;projekti/tööde eelarve;projekti/tööde elluviimise ajakava ;vähemalt...

 • 2015-04-08 11:35:00

  Kuidas elektripaigaldiste renoveerimise toetust taotleda?

  Esimese sammuna palume ühendust võtta Elektrileviga ning küsida neilt tehnilised tingimused. Seda saate teha kas helistades telefonil 777 1545 või saates kirja aadressile info@elektrilevi.eeKui olete Elektrilevilt...

 • 2015-04-08 11:32:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Väikeelamu puhul olema kinnistusraamatusse kantud kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul füüsilistest isikutest omanike volitatud esindaja;Korteriühistu,...

 • 2015-04-08 11:31:00

  Kellele on elektripaigaldiste renoveerimise toetus mõeldud?

  Toetuse eesmärgiks on Tallinnas vanal pingesüsteemil (3x220V) olevate hoonete elektripaigaldiste renoveerimise osaline riiklik toetamine selliselt, et hooned viiakse üle uuele 3x230/400V...

 • 2015-03-30 10:38:00

  Renoveerimislaen

  2016. aasta tarbeandmete esitamineKõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2017. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2016. aasta kohta.Aruande esitamiseks...

 • 2015-03-30 10:29:00

  Rekonstrueerimistoetus 2010-2014

  Kõigil, kes on aastatel 2010-2014 saanud rekonstrueerimistoetust, tuleb esitada igal aastal 20. jaanuariks energiatarbe aruanne eelneva aasta kohta .Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse. Peale sisse...

 • 2015-03-25 10:25:00

  Korteriühistud saavad majade rekonstrueerimiseks taas toetust

  Reedel, 27. märtsil, jõustub korterelamute rekonstrueerimise toetuse määrus, mille kohaselt on korteriühistutel ja kohalikel omavalitsustel võimalik saada korterelamute kordategemiseks ja energiakulude...

 • 2015-03-25 08:57:00

  Ü

   Rekonstrueerimistoetust rahastatakse perioodil 2015-2020 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

 • 2015-03-24 14:54:00

  Tehniline konsultant

  1) Tehnilise konsultandina võib tegutseda füüsiline isik, kes on läbinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbiviidud korterelamute rekonstrueerimise...

 • 2015-03-24 14:29:00

  Nõuded taotlejale

  Taotluse saab esitada:1) korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse...

 • 2015-03-24 14:28:00

  Kellele rekonstrueerimistoetus sobib?

  Korterelamu terviklik rekonstrueerimine võimaldab suurendada hoone energiatõhusust, pikendab selle eluiga, tõstab väärtust kinnisvaraturul ning toob kaasa paranenud sisekliima. Toetus on mõeldud ühistutele ja...

 • 2015-03-24 14:28:00

  Millised on peamised tingimused?

  Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamule, milles on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna linna või valla omandis.Toetust saab taotleda 15%, 25% ja 40%...

 • 2015-03-09 11:18:00

  KredExi pikaajaline juht Andrus Treier lahkub ametist

  Alates aastast 2003 KredExis töötanud Andrus Treier lahkub aprilli lõpus omal soovil ametist. „12,5 aastat on pikk aeg, mille sisse on jäänud nii majandusbuumi kui ka –languse aastad. Olulisim on, et...

 • 2015-03-06 13:18:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  DokumendidTaotlus (dokumendi avamiseks vajalik vähemalt Adobe Reader versioon 11, programmi allalaadimiseks vajuta siia), sh andmed väikeelamu senise aastase vedelkütusetarbe ja projekti tulemusel eeldatava aastase...

 • 2015-03-06 13:14:00

  Aruandlus

  Toetuse saaja peab esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu 31. kuupäevaks KredExile kütteseadme eelneva aasta taastuvenergia tarbimise andmed KredExi poolt kinnitatud vormil kolmel järjestikusel aastal pärast...

 • 2015-03-05 16:13:00

  Tasuta veebiseminar "Ettevõtte arengut toetavad finants- ja kindlustuslahendused KredExilt"

  Veebiseminaril tutvustatakse KredExi poolt ettevõtetele pakutavaid finantsteenuseid. Lähemalt vaadeldakse läbi praktiliste näidete võimalusi, kuidas aitab KredEx kaasata pankadest ja liisinguettevõtetest...

 • 2015-02-27 15:38:00

  Rekonstrueerimistoetuse uusi tingimusi tutvustav infoseminar Rahvusraamatukogus

  Sihtasutus KredEx ja Eesti Korteriühistute Liit korraldavad teisipäeval, 3. märtsil kl 17.00—19.00 Tallinnas Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis infoseminari rekonstrueerimistoetuse uute tingimuste...

 • 2015-02-27 10:53:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 196 mln euroni

  AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas eelmisel aastal Eesti ettevõtjate riske 64 riigis, ettevõtete poolt kindlustatud arvete maht kasvas aastaga enam kui 25%.KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas...

 • 2015-02-25 09:22:00

  KredExi ettevõtluslaenude käenduse maht kasvas 30%

  KredEx käendas ja finantseeris 2014. aastal 422 ettevõtet summas 73 mln eurot. Lisaks muudeti 207 ettevõtte kehtivaid käenduslepinguid. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata...

 • 2015-02-19 15:53:00

  KredEx avab 20. veebruaril lammutustoetuse meetme kohalikele omavalitsustele

  KredEx avab reedel, 20. veebruaril lammutustoetuse meetme kohalikele omavalitsustele.Toetuse määr on kuni 70% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Kokku on meetmele eraldatud 700 000 eurot....

 • 2015-02-19 15:42:00

  Kuidas KOV lammutustoetust taotleda?

  Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile kas digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aadressile kov@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana.Paberkandjal esitatud taotlus...

 • 2015-02-13 09:30:00

  KredEx hakkab pakkuma ettevõtetele soodsamatel tingimustel kapitalilaenu

  KredEx pakub ettevõtjatele kapitalilaenu, mis on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud kasvuettevõtetele, kes kavandavad investeeringuid arengusse ning tegevusmahtude kasvu.„Kapitalilaen aitab ettevõtet, kes...

 • 2015-02-10 13:01:00

  Kontakt

  Palun tutvuge lammutustoetuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega. NB! Üle 10 MB e-kirju palun saata mitme eraldi kirjana arvestusega, et üks kiri oleks alla 10 MB.

 • 2015-02-09 16:08:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalidDokumendidTaotlus (word, pdf);KOV-i haldusakt rahaliste vahendite eraldamise kohta;Ehitusseaduse kohane ehitusprojekt ja ehitusluba või ehitusteatis;KOV-i otsus hoone...

 • 2015-02-09 16:07:00

  Toetuse väljamaksmine

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses.Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud, maa-ala korrastatud, vormistatud...

 • 2015-02-09 16:01:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Toetuse taotleja peab olema otseselt vastutav projekti ettevalmistamise ja juhtimise eest, mitte tegutsema vahendajana;Toetuse taotleja peab toetuse saamisel finantseerima vähemalt 30% toetatavate tegevustega seotud...

 • 2015-02-09 16:00:00

  Kellele on KOV lammutustoetus mõeldud?

  Lammutustoetuse eesmärgiks on lammutuskulude osalise riikliku toetamise abil aidata kohalikke omavalitsusi lammutada kasutusest välja langenud elamuid ja haridus- ja teadushooneid, mis on muutunud ebaesteetiliseks,...

 • 2015-02-05 14:25:00

  Balti Innovatsioonifond

  Balti Innovatsioonifond (BIF) on Eesti, Läti ja Leedu ning Euroopa Investeerimisfondi (EIF) poolt loodud fondifond, mille eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid Balti riikide ettevõtetesse. EIF investeerib...

 • 2015-02-05 14:25:00

  Balti Innovatsioonifondi allfondid

  Balti Innovatsioonifondi raames on investeerimisotsuse saanud järgmised fondijuhid, kes investeerivad või on investeerimistegevust alustamas:BaltCap on Balti riikide juhtiv era- ja riskikapitaliettevõte, mis...

 • 2015-02-05 14:17:00

  a

  Selleks, et aidata nii Eesti alustavatel kui ka juba pikemalt tegutsenud kiirelt kasvavatel ettevõtetel siin areneda ning kasvu finantseerida, pakub KredEx fondifondide kaudu riskikapitali. Tegevuse eesmärgiks on...

 • 2015-01-30 14:59:00

  Väljamakse taotlemisest

  Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele. Toetus makstakse välja ühes osas.Toetuse saamiseks peavad taotluse aluseks...

 • 2015-01-28 09:37:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 25,7%

  Eelmisel aastal väljastasid pangad 1974 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 115,5 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 19,43%, siis KredExi käendusega...

 • 2015-01-16 13:12:00

  Balti riikide ja Poola ettevõtetele suunatud 70 miljoni eurose mahuga investeerimisfond BPM Mezzanine alustab tööd

  BPM Capital kaasas oma esimesse investeerimisfondi, BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF, SCA (BPM), €70 miljonit. Fondi investoriteks on Euroopa Investeerimisfond, EBRD, Ambient Sound Investments ning LHV ja Swedbanki...

 • 2015-01-15 13:48:00

  Rekonstrueerimistoetuse uute tingimuste teemalised infopäevad korteriühistutele

  Sihtasutus KredEx ja Eesti Korteriühistute Liit korraldavad jaanuarist märtsini korteriühistutele infopäevad rekonstrueerimistoetuste uute tingimuste teemal.Infopäevad toimuvad:21. jaanuaril Paide...

 • 2015-01-14 10:59:00

  Koolitused tehnilistele konsultantidele

  Vastavalt „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Energiatõhususe saavutamine elamumajanduses“ tegevuse „Korterelamute rekonstrueerimise...

 • 2015-01-06 09:13:00

  Renoveerimislaenu programm

  Renoveerimislaenu programm

 • 2015-01-06 09:13:00

  Kohustused

  Laenusaaja kohustused pärast lepingu sõlmimist:Esitada kogu krediidiperioodi kestel, kuid mitte vähem kui 10 aastat, kord aastas 15. veebruariks eelmise kalendriaasta energiakulu aruanne vastaval vormillubada...

 • 2015-01-05 09:47:00

  Muhu Leib OÜ avab KredExi toel Telliskivi Loomelinnakus uue pagarikoja

  Muhu Leib OÜ avab KredExi stardilaenu abil veebruaris Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus kaasaegselt sisustatud uue pagaritöötoa.Muhu Leib OÜ hakkab Telliskivi Loomelinnakus küpsetama peamiselt Muhu leiba, mida...

 • 2014-12-17 13:16:00

  KredEx avab homme 18.12.2014 toetuse taotluste vastuvõtu väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks

  KredEx avab homme toetuse taotluste vastuvõtu väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks. Varem esitatud või varasema postikuupäevaga taotlusi menetlusse ei võeta.Taotlusi võetakse vastu kuni riigieelarvest...

 • 2014-12-16 10:10:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted Kuidas kindlustus toimib? Krediidikindlustuse voldik Täiendav info ajutiselt mitteturukõlbulike riskide kindlustamise kohta

 • 2014-12-04 11:12:00

  a

  Liisa Oviir "Eesti ekspordi hetkeseis & ettevõtluspoliitika prioriteedid"Peeter Koppel "Kuhu me ekspordime?" Kristiina Kalda "Kuidas siseneda Prantsusmaa turule"Veeli Oeselg "Eksportööride konkurentsivõimest...

 • 2014-12-02 11:39:00

  Sulling: Eesti loodab tihendada koostööd Euroopa Investeerimisfondiga

  Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling ja KredExi juht Andrus Treier kohtusid Luksemburgis Euroopa Investeerimisfondi (EIF) tegevjuhi Pier Luigi Gilibert’ga, peasekretäri Maria Leanderi ja Põhjamaade...

 • 2014-12-01 13:35:00

  Rahvusvahelisel konverentsil räägitakse Eesti ekspordi rahastamise võimalustest

  AS KredEx Krediidikindlustus korraldab koostöös FinanceEstoniaga kolmapäeval, 3. detsembril Tallinnas Swissotellis rahvusvahelise ekspordi rahastamise teemalise konverentsi “Eesti Ekspordi...

 • 2014-11-28 12:33:00

  Konverentsil osalejad

  Ene SalusteETS NORDAare HolmFixus TradeAare SiimonLeviraAare TammemäeFinanceEstoniaAin KalmeAdvokaadibüroo LEXTALAlgerd Andruskevitsus Elme MetallAnatoli VaiserEstoverAndi SaagpakkSaaremaa...

 • 2014-11-27 16:53:00

  Taotluste vastuvõtt on lõppenud!

  Vastavalt määrusele, sai toetuse taotlusi esitada kuni 2018. aasta 30. aprillini. Toetatavad tegevused peavad olema lõpetatud või toetuse saaja poolt vastu võetud hiljemalt 2018. aasta 1. novembriks.

 • 2014-11-27 14:55:00

  Kellele on väikeelamute küttesüsteemide uuendamise toetus mõeldud?

  Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed taastuvenergiaallikaid kasutavate kütteseadmetega.Toetuse objektiks saab olla...

 • 2014-11-27 14:49:00

  KredEx avab alates 18. detsembrist toetuse taotluste vastuvõtu väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks

  KredEx avab alates neljapäevast, 18. detsembrist toetuse taotluste vastuvõtu väikeelamute küttesüsteemide uuendamiseks. Varem esitatud või varasema postikuupäevaga taotlusi vastu ei võeta.Taotlusi võetakse...

 • 2014-11-27 13:38:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Kütteseadme paigaldamiseks ja olemasolevate süsteemidega ühendamiseks on vajalik projekt (tekstiline ja skemaatiline juhend taastuvenergia seadme väikeelamu küttesüsteemiga ühendamiseks või taastuvenergia...

 • 2014-11-27 13:38:00

  Kuidas väikeelamu küttesüsteemi uuendamise toetust taotleda?

  Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega esitatakse KredExile digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile eramaja@kredex.ee või paberkandjal Eesti Posti kaudu tähitud kirjana. Paberkandjal esitatud taotlus...

 • 2014-11-20 13:55:00

  Riski- ja erakapitalituru arendamiseks luuakse KredExi fondifond

  Valitsus kiitis heaks ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatused, mille peamine eesmärk on mitmekesistada ettevõtluse toetamise instrumente. Peale otsetoetuste, laenude ja tagatiste...

 • 2014-11-19 06:21:00

  Aasta eksporditeo tiitli sai E-Piim

  AS KredEx Krediidikindlustus andis täna õhtul Energia Avastuskeskuses toimunud FinanceEstonia pidulikul galaüritusel aasta eksporditeo tiitli E-Piimale. „E-Piim on suutnud raskes olukorras säilitada...

 • 2014-11-19 06:16:00

  Meelis Tambla: ettevõtjad võiksid aktiivsemalt kasutada pikaajalisi ekspordigarantiisid

  AS KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla ütles täna Tallinnas FinanceEstonia foorumil toimunud paneeldiskussioonis „Eesti ekspordi finantseerimise võimalused“, et Eesti eksportijad võiksid...

 • 2014-11-18 16:11:00

  Andrus Treier: riiklike finantsinstitutsioonide roll kapitaliturgude funktsioneerimisel on alati oluline

  KredExi juhataja Andrus Treier ütles täna Tallinnas FinanceEstonia foorumil toimunud paneeldiskussioonis „Eesti majanduse pikaajaline rahastamine“, et riiklike finantsinstitutsioonide roll kapitaliturgude...

 • 2014-11-07 10:32:00

  Energiasäästunädal kutsub mõtlema mõistlikule energia tarbimisele

  10.-16. novembrini toimub üleriigiline Energiasäästunädal, mille eesmärk on suunata inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale. Energiasäästunädalat peetakse juba kuuendat...

 • 2014-11-04 14:33:00

  KreExi toel investeerisid ettevõtjad 92 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kümne kuuga 56 miljoni euroga 334 ettevõtte finantskohustusi.Kümne kuu jooksul KredExi poolt väljastatud käendusmaht on 20% suurem kui möödunud aastal samal perioodil....

 • 2014-11-03 11:12:00

  Konverents Eesti Ekspordi Finantseerimine 2014

  KredEx Krediidikindlustus korraldab koostöös Finance Estoniaga 3. detsembril Swissotelis konverentsi Eesti Ekspordi Finantseerimine 2014, kus räägitakse Eesti ekspordi ja selle finantseerimise hetkeseisust,...

 • 2014-10-29 09:18:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 34,2%

  Kolmandas kvartalis väljastasid pangad 488 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 27,1 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 18,2%, siisKredExi käendusega...

 • 2014-10-21 14:14:00

  debug

  Kui soovite rohkem kursis olla ettevõtetele suunatud KredExi uudistega, siis liituge meie uudiskirjaga. Kõik väljad on kohustuslikud Nimi Organisatsioon  E-mail    

 • 2014-10-17 09:31:00

  Rekonstrueerimistoetuse uusi tingimusi tutvustavad seminarid

  KredEx korraldab 10.-16.11 toimuva Energiasäästunädala ajal Rakveres, Tartus ja Pärnus seminarid "KredExi rekonstrueerimistoetuse uutest tingimustest". Seminaridel tutvustatakse rekonstrueerimistoetuse uusi...

 • 2014-10-13 10:56:00

  KredExi laenukäendust kasutanud Top Marine OÜ pälvis Aasta Ettevõtte tiitli

  Auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2014 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli KredExi laenukäendust kasutanud Eesti juhtiv ujuvkaide tootja Top Marine OÜ. Aasta Ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse...

 • 2014-10-08 22:20:00

  Uudiskiri ettevõtjatele

  KredEx koostab alates oktoobrist ettevõtjatele mõeldud uudiskirja, kust võib lugeda uudiseid meie tegevusest, lugusid meie poolt toetatud ettevõtetest ning meie arvamust majanduses toimuvast.Kord koos välja...

 • 2014-10-08 09:56:00

  230 paljulapselist peret saavad eluasemetingimuste parandamiseks toetust

  230 nelja- ja enamalapselist peret saavad tänavu riigilt kodutoetust kokku 1,73 miljonit eurot. Kokku parandatakse elamistingimusi 1177 lapsel.Majandus- ja taristuminister Urve Palo ütles, et laste arv mõjutab...

 • 2014-10-07 13:30:00

  Uudiskirjaga liitumine

  Kui soovite rohkem kursis olla ettevõtetele suunatud KredExi uudistega, siis liituge meie uudiskirjaga. Kõik väljad on kohustuslikud Nimi Organisatsioon  E-mail    

 • 2014-10-06 10:40:00

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas 1,8 miljoni eest kahjusid

  KredEx Krediidikindlustus hüvitas möödunud aastal Eesti ettevõtetele 21 kahju kokku 1,8 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjud olid seotud Eesti ja Ukraina ettevõtete maksejõuetusega. KredEx Krediidikindlustuse...

 • 2014-10-03 15:01:00

  Veebiseminar "Kuidas maandada makseriske?"

  Tutvustus80% ettevõtetevahelistest tehingutest toimub krediiditingimustel – kaup saadakse kätte kohe, kuid maksekohustus lükatakse tulevikku. Mariko Rukholm AS KredEx Krediidikindlustus juhatuse liige...

 • 2014-10-02 15:42:00

  ESINEJATE TUTVUSTUS

       Meelis Tambla    KredEx Krediidikindlustus    Juhatuse esimees Meelis Tambla on Eesti riikliku AS KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimees ja üks käivitajatest. Ta on...

 • 2014-10-01 14:24:00

  Meelis Tambla: pikemad maksetähtajad parandaks põllumajandusettevõtete ekspordivõimalusi

  AS KredEx Krediidikindlustuse juhataja Meelis Tambla ütles eile toimunud põllumajandustootjatele suunatud seminaril „Kuidas põllumajandusettevõtet efektiivsemalt majandada?“, et senisest suuremas ulatuses...

 • 2014-09-05 11:49:00

  Tartu raudteejaamas avati elektriautode rendipunkt

  Alates tänasest on Tartu raudteejaama juures avatud elektriautode renditeenuse ELMO Rent Vaksali rendipunkt. Seoses rendipunkti avamisega suurendati ka ELMO Rendi autode arvu Tartus, rentimiseks on kaks Nissan Leafi...

 • 2014-09-03 13:54:00

  Rekonstrueerimistoetuse abil saavutasid majad aastas 4,5 mln eurose kokkuhoiu

  KredExi poolt koostatud elamufondi seisukorda ja rekonstrueerimistoetuse mõju käsitlev analüüs näitas, et korteriühistud on KredExi rekonstrueerimistoetuse abil investeerinud korterelamute renoveerimisse kokku...

 • 2014-09-01 09:43:00

  Meelis Tambla krediidikindlustusest konverentsil „Kuidas põllumajandusettevõtet efektiivsemalt majandada?“

  Äripäeva teemaveeb põllumajandus.ee kutsub põllumajandussektori ettevõtjaid kuulama praktilist seminari „Kuidas põllumajandusettevõtet efektiivsemalt majandada?".Seminar toimub 30. septembril Tallinnas...

 • 2014-08-27 10:16:00

  Riikidel on oluline roll Baltikumi riskikapitalituru arendamisel

  KredExi juhataja Andrus Treier ütles täna Leedus Minges toimuval Eesti, Läti ja Leedu riskikapitali assotsiatsioonide seminaril toimunud paneeldiskussioonis, et Baltikumi riikide majandused ja sealhulgas...

 • 2014-08-18 10:26:00

  Loodav fondifond suurendab äriinglite investeerimisvõimekust

  KredExi juhataja Andrus Treier ütles täna Pärnus Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni EstBan seminaril toimunud paneeldiskussioonis, et riiklik finantsasutus KredEx on loomas fondifondi seemne- ja varase faasi...

 • 2014-08-06 13:20:00

  Elektriautode ostutoetus osutus populaarseks, taotluste vastuvõtt lõpeb alates 07.08

  Elektriautode ostjate huvi Eesti elektrimobiilsuse programmi ELMO raames jagatava ostutoetuse vastu on viimastel kuudel oluliselt kasvanud, vahendite lõppemise tõttu lõpetab KredEx alates 07.08 uute taotluse...

 • 2014-07-31 09:35:00

  KredExi toel investeerisid ettevõtjad 56 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kuue kuuga 35 miljoni euroga 217 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 56 mln eurot. Rahastatud...

 • 2014-07-29 09:24:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 12,4%

  Krediidikindlustust pakkuva AS KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas selle aasta esimese kuue kuuga 12,4% 176 miljoni euroni hõlmates riske 58 erinevast riigist.Kindlustuslepinguid oli poolaasta lõpuks...

 • 2014-07-28 09:53:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 21,4%

  Teises kvartalis väljastasid pangad 474 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 27,9 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 11,7%, siis KredExi käendusega...

 • 2014-06-19 10:05:00

  Aktaprint teeb trükitööstuse suurinvesteeringu

  Trükiettevõte Aktaprint AS ostab Heidelberg Balticult lähiajal enam kui 1,2 miljoni euro eest trükiseadmeid, mille abil kaasajastatakse tootmist ja laiendatakse ekspordivõimalusi. Investeeringu tulemusena luuakse...

 • 2014-06-03 15:33:00

  Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

  2003 aasta2004 aasta2005 aasta2006 aasta2007 aasta2008 aasta (II kvartali seisuga)2008 aasta seisuga 30.11 (EL Struktuurifondide vahendid)2008 aasta...

 • 2014-05-28 10:09:00

  Eksporditehingute kindlustamine on kasvanud kuuekordselt

  Täna Tallinnas toimunud Intrum Iustitia, KredEx Krediidikindlustuse ja advokaadibüroo LAWIN poolt korraldatud hommikuseminaril peetud ettekandes ütles KredEx Krediidikindlustuse AS juhatuse liige Mariko Rukholm, et...

 • 2014-05-27 09:22:00

  KredEx Krediidikindlustuse tegevusmahud kasvasid 22%

  Laekumata arvete kindlustamist pakkuv riiklik aktsiaselts AS KredEx Krediidikindlustus sõlmis möödunud aastal kindlustuslepingud enam kui 70 Eesti ettevõttega, kelle kindlustatud käive moodustas kokku ligi 400...

 • 2014-05-11 13:44:00

  ELMO programmist asutakse toetama rendiakuga elektriauto ostu

  Alates esmaspäevast, 12. maist jõustuvad elektriautode ostutoetuse eraldamise tingimusi ja korda sätestava määruse muudatused, mille kohaselt asutakse ELMO programmist toetama ka akude renti koos elektriauto...

 • 2014-05-09 09:25:00

  Ettevõtjad peaksid nõudeid ostjate vastu kindlustama sarnaselt muule varale

  AS KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla ütles täna Tallinnas toimunud Euroopa Komisjoni poolt korraldatud maksete teemalisel seminaril peetud ettekandes, et nõuded ostjate vastu on ettevõtte...

 • 2014-05-06 10:07:00

  Pooled eksportivatest ettevõtetest ei paku ostjatele piisavalt maksetähtaega

  AS KredEx Krediidikindlustuse poolt Eesti ettevõtete hulgas läbiviidud uuring näitas, et ligi pooled eksportivatest ettevõtetest soovivad oma klientidelt üldjuhul ettemaksu.Uuringust selgus, et 47% vastanute...

 • 2014-04-30 11:55:00

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetus

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttuAruandlusKõikidel korterelamutel, kes on saanud energiaauditi, ehitusprojekti või...

 • 2014-04-30 09:41:00

  Elektriautosid saab nüüdsest rentida ka Ülemiste Citys

  Homme, 1. mail avatakse elektriautode renditeenuse ELMO Rent rendipunkt Ülemiste Citys (Lõõtsa 6). Kokku on Tallinnas kümme ja Tartus üks elektriautode rentimiseks mõeldud rendipunkti.Elektriautode kasutamist...

 • 2014-04-29 10:34:00

  Krediidikindlustusest Eesti Kaubandus-Tööstuskoja seminaril "Sihtturg: Sankt-Peterburg ja Leningradi oblast"

  Reedel, 16. mail kl 10.00-17.00 toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskojas venekeelne seminar "Sihtturg: Sankt - Peterburg ja Leningradi oblast", mille raames esineb ettekandega Kairi Vaade-Kuusemets KredEx...

 • 2014-04-29 09:02:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 74%

  Esimeses kvartalis väljastasid pangad 467 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 27,9 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 44%, siis KredExi käendusega...

 • 2014-04-24 09:03:00

  KredEx teenis 0,9 mln eurot kasumit

  Sihtasutus KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 0,9 mln eurot (2012. a. kasum 0,9 mln eurot). „Lõppenud aastat iseloomustas aktiivne töö ettevõtete tegevuse ja investeeringute, elanike kodude soetamise...

 • 2014-04-22 13:57:00

  Uuring: 64% ettevõtetest on kasutanud tegevuse rahastamiseks laenu

  KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et 84% uuringus osalenud ettevõtjatest olid teadlikud KredExi tegevusest.Ettevõtjad leidsid, et KredExi teenused vastavad nende...

 • 2014-04-14 08:46:00

  KredExi toel investeerisid ettevõtjad 25 mln eurot

  KredEx käendas selle aasta esimese kolme kuuga 17 miljoni euroga 105 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 25 mln eurot. Rahastatud...

 • 2014-03-26 09:07:00

  Riik jätkab lasterikaste perede toetamist

  KredEx alustab 7. aprillil lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

 • 2014-03-25 10:55:00

  Toetuse rahastamistingimused ja piirmäär

  Riik toetab taotleja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetussumma. Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on...

 • 2014-02-27 08:16:00

  TTÜ kutsub osalema infopäeval

  TTÜ kutsub osalema infopäeval, kus tutvustatakse „Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiatarbe seire ja analüüs ning nende vastavus standarditele ja energiaaudititele“ uuringu tulemusi.Tartu...

 • 2014-02-07 08:28:00

  Korterelamud investeerisid rekonstrueerimistoetuse abil 2013. aastal 30,3 mln eurot

  Lõppenud aastal kasutati 339 juhul korterelamute renoveerimisel riikliku finantsasutuse KredEx instrumente, kas siis rekonstrueerimistoetuse, renoveerimislaenu või korterelamu laenukäenduse näol, et muuta hooned...

 • 2014-01-30 09:38:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 157 mln euroni

  AS KredEx Krediidikindlustus kindlustas eelmisel aastal Eesti ettevõtjate riske ligi 60 riigis, ettevõtete poolt kindlustatud arvete maht kasvas aastaga enam kui 20%.KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimehe...

 • 2014-01-27 09:57:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 38,2%

  Eelmisel aastal väljastasid pangad 1691 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 90,6 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 21,1%, siis KredExi käendusega...

 • 2014-01-20 10:02:00

  KredExi laenukäenduse toel investeerisid ettevõtjad 101 mln eurot

  KredEx käendas möödunud aastal 53 mln euroga 484 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 101 mln eurot. Rahastatud projektide...

 • 2014-01-16 09:17:00

  KredEx rahastab ekspordilaenuga Defendeci turva- ja jälgimissüsteemi müüki Tadžikistani

  Tehnoloogiafirma Defendec müüb Tadžikistanis paiknevale Panj vabakaubandustsoonile maailmas ainulaadse Smartdec turva- ja jälgimissüsteemi. Tehingu teostamist aitab ekspordilaenu ja krediidikindlustusega...

 • 2014-01-15 15:58:00

  Tagastatud korterelamu renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtt on suletud

  Omandireformi käigus tagastatud korterelamute taotlusvoor on suletud alates 15.01.2014 seoses „Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013“ rakendusperioodi lõppemisega.

 • 2014-01-10 15:13:00

  2014. aasta tarbeandmete esitamine

  Kõigil, kes on kasutanud korterelamu rekonstrueerimiseks renoveerimislaenu, tuleb esitada 2015. aasta 15. veebruariks energiatarbe aruanne 2014. aasta kohta.Aruande esitamiseks logige sisse KredExi e-teenindusse....

 • 2014-01-09 14:30:00

  Ekspordilaenu taotlemine

  1Kindlustuse ja ekspordilaenu taotlus KredExile 2KredEx teeb otsuse 3KredEx väljastab laenu ja kindlustuse

 • 2013-12-11 09:36:00

  Elektriautode renditeenus kogub populaarsust

  Alates 1. jaanuarist täismahus käivituv ELMO renditeenus muudab elektriautode proovimise senisest veelgi mugavamaks ning soodsamaks. Lisatud on mitmeid uusi rendipunkte ning väikeauto Mitsubishi i-MiEV rentimise...

 • 2013-12-06 10:03:00

  KredEx Krediidikindlustus ja Citadele sõlmisid koostöölepingu

  KredEx Krediidikindlustus AS ja Citadele Leasing & Factoring OÜ allkirjastasid täna koostöölepingu, mis võimaldab Citadele Leasing klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist.KredEx...

 • 2013-12-04 09:37:00

  KredEx Krediidikindlustus: kindlustame jätkuvalt Ukrainaga seotud makseriske

  KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimehe Meelis Tambla sõnul pole Ukrainas valitsev poliitiline olukord seltsi poolt kindlustatud ettevõtetele seni mõju avaldanud.„KredEx Krediidikindlustus on valmis...

 • 2013-12-02 09:47:00

  Keskmiselt iga kümnes eluasemelaen on väljastatud KredExi käendusega

  Pangad väljastasid selle aasta esimese üheksa kuuga ligi 1200 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 62 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 19,6%, siis...

 • 2013-11-21 20:48:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  DokumendidEkspordilaenu taotlusvorm Finantsprognooside tabelLisamaterjalidEkspordilaenu tingimused Ekspordilaenu voldik

 • 2013-11-20 09:20:00

  KredEx hakkab rahastama eksporditehinguid

  KredEx hakkab väljastama laenu ettevõtetele, kes soovivad pakkuda Eestis toodetud kaupade suuremahuliste eksporditehingute raames ostjale ka finantseerimist.Ekspordilaen võimaldab ettevõttel pakkuda välisostjale...

 • 2013-11-20 09:05:00

  Ekspordilaenu üldtingimused

  Ekspordilaen on mõeldud Eestis toodetud kaupade eksporditehingute finantseerimiseks. Laen väljastatakse Eesti eksportijale ja selle sihtotstarbeks on välisostjale pikaajalise maksetähtaja võimaldamine,...

 • 2013-11-19 09:45:00

  Kontaktid

  Palun tutvuge ekspordilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2013-11-19 09:41:00

  Kuidas ekspordilaenu taotleda?

  Ekspordilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus, millele tuleb lisada:FinantsprognoosidÜlevaade ettevõttest ja tehingu kirjeldusViimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta värskeim...

 • 2013-11-19 09:37:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõulineEttevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud...

 • 2013-11-19 09:35:00

  Kellele ekspordilaen sobib?

  Ekspordilaen on suunatud ettevõttele, mis soovib rahastada Eestis toodetud kaupade suuremahulisi eksporditehinguid. Ekspordilaen aitab, kui ettevõte soovib pakkuda välisostjale pikaajalist maksetähtaega,...

 • 2013-11-11 01:09:00

  Energiasäästunädal kutsub mõtlema energia tarbimise vähendamise peale

  Täna algab viiendat korda toimuv Energiasäästunädal, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale.Energiasäästunädala raames toimub üle Eesti ligi 50 erinevat...

 • 2013-11-08 13:15:00

  Kinnisvara Guru 2013 on sihtasutus KredEx

  8. novembril kaheteistkümnendat korda toimunud rahvusvahelisel kinnisvarakonverentsil pärjati sihtasutus KredEx ulatuslike kortermajade renoveerimistööde ja energiasäästlike hoonete arendamise eest tiitliga...

 • 2013-11-04 10:41:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 26%

  Arvete laekumisi kindlustava AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas selle aasta esimese üheksa kuuga 145 miljoni euroni, mis on 26% rohkem kui aasta tagasi.Riske on kindlustatud Eesti eksportivatele...

 • 2013-11-01 09:31:00

  Korterelamute ekskursioonid Energiasäästunädala ajal

  Sihtasutus KredEx korraldab Energiasäästunädala ajal Jõgeval, Otepääl, Raplas, Viljandis ja Võrus korteriühistute õppepäevad, mille raames toimuvad infotunnid ning külastatakse renoveeritud...

 • 2013-10-24 10:23:00

  KredExi käenduse toel investeerisid ettevõtjad 89 mln eurot

  Käesoleva aasta kümne kuuga käendas KredEx 427 ettevõtte finantskohustusi summas 46 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja pangagarantiisid...

 • 2013-10-16 10:38:00

  Krediidikindlustuse teemaline ettekanne Jõhvi Kontserdimajas

  Reedel, 18. oktoobril kl 15.00-17.00 toimub Jõhvi Kontserdimajas Deloitte Casual Friday, mille raames esinevad ettekandega teemal "Riskidest ja võimalustest" Mariko Rukholm ja Kairi Vaade KredEx...

 • 2013-10-15 15:21:00

  KredEx Krediidikindlustus aitab Windooril maandada Kasahstaniga seotud riske

  Kasahstanis 25 miljoni euro suuruse lepingu sõlminud ehitusfirma Windoor tegi selle nimel tööd pikka aega, allkirjad sai see pärast peaministri ja majandusministri riigivisiiti.Äripäeva müügiedetabeli...

 • 2013-10-08 16:34:00

  Seminar KredExi eluasemelaenu käenduse tingimustest

  Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda (EKMK) korraldab 15. oktoobril kell 15.00- 17.00 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia ringauditooriumis (Siili 14) seminari teemal:KredExi eluasemelaenu käenduse tingimustest - lektor...

 • 2013-09-23 13:52:00

  Citadele Pank hakkab väljastama KredExi stardilaenu

  Citadele Pank hakkab alates tänasest väljastama oma klientidele KredExi stardilaenu. Seni said KredExi stardilaenu taotleda Nordea, SEB ja Swedbanki kliendid.KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat...

 • 2013-09-22 09:35:00

  Liftiga tulevikku

  KredEx ja KredEx Krediidikindlustus osalevad teisipäeval, 8. oktoobril ajavahemikus kl 09.00-18.00 "Liftiga tulevikku" ettevõtjate päeval, mis toimub Tallinnas Viktoria Keskuses (Keevise 6).EASi korraldatav...

 • 2013-09-18 09:21:00

  Tallinna ettevõtluspäev 2013

  1. oktoobril 2013 toimub kümnes Tallinna ettevõtluspäev.Tallinna Ettevõtlusamet korraldab kümnendat ettevõtluspäeva eesmärgiga tunnustada ja väärtustada ettevõtjaid ning ettevõtlikku elustiili, pakkuda...

 • 2013-08-30 15:55:00

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvoor on suletud alates 1. septembrist 2013 rahaliste vahendite lõppemise tõttu

   

 • 2013-08-27 16:17:00

  KredEx lõpetab energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotluste vastuvõtu 31. augustil

  KredEx sulgeb 31. augustil rahaliste vahendite lõppemise tõttu energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru.Toetuse saamiseks on tänaseks esitatud kokku 312 taotlust kogumahus 236 265 eurot. Energiaauditi...

 • 2013-08-26 15:31:00

  Kuidas maandada krediidiriske?

  KredEx Krediidikindlustuse AS juhatuse liige Mariko Rukholm esineb neljapäeval, 19. septembril Tallinnas toimuval seminaril "Lihtne piiriülene ettevõtlus ELis" ettekandega teemal "Kuidas maandada...

 • 2013-08-21 10:02:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht kasvas 23,5%

  Pangad väljastasid selle aasta esimese kuue kuuga ligi 700 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 35 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 21%, siis KredExi...

 • 2013-08-07 16:16:00

  Korterelamute renoveerimistoetus jätkub

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas sel nädalal halduslepingu muudatuse KredExiga, mille tulemusena toetab riik kolme miljoni euroga täiendavalt korterelamute renoveerimist kuni 35...

 • 2013-08-05 08:48:00

  KredExi poolt toetatud ettevõtete arv kasvas 24%

  Käesoleva aasta kuue kuuga käendas KredEx 293 ettevõtte finantskohustusi summas 32 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja pangagarantiisid...

 • 2013-07-30 16:45:00

  Muutuvad KredExi eluasemelaenu käenduse tingimused

  Alates neljapäevast, 1. augustist muutuvad KredExi eluasemelaenu käenduse tingimused. Noore spetsialisti eluasemelaenu käenduse vanusepiir tõuseb 35. eluaastale ning eluasemelaenu käenduse tagatise maksimumpiir...

 • 2013-07-25 10:34:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas 24%

  Arvete laekumisi kindlustava AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas selle aasta esimese kuue kuuga 135 miljoni euroni, mis on 24% rohkem kui aasta tagasi.Riske on kindlustatud Eesti eksportivatele...

 • 2013-07-24 15:27:00

  KredExi energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse vahendid on otsakorral

  KredExi poolt juuni alguses avatud energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlusvooru vahendid on otsakorral.Hetkel on vabu vahendeid toetusteks orienteeruvalt 36 319 eurot ning arvestades senist toetuse taotluste...

 • 2013-07-15 15:19:00

  Veteranid saavad riigilt eluasemelaenu tagatise

  Vabariigi Valitsuses neljapäeval, 4. juulil vastu võetud määrus annab missioonisõduritele ja vigastatud kaitseväelastele riikliku eluasemelaenu tagatise.Kaitseväe ja kaitseliidu veteranid, kes on käinud...

 • 2013-07-10 09:34:00

  ELMO lühirent kutsub kõiki huvilisi proovima elektriautoga sõitmist

  Alates neljapäevast, 11. juulist on huvilistel võimalik lihtsalt ja soodsalt ise proovida elektriautoga sõitmist. Elektromobiilsuse programmi (ELMO) raames Tallinnas ja Tartus käivituv teenus toob linnapilti...

 • 2013-07-10 08:40:00

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi küsitlus ettevõtjatele

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on perioodi 2014-2020 struktuurifondidest rahastatavate finantsinstrumentide (Laen, Tagatis, Riskikapital) planeerimiseks läbi viimas ettevõtjate seas küsitlust, et...

 • 2013-06-20 12:35:00

  Krediidikindlustuse teemaline ümarlaud Directoris

  Juunikuu Directoris ilmus artikkel krediidikindlustuse teemalisest ümarlauast, kus osalesid Toomas Agasild (Viking Window), Alar Salum (Krimelte), Veiko Pedosk (TERE) ja Meelis Tambla (KredEx Krediidikindlustus)....

 • 2013-06-18 16:30:00

  KredExi käenduse abil suureks eksportijaks

  Pärnumaal Tootsi vallas tegutsev Balmec Forest toodab metsatööstuses vajalikke veorulle ja ekspordib pea kogu toodangu.Suuresti isiklikust vajadusest lähtuvalt metsalangetustraktori veorullide tootmise juurde...

 • 2013-06-17 15:02:00

  Omafinantseeringu arvutamise näited

  Näide 1. Peale 01.01.2008 teostatud energiasäästu andvate tööde arvestamine omafinantseeringu hulka: 2009 aastal teostati katuse soojustamine maksumusega 15 000 eurot. Nüüd soovitakse teha maja rekonstrueerida...

 • 2013-06-06 15:08:00

  Euroopa Investeerimisfond valis Balti Innovatsioonifondi teiseks investeeringuks BaltCap Private Equity Fund II

  Euroopa Investeerimisfond (EIF) on valinud järgmise fondivalitseja, kes saab kapitalipaigutuse Balti Innovatsioonifondist. 20 miljoni euro suurune paigutus Baltcap Private Equity Fund II fondi on osa EIFi tegevusest...

 • 2013-06-05 11:18:00

  KredEx jätkab energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotluste vastuvõtmist

  KredEx avab järgmisel kolmapäeval, 12. juunil taotlusvooru energiaauditite ja ehitusprojektide koostamise toetuseks.KredExi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingu kohaselt on...

 • 2013-05-28 11:43:00

  KredEx käendas üle 300 eluasemelaenu

  Pangad väljastasid selle aasta esimeses kvartalis 354 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 17,3 mln eurot. Kui eluasemelaenuturg on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvanud 23%, siis...

 • 2013-05-23 09:16:00

  KredEx jätkab renoveerimislaenu pakkumist korterelamutele

  KredEx sõlmis laenulepingud SEB ja Swedbankiga korterelamu renoveerimislaenu väljastamiseks. Renoveerimislaenu jaoks on vahendeid kokku 23 miljonit eurot, millest 16 mln eurot on Vabariigi Valitsuse poolt heaks...

 • 2013-05-22 09:10:00

  Uuring: elektriauto kasutajad on saastevaba sõidukiga väga rahul

  Faktum-Ariko poolt tänavu aprillis läbi viidud uuring elektriauto kasutajate seas näitab, et elektriautoga on rahul või väga rahul 73% vastajatest. Sealjuures oli eraisikutest autoomanike rahulolu määr...

 • 2013-05-21 12:46:00

  Saade Kapital krediidikindlustusest

  11.04 eetris olnud Eesti Televisiooni saade Kapital oli pühendatud krediidikindlustusele.Saates esines teiste hulgas KredEx Krediidikindlustuse juhatuse esimees Meelis Tambla. Oma kogemustest ekspordiriskide...

 • 2013-05-21 10:14:00

  Eestis käivitub elektriautode kiirrenditeenus

  Elektromobiilsuse programmi (ELMO) raames avab KredEx suvel Tallinnas ja Tartus elektriautode kiirrenditeenuse.Elektromobiilsuse programmi juhi Jarmo Tuisu sõnul on teenuse peamine eesmärk pakkuda igale huvilisele...

 • 2013-05-02 15:37:00

  Meelis Tambla: "Riski, aga targalt!"

  Eestlane on olemuselt alalhoidlik, suurte riskide võtmine ei kuulu põhjamaisesse loomusesse. Laenu ei taha me väga võtta ja välja laenata samuti eriti ei tihka. Ka ettevõtluses on Eestis sageli nii, et...

 • 2013-05-02 09:11:00

  KredEx Krediidikindlustuse kindlustusmahud kasvasid 24%

  KredEx Krediidikindlustus AS teenis eelmisel aastal 156 085 eurot kasumit. Krediidikindlustust pakkuv aktsiaselts sõlmis möödunud aastal kindlustuslepingud 65 Eesti ettevõttega, kelle kindlustatud käive moodustas...

 • 2013-04-30 15:01:00

  Kuidas edukalt rahastada tööstusprojekte?

  Äripäeva Tööstusuudised, EAS, Swedbank ja KredEx korraldavad 16. mail seminari „Tööstusprojektide rahastamise parimad praktikad“, kus efektiivsuse tõstmise, riskide hindamise ning projektide rahastamisega...

 • 2013-04-26 11:22:00

  Investeeringu kindlustuse taotlemine

  1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse...

 • 2013-04-26 11:21:00

  Müügikäibe kindlustuse taotlemine

  1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse 3KredEx Krediidikindlustus sõlmib kliendiga lepingu 5KredEx Krediidikindlustus kinnitab krediidilimiidid 4Klient esitab...

 • 2013-04-26 11:21:00

  Tarnijakrediidi kindlustuse taotlemine

  1Taotlus KredEx Krediidikindlustusele 2KredEx Krediidikindlustus pakub lahenduse...

 • 2013-04-26 11:21:00

  Ostjakrediidi kindlustuse taotlemine

  1Finantseerija leidmine 2Pank esitab taotluse KredEx Krediidikindlustusele 3KredEx...

 • 2013-04-26 11:20:00

  Laenukäenduse taotlemine

  1Laenu/ liisingu/ pangagarantiitaotlus pangale 2Käenduse taotlus KredExile 3KredEx teeb otsuse 4Pank väljastab laenu

 • 2013-04-26 11:20:00

  Tööstuslaenu taotlemine

  1Laenu/ liisingutaotlus pangale 2Tööstuslaenu taotlus KredExile 3KredEx teeb otsuse 4Pank/ liisingufirma väljastab laenu/liisingu

 • 2013-04-26 11:20:00

  Kapitalilaenu taotlemine

  1Laenutaotlus KredExile 2KredEx teeb otsuse 3Kredex väljastab laenu

 • 2013-04-26 11:19:00

  Stardilaenu taotlemine

  1Laenutaotlus pangale 2Käenduse/ finantseerimise taotlus KredExile 3KredEx teeb...

 • 2013-04-26 11:18:00

  Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine

  1Esitage KredExile toetuse taotlus 2KredEx menetleb taotlused 3Kohalik omavalitsus annab hinnangu 6KredEx teeb otsuse 5Hindamiskomisjon vaatab taotlused läbi 4KredEx teostab paikvaatluse 7Otsused edastatakse...

 • 2013-04-26 11:17:00

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetuse taotlemine

  1Võtke hinnapakkumised 2Tellige vajalikud dokumendid 3Esitage KredExile toetuse taotlus 6Esitage aruanne 5KredEx maksab toetuse välja 4KredEx teeb otsuse

 • 2013-04-26 11:12:00

  Eluasemelaenu käenduse taotlemine

  1Laenutaotlus pangale 2Pank väljastab laenu 3Aruandlus

 • 2013-04-26 10:56:00

  Korterelamulaenu käenduse taotlemine

  1Laenu- ja käenduse taotlus pangale 2Käenduse menetlemine 3Pank väljastab laenu...

 • 2013-04-24 09:13:00

  KredEx Krediidikindlustus ja LHV sõlmisid koostöölepingu

  KredEx Krediidikindlustus AS ja AS LHV Pank allkirjastasid täna koostöölepingu, mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist.KredEx Krediidikindlustuses...

 • 2013-04-18 22:58:00

  Ekspordi hommik krediidikindlustusest

  Ettevõtete müügi- ning finantsosakondades pingutatakse iga päev ettevõtte kasvu ja hea tulemuse nimel. Rollid ühise eesmärgi saavutamisel on aga vastandlikud. Tasakaaluks tuleb oskuslikult leida kompromiss...

 • 2013-04-12 10:23:00

  Hansakivi kasvatab uue kivitöötlemispingi abil ekspordimahte

  Hansakivi OÜ soetas KredExi tehnoloogialaenu abil endale uue automaatse kivitöötlemispingi, mis võimaldab kasvatada ettevõtte tootmismahte. Ettevõtte investeering seadmepargi uuendamisse on ligikaudu 130 000...

 • 2013-04-11 09:39:00

  KredExi poolt toetatud ettevõtete arv kasvas 28%

  Käesoleva aasta kolme kuuga käendas KredEx 147 ettevõtte finantskohustusi summas 12 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja pangagarantiisid...

 • 2013-04-04 09:14:00

  KredEx teenis 0,9 mln eurot kasumit

  Sihtasutus KredEx teenis eelmisel aastal kasumit 0,9 mln eurot (2011. a. kahjum 3,2 mln eurot). Alates asutamisest 2000. aastal on KredEx teeninud kasumit kokku 4,0 mln eurot.„Eelmise aasta tulemused olid tugevad,...

 • 2013-03-21 13:51:00

  KredEx: majapidamiste laenukohustuste maht on vähenenud

  KredExi analüüsist selgus, et majapidamiste laenukohustuste maht on langenud ning hoiuste maht tõusnud.„Vaatamata majapidamiste tugevale majanduslikule seisule ning ülimadalatele intressidele ei ole oodata...

 • 2013-03-18 11:40:00

  Korterelamute huvi laenuvõtmise vastu on tõusnud

  Eelmisel aastal väljastasid pangad korterelamutele laene 36 mln euro ulatuses (2011. aastal 22 mln eurot), laenu võttis 391 korterelamut.Kokku on korterelamutele väljastatud laene alates 2001. aastast 208 mln euro...

 • 2013-03-15 14:40:00

  KredEx avas e-teenuste keskkonna

   KredEx avas aadressil https://ekredex.ee e-teenuste keskkonna, mis muudab elektroonilise suhtlemise partnerite ja klientidega turvalisemaks ja mugavamaks.Ekredex on mõeldud kasutamiseks nii eraisikutele,...

 • 2013-02-20 10:02:00

  Eestis avatakse maailma esimene üleriigiline elektriautode kiirlaadimistaristu

  Täna avatakse kasutamiseks maailma esimene üleriigiline elektriautode kiirlaadimistaristu. 151 kiirlaadijast moodustuva võrgu rajas KredExi tellimusel ABB AS.“Mugavad laadimisvõimalused on üheks peamiseks...

 • 2013-02-13 11:59:00

  Energiakulu aruande vorm ja esitamise tähtajad on muutunud

  Alates käesolevast aastast peavad energiakulu aruande esitamise kohuslased edastama KredExile ainult küttekulu andmed. Varasemalt küsitud andmeid elektri, vee, remondifondi maksete jms kohta esitama ei...

 • 2013-02-13 10:17:00

  Balti Innovatsioonifondi juurde asutatakse esimene allfond

  Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja BPM Capital loovad esimese Balti Innovatsioonifondi allfondi.Kokkuleppe kohaselt investeerib EIF loodavasse fondi kokku 30 mln eurot, millest 15 mln eurot moodustavad Balti...

 • 2013-02-04 11:26:00

  KredEx käendas üle 1200 eluasemelaenu

  Eelmisel aastal väljastasid pangad 1288 KredExi käendusega eluasemelaenu kogusummas 63 miljonit eurot. Kõigist Eestis välja antud eluasemelaenudest moodustas KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude maht...

 • 2013-01-29 09:20:00

  KredExi toel investeerisid ettevõtjad 123 mln eurot

  KredEx käendas möödunud aastal 58 miljoni euroga 474 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 123 miljonit eurot.Toetatud ettevõtetes...

 • 2013-01-24 09:39:00

  KredEx Krediidikindlustus maandas Eesti ettevõtete makseriske 60 riigis

  Eesti ettevõtetele makseriskide kindlustamist pakkuv AS KredEx Krediidikindlustus maandas 2012. aastal makseriske 60 riigis, ettevõtete kindlustatud käive oli kokku üle 280 miljoni euro.„Tegevusmahtude...

 • 2013-01-22 12:13:00

  KredExi toel investeerivad korterelamud renoveerimisse üle 50 miljoni euro

  Möödunud aastal toetas KredEx 248 korterelamu rekonstrueerimist 14 miljoni euro ulatuses.Kokku investeerivad 2012. aastal KredExi toetuse saanud korterelamud renoveerimisse ligikaudu 50 miljonit...

 • 2013-01-14 10:57:00

  KredExi finantsteenuste vastu tunnevad kõige rohkem huvi väikesed ettevõtted

  KredExi laenukäenduse taotlustest 90% on esitatud mikroettevõtete (kuni 9 töötajat) ja väikeste ettevõtete (kuni 49 töötajat) poolt. Kõige enam taotletakse käendusi investeerimislaenudele (38%), mille...

 • 2012-12-31 13:45:00

  Inimeste usaldus elektriautode vastu on tõusnud

  Peatselt lõppeval aastal tõusis Eesti inimeste huvi elektriautode vastu. Olulist rolli mängisid Eestis müüdavate elektriautode valiku suurenemine, kiirlaadimisvõrgu valmimine ning inimeste teadlikkuse tõus...

 • 2012-12-18 10:42:00

  Eestis riskikapitali investeeringuid kordades vähem kui Ida-Euroopas keskmiselt

  Euroopa Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni (EVCA) poolt Ida-Euroopa riikide hulgas läbiviidud uuring näitas, et riskikapitali investeeringute suhtelt SKP-sse jääb Eesti üle kahe korra alla Ida-Euroopa riikide...

 • 2012-12-06 22:33:00

  KredEx: tulenevalt konfidentsiaalsusnõuetest ei saa projektidega seotud infot avaldada

  Viimastel nädalatel on ajakirjanduses märkimisväärset kajastust leidnud transpordifirma Autorollo pankrotiga seonduv ning muu hulgas on tõstatatud mitmeid küsimusi seoses KredExi rolliga kogu protsessis....

 • 2012-11-29 14:15:00

  Elektriautode kiirlaadimisel saab valida kolme hinnapaketi vahel

  Alates laupäevast, 1. detsembrist saavad elektriautode omanikud sõlmida iseteenindusveebis www.elmo.ee kiirlaadimisvõrgu kasutuslepingu. Valida saab kolme erineva hinnatasemega paketti, mille hulgast leiab sobiva...

 • 2012-11-28 09:52:00

  CIP

  KredEx käendab koostöös Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) alates 1. detsembrist 2012 pankade ja liisinguettevõtete poolt väljastatavaid laene ja liisinguid Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse...

 • 2012-11-27 09:31:00

  KredEx aitab rahastada käendusega Prangli parvlaeva ehitamist

  Loksa laevatehases pannakse nädala lõpus kiil Reval Shipbuilding OÜ poolt ehitatavale uuele Prangliga ühendust pidavale reisiparvlaevale. Laeva ehitamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.Jääklassi...

 • 2012-11-19 13:34:00

  Uuring: korterelamud peaksid küttekulude jagamisel kasutama püsi- ja muutuvkulude suhet 70/30%

  KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud uuring näitas, et küttekulude jaotamisel küttekulu jaoturitega - allokaatoritega - oleks mõistlik kasutada püsi- ja muutuvkulude suhet 70/30%.Uuringu...

 • 2012-11-16 08:40:00

  Võhmas rajatakse KredExi käenduse toel koostootmisjaam

  Võhmas alustati seadmete paigaldamist AS Alternatiivenergia Grupp poolt rajatavasse koostootmisjaama, mis hakkab tööle järgmise aasta veebruari lõpus.Koostoomisjaama rajamist rahastab investeerimislaenu...

 • 2012-11-14 10:11:00

  Elektriautode ostutoetus laieneb ka pistikhübriididele

  Alates esmaspäevast, 19. novembrist võtab KredEx vastu ostutoetuse taotlusi pistikust laetavate hübriidautode (plug-in hybrid electric vehicles) soetamiseks. Toetust saavad taotleda era- ja juriidilised isikud....

 • 2012-11-13 12:18:00

  Elektriautode kiirlaadimisvõrk valmib aasta lõpuks

  Käesoleva aasta lõpuks valmivast 163-st elektriautode kiirlaadijast koosnevast üle-eestilisest võrgust on tänaseks paigaldatud üle poole ehk 97 kiirlaadijat. Kuni jaanuari lõpuni on kiirlaadijate kasutamine...

 • 2012-11-13 12:13:00

  Euroopa Investeerimisfondi ja KredExi vahel sõlmitud leping vähendab ettevõtjalt nõutavaid tagatisi

  KredEx ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) allkirjastasid lepingu, mille kohaselt saab KredEx vähendada ettevõtjalt nõutavate tagatiste summat.Euroopa Liidu konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi...

 • 2012-11-08 11:19:00

  KredEx Krediidikindlustus ja Svea Finantseerimine sõlmisid koostöölepingu

  KredEx Krediidikindlustus ja Svea Finantseerimine allkirjastasid koostöölepingu, mille eesmärk on pakkuda kohalikele ettevõtetele paremat ligipääsu käibevahenditele ning kaitsta neid müügitehingutest...

 • 2012-11-07 12:29:00

  Korteriühistute konverentsi materjalid

  Energiasäästunädala raames 07.11 toimunud konverentsi „Kuidas jõuda ühistu üldkoosolekul renoveerimisotsuseni?“ materjalid:Helina Luksepp “Korteriühistu otsustusvõime piirangud ja nende lahendamine...

 • 2012-11-06 13:59:00

  KredEx hakkab väljastama käendust energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks

  KredExil on plaanis hakata alates märtsist väljastama eluaseme laenukäendust ka energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Hetkel saavad KredExi laenukäendust...

 • 2012-11-06 11:54:00

  Klientide rahulolu - kiitus mis kannustab ja kohustab

  Juba kuuendat korda viis KredEx läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada KredExi ja KredEx Krediidikindlustuse teenuste tuntus, asutuste maine ja klientide rahulolu teenustega. Seekordne uuring viidi...

 • 2012-11-06 11:52:00

  Algas konkurss EstFundile fondivalitsejate leidmiseks

  Euroopa Investeerimisfond kuulutas välja konkursi leidmaks fondivalitsejad  Eesti riigi osalusega riski- ja erakapitali fondifondi raames loodavatele allfondidele. Kokku investeerib Eesti riik fondifondi läbi...

 • 2012-11-06 11:49:00

  KredEx hakkab väljastama käendust energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks

  KredExil on plaanis hakata alates märtsist väljastama eluaseme laenukäendust ka energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Hetkel saavad KredExi laenukäendust...

 • 2012-11-05 11:20:00

  Energiasäästunädal kutsub targalt tarbima

  Üha kõrgemale tõusvad energiahinnad toovad aina enam inimesi energiasäästu meetmete rakendamise juurde, kuid energiasäästupotentsiaal on Eestis veel väga suur. Sel nädalal neljandat aastat toimuva...

 • 2012-10-30 09:38:00

  Uuring: ehitusettevõtetes hõivatud töölistest on ligi 50% erialase hariduseta

  Projekti BuildEst raames läbiviidud uuringu „Ehitusharidus ja ehitustööjõud Eestis“ kohaselt vajaksid ligi pooled küsitletud ettevõtetest kohe juurde mõnd töötajat, samal ajal on ehitusettevõtetes...

 • 2012-10-16 16:05:00

  KredExi abil investeerisid ettevõtjad 97 mln eurot

  Käesoleva aasta üheksa kuuga käendas KredEx 375 ettevõtte finantskohustusi summas 44 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja...

 • 2012-10-03 11:43:00

  Balti Innovatsioonifond

  Balti Innovatsioonifond (BIF) on Eesti, Läti ja Leedu ning Euroopa Investeerimisfondi (EIF) poolt loodud fondifond, mille eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid Balti riikide ettevõtetesse. EIF investeerib...

 • 2012-10-02 10:50:00

  Energiaauditi, ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse taotluste vastuvõtt on suletud

  Energiaauditi, ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse taotluste vastuvõtt on suletud rahaliste vahendite lõppemise tõttu. Taotluste esitamise viimane päev oli neljapäev, 4. oktoober.Korteriühistutele...

 • 2012-09-26 11:18:00

  Balti Innovatsioonifond investeerib Balti riikide ettevõtetesse 100 miljonit eurot

  Täna Vilniuses allkirjastatava lepinguga loovad Euroopa Investeerimisfond (EIF) ja Eesti, Läti ning Leedu Balti Innovatsioonifondi (BIF), mille eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid piirkonna...

 • 2012-09-26 09:30:00

  Meetme „Kodutoetus lasterikastele peredele“ menetlustähtaegade pikendamine

  Tulenevalt meetme „Kodutoetus lasterikastele peredele“ raames esitatud toetuse taotluste suurest mahust ning  meetme rakendamiseks vajalikke paikvaatluste läbiviimise aja pikenemisest pikendas SA KredEx...

 • 2012-09-25 16:23:00

  KredExi energiaauditi, ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse vahendid on otsakorral

  KredEx peatab lähiajal vahendite lõppemise tõttu energiaauditi, ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi toetuse taotluste vastuvõtu.Hetkel on vabu vahendeid toetusteks orienteeruvalt 35 000 eurot ning arvestades...

 • 2012-09-18 16:04:00

  KredExi seminar Tallinna Ettevõtluspäeval

  KredExi kliendihaldur Katrin Rudi peab Tallinna Ettevõtluspäeva raames 2. oktoobril kl 17.00-17.45 praktilise seminari „Ebaõnnestumise põhjused ettevõtluses. Kuidas olla edukas?“Seminar toimub Radisson Blu...

 • 2012-09-18 15:06:00

  Küttekulujaoturite kasutamise infopäevad

  SA KredEx korraldab küttekulujaoturite kasutamise kohta infopäevad, kus antakse soovitusi püsi-ja muutuvkulude suhtarvude kohta; jagatakse informatsiooni erinevate soovituslike paranduskoefitsentide kasutamise...

 • 2012-09-17 11:19:00

  KredEx: ehitussektori arengutele on suurimaks ohuks väljastpoolt tulevad probleemid

  KredExi analüütiku Kristiina Vassilkova hinnangul on järgneva paari aasta jooksul ehitussektoris väljavaated pigem positiivsed, kuid suurimaks ohuks siinse turu arengutele on väljastpoolt tulevad...

 • 2012-09-12 13:31:00

  Eritähistusega elektriautod võivad saada õiguse kasutada ühissõidukirada

  Sihtasutus KredEx tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku liiklusseaduse täiendamiseks lubades keskkonda mittesaastavatel autodel kasutada ühissõidukiradasid. Eristamaks saastevabasid autosid...

 • 2012-09-12 10:18:00

  Artikkel 1

   Artikkel 1

 • 2012-09-12 10:18:00

  Artikkel 2

  Artikkel 2 

 • 2012-09-06 09:48:00

  KredEx aitas rahastada Air Maintenance Estonia lennukihooldusangaari rajamist

  Sel nädalal alustab Tallinna Lennujaamas tööd Air Maintenance Estonia (AME) uus lennukihoolduskeskus, mis kolmekordistab AME teenindusvõimet ja loob eeldused laienemiseks nii Skandinaavia kui Euroopa turule....

 • 2012-09-04 15:44:00

  BEEN-konverents

   KredEx ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös BEEN projekti partneritega korraldasid konverentsil „Energiasäästu võimalused hoonetes“, mis toimus 29. novembril Reval Hotel Olümpia...

 • 2012-09-04 13:14:00

  Paldiski mnt 171 soojustarbimine 2005-2010

   2006. aasta kevadel BEEN (Baltic Energy Efficiency Network for Building Stock) projekti raames konkurssi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“ korras välja valitud Paldiski mnt 171 korterelamu...

 • 2012-08-30 14:49:00

  KredEx Krediidikindlustuse preemiamahud kasvasid aastaga 33%

  Krediidikindlustust pakkuva AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas selle aasta esimese kuue kuuga 109 miljoni euroni hõlmates riske 54 erinevast riigist.„Majanduslik ebakindlus on suurendanud...

 • 2012-08-30 10:50:00

  Energiasäästunädal kutsub ettevõtteid osalema

  Neljandat aastat toimuva Energiasäästunädala raames kutsutakse ettevõtteid ja organisatsioone üles korraldama energiasäästu teemalisi üritusi.5.-11. novembril toimuva Energiasäästunädala põhiteemad...

 • 2012-08-30 09:50:00

  Eramajade ja korterelamute toetusi puudutavatele küsimustele vastamine

  Seoses suure taotluste hulgaga on eramajade ja korterelamute rekonstrueerimistoetuse küsimustes võimalik toetuste halduritega ühendust võtta järgmistel aegadel:Eramajade toetusedTeisipäev 13.00-16.00, Neljapäev...

 • 2012-08-24 15:08:00

  BEEN

  2006. aasta mais korraldasid KredEx, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit, Eesti Korteriühistute Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Tallinna Linnavalitsus Euroopa...

 • 2012-08-22 14:44:00

  KredEx peatab eramajade renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtu

  KredEx peatab alates esmaspäevast, 27. augustist vahendite lõppemise tõttu eramajade renoveerimistoetuse taotluste vastuvõtu. Taotluste esitamise viimane päev on pühapäev, 26. august. KredExile on esitatud...

 • 2012-08-15 10:24:00

  ettevõtlusdivisjoni kliendihaldur

 • 2012-08-14 09:07:00

  KredExi korterelamute rekonstrueerimistoetuse vahendid lõppesid

  Tulenevalt korterelamute suurest huvist lõppesid KredExil rekonstrueerimistoetuse vahendid. KredEx jätkab korterelamute taotluste vastuvõtmist, samas toetuste eraldamine jätkub kui selleks leitakse lisavahendeid....

 • 2012-08-01 11:50:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Krediidikindlustuse voldik 

 • 2012-07-19 16:52:00

  Valitsus plaanib pikendada elektriautode projekti

  Valitsus andis täna toimunud istungil keskkonnaministrile volituse allkirjastada Mitsubishi Corporation’iga lepingumuudatused, mille jõustumisel pikeneb elektriautode toetusskeem kuni 2014. aasta lõpuni ning...

 • 2012-07-17 09:35:00

  JOSEFIN

  KredEx osaleb Läänemere äärsetele riikidele suunatud projektis Josefin, mille eesmärgiks on abistada väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, luues neile parimate tingimustega juurdepääsu finantseeringule....

 • 2012-07-04 11:25:00

  ELMO lühirent pakub võimalust elektriautot proovida

  Sihtasutus KredEx kuulutas elektromobiilsuse programmi (ELMO) raames välja riigihanke, millega otsitakse operaatorfirmat Tallinna ja Tartu piirkonnas kokku 30 elektriautoga lühirendi korraldamiseks. Uudne...

 • 2012-07-04 10:29:00

  Aruandlus

  Kõikidel korterelamutel, kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid, on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.• Energiaauditi-, ehitusprojekti või ehitise...

 • 2012-07-04 10:07:00

  Aruandlus

  Kõikidel korterelamutel, kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid, on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.• Energiaauditi-, ehitusprojekti või ehitise...

 • 2012-06-29 15:01:00

  Krediidikindlustuse põhimõtted

  Arvutage kalkulaatoris kindlustuspreemia makseLepingu sõlmimiseks tuleb arvutada kalkulaatoris kindlustuspreemia makse või täita kindlustuslepingu taotlus. Antud info põhjal arvutame välja hinnangulise...

 • 2012-06-28 17:53:00

  Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka või liisinguettevõttesse. Käenduse saamiseks esitavad need vastava taotluse KredExile. Sõltuvalt käendussumma suurusest ja projekti keerukusest võtab...

 • 2012-06-25 14:04:00

  Krediidikindlustuse mõisted

  Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist....

 • 2012-06-25 14:02:00

  Krediidikindlustuse mõisted

  Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist....

 • 2012-06-25 14:01:00

  Krediidikindlustuse mõisted

  Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist....

 • 2012-06-25 13:56:00

  Krediidikindlustuse mõisted

  Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist....

 • 2012-06-21 12:35:00

  Seadusandlus

  Ekspordi riikliku tagamise seadus

 • 2012-06-20 16:05:00

  Rahastamine

  Sageli ei suuda korterelamute elanikud suuremaid remonditöid oma kogutud vahenditest rahastada. Paljud majad koguvad remondifondi makseid, kuid vajaliku summa kokkusaamiseni võib kuluda aastaid, mille jooksul...

 • 2012-06-20 16:00:00

  Otsustamine

  1. RenoveerimiskavatsusRenoveerimisotsuse langetamiseks üldkoosolekul ollakse valmis siis, kui enamus korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmeid on jõudnud arusaamisele, et elamu edasine...

 • 2012-06-20 15:16:00

  Üritused

  08.06.2012 infopäeva materjalidEesti ehitussektori üldiseloomustus ja lähiaastate perspektiivid - Aivar UutarEnergiatõhususe rakendamise võimalused projektis ja protsessis - Enno AbelPädevustest, kutsetest,...

 • 2012-06-20 14:06:00

  Korterelamute huvi rekonstrueerimise toetuse vastu on oluliselt tõusnud

  Viimastel kuudel on korterelamute huvi KredExi poolt pakutava rekonstrueerimise toetuse vastu oluliselt tõusnud. Kokku on toetuse saamiseks esitatud 445 toetuse taotlust, millest positiivse otsuse on saanud 334...

 • 2012-06-20 11:31:00

  Krediidikindlustuse hinnapakkumise kalkulaator

  Kindlustuskalkulaatorit soovitame kindlustuspreemia makse arvutamiseks ettevõtteil, mille:majandusaasta käive on alla 2 miljoni euromaksetähtaeg ostjatele on kuni 90 päevaüksiku ostja krediidilimiit on alla 200...

 • 2012-06-19 16:24:00

  Millest alustada?

  1. EnergiaauditTelli energiaaudit (juhul kui ei ole eelnevalt olemas). Tellimisel veendu, et energiaauditi koostaja on registreeritud MTR-s (http://mtr.mkm.ee). Energiaaudiitoriga pange paika tööde paketid koos...

 • 2012-06-19 15:57:00

  Mis on energiaaudit?

  Mis on energiaaudit ja mida see sisaldab?Energiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt...

 • 2012-06-19 15:56:00

  Kraadpäevad

  Kraadpäevade mõisteSageli on olemasoleva hoone energiatarbimise hindamisel otstarbekas võrrelda energiatarbimist erinevate perioodide vältel. Suur osa soojuse tarbimisest hoones sõltub valitsevast väliskliimast,...

 • 2012-06-19 15:44:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Eluasemelaenu käenduse kalkulaator Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid Taotluse vorm (täitmiseks pangale)

 • 2012-06-19 12:30:00

  Seminaride materjalid

  09.12.2009 TallinnSuurpaneelelamute ehitustehnilise seisukorra uuring Sisekliima korterelamutes ja selle parandamise võimalused Renoveerimislaen korterelamutele04.12.2009 RakvereEnergiamärgis, energiaaudit,...

 • 2012-06-19 11:53:00

  Infomaterjalid

  Korterelamu rekonstrueerimisel tee asju õiges järjekorrasRenoveerimisel ära unusta energiasäästuEnergiasääst - mitte ainult elektripirnistEnergiasääst korterelamusKredEx aitab maja korda tehaHoone...

 • 2012-06-18 13:05:00

  Renoveerimislaenu tingimused

  sihtgrupiks on enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korteri- või hooneühistu või korteriomanike ühisus, mille korteriomanikest vähemalt 80% peavad olema füüsilistest isikutest omanikud. Kohaliku...

 • 2012-06-18 12:08:00

  Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid

  Eluasemelaenu käenduse sihtgrupidNB! Sihtgrupi nõuetele peab vastama vaid üks laenutaotlejatest.Noore pere sihtgruppNoor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks...

 • 2012-06-18 11:20:00

  Kuidas kindlustus toimib?

  Selleks, et krediidikindlustusleping toimiks, on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks:teostada tarne vastavalt ostu-müügilepingule,jälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada...

 • 2012-06-18 10:52:00

  Kuidas kindlustus toimib?

  Selleks, et krediidikindlustusleping toimiks, on kindlustusvõtja olulisemateks kohustusteks:teostada tarne vastavalt ostu-müügilepingulejälgida oma ostja maksekäitumist ja probleemide korral teavitada...

 • 2012-06-18 10:33:00

  Kuidas kindlustus toimib?

  Joonise selgitus1. Hiljemalt enne esimest tarnet tuleb taotleda ostjale krediidilimiit, mille kohta anname kinnituse krediidilimiidiotsusena.2. Ostjale saadetakse kaup või osutatakse teenus, mille kohta...

 • 2012-06-18 10:21:00

  Tarnijakrediidi kindlustuse näide

  Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte "Estomac" toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt "Rusfood". Tellimuse väärtus on 200 000 eurot. Rusfood on...

 • 2012-06-18 10:18:00

  Ostjakrediidi kindlustuse näide

  Estomaci ja Rusfoodi vaheline tehingEesti ettevõte "Estomac" toodab toiduainetööstusele mõeldud seadmeid ning on saanud tellimuse Venemaa ettevõttelt "Rusfood". Tellimuse väärtus on 1 000 000 eurot. Rusfood on...

 • 2012-06-14 13:18:00

  Aruanded

  AastaaruandedAastaaruanne 2017Aastaaruanne 2016 Aastaaruanne 2015, Aastaaruanne 2015 (kokkuvõte) Aastaaruanne 2014, Aastaaruanne 2014 (kokkuvõte) Aastaaruanne 2013, Aastaaruanne 2013 (kokkuvõte) Aastaaruanne 2012,...

 • 2012-06-14 12:45:00

  Riigiabi kalkulaator

  Kui toetus on vähese tähtsusega abi, ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada 200 000 eurot, maanteetranspordi valdkonnas tegutseva...

 • 2012-06-13 19:18:00

  sfsd

  Sihtasutus KredEx KredEx Krediidikindlustus ASTöötamine KredExis 

 • 2012-06-13 16:49:00

  ELMO programm

  Vabariigi Valitsus sõlmis Mitsubishi Corporationiga lepingu 10 miljoni AAU ulatuses saastekvoodi müügiks, et algatada Eesti elektromobiilsuse programm.Programm koosneb kolmest osast: Sotsiaalministeeriumi poolt...

 • 2012-06-11 22:37:00

  Laenukäenduse üldtingimused

  Korterelamu laenukäenduse omadusedRenoveerimislaenu sihtotstarve on korterelamu renoveerimise ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimine.Krediit makstakse välja ehitusettevõtte(tete)...

 • 2012-06-11 22:33:00

  Nõuded valitsejale

  Valitseja peab sihtasutuse ja panga hinnangul olema usaldusväärne ja jätkusuutlik.Juriidilisest isikust valitsejal peab olema kehtiv Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt väljastatud vähemalt **...

 • 2012-06-11 22:25:00

  Korduma kippuvad küsimused

  Kui energiaaudit on juba tehtud, kas see kehtib või on tarvis audit ümber teha? Määrus ajalist piirangut energiaauditi kehtivusel ei sea, mistõttu see n-ö kehtib ja auditit ümber ei pea tegema.Korterelamule on...

 • 2012-06-11 17:01:00

  Kontakt

   

 • 2012-06-11 16:57:00

  Kontakt

  Palun tutvuge kapitalilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 16:56:00

  Kontakt

  Palun tutvuge laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 16:55:00

  Kontakt

  Palun tutvuge tööstuslaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 16:52:00

  Kontakt

  Palun tutvuge eluasemelaenu käenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 16:51:00

  Kontakt

  Lasterikaste perede kodutoetust puudutavates küsimustes kirjutage palun toetused@kredex.ee või pöörduge meie spetsialistide poole.

 • 2012-06-11 16:31:00

  Kontakt

  Energiaauditi ja ehitusprojekti toetust puudutavates küsimustes pöörduge palun meie spetsialistide poole.

 • 2012-06-11 15:43:00

  Kontakt

  Palun tutvuge investeeringu kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 15:42:00

  Kontakt

  Palun tutvuge tootmisriski kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 15:40:00

  Kontakt

  Palun tutvuge ostjakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 15:40:00

  Kontakt

  Palun tutvuge tarnijakrediidi kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 15:37:00

  Kontakt

  Palun tutvuge müügikäibe kindlustuse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 15:36:00

  Kontakt

  Palun tutvuge korterelamu laenukäenduse tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-06-11 13:40:00

  Kontakt

  Rekonstrueerimistoetust puudutavates küsimustes palun kirjutage e-posti aadressile korterelamu@kredex.ee või pöörduge meie haldurite poole.NB! Haldurid võtavad teie kõnesid vastu tööpäeviti vahemikus...

 • 2012-06-11 09:13:00

  Ettevõtjate huvi krediidikindlustuse vastu on kõrge

  KredEx Krediidikindlustuse poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse uuringust selgus, et küsitlusele vastanud ettevõtetest oli 42% huvi ostja makseriskide kindlustamise vastu ning 18% oli selliseid teenuseid...

 • 2012-06-10 20:04:00

  Millest alustada?

   1. EnergiaauditTelli energiaaudit (juhul kui ei ole eelnevalt olemas). Tellimisel veendu, et energiaauditi koostaja on registreeritud MTR-s (http://mtr.mkm.ee). Energiaaudiitoriga pange paika tööde paketid...

 • 2012-06-10 20:03:00

  Korduma kippuvad küsimused

  Kas laenule on seatud maksimumsumma piir? Ei, maksimumsumma piiri seatud ei ole.Mis on intress 10 aasta pärast? 10 aasta pärast fikseeritakse intress uuesti laenuperioodi lõpuni ja see on kindlasti madalam...

 • 2012-06-10 20:00:00

  Aruandlus

  Kõikidel korterelamutel, kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid, on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.• Energiaauditi-, ehitusprojekti või ehitise...

 • 2012-06-10 19:50:00

  Näide

  Soovite osta maja, mille turuväärtus hindamisakti alusel on 64 000 eurot ning kasutada selleks eluasemelaenu käendust maksimaalses ulatuses ehk 24%. Samas on Teil eluasemelaen, mille tagasimaksmata summa on 12 782...

 • 2012-06-10 13:16:00

  Stardilaenu tingimused

    Tingimused laenusaajale Kuni 250 töötajaga äriühing, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest Aastakäive kuni...

 • 2012-06-10 12:52:00

  Laenukäenduse tingimused

  Kehtib alates 24.09.2018 Tingimused laenusaajale Ettevõtja on krediidivõimelineEttevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele (KredEx võib teha erandeid juhul, kui ettevõtja registreerimisest...

 • 2012-06-10 12:48:00

  Kapitalilaenu üldtingimused

  Tingimused laenutaotlejale   Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused.Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline.Ettevõtte omakapital...

 • 2012-06-10 12:36:00

  Tööstuslaenu üldtingimused

  Tingimused laenutaotlejale   ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline ettevõtte omakapital...

 • 2012-06-09 23:50:00

  Meediakajastus

  Korterelamute rekonstrueerimistoetuste maht kahanes mullu ligi poole võrra. ERR 07.02.2014Sõpruse puiestee 202 tervikrenoveeritud elamu esitlus. Postimees 13.08.2013KredEx: huvi toetuse vastu kasvas...

 • 2012-06-09 23:04:00

  Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate nimekirjad

  2003 aasta2004 aasta2005 aasta2006 aasta2007 aasta2008 aasta (II kvartali seisuga)2008 aasta seisuga 30.11 (EL Struktuurifondide vahendid)2008 aasta detsember2009 aasta I kvartal2009...

 • 2012-06-09 23:01:00

  Nõuded energiaaudititele, ehitise ekspertiisidele ja ehitusprojektidele

  Energiaaudit peab vastama energiaauditite teostamise miinimumnõueteleEhitusprojekt peab olema koostatud energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks ja vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri...

 • 2012-06-09 22:59:00

  Aruandlus

  Kõigil kortermajadel, kes on kasutanud alljärgnevaid KredExi teenuseid, on kohustus esitada kord aastas korterelamu energiakulu aruanne eelneva kalendriaasta kohta.NB! Kui kortermaja on kasutanud mitut nimetatud...

 • 2012-06-09 22:55:00

  Taotluste menetlemine

  Taotlusi menetletakse taotluste saabumise kronoloogilises järjekorras.Taotluste menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva taotluse registreerimisest KredExis.Taotluse juures ilmnenud puudustest teavitatakse...

 • 2012-06-09 22:53:00

  Toetuse saaja kohustused

  1. Toetuse saaja esitab KredExile aruande korterelamu energiakulu aruande kolmel järjestikusel aastal pärast toetuse saamist hiljemalt iga järgneva kalendriaasta 20. jaanuariks.Korterelamu energiakulu...

 • 2012-06-09 22:38:00

  Rekonstrueerimise toetuse otsuse saanud korterelamud

  Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2010. aastal Nimekiri (.xls)Nimekiri (.pdf)Rekonstrueerimise toetuse eraldamise otsuse saanud korterelamud 2011....

 • 2012-06-09 12:56:00

  Toetuse saaja kohustused

  esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu kahekümnendaks (20.) kuupäevaks KredExile korterelamu eelmise aasta energiakulude aruande vastaval vormil.­viima projekti ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses...

 • 2012-06-09 12:55:00

  Toetuse väljamaksmine

  KredEx maksab toetust või teeb viimase makse rekonstrueerimistööde lõppemist kinnitava akti alusel ja tingimusel, et projekti tegevuste elluviimine on tõendatud.Toetust makstakse vastavalt tegelikele kuludele...

 • 2012-06-09 12:54:00

  Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemisel tuleb taotlus esitada KredExile tähitud kirjana Eesti Posti vahendusel või e-mailiga aadressile ketoetus[at]kredex.ee. E-mailiga saatmise puhul peab taotlus olema allkirjastatud...

 • 2012-06-09 12:52:00

  Toetatavad tööd

  Toetatakse järgmisi korterelamu rekonstrueerimisega seotud kulusid:1) korterelamu fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine ning nendega kaasnevad tööd; 2) korterelamu rõdude ja lodžade korrastamine ja...

 • 2012-06-09 12:51:00

  Toetuse tingimused

  1. Toetust saavad taotleda: korterelamut haldav korteriühistu, mida esindab taotluse esitamisel mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juhatuse liige või üldkoosoleku protokolli kantud volituse...

 • 2012-06-08 22:27:00

  Kontakt

  Tehnoloogialaenu taotlemisega seonduvates küsimustes pöörduge julgelt meie spetsialistide poole:

 • 2012-06-08 16:18:00

  Kärjäär KredExis

  Oleme finantsasutus ning väärtustame pikaajalisi töösuhteid, mis kindlustavad klientide rahulolu.

 • 2012-06-08 16:17:00

  Tutvustus

  KredEx on finantsasutus, mis aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt välisturgudele laieneda pakkudes laene, riskikapitali, krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi. Aitame Eesti elanikel...

 • 2012-06-08 16:17:00

  SA KredEx

   

 • 2012-06-08 14:36:00

  Struktuur

 • 2012-06-08 13:50:00

  Kraadpäevad

  Kraadpäevade mõiste Sageli on olemasoleva hoone energiatarbimise hindamisel otstarbekas võrrelda energiatarbimist erinevate perioodide vältel. Suur osa soojuse tarbimisest hoones sõltub valitsevast...

 • 2012-06-08 13:42:00

  Soojusenergia tarbimine

  Kaardil nähtavad andmed ja värvikood sõltuvad sellest, milline kaardi andmekiht on aktiivne. Kaardikihte saab aktiviseerida ülal paremal olevas kastis. Variandid on:A – „Küttekulu MWh/aasta“. Hoone (või...

 • 2012-06-08 12:20:00

  Riigiabi kalkulaatorid

  Kui toetus on vähese tähtsusega abi, ei tohi taotlejale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ületada 200 000 eurot, maanteetranspordi valdkonnas tegutseva...

 • 2012-06-08 12:18:00

  Seadusandlus

  Ekspordi riikliku tagamise seadusEttevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus

 • 2012-06-08 12:03:00

  Koostööpartnerid

  Eesti krediidiasutusedAS BIGBANK Citadele Pank Danske Bank AS Eesti filiaal Coop Pank AS LHV Pank Luminor AS SEB Pank AS SEB Liising Svenska Handelsbanken Eesti filiaal AS Swedbank  AS Swedbank Liising Tallinna...

 • 2012-06-08 12:02:00

  Statistika

  2009 statistika 2008 statistika 2007 statistika 2006 statistika 2005 statistika 2004 statistika 2003 statistika

 • 2012-06-08 12:00:00

  Põhikiri

  1. Üldsätted1.1 Sihtasutuse nimi on Sihtasutus KredEx (asutamisel Ettevõtluse ja Elamumajanduse Laenude Tagamise Sihtasutus), edaspidi nimetatud sihtasutus. 1.2 Sihtasutuse asukoht on Tallinn. 1.3 Sihtasutuse...

 • 2012-06-08 11:57:00

  Aastaaruanded

  Aastaaruanded Aastaaruanne 2017 (pdf versioon) Aastaaruanne 2016 (pdf versioon) Aastaaruanne 2015 (pdf versioon) Aastaaruanne 2014 (pdf versioon) Aastaaruanne 2013 Aastaaruanne 2012 Aastaaruanne 2011 Aastaaruanne...

 • 2012-06-08 10:55:00

  Omanikujärelevalve

  Kuigi valitakse enda meelest parim töövõtja, tuleb võimalike vigade vältimiseks ja projektijärgse ehituse jälgimiseks leida asjatundlik tellijapoolne omanikujärelvalve. Vastutavaks järelvalveinseneriks on...

 • 2012-06-08 10:54:00

  Ehitaja valik

  Korterielamu esindaja korraldab (peatöövõtja-)ehitaja leidmiseks vastavat litsentsi omavate ehitus-, ehitusremondi-, elamuhooldusfirmade ja üksikisikute vahel (pea-)töövõtu võistupakkumise (lähtudes koostatud...

 • 2012-06-08 10:52:00

  Projekteerimine

  Projekteerimise aluseks on projekteerimise lähteülesanne ja selle lisad.Korterelamu esindaja võtab projekteerija leidmiseks vastavat litsentsi omavate büroode seast projekteerimispakkumised. Tehakse optimaalne...

 • 2012-06-08 10:51:00

  Rahastamine

  Sageli ei suuda korterelamute elanikud suuremaid remonditöid oma kogutud vahenditest rahastada. Paljud majad koguvad remondifondi makseid, kuid vajaliku summa kokkusaamiseni võib kuluda aastaid, mille jooksul...

 • 2012-06-08 10:45:00

  Otsustamine

  1. RenoveerimiskavatsusRenoveerimisotsuse langetamiseks üldkoosolekul ollakse valmis siis, kui enamus korteriühistu, elamuühistu, korteriomanike ühisuse liikmeid on jõudnud arusaamisele, et elamu edasine...

 • 2012-06-07 18:48:00

  BUILDEST projekt

  Projekt "BUILDEST" on osa Euroopa Innovatsiooni ja Kompetentsi Agentuuri (EACI) poolt ellukutsutud projektist "Ehitame üles teadmised" (Build Up Skills), mille laiem eesmärk on teadmiste kasvu kaudu tagada...

 • 2012-06-07 18:47:00

  Seadusandlus

  Energiatõhususe miinimumnõudedDirektiiv 2002/91/EÜ - Ehitiste energiatõhususe direktiivDirektiiv 2006/32/EÜ - Energia lõpptarbimise tõhusus ja...

 • 2012-06-07 18:42:00

  CE-märgistus

  Laiemale avalikkusele tuttavam CE-märgistus sai võimalikuks esimeste harmoneeritud Euroopa standardite valmimisega 2001 a. ja ehitustoote tehniliste tunnustuste arvu kasvuga (täiendavat infot harmoneeritud...

 • 2012-06-07 18:41:00

  Arengukavad

  Eesti eluasemevaldkonna arengukava 2008-2013"Energiasäästu sihtprogrammi 2007-2013" rakendusplaan aastateks 2007-2009Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013Elamumajanduse arengukava 2003-2008Energiasäästu...

 • 2012-06-07 18:39:00

  Statistika ja uuringud

  "Rekonstrueeritud korterelamute sisekliima ja energiakasutuse analüüs" (2017)"Korterelamute energiaauditite koostamise juhend" (2015)"Korterelamute välispiirete lisasoojustamise sõlmjoonised ja tüüpkorterite...

 • 2012-06-07 18:39:00

  Eesti elamumajanduse- ja energiasäästupoliitika alused

   Riigi tegevuse üldeesmärk elamumajandusvaldkonnas on tagada eluaseme valiku võimalus kõigile Eesti elanikele. Põhiülesanne on luua elamuturul sellised tingimused (õiguslik regulatsioon, institutsionaalne...

 • 2012-06-07 18:30:00

  Hoone energiamärgis

  Energiamärgise rakendamise kohustus EL liikmesriikides sai alguse 2002. aastal Euroopa Parlamendi ja Nõukogu poolt vastu võetud ehitiste energiatõhususe direktiiviga (EPBD).Hoone energiamärgis on dokument, mille...

 • 2012-06-07 18:28:00

  Energiaaudiitorid

  Energiaaudiitorite ja energiamärgiste väljastajate nimekirja leiab Kutsekoja hallatavast Kutseregistrist.Ehitusseaduse kohaselt peab energiamärgise väljastamise tegevusalal tegutsemiseks vastutaval spetsialistil...

 • 2012-06-07 18:27:00

  Energiaauditite miinimumnõuded

   I. Energiaauditi teostamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:1.Auditeerimine baseerub mõõdistamistel ja kogutud andmetel.2.Üksikpindalad leitakse täpsusega +/- 5% (pluss miinus viis...

 • 2012-06-07 18:24:00

  Energiaaudit ja kraadpäevad

  Kui leiad, et võrreldes naabermajaga on sinu korterelamus- suured küttekulud - suur vee tarbimine - elektrienergiat peaks kuidagi säästma Või palju energiasäästu annab hoone renoveerimine, tuleks alustada...

 • 2012-06-07 18:24:00

  Miks tellida energiaaudit ja mida see sisaldab?

  Energiaaudit on protseduur, mis selgitab, kuidas kasutatakse energiat, millised on võimalikud energiasäästumeetmed ja kuidas saab auditiobjektil energiat säästlikumalt kasutada. Energiaaudit annab ülevaate...

 • 2012-06-07 18:03:00

  Nõukogu

   

 • 2012-06-07 18:03:00

  Nõukogu

  Marika Priske& nõukogu esimees, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Siim Raie nõukogu aseesimees, Vabariigi...

 • 2012-06-07 18:01:00

  Juhatus

   

 • 2012-06-07 17:56:00

  Büroo

   

 • 2012-06-07 17:51:00

  Riskiosakond

   

 • 2012-06-07 17:45:00

  Finants ja IT-osakond

   

 • 2012-06-07 17:30:00

  KredEx Krediidikindlustus AS

   

 • 2012-06-07 17:11:00

  Eluaseme- ja energiatõhususe divisjon

   

 • 2012-06-07 16:50:00

  KredEx Krediidikindlustus AS

  KredEx Krediidikindlustus on riigile kuuluv kindlustusselts, mis aitab Eesti ettevõtetel maandada nii ekspordi kui ka kodumaise müügiga seonduvaid krediidiriske.KredEx Krediidikindlustuse tegevuse laiemaks...

 • 2012-06-07 11:24:00

  Testkasutamiseks paigaldati esimene elektriautode kiirlaadija

  Tehnoloogiaettevõte ABB paigaldas täna Ülemiste Citysse testkasutamiseks esimese elektriautode kiirlaadija.Esialgu on laadija mõeldud üksnes süsteemi tehniliseks testimiseks. Hiljemalt juuli lõpuks, kui üle...

 • 2012-06-07 02:08:00

  Kellele sobib lasterikaste perede toetus?

  Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last, kes elavad rahvastikuregistri kande...

 • 2012-06-07 02:05:00

  Kellele eluasemelaenu käendus sobib?

  Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik...

 • 2012-06-07 02:03:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest: Noore pere sihtgruppNoor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või...

 • 2012-06-07 02:02:00

  Kuidas taotleda?

  Eluasemelaenu käenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka, kes korraldab käenduse saamise ning hilisema aruandluse.Eluasemelaenu käendust väljastavad pangad: Swedbank, LHV Pank, Citadele Pank, Danske...

 • 2012-06-07 02:02:00

  Millised on eluasemelaenu käenduse tingimused?

  omafinantseering minimaalselt 10% laenu tagatisvara väärtusestlaenukäenduse suurus on kuni 24% laenu tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme...

 • 2012-06-07 01:56:00

  Kellele energiaauditi ja ehitusprojekti toetus sobib?

  Toetus sobib korteri- ja hooneühistutele või korteriomanike ühisustele, kes soovivad taotleda toetust energiaauditite ning energiaauditi soovituste alusel teostatavateks töödeks vajalike ehitusprojektide...

 • 2012-06-07 01:55:00

  Millised on peamised tingimused?

  Toetust saavad taotleda korterelamutes moodustatud korteriühistud, hooneühistud või neis asuvad korteriomanike ühisusedToetuse tingimused on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri käskkirjaga nr...

 • 2012-06-07 01:53:00

  Lisainfo

  Taotluste menetlemine Toetuse saaja kohustused Aruandlus Nõuded energiaudititele ja ehitusprojektidele Energiaaudiitorite nimekiri Ehitusekspertiiside, ehitusprojektide ja energiaauditite toetuste saajate...

 • 2012-06-07 01:50:00

  Käenduse tingimused

  Kuni 80% laenusummastKäendussumma väheneb proportsionaalselt laenusummagaKäendustasu 1,0-1,5% käenduse jäägilt aastasMakseraskuse tekkimisel võib laenusaaja taotleda KredExilt, et KredEx maksaks ajutiselt...

 • 2012-06-07 01:42:00

  Kellele korterelamulaenu käendus sobib?

  Laenukäendus sobib korterelamutele, kes soovivad võtta pangast renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimiseks laenu, kuid kelle riski hindab pank tavapärasest kõrgemaks (nt...

 • 2012-06-07 01:40:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Laenusaajaks on korteriühistu või hooneühistu või korteriomanike ühisuses osalevad korteriomanikud.Korteriomanike ühisuse puhul võib laenusaajaid esindada lihtkirjaliku volituse alusel valitseja.Ühistu või...

 • 2012-06-07 01:39:00

  Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse taotlemiseks tuleb pöörduda panka. Täpsemat infot korterelamulaenu käenduse kohta saab KredExi kliendihaldurilt.Laenukäendust korterelamutele väljastavad pangad: Danske Bank, Coop Pank, Luminor,...

 • 2012-06-07 01:38:00

  Vajalikud dokumendid ja lisainfo

  DokumendidTaotluse vormLisamaterjalidLaenukäenduse üldtingimused Nõuded valitsejale (korteriomanike ühisuse puhul)   

 • 2012-06-07 01:08:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • 2012-06-07 01:07:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • 2012-06-07 01:07:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • 2012-06-07 01:06:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted

 • 2012-06-07 01:03:00

  Lisainfo

  Krediidikindlustuse mõisted  

 • 2012-06-07 01:01:00

  Krediidikindlustuse mõisted

  Kindlustusjuhtum Kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus kokkulepitud sündmus, mille toimumise korral loetakse kindlustatud Krediit lootusetuks ja Kindlustusvõtjal on alus taotleda Kindlustushüvitist....

 • 2012-06-07 00:57:00

  Kellele investeeringu kindlustus sobib?

  Investeeringu kindlustus sobib eksportivatele ettevõtetele ja neid finantseerivatele pankadele, mis soovivad kaitsta välisriikidesse tehtavaid otseinvesteeringuid poliitiliste riskide eest. Kindlustusega saab...

 • 2012-06-07 00:56:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtjaKindlustatav risk: investeeringu teostamisega seonduv poliitiline riskTehingupõhine teenusInvesteeringu asukohariik: ei ole piiratud, väljaarvatud...

 • 2012-06-07 00:55:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne investeeringu teostamist täita lepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib investeeringu asukoha riiki ning projekti, ja teeb pakkumuse,...

 • 2012-06-07 00:54:00

  Kellele tootmisriski kindlustus sobib?

  Tootmisriski kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu tootmisperioodi vältel. Tootmisriski kindlustus katab välisostjaga sõlmitud lepingu täitmisega...

 • 2012-06-07 00:53:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud Eesti ettevõtjaKindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskistOstjad: juriidilised isikudOstja asukohariik: ei ole piiratud,...

 • 2012-06-07 00:53:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tootmisriski kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • 2012-06-07 00:52:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne lepingu sõlmimist ja tootmise alustamist täita kindlustuslepingutaotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning...

 • 2012-06-07 00:51:00

  Kellele ostjakrediidi kindlustus sobib?

  Ostjakrediidi kindlustus sobib finantseerimisasutusele, mis soovib maandada Eesti eksporttehingu pikaajalise finantseerimisega kaasnevat välisostja võimaliku maksejõuetuse riski. Ostjakrediidi kindlustusega...

 • 2012-06-07 00:50:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti eksporditehingut finantseeriv finantseerimisasutusKindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskistOstja: juriidiline isikOstja asukohariik: ei ole...

 • 2012-06-07 00:49:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb peale finantseerimislahenduse väljatöötamist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb...

 • 2012-06-07 00:49:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Ostjakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik

 • 2012-06-07 00:48:00

  Kellele tarnijakrediidi kindlustus sobib?

  Tarnijakrediidi kindlustus sobib eksportivale ettevõttele, mis müüb kapitali- ja kestvuskaupu väljapoole Eestit pika maksetähtajaga ja soovib end seejuures kindlustada ostja võimaliku makseraskuse vastu. Üle...

 • 2012-06-07 00:47:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  Tarnijakrediidi kindlustuse taotlusvorm Krediidikindlustuse voldik 

 • 2012-06-07 00:47:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud eksportiv ettevõtjaKindlustatav risk: Ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskistOstja: juriidiline isikOstja asukohariik: ei ole piiratud,...

 • 2012-06-07 00:46:00

  Kellele müügikäibe kindlustus sobib?

  Müügikäibe kindlustus on mõeldud ettevõttele, mis soovib end kindlustada ostjate võimalike makseraskuste vastu. Teenus on sobilik ettevõttele, mis müüb tarbekaupu, toorainet või teenust lühikese...

 • 2012-06-07 00:46:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb enne kauba tarnimist täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile. Kindlustusandja analüüsib ostja krediidivõimelisust ning projekti, ja teeb pakkumuse. Sobiv pakkumus...

 • 2012-06-07 00:45:00

  Vajalikud dokumendid

  Üldtingimused Kindlustuslepingu taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm Krediidilimiidi taotlusvorm (mitu ostjat) Käibedeklaratsiooni vorm Maksehäireteate vorm Hüvitistaotluse vorm

 • 2012-06-07 00:45:00

  Millised on olulisemad tingimused?

  Kindlustusvõtja: Eesti Äriregistrisse kantud ettevõtjaKindlustatav risk: ostja maksejõuetus tulenevalt kommerts- või poliitilisest riskistOstjad: juriidilised isikudOstja asukohariik: ei ole piiratud, sealhulgas...

 • 2012-06-07 00:44:00

  Kuidas kindlustust taotleda?

  Kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb täita taotlus ja saata see meie kliendihaldurile, kes teeb lepingu pakkumuse. Sobiv pakkumus vormistatakse kindlustuslepinguks.Peale kindlustuslepingu sõlmimist tuleb taotleda...

 • 2012-06-07 00:43:00

  Kuidas kapitalilaenu taotleda?

  Kapitalilaenu taotlemiseks tuleb täita taotlus (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID), millele tuleb lisada:finantsprognoosid KredExi vormiläriplaanviimase lõppenud...

 • 2012-06-07 00:42:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjal

  DokumendidKapitalilaenu taotlusvorm (e-teenuste keskkonda sisenemiseks vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabelLisamaterjalKapitalilaenu üldtingimused Ettevõtluse valdkonna teenuste voldik  

 • 2012-06-07 00:42:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõtte omakapital on vähemalt 100 000 eurot ja vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevusedEttevõte...

 • 2012-06-07 00:42:00

  Kellele kapitalilaen sobib?

  Kapitalilaen on suunatud ärimudeli toimimist tõestanud ettevõttele, mis kavandab investeeringuid arengusse ning tegevusmahtude kasvu.Kapitalilaen on allutatud laen, mis aitab, kui ettevõtte kiiret kasvu soovitakse...

 • 2012-06-07 00:39:00

  Kuidas laenukäendust taotleda?

  Laenukäenduse kasutamiseks tuleb pöörduda panka. Käenduse saamiseks esitab pank või liisingfirma vastava taotluse KredExile. Kuni 400 000 eurose käenduse menetlemiseks kulub tavaliselt 1 nädal, 400 000 – 800...

 • 2012-06-07 00:38:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  LisamaterjalidLaenukäenduse tingimused (infoks ettevõtjale) Ettevõtluse valdkonna teenuste voldikDokumendidLaenukäenduse taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID)

 • 2012-06-07 00:31:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja on krediidivõimelineEttevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused

 • 2012-06-07 00:30:00

  Kellele laenukäendus sobib?

  Laenukäendus on suunatud ettevõttele, mis vajab oma tegevuseks finantseerimist pangalt või liisinguettevõttelt.Laenukäendus aitab, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kuid...

 • 2012-06-06 19:50:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisseEttevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevusedEttevõte on jätkusuutlik ning...

 • 2012-06-05 15:42:00

  Karjäär

  Lisel KaupsekretärLiitusin KredExi meeskonnaga veebuaris 2017. Olin just tulnud tagasi pikemalt reisilt ja alustanud uuesti tööotsinguid. Jälgisin aktiivselt sobivaid töökuulutusi ja võrdlesin neis olevaid...

 • 2012-06-05 15:41:00

  Töötamine KredExis

  KredEx loodi 2001.a. Ekspordi Krediteerimise ja Garanteerimise Sihtasutuse, Ettevõtluse Krediteerimise Sihtasutuse ja Sihtasutuse Eesti Eluase liitmisel. 2009. a. lõpus asutati KredExi sidusettevõte AS KredEx...

 • 2012-06-04 12:16:00

  Lisainfo

   Tehnoloogialaen uudistes

 • 2012-06-04 10:01:00

  Energiatõhusus korterelamus

  Eesti elamufondist moodustavad elamispinna järgi ligikaudu 2/3 korruselamud ja 1/3 väikeelamud. Tehtud uuringute alusel on väikeelamute keskmine vanus rohkem kui 50 aastat, suurpaneelelamutel keskmiselt 25 – 30...

 • 2012-05-31 11:42:00

  Sihtasutus KredEx

  Sihtasutuse KredEx on 2001. aastal loonud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. KredEx on finantsasutus, kes aitab Eesti ettevõtetel kiiremini areneda ja turvaliselt laieneda välisturgudele. Selleks pakub...

 • 2012-05-31 11:32:00

  Ettevõtlusdivisjon

   

 • 2012-05-31 11:08:00

  Hobujaama 4 parkimine maja kõrval

  Parkimise tsoon: Südalinna avalik tasuline parkimisala.Parkimise hind: 0,08€/minut ehk 4,8€/tund. Parkimine tasuline 24h.

 • 2012-05-31 11:07:00

  Asukoht ja parkimine

  Hobujaama 4 maja ette parkida soovijad peavad lähenema Hobujaama tänavale mere poolt Ahtri tänava kaudu.

 • 2012-05-31 11:05:00

  Viru Keskuse parkimismaja

  (Viru väljak 4/6)Sissepääs Narva mnt poolsest küljest.Parkimise hind: 2€/tund, iga alustatud 30 minutit 1€. Parkla avatud E–P 24h.

 • 2012-05-31 11:04:00

  Coca-Cola Plaza maa-alune parkla

  Hobujaama 5Sissepääs Hobujaama poolsest küljest.Parkimise hind: 3,6€/tund, iga alustatud 15 minutit 0,9€. Parkla on avatud iga päev 8–23. 

 • 2012-05-31 10:56:00

  Kontaktid

  Sihtasutus KredExHobujaama 4, 10151 Tallinntel +372 667 4100kredex[at]kredex.eeKredEx Krediidikindlustus ASHobujaama 4, 10151 Tallinntel +372 667 4100krediidikindlustus[at]kredex.ee

 • 2012-05-31 10:36:00

  Kontakt

  Palun tutvuge stardilaenu tingimustega ja vajadusel konsulteerige meie kliendihalduritega.

 • 2012-05-30 11:17:00

  Uuringu kohaselt on uute korterelamute suurimaks probleemiks lühike garantiiaeg

  KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud uuring näitas, et 1990–2010 kasutusele võetud korterelamute seas on palju hästi ehitatud ja kvaliteetseid hooneid.Uuringu põhjal võib järeldada, et...

 • 2012-05-30 09:54:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  Dokumendid Tööstuslaenu taotlusvorm (vajalik ID-kaart või Mobiil-ID) Finantsprognooside tabel Lisamaterjalid Tööstuslaenu üldtingimused

 • 2012-05-30 09:54:00

  Kuidas tööstuslaenu taotleda?

  Tööstuslaenu taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda panka või liisingettevõttesse, et saada otsus pangalaenu või liisingu väljastamise kohta.Panga või liisingettevõtte positiivse otsuse korral tuleb...

 • 2012-05-30 09:51:00

  Kellele tööstuslaen sobib?

  Investeeringute kaasfinantseerimiseks pakub KredEx tööstuslaenu (varasem nimi tehnoloogialaen), mille sihtgrupiks on töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning...

 • 2012-05-29 10:38:00

  Vajalikud dokumendid ja lisamaterjalid

  LisamaterjalidStardilaenu tingimused Stardilaenu voldikDokumendidStardilaenu taotlusvorm (täitmiseks pangale, vajalik ID-kaart või Mobiil-ID)

 • 2012-05-29 10:38:00

  Millised on peamised nõuded taotlejale?

  Ettevõtja äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastatEttevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõueteleEttevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või...

 • 2012-05-29 10:36:00

  Kuidas stardilaenu taotleda?

  Stardilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka, mis edastab taotluse KredExile. Otsustamiseks vajaliku info olemasolul teeb KredEx otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul. Stardilaenu väljastab panga ja KredExi...

 • 2012-05-29 10:35:00

  Kellele on stardilaen suunatud?

  KredExi stardilaen sobib alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks. Stardilaen aitab, kui ettevõtte käivitamisel on takistuseks algkapitali puudumine...

 • 2012-05-28 11:48:00

  Korterelamute renoveerimise seminar Tartus

  Korterelamute renoveerimine – võimalused ja kogemused   4. juuni 2012 Tartu Raekoja saalis (III korrus)Ajakava:12.30 – 13.00    Registreerimine ja tervituskohv 13.00 –...

 • 2012-05-28 11:19:00

  Väikeelamute energiatõhususe seminar Tallinnas

   Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab SA KredEx tellimusel täiendkoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele:Väikeelamute energiatõhusa...

 • 2012-05-25 10:25:00

  Üldkontaktid

  Siit leiad KredExi üldkontaktid, kontakti ajakirjanikele ja info parkimise kohta.

 • 2012-05-18 09:19:00

  AS Pajo suurendab tehnoloogialaenu abil tootmisvõimsust

  KredEx väljastas mais tehnoloogialaenu AS-ile Pajo, kes uuendab laenu abil oma seadmeparki, eesmärgiga tõsta tootmisvõimsust ja suurendada ekspordivõimet.Laenu abil soetab Pajo Koenig & Bauer Rapida moodsaima...

 • 2012-05-17 12:34:00

  Pikenes korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste esitamise tähtaeg

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatuse kohaselt pikendatakse korterelamutele mõeldud rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõttu 30. novembrini 2013. Rekonstrueerimistoetust saab taotleda...

 • 2012-05-15 09:37:00

  Ettevõtjate teadlikkus KredExi teenustest on kõrge

  KredExi poolt tellitud ettevõtjate teadlikkuse ja rahulolu uuringust selgus, et KredExi teenuseid kasutanud ettevõtjad hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ning teenuste kasutamise lihtsust. 81% küsitluses...

 • 2012-05-14 10:20:00

  Ettevõtjad investeerivad KredExi laenukäenduse abil 31 mln eurot

  Käesoleva aasta nelja kuuga on KredEx käendanud 163 ettevõtte finantskohustusi summas 14 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja...

 • 2012-05-11 09:40:00

  Mustamäel asuv korterelamu investeerib renoveerimisse 2,1 mln eurot

  KredEx eraldas eile tehtud otsusega rekonstrueerimistoetuse Tallinnas Sõpruse pst 202 asuvale korterelamule. Korterelamu saab KredExilt 35% rekonstrueerimistoetuse 737 695 euro ulatuses, maja eeldatav...

 • 2012-05-08 12:18:00

  KredEx peatab taastuvenergia toetuse taotluste vastuvõtu

   KredEx peatab alates esmaspäevast, 14. maist vahendite lõppemise tõttu taastuvenergia toetuse taotluste vastuvõtu. Väikeelamute energiatarbe vähendamiseks mõeldud renoveerimistoetuse taotlusvoor jääb...

 • 2012-05-08 10:17:00

  Riikliku krediidikindlustusseltsi tegevusmahud kolmekordistusid

  Täna toimunud üldkoosolekul kiitis Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts heaks AS KredEx Krediidikindlustuse majandusaruande, mille kohaselt kujunes möödunud aasta kasumiks 320 tuhat...

 • 2012-05-03 09:37:00

  KredEx Krediidikindlustus ja UniCredit sõlmisid koostöölepingu

   KredEx Krediidikindlustus AS ja UniCredit Bank Eesti filiaal allkirjastasid täna koostöölepingu, mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist.KredEx...

 • 2012-04-30 11:31:00

  Tänasest saab taotleda eramajade rekonstrueerimistoetust

  KredEx alustab täna, 30. aprillil eramajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtmist. Toetust saab taotleda väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks. Lisainfot toetuse...

 • 2012-04-16 09:24:00

  Riik jätkab lasterikaste perede toetamist

  KredEx alustab täna lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist.„Mul on hea meel, et ka sel aastal saavad mitmed Eesti lasterikkad pered oma kodu uuendada ning pakkuda lastele õppimiseks...

 • 2012-04-12 23:53:00

  Eramajade rekonstrueerimise toetuse infoseminari ettekanded

  Pille Arjakas (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) - Roheline investeerimisskeem "Väikeelamute rekonstrueerimise toetus".Raivo Rebane (Eesti Energia Jaotusvõrk) - "Toetuse taotlemine taastuvenergia...

 • 2012-04-11 09:59:00

  KredEx ja Pohjola Bank alustavad koostööd ettevõtete finantseerimisel

  KredEx sõlmis koostöölepingu Pohjola Bank Plc Eesti filiaaliga, mille kohaselt on Pohjola panga Eesti filiaalist laenu võtvatel ettevõtetel sarnaselt teiste Eesti kommertspankade klientidele võimalik kasutada...

 • 2012-04-03 15:18:00

  Kriisiaastatel võetud riskid peegelduvad KredExi tulemustes

  Sihtasutuse KredEx põhitegevuse brutotulud kasvasid möödunud aastal 7,1%, samas suurenesid tagatiste realiseerimisega seotud riskid ning aasta lõppes 3,2 mln eurose kahjumiga (2010. a. kahjum 0,4 mln eurot). Kokku...

 • 2012-03-19 15:02:00

  Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania

  Täna algas KredExi teavituskampaania „Too oma kodu 21. sajandisse!", mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas.KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni...

 • 2012-03-11 15:51:00

  Digitaalne Sputnik arendab KredExi toel uut tüüpi LED filmivalgusteid

  KredEx käendas veebruaris OÜ Digitaalne Sputnik käibelaenu, mida ettevõte kasutab uut tüüpi LED filmivalgustite välja arendamiseks ning tootmiseks. „Võrreldes olemasolevate LED filmivalgustitega on...

 • 2012-02-17 15:33:00

  KredEx Krediidikindlustus avas kindlustuskalkulaatori

  Ettevõtetele krediidikindlustust pakkuv AS KredEx Krediidikindlustus avas eelmise nädala lõpus ettevõtetele suunatud kindlustuskalkulaatori, millega saab välja arvutada ostjate makseriskide kindlustamise...

 • 2012-02-16 09:11:00

  Elektriautode kiirlaadimispunktide asukohad

  KredEx avalikustas täna elektriautode kiirlaadimispunktide nimekirja, kus on ära toodud 160 kiirlaadija asukohad. Kiirlaadimispunktide asukohtadega saab tutvuda KredExi kodulehel, kiirlaadimispunktide asukohti...

 • 2012-02-14 09:22:00

  KredExi stardilaen toetab Alfred & Partners laienemist

  KredEx käendab Estelon kaubamärgi all kõlareid tootva Alfred & Partners OÜ stardilaenu, mis aitab ettevõttel suurendada tootmisvõimsusi.Klientide huvi Esteloni kõlarite vastu kasvas möödunud aastal kiiresti...

 • 2012-02-13 10:50:00

  KredEx toetab ehitusprojektide koostamist 90% ulatuses

  KredEx avas täna ehitusprojekti koostamise ja omanikujärelevalve teostamise toetusmeetme, mille eesmärk on toetada korterelamute kompleksset rekonstrueerimist.Toetus katab 90% ehitusprojekti koostamise ja...

 • 2012-02-09 14:09:00

  Andrus Treieri intervjuu Christer Jansoniga

  19.-20. aprilill toimuval Pärnu Finantskonverentsil arutlevad Christer Janson (Carnegie) ja Andrus Treier (KredEx) koos mitme teise finantsvaldkonna eksperdiga, mis hakkab juhtuma finantsturul ja milline on...

 • 2012-02-08 09:36:00

  KredEx Krediidikindlustuse riskiportfell kasvas üle kolme korra

  Ettevõtetele makseriskide kindlustamist pakkuva AS KredEx Krediidikindlustus riskiportfell kasvas 2011. aasta lõpuks 102 miljoni euroni.Kindlustuslepingud sõlmiti 36 ettevõttega, mille kindlustatud käive...

 • 2012-02-02 09:45:00

  KredEx finantseeris renoveerimislaenuga 167 korterelamu renoveerimist

  Möödunud aastal väljastasid Swedbank ja SEB Pank 167 korterelamule KredExi soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 16,7 mln eurot.Keskmine eraldatud laenusumma oli 100 tuhat eurot, keskmine maja suurus 2252...

 • 2012-01-30 08:53:00

  KredExi stardilaenu käenduse toel investeerisid alustavad ettevõtted 1,54 miljonit eurot

  KredEx käendas möödunud aastal 1,15 miljoni euroga 68 ettevõtte stardilaenu. KredExi tugi võimaldas alustavatel ettevõtetel saada pankadest rahastamist kogusummas 1,54 miljonit eurot. “Stardilaen on...

 • 2012-01-19 15:10:00

  KredEx rahastas ehitusprojektide koostamist 274 000 euroga

  KredEx eraldas möödunud aastal ehitusprojekti koostamise toetuse 350 korterelamule kogumahus 274 000 eurot. Võrreldes 2010. aastaga on eraldatud toetuste arv kasvanud üle kahe korra.„Kuna korterelamud taotlevad...

 • 2012-01-17 09:46:00

  KredExi poolt käendatud ettevõtete arv suurenes aastaga 12%

  KredEx käendas möödunud aastal 52 miljoni euroga 454 ettevõtte finantskohustusi. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel kaasata pankadest täiendavat finantseerimist summas 112 miljonit eurot.Toetatud ettevõtetes...

 • 2012-01-05 10:01:00

  KredExi toel investeerisid korterelamud renoveerimisse aastaga 26 miljonit eurot

  Lõppenud aastal esitas KredExile taotluse rekonstrueerimistoetuse saamiseks 202 korterelamut, kellest positiivse otsuse said 193 korterelamut 5,82 miljoni euro ulatuses. Kokku investeerisid korterelamud möödunud...

 • 2011-12-07 09:14:00

  Elektriautode kiirlaadimisvõrgu ja operaatorteenuse hankel osutus edukaks ABB pakkumus

  Sihtasutuse KredEx poolt augusti keskel välja kuulutatud hankel elektriautode kiirlaadimisvõrgu ning selle operaatorteenuse ostuks osutus edukaks ABB AS poolt esitatud pakkumus.ABB pakkumuse maksumus oli 6,6...

 • 2011-11-29 11:37:00

  Defendec arendab KredExi toel traadita sensorvõrgu tehnoloogiat

  KredEx käendab seiresüsteeme tootva Defendec OÜ laenu, mida kasutatakse traadita sensorvõrgu Smartdec edasiarendamiseks.Maailmas ainulaadne Smartdec jälgimissüsteem seob endas liikumist tuvastava sensori ja...

 • 2011-11-28 11:36:00

  Riikliku kindlustusseltsi loomisest möödub kaks aastat

  Kaks aastat tagasi toimus AS KredEx Krediidikindlustus asutamiskoosolek, millega loodi kohalikele ettevõtetele krediidikindlustust pakkuv riiklik ettevõte.Kaheaastase tegutsemisaja jooksul on selts kindlustanud...

 • 2011-11-22 10:34:00

  Võrumaal alustatakse KredExi ja PRIA toel tselluvilla tootmist

  Inku Kapitali OÜ avab detsembri alguses Antslas tehase tselluvilla „Werro Wool“ tootmiseks. Ostetavate seadmete liisingut garanteerib KredEx ning tehase valmimist toetab PRIA.Tselluvill on väga hea...

 • 2011-11-21 14:49:00

  KredEx kuulutas välja hanke sõiduauto ostmiseks

  KredEx kuulutas välja lihthanke sõiduauto ostmiseks.Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 01.12.2011 kell 10:00 paberkandjal aadressil Tallinn, Hobujaama 4 või digitaalselt e-posti aadressil...

 • 2011-11-18 15:50:00

  KredEx kuulutas välja hanke siseaudiitori teenuste ostmiseks

  KredEx kuulutas välja avaliku hanke siseaudiitori teenuste ostmiseks aastateks 2012-2014.Pakkumused tuleb saata postiga, e-postiga aadressil kredex@kredex.ee või tuua isiklikult KredExisse aadressil Tallinn,...

 • 2011-11-14 14:42:00

  Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitus

  Tallinna Tehnikaülikool ootab osalejaid 21. novembril 2011 algavale Hoone energiamärgise väljastajate täienduskoolitusele. Koolitus on suunatud ehitus- ja kinnisvarafirmade töötajatele, ehitusjärelvalve...

 • 2011-11-14 11:59:00

  KredExi ja EKVÜ täienduskoolitus energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele

  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus korraldab KredExi tellimusel täienduskoolituste sarja energiatõhususe valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele: Täiendkoolitusel on kolm eraldi sihtrühma:...

 • 2011-11-11 08:39:00

  Väikeettevõtete ligipääs laenurahale on oluliselt paranenud

  Käesoleva aasta kümne kuuga on KredEx käendanud 375 ettevõtte finantskohustusi summas 40 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja...

 • 2011-11-10 12:52:00

  Renoveeritud kortermajade keskmine energiasääst on 37%

  KredExi  andmed näitavad, et alates eelmise aasta septembrist pakutava rekonstrueerimistoetuse abil renoveerimise ette võtnud kortermajade keskmine energiasääst on 37%. KredExile on tänaseks esitatud kokku...

 • 2011-11-09 15:49:00

  Korteriühistute õppepäevad Tartus ja Viljandis

  KredEx korraldab laupäeval, 12. novembril Tartus ja Viljandis õppepäeva korteriühistutele, mille raames toimuvad bussiekskursioonid renoveeritud korterelamute juurde, kus spetsialistid tutvustavad...

 • 2011-11-03 10:00:00

  KredExi üritused Energiasäästunädalal

  KredEx korraldab Energiasäästunädala  raames järgmised üritused:05.11. Elektriautode tuur Tallinnas. Toimumiskoht Rocca al Mare Kaubanduskeskus kell 11:00 - 17:00. Registreerimine pole vajalik. Lisainfo...

 • 2011-10-24 12:39:00

  Algas korterelamute renoveerimisvõimalusi tutvustav kampaania

  Täna algas KredExi teavituskampaania „Usume, et renoveerimine on igale ühistule jõukohane!“, mille eesmärk on tõsta teadlikkust korterelamute renoveerimise võimalustest elanikkonna seas.KredExi eluaseme ja...

 • 2011-10-18 09:21:00

  KredEx väljastas esimese tehnoloogialaenu

  Esimene tehnoloogialaen väljastati AS-ile Bestnet, kes uuendab laenu abil oma seadmeparki, eesmärgiga vähendada sisseostetava allhanke mahtusid ja laiendada pakutavate teenuste valikut.KredExi ettevõtlusdivisjoni...

 • 2011-10-05 15:28:00

  Ettevõtlusnädala ettekanded

  Ettevõtlusnädalal KredExi töötajate poolt peetud ettekannete slaide saab vaadata ja alla laadida aadressilt http://www.slideshare.net/KredEx.

 • 2011-09-27 11:58:00

  Ajujaht ootab äriideid

  25. oktoobrini saab esitada ideid ja projekte Eesti suurimale ettevõtluskonkursile Ajujaht, mille auhinnafond on senisest kolmandiku võrra suurem – kokku 95 000 eurot (varemalt miljon krooni). Konkursi ellukutsuja...

 • 2011-09-27 09:25:00

  Rekonstrueerimistoetus eraldati 200-ndale korterelamule

  Kehtnas asuv korteriühistu Kehtna Suvi on 200-s korterelamu, kellele KredExi otsusega on eraldatud rekonstrueerimistoetus. Alates eelmise aasta septembrist on esitatud kokku 237 toetuse taotlust, millest positiivse...

 • 2011-09-23 11:36:00

  ABB võitis elektriautode tavalaadimisseadmete ostu- ja paigaldushanke

  Sihtasutuse KredEx poolt juuli alguses välja kuulutatud kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele minevate elektriautode tavalaadimisseadmete ostu- ja paigaldushanke võitis ABB AS.Hankelepingu maksumus on 369 260...

 • 2011-09-15 11:38:00

  Ajujahi auhinnafond tõusis ligi 100 000 eurole

  Tänasest, 15. septembrist, on võimalik esitada ideid ja projekte Eesti suurimale ettevõtluskonkursile Ajujaht, mille auhinnafond on senisest kolmandiku võrra suurem – kokku 95 000 eurot (varemalt miljon krooni)....

 • 2011-09-13 10:28:00

  Ettevõtjad pööravad krediidikindlustusele suuremat tähelepanu

  Üle aasta tegutsenud AS KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimehe Meelis Tambla hinnangul on turg riikliku kindlustusseltsi hästi vastu võtnud ning ettevõtjate teadlikkus krediidikindlustusest on...

 • 2011-09-06 10:13:00

  Korterelamute huvi rekonstrueerimistoetuse vastu on tõusnud

  Augustis laekus KredExile 32 rekonstrueerimistoetuse taotlust, toetuse eraldamise otsus tehti 42 korterelamule kokku 1 261 175,64 euro ulatuses. Alates eelmise aasta septembrist on kokku esitatud 218 toetuse taotlust...

 • 2011-08-24 09:20:00

  Tallinnasse kogunevad elamumajanduse ja linnaplaneerimise eksperdid üle maailma

  KredEx korraldab koostöös IFHP-ga (International Federation for Housing and Planning) 11.-14. septembril 2011 Tallinnas 55. IFHP aastakongressi teemal „Elamumajanduse ja planeerimise mõju...

 • 2011-08-18 09:01:00

  KredEx kuulutas välja hanke elektriautode kiirlaadimisvõrgu ostuks

  KredEx kuulutas eile välja avatud hankemenetluse elektriautode kiirlaadimisvõrgu ning selle operaatorteenuse ostuks.Hanke eesmärk on osta orienteeruvalt 200 elektriautode kiirlaadijat koos nende paigalduse,...

 • 2011-08-12 11:27:00

  Täna algab elektriauto ostutoetuse teavituskampaania

  Täna algab elektriauto ostutoetuse teavituskampaania, mille eesmärk on propageerida elektriauto toetusskeemi ja kasutuselevõttu Eesti elanike seas.Teavituskampaania kestab 12.08-18.09.2011. Kampaania hõlmab...

 • 2011-08-03 08:55:00

  Korterelamute huvi energiaauditi vastu on tõusnud

  Võrreldes möödunud aastaga on korterelamud käesoleva aasta esimese kuue kuuga taotlenud KredExist energiaauditi koostamise toetust aktiivsemalt.Kui möödunud aastal eraldati kokku toetust energiaauditi...

 • 2011-07-28 11:28:00

  Vajadus KredExi laenukäenduse järele on jätkuvalt suur

  Käesoleva aasta kuue esimese kuuga on KredEx käendanud 231 ettevõtte finantskohustusi summas 27 mln eurot, mis on ettevõtetel võimaldanud oma äritegevuse arendamiseks kaasata pankadest laene, liisingut ja...

 • 2011-07-18 14:03:00

  KredEx alustab elektriautode toetustaotluste vastuvõttu

  Alates tänasest võtab sihtasutus KredEx vastu taotlusi elektriautode ostu toetuseks. Toetust saavad taotleda era- ja juriidilised isikud ning toetusmäär on kuni 50% elektriauto soetamise hinnast või liisingu...

 • 2011-07-14 10:27:00

  KredEx on eraldanud renoveerimistoetust 115 korterelamule

  Aasta esimese kuue kuuga on KredEx eraldanud renoveerimistoetuse 64 korterelamule kokku 1 848 419 euro ulatuses. Alates eelmise aasta septembrist on kokku toetatud 115 korterelamut 2 751 325 euro...

 • 2011-07-04 13:12:00

  KredEx kuulutas välja elektriautode tavalaadimisseadmete ostu- ja paigaldushanke

  Läbiviidava hanke eesmärk on osta 507 elektriautode tavalaadijat koos paigaldusega. Taotlused tuleb esitada hiljemalt 29.08.2011 kl 10.00 aadressil Hobujaama 4, 10151 Tallinn.Hankedokumendid on kättesaadavad...

 • 2011-07-04 11:47:00

  Ekspordi kasv on märgatavalt suurendanud ettevõtete huvi krediidikindlustuse vastu

  KredEx Krediidikindlustus on selle aasta esimese kuue kuu jooksul kogunud kindlustuspreemiaid kaks korda rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.„Välisostjate maksevõime ja usaldusväärsuse hindamine on aja-...

 • 2011-07-01 13:30:00

  KredEx kuulutas välja hanke elektriautode laadimispunktide võrguühenduste projekteerimiseks

  KredEx kuulutas välja avaliku hanke elektriautode laadimispunktide võrguühenduste projekteerimiseks.Läbiviidava avaliku menetluse eesmärk on leida elektriautode üle-Eestiliste laadimispunktide võrguühenduste...

 • 2011-06-28 11:38:00

  Palamusel toimub energisäästu teabepäev

  Palamus rahvamajas toimub homme, 29.juunil 9.00-14.00 energiasäästu teemaline teabepäev.Päevakava: 9.15- 9.30 Avasõnad   Vallavanem9.30-10.00 KredExi...

 • 2011-06-27 11:27:00

  KredEx pakub korteriühistutele tasuta konsultanditeenust

  Alates sellest nädalast on korteriühistutel ja –ühisustel võimalik kutsuda oma üldkoosolekutele esinema konsultant, kes aitab ühistu juhatust üldkoosolekul korterelamu renoveerimise vajaduse ning KredExi...

 • 2011-06-16 08:44:00

  KredEx kuulutas välja avaliku konkursi elektriautode laadimispunktide valikuks linnades

  KredExi poolt läbiviidava avaliku konkursi eesmärgiks on määrata kindlaks elektriautode laadimispunktide asukohad ning leida laadimispunktide rajamiseks lepingupartnerid suuremates linnades, katmaks Eesti Vabariik...

 • 2011-06-16 08:43:00

  KredEx korraldab septembris rahvusvahelise elamumajanduse ja linnaplaneerimise teemalise konverentsi

  Sihtasutus KredEx korraldab koostöös IFHP-ga (International Federation for Housing and Planning) 11.-14. septembril 2011 Tallinnas rahvusvahelise kongressi teemal „Elamumajanduse ja planeerimise mõju...

 • 2011-06-13 15:01:00

  Uuringu kohaselt on puitmajade suurimaks probleemiks poolikud renoveerimislahendused

  KredExi tellimusel Tallinna Tehnikaülikooli poolt teostatud puitelamute uuringu kohaselt on Eesti puidust korterelamute, mis asuvad valdavalt erinevatel miljööaladel, seisukord enamasti rahuldav, kuid oluline on...

 • 2011-06-09 10:07:00

  KredExi tehnoloogialaenu saab taotleda ka Swedbankist

  KredExi tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu saab alates tänasest taotleda ka Swedbankist. Tehnoloogialaen katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab...

 • 2011-06-08 15:05:00

  Tallinnas kohtuvad ettevõtluslaenude garanteerijad üle maailma

  8.– 10. juunini viib AECM (The European Association of Mutual Guarantee Societies) koostöös KredExi ja IFC-ga (International Finance Corporation, World Bank Group) Tallinnas läbi ürituste sarja mille peamiseks...

 • 2011-06-03 09:08:00

  KredEx kuulutas välja avaliku konkursi elektriautode laadimispunktide valikuks asulates

  KredExi poolt läbiviidava avaliku konkursi eesmärgiks on määrata kindlaks elektriautode laadimispunktide asukohad ning leida laadimispunktide rajamiseks lepingupartnerid, katmaks Eesti Vabariik elektriautode...

 • 2011-05-31 09:52:00

  KredEx kuulutas välja avaliku konkursi elektriautode laadimispunktide valikuks maanteedel

  KredExi poolt läbiviidava avaliku konkursi eesmärgiks on määrata kindlaks elektriautode laadimispunktide asukohad ning leida laadimispunktide rajamiseks lepingupartnerid, katmaks Eesti Vabariigi maanteed...

 • 2011-05-24 11:36:00

  KredEx hakkab finantseerima investeeringuid masinatesse ja seadmetesse

  KredEx hakkab koostöös liisingute ja pankadega pakkuma tehnoloogiainvesteeringuteks mõeldud allutatud laenu, mis katab ettevõtja eest liisingu või laenu omafinantseeringu ning ettevõtja saab investeerida...

 • 2011-05-24 11:35:00

  Rekonstrueerimistoetus laieneb nüüdsest ka projektijuhtimisele

  Alates 23. maist jõustus majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse muudatus, mille alusel muudetakse rekonstrueerimistoetuse tingimusi toetust taotlevatele elamutele.Uue määruse tingimuse kohaselt on...

 • 2011-05-18 15:49:00

  Kutse elektriautode-teemalisele infotunnile

  24. mail, kell 14.00 toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumis elektriautode projekti hetkeseisu tutvustavale infoüritus. Infotunni programm14:00 Elektromobiilsuse projekti seisust ja laadimispunktide valiku hankest...

 • 2011-05-16 11:53:00

  KredExi ametlik nimi on muutunud

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx kannab alates 11.05.2011 ametlikku nime Sihtasutus KredEx.Tulenevalt ekspordi garanteerimistegevuse üleminekust AS-le KredEx Krediidikindlustus, muude...

 • 2011-05-13 18:06:00

  Ajujahi võitis projekt Virtual Garden

  Eile, 12. aprilli õhtul toimunud finaalgalal kuulutas žürii ettevõtluskonkursi Ajujaht 2011 võitjaks projekti Virtual Garden (www.virtualgarden.ee), mis äriidee edasiarendamiseks teenis konkursi auhinnafondist...

 • 2011-05-09 17:05:00

  Selgusid Rakvere linnametsa elamurajooni ruumilise planeerimise ideevõistluse võitjad

  4. mail Projektiruumis März toimunud avalikul üritusel kuulutati välja Rakvere linnametsa elamurajooni ruumilise planeerimise ideevõistluse võitjate pingerida ning kavandite autorid. Rahvusvaheline žürii,...

 • 2011-04-29 10:36:00

  Noorte arhitektuurivõistlusele laekus 9 võistlustööd

  KredExi, Rakvere linna ja Eesti Arhitektide Liidu poolt IFHP (International Federation for Housing and Planning) 55. aastakongressi „Elamumajanduse ja planeerimise mõju majanduskeskkonnale“ raames korraldatud...

 • 2011-04-28 13:28:00

  KredEx kuulutas välja elektriautode turunduskampaania riigihanke

  KredEx kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke elektriautode turunduskontseptsiooni ja teavituskampaania väljatöötamiseks ning läbiviimiseks eesmärgiga propageerida elektriautode toetusskeemi ja...

 • 2011-04-27 09:30:00

  KredExilt on renoveerimistoetust taotlenud 90 korterelamut

  Eilse päeva seisuga on KredExile kokku laekunud 90 taotlust kogusummas ligi 1,9 mln eurot. Tehtud on 77 positiivset otsust rohkem kui 1,6 mln euro ulatuses, millest neljale korteriühistule on otsustatud eraldada 35%...

 • 2011-04-21 10:27:00

  Eksportivatele ettevõtetele avanevad uued laenuvõimalused

  Tänasel valitsuse istungil kiideti heaks eelnõu, mille alusel luuakse eksportivatele ettevõtetele struktuurivahenditest rahastatav laenumeede „Allutatud laenu programm“. "Allutatud laenu programm" on suunatud...

 • 2011-04-20 15:50:00

  Alustava ettevõtja stardilaenu saab nüüdsest taotleda ka Nordea Pangast

  Alates 18. aprillist saab alustav ettevõtja taotleda KredExi käendusega stardilaenu ka Nordea Pangast. KredExi stardilaen on mõeldud alustavatele ja kuni 3 aastat tegutsenud väikese ja keskmise suurusega...

 • 2011-04-18 15:06:00

  2010. aastal finantseeris KredEx 470 ettevõtja projekte ning aitas kodu soetada rohkem kui 800 leibkonnal

  2010. aastal KredEx käendas ning finantseeris allutatud laenu ja krediidiliiniga 470 ettevõtet kogusummas 108,6 mln eurot. KredExi tugi võimaldas ettevõtetel pankadest ja KredExist kaasata täiendavat...

 • 2011-04-13 10:40:00

  Renoveerimise teemad saates Nurgakivi

  19.märtsil oli TV3-s eetris saade Nurgakivi, mis käsitles renoveerimisega seotud teemasid. Saade tutvustas ka KredExi poolseid finantseerimismeetmeid  ning esimesena Eestis 35% rekonstrueerimistoetust saanud...

 • 2011-04-07 14:11:00

  290 lasterikast pere saavad riiklikku kodutoetust

  Sihtasutus KredEx lõpetas lepingute sõlmimise 290 nelja- ja enamalapselise perekonnaga, kes saavad tänavu riigilt kodutoetust elamistingimuste parandamiseks kokku 2,25 miljonit eurot. „Otsustasime sel aastal...

 • 2011-04-01 15:49:00

  Ajujahi finalistid jõudsid rahvusvahelise äriideede võistluse finaali Seoulis

  Kümnest eelmise nädala lõpul Lõuna-Koreas maineka MIT (Massachusetts Institute of Technology) ülikooli poolt ellu kutsutud MIT Global Startup Workshop ettevõtluskonkursil finaali jõudnud äriideest olid kolm...

 • 2011-03-28 08:42:00

  Infoleht "Terve kodu"

  KredEx andis välja infolehe Terve Kodu, milles on juttu korterelamute rekonstrueerimisest ja finantseerimisest.KredExi infolehe "Terve kodu" leiab siit.

 • 2011-03-11 16:44:00

  Tallinna linn käivitas projekti „Fassaadid korda“

  1. veebruaril 2011 algas Tallinna linnaosavalitsustes taotluste vastuvõtmine Tallinna linna abipaketi raames käivitunud projektis "Fassaadid korda" osalemiseks. Projektiga toetatakse ühistuid korterelamu...

 • 2011-03-10 17:49:00

  KredEx ja KredExi koostööpartnerid toetavad noorte ettevõtlikkust

  KredExi 10.sünnipäeva puhul koguti annetusi summas 2240 eurot, mille kaasabil pakutakse 2011. aasta kevadel sotsiaalse ettevõtluse haridusprogrammi ligi 150 koolinoorele üle Eesti. Programmi raames käivitavad...

 • 2011-03-09 15:55:00

  KredEx, Rakvere linn ja Eesti Arhitektide Liit kuulutavad välja noorte arhitektuurivõistluse

  KredEx, Rakvere linn ja Eesti Arhitektide Liit kuulutavad välja Rakvere linnametsa elamurajooni ruumilise planeerimise ideevõistluse noortele arhitektidele ja arhitektuurieriala tudengitele. Konkurss korraldatakse...

 • 2011-03-08 10:08:00

  Ainult 28% korterelamutest on teinud energiaauditi

  KredExi tellimusel läbi viidud korterelamute renoveerimisuuringu tulemustest selgub, et vaid veidi rohkem kui neljandikus (28%) korterelamutes on tehtud läbimõeldud renoveerimise aluseks vajalik energiaaudit....

 • 2011-03-02 12:11:00

  17.märtsil toimub Eesti esimene rahvusvaheline energiatõhususe konverents

  Eesti ECO Klaster ja Innovatiivse hoone ja elukeskkonna kompetentsikeskus korraldavad 17.märtsil 2011.aastal Tallinnas Solarise keskuses konverents-näituse “Ela targalt: Energiatõhusad hooned, arengumudelid”....

 • 2011-02-28 16:22:00

  KredExil täitus 10. tegevusaasta

  Alates 2001. aastast tegutsenud KredExil täitus kümnes tegevusaasta. KredExi tegevus on olnud tulemusrikas ja arengurohke, mis väljendub nii tulude ja portfellimahtude pidevas kasvus kui ka uute teenuste...

 • 2011-02-28 16:20:00

  KredEx on kümne aasta jooksul aidanud kodu soetada rohkem kui 21 000 leibkonnal ning renoveerida üle 700 maja

  Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 673 noort peret, 7325 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam...

 • 2011-02-28 16:19:00

  KredEx on kümne aasta jooksul aidanud finantseerida Eesti ettevõtteid 472 mln euroga

  Alates aastast 2001 on väljastatud 2 150 ettevõttele KredExi laenukäenduste ja allutatud laenude abil kokku 472 mln eurot. Nimetatud perioodi jooksul on KredEx garanteerinud Eesti ettevõtete eksporditehinguid 215...

 • 2011-02-28 10:41:00

  KredEx Krediidikindlustus AS ja DnB NORD Pank sõlmisid koostöölepingu

  KredEx Krediidikindlustus AS ja DnB NORD Pank Eesti Filiaal allkirjastasid möödunud nädalal koostöölepingu, mis võimaldab panga klientidel senisest enam kasutada nõuete tagatisel finantseerimist.KredEx...

 • 2011-02-15 11:46:00

  KredExi toetusel on valminud maaelamute uuring

  KredExi tellimusel ning KredExi, MTÜ Vanaajamaja ja Tallinna Tehnikaülikooli finantseerimisel valminud uuringu kohaselt on maapiirkondades asuvate palkmajade põhilisteks probleemideks piirdetarindite kahjustused,...

 • 2011-02-10 11:26:00

  KredEx Krediidikindlustus AS kindlustas möödunud aastal Eesti ettevõtjate ekspordiriske 20 riigis enam kui 110 välisostja suhtes

  2010. aasta keskel tegevust alustanud uue kindlustusseltsi riskportfell kasvas aasta lõpuks 425 miljoni kroonini (27 miljonit eurot). Kindlustuslepinguid sõlmiti 15 Eesti ettevõttega, kelle kindlustatud käive...

 • 2011-02-01 09:08:00

  2010. aastal tehti KredExi renoveerimislaenuga korda 135 korterelamut

  2010. aastal väljastasid pangad 135 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 178 miljonit krooni ehk 11,4 miljonit eurot. Keskmine laenusumma oli 1,3 miljonit krooni ehk 84 tuhat eurot,...

 • 2011-01-26 14:48:00

  KredEx on käendanud üle 21 000 eluasemelaenu

  Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 640 noort peret, 7 300 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk kokku enam...

 • 2011-01-26 09:06:00

  KredExi abil finantseeriti möödunud aastal Eesti ettevõtteid 2 miljardi krooniga

  2010. aastal väljastati 400 ettevõttele KredExi laenukäenduste ja allutatud laenude abil kokku 2 miljardit krooni (127 miljonit eurot), mis on ligi 30% enam kui aasta varem. Täiendav finantseerimine aitas luua 90...

 • 2011-01-06 08:58:00

  17. jaanuaril toimub seminar "Nippe ja nõuandeid ettevõtte edukaks finantsplaneerimiseks"

   Ettevõtte kulude ja tulude arvestamise põhialuste mõistmine on iga tegevjuhi roll. Nagu ka põhimõistete "kasum" ja "rahavoo" eristamine - kuidas ettevõte, mis ei teeni kasumit võib genereerida rahavoogu...

 • 2010-12-30 10:06:00

  KredExi roll Eesti majanduse arengus

  Andrus Treier, KredExi juhataja Hea potentsiaaliga ettevõte leiab finantseerimisvõimaluse ka keerukates oludesEesti ühiskonna edukas toimimine sõltub olulisel määral siinsete ettevõtete tegevuse edukusest....

 • 2010-12-29 11:32:00

  Alates uuest aastast saab stardilaenu taotleda otse pangast

  Alates uuest aastast saab alustav ettevõtja taotleda KredExi käendusega stardilaenu ainult otse pangast. Senini oli võimalus taotleda stardilaenu ka EASi vahendusel, kuid laenu taotlemisprotsessi lihtsustamiseks...

 • 2010-12-23 11:41:00

  Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu põhjal on telliskorterelamute suurimaks probleemiks välispiirded ja halb sisekliima

  KredExi ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja Talllina Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu eesmärgiks oli kaardistada ja selgitada välja tüüpprojektide alusel Eesti erinevates...

 • 2010-12-20 17:33:00

  KredExi tellitud uuringu kohaselt on renoveeritud elamute suurim probleem halb sisekliima

  KredExi tellimusel on valminud Eesti Korteriühistute Liidu ja Tallinna Tehnikakõrgkooli poolt läbiviidud uuring „Renoveeritud ja vähemalt üks aasta ekspluatatsioonis olnud elamute ehitusfüüsikaline...

 • 2010-12-08 08:13:00

  KredExi koduleht uueneb

  Lähipäevadel toimuvad KredExi kodulehe uuendustööd. Vabandame ebamugavuste pärast.

 • 2010-12-06 16:18:00

  Selgusid Ajujahi finalistid

  Nädalavahetusel valis žürii miljonikroonise auhinnafondiga ettevõtluskonkursi Ajujaht 20 finalisti.4. ja 5. detsembril kaitses Ülemist City’s tuntud ettevõtjatest ja organisatsioonide esindajatest koosneva...

 • 2010-11-29 16:49:00

  KredExi tagatiste piirmäära tõstmine võimaldab ettevõtjatele täiendavat finantseerimist

  Homme jõustub Riigikogus 11. novembril vastu võetud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse eelnõu, mis suurendab ettevõtluslaenude tagatiste piirmäära 1,5 miljardilt kroonilt 2 miljardi...

 • 2010-11-12 09:12:00

  KredEx sõlmis koostöölepingu UniCredit Leasing Eesti filiaaliga

  SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal ja KredEx allkirjastasid täna, 11. novembril koostöölepingu, mille kohaselt on UniCredit Leasing Eesti filiaalist liisingut taotlevatel ettevõtetel võimalik kasutada KredExi...

 • 2010-11-03 18:44:00

  Energiasäästunädal keskendub hoonete energiasäästule

  Tartu Regiooni Energiaagentuur korraldab korraldab 8.-12. novembrini koostöös KredExi, Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liidu, Säästva Eesti Instituudi, Tartu Teaduspargi ning Kliima- ja...

 • 2010-11-03 17:12:00

  Ajujahi konkursile saadeti üle 300 idee

  Miljonikroonise auhinnafondiga ettevõtluskonkursile Ajujaht laekus tähtajaks 306 ideed 201 meeskonnalt. Võistluse korraldajate kinnitusel saadeti kõige enam ideid infotehnoloogia valdkonnast. Näiteks digitaalsed...

 • 2010-10-28 14:53:00

  KredExi infopäevad novembris korterelamute rekonstrueerimise toetuse tingimustest - Keilas, Jõgeval ja Narvas

  KredEx korraldab novembris üle Eesti suuremates linnades korterelamute esindajatele infopäevi tutvustamaks rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus“ tingimusi. Lisaks toetusele...

 • 2010-10-27 17:11:00

  Ajujahi konkursile ideede esitamiseks on jäänud vaid üks nädal

  Ajujahile ideede esitamise tähtaeg on 1.november täpselt kell 17:00. Tähtaeg läheneb suure kiirusega ja märgata on seda ka uute ideede laekumise kiiruse kasvus. Kui meenutada eelmise aasta kogemust, siis laekus...

 • 2010-09-29 11:45:00

  KredExi infopäevad oktoobris korterelamute rekonstrueerimise toetuse tingimustest

  KredEx korraldab oktoobris üle Eesti suuremates linnades korterelamute esindajatele infopäevi tutvustamaks rohelise investeerimisskeemi “Korterelamute rekonstrueerimise toetus“ tingimusi. Lisaks toetusele...

 • 2010-09-28 13:01:00

  Tippettevõtjad jagavad noortega oma ettevõtluskogemusi

  Skype’i, Webmedia ning teiste rahvusvaheliselt edukate Eesti firmade tippjuhid pakuvad ettevõtluskonkursi Ajujaht inspiratsiooniseminaril noortele tasuta koolitust.9. oktoobril Tallinna Tehnikaülikooli...

 • 2010-09-23 10:16:00

  KredEx võtab vastu korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusi

  KredEx teatab, et kõik eeltingimused toetuse taotluste vastuvõtmiseks on 27. septembriks täidetud ning alates sellest kuupäevast on korterelamutel võimalik esitada taotlusi rekonstrueerimistoetuse...

 • 2010-09-15 10:09:00

  KredExi toel anti välja raamat hoonete energiatarbest ja sisekliimast

  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse eestvõttel ja KredExi toetusel ilmus esmakordselt eestikeelne raamat  „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mille autoriteks on nimekas Rootsi Chalmersi...

 • 2010-09-08 14:16:00

  Minister Parts kutsub osalema äriideede konkursil Ajujaht

  Minister Juhan Parts kuulutas eile Estonia Kontserdisaalis ettevõtlusauhindade galal avatuks ettevõtluskonkursi Ajujaht uue hooaja. Parts kutsus üles kõiki noori ettevõtlikke inimesi end proovile panema ning...

 • 2010-09-06 14:28:00

  Kaubandus- ja Tööstuskoda korraldab eksporditeemalisi seminare

  Ekspordi Akadeemia15. septembril seminar „Kliendisuhted“ tippjuhtidele, peaesineja Magnus Westerberg.Loe lähemalt 16. septembril seminar „Kliendisuhted“ keskastmejuhtidele.Loe...

 • 2010-08-31 14:32:00

  Kodutoetust saab 276 lasterikast peret

  Riik eraldab 276-le nelja- ja enamalapselisele perele kodutoetusteks kokku 35 miljonit krooni. Keskmine toetuse summa on 100 181 krooni, kõige rohkem rahuldati taotlusi Ida-Virumaalt (36), Tartumaalt (36) ja...

 • 2010-08-30 10:29:00

  Andrus Treier: Laenutagatised on ettevõtetele väga olulised

  Andrus Treier KredExi juhataja Riigikontrolli värske auditi tulemuste avaldamisega seoses on puudutatud ka ettevõtetele antavate laenu- ja eksporditagatiste teemat, väites et selliste toetuste mõju on...

 • 2010-08-18 09:49:00

  Riik eraldab 470 miljonit krooni kortermajade renoveerimiseks

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas teisipäeval määruse, millega suunatakse ligi 470 miljonit krooni korterelamute energiasäästlikumaks muutmisse.Toetuste taotlusvooru kuulutab pärast...

 • 2010-08-09 11:18:00

  Krediidikindlustusselts on sõlminud esimesed kindlustuslepingud Eesti ettevõtetega nende krediidiriskide maandamiseks nii ekspordi- kui ka koduturul

  Augusti alguse seisuga on juulis tegevust alustanud uue krediidikindlustusseltsi poole pöördunud mitmed Eesti ettevõtted ja kindlustanud oma äripartneritega seonduvaid krediidiriske kogusummas üle  130...

 • 2010-08-05 13:15:00

  KredEx hakkab korterelamute renoveerimist toetama

  Renoveerimistoetuse eesmärk on motiveerida elanikke rekonstrueerima olemasolevaid korterelamuid kompleksselt, et• suureneks energiatõhusus arvestades nõudeid hoonete sisekliimale;• paraneks hoonete...

 • 2010-08-05 13:10:00

  Luksemburgile müüdava saastekvoodi tulu investeeritakse korterelamute energiasäästu

  Valitus kiitis heaks riigi kasutamata saastekvoodi (Assigned Amount Units - AAU) müügi Luksemburgi Suurhertsogriigile kogumahuga ligi 470 miljonit krooni. Müügist saadav tulu suunatakse korterelamuid ...

 • 2010-07-12 13:23:00

  KredEx ja BIGBANK alustavad koostööd ettevõtete finantseerimisel

  AS BIGBANK ja KredEx allkirjastasid täna, 12. juulil koostöölepingu, mille kohaselt on BIGBANK´ist laenu võtvatel ettevõtetel sarnaselt teiste Eesti kommertspankade klientidele võimalik kasutada KredExi...

 • 2010-07-01 13:42:00

  Alates 1.juulist väljastab riiklikke eksporditagatisi aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus

  Vabariigi Valitsuse korraldusega anti riiklike eksporditagatiste väljastamise õigus alates 1. juulist 2010  riigi osalusel asutatud aktsiaseltsile KredEx Krediidikindlustus.Alates 1.juulist võivad...

 • 2010-06-11 10:02:00

  Tallinnas kohtusid Euroopa väikeettevõtete finantseerimisasutuste koostöövõrgustiku liikmed

  Neljapäeval, 10.juunil kohtusid Tallinnas Euroopa väike-ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisasutuste võrgustiku NEFI liikmed 12-st erinevast liikmesorganisatsioonist.Kohtumise peamiseks teemaks oli...

 • 2010-06-07 13:52:00

  Küttekaardi vahendusel näeb naabermaja küttekulu

  KredEx on loonud interaktiivse kaardirakenduse, mis kuvab Eesti kaardil  geograafiliste koordinaatide alusel korterelamute asukohad, millelt saab näha korterelamu energiakulu andmeid ehk kui palju maksab...

 • 2010-06-02 14:30:00

  Lasterikaste perede toetust taotleb 736 peret

  31. mail lõppes lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt. KredExile on tänaseks laekunud kokku 736 taotlust, summas 71,7 mln krooni. Keskmiselt on taotluse summa 97 400 krooni. Taotlusi tuli kõikidest...

 • 2010-05-27 15:31:00

  KredEx Krediidikindlustus sai Finantsinspektsioonilt tegevusloa

  Eile, 26.mail andis Finantsinspektsiooni juhatus tegevusloa riigi osalusega uuele kindlustussseltsile KredEx Krediidikindlustus, mis aitab Eesti ettevõtetel maandada ekspordi ja kodumaise müügiga seonduvaid...

 • 2010-05-24 14:05:00

  Lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt lõpeb nädala pärast

  KredEx teatab, et lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 31. maini.Hetkeseisuga on KredExile laekunud 182 taotlust. Enam taotlusi on esitatud Harjumaalt, kust on laekunud 27...

 • 2010-05-20 09:38:00

  Ettevõtjate vajadus KredExi laenukäenduste järele on jätkuvalt kõrge

  2010. aasta nelja kuuga oli KredExi poolt ettevõtetele väljastatud laenudekäenduste maht 334 mln krooni, mis võimaldas 128 ettevõttel kaasata pankadest finantseerimist kogusummas 546 mln krooni. Võrreldes 2009....

 • 2010-05-10 13:57:00

  Energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti toetuse taotlemisel tuleb lisada kolm hinnapakkumist

  28. aprillil 2010 majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud määruse muudatuse alusel peab toetuse taotleja energiaauditi, ehitise ekspertiisi ja ehitusprojekti tellimisel võtma vähemalt kolm...

 • 2010-05-05 13:43:00

  25.mail toimub infopäev väikeettevõtete rahastamisvõimaluste kohta EL-s

  Infopäev väikeettevõtete rahastamisvõimaluste kohta Euroopa Liidus Tallinnas 25. mail 2010   Vastavalt Lissaboni strateegiale ja sellele järgnenud strateegiale „Euroopa 2020. aastal” on majanduskasv ja...

 • 2010-05-05 10:23:00

  AIESEC korraldab 26.mail Tartumaa ettevõtetele ekspordi- ja laienemisteemaline seminari

  AIESECi Laienemisseminar 2010 AIESEC korraldab 26.mail Tartu ja Tartumaa ettevõtetele ekspordi- ja laienemisteemalise seminari. 26. mail otsime me ühiselt Atlantise Konverentsikeskuses võimalusi ja lahendusi...

 • 2010-04-28 09:31:00

  KredEx alustab taas lasterikaste perede toetamist

  KredEx alustab tänasest lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt eraldatud riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on...

 • 2010-04-28 09:27:00

  Juhan Parts: Lasterikastele peredele tuleb tagada head elamistingimused

  Esmaspäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi allkirjastatud otsusega avaneb tänasest lasterikastele peredele kodutoetuse jagamise uus taotlusvoor. Toetuse eesmärk on nelja- ja enamalapseliste...

 • 2010-04-13 11:35:00

  Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda alustab 19.aprillil kõrgetasemeliste ekspordiseminaridega

  EL struktuurifondide kaasabil alustatakse 19. aprillil kõrgetasemeliste ekspordiseminaridega – Ekspordi Akadeemia. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsub ettevõtete omanikke, tippjuhte, ekspordi- ja müügijuhte...

 • 2010-04-01 10:08:00

  Projekt „Tervislik ja säästlik kodu“ kuulutab välja näidiselamu rekonstrueerimise konkursi

  Swedbank kui tervisliku ja säästliku elukeskkonna idee aktiivne toetaja on algatanud koostöös partneritega projekti, mille käigus rekonstrueeritakse terviklikult üks Tallinna korterelamu. Näidiselamu saab...

 • 2010-04-01 09:52:00

  2009. aastal väljastas KredEx laenukäendusi, otselaene ja garanteeris eksporti kokku ligi 1,8 miljardi krooni eest

  KredExi väljastatud laenukäenduste, otselaenude ja garanteeritud ekspordi maht oli eelmisel aastal kokku 1 833 mln krooni. Ettevõtluslaenu käendusi väljastati kokku 804 mln ja laene 473 mln krooni ulatuses ning...

 • 2010-03-31 14:24:00

  Saksa-Balti Kaubanduskoja konverents "Hoonete energiatõhusus"

  Saksa- Balti Kaubanduskoda korraldab  konverentsi "Hoonete energiatõhusus. Säästev ehitamine ja renoveerimine, hooneautomaatika". Konverents toimub 27.aprillil hotellis RadissonBLU, Rävala pst3, Tallinn kell...

 • 2010-03-19 11:02:00

  KredEx kolib Hobujaama 4 büroohoonesse

  Alates 22.märtsist alustab KredEx tööd Hobujaama 4 büroohoone kolmandal korrusel.KredExi uus postiaadress on Hobujaama 4, 10151, Tallinn ning üldtelefoninumber 6674 100.Lisainfot uute kontaktide kohta saab ...

 • 2010-03-18 10:51:00

  MKM: Soojakatkestusest tuleb edaspidi teavitada 3 kuud ette

  Valitsus kinnitas täna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esitatud eelnõu, mille kohaselt tuleb kütteperioodil teatada soojakatkestusest ette vähemalt 90 päeva.Eelnõu kaitseb elanikke selle eest, et 1....

 • 2010-03-04 11:21:00

  Ettevõtjate huvi KredExi eksporditagatiste vastu kasvab jätkuvalt

  2009. aastal keskendus KredEx eksporditagatiste osas jätkuvalt lühiajaliste tagatiste pakkumisele nn mitteturukõlbulike riskidega ehk OECD kõrge sissetulekuga liikmesriikide hulka mittekuuluvate riikide suunal...

 • 2010-02-09 10:34:00

  2009. aastal tehti KredExi renoveerimislaenuga korda 65 korterelamut

  Eelmise aasta juulikuust alates väljastasid pangad 65 KredExi korterelamu soodusintressiga renoveerimislaenu kogusummas 72 miljonit krooni. Keskmine laenusumma oli 1,1 miljonit krooni, keskmine maja suurus 2 382...

 • 2010-01-28 14:26:00

  KredEx on käendanud üle 20 000 eluasemelaenu

  Alates 2000. aastast, mil KredEx väljastab eluasemelaenu käendusi, on KredExi abil parandanud oma elutingimusi 13 242  noort peret, 6 865 noort spetsialisti ning 69 tagastatud majas elavat üürnikku ehk...

 • 2010-01-28 12:30:00

  Tallinn: Algab projekti "Fassaadid korda" taotluste vastuvõtmine

  1. veebruaril 2010 algab Tallinna linnaosa valitsustes taotluste vastuvõtmine seoses Tallinna linna abipaketi raames käivitunud projektiga "Fassaadid korda". Projektiga toetatakse ühistuid korterelamu...

 • 2010-01-18 12:10:00

  KredEx toetab eluasemevaldkonnas tegutsevate MTÜ-de projekte

  2009. aastal läbiviidud mittetulundusühingute toetuse taotlusvooru tulemusena sõlmis KredEx lepingud Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse, Eesti Korteriühistute Liidu, Vanaajamaja MTÜ ning Eesti...

 • 2010-01-11 11:59:00

  KredExi ettevõtluslaenu käenduste maht on enam kui kahekordistunud

  Möödunud aastal oli KredExi poolt väljastatud käenduste maht 805 mln krooni, mis võimaldas 369 ettevõttel kaasata pankadest finantseerimist summas 1,5 mld krooni. Võrreldes 2008. aastaga suurenes väljastatud...

 • 2009-12-29 10:30:00

  Ettevõtluspoliitika rakendusplaan süstib majandusse 1,9 miljardit

  Ettevõtluspoliitika rakendusplaan süstib majandusse 1,9 miljardit Valitsus kinnitas teisipäeval Eesti ettevõtluspoliitika rakendusplaani järgmiseks aastaks, ettevõteteni jõuab toetussummadena üle 1,9 miljardi...

 • 2009-12-22 15:08:00

  KredEx väljastab eksportivatele ettevõtetele krediidiliini summas 1,2 miljardit krooni

  Sel nädalal avab KredEx riikliku tugipaketi viimase meetmena krediidiliini, et väljastada koostöös pankadega eksportivatele ettevõtetele pikaajalisi laene. Täna, 22.detsembril allkirjastas KredEx vastavasisulise...

 • 2009-12-08 11:44:00

  Euroopa Liit: hooned energiasäästlikumaks ja energiamärgised laiemalt kasutusele

  Eile Brüsselis toimunud Euroopa Liidu (EL) energeetikanõukogu istungil, kus Eestit esindas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, võeti vastu otsused, mis suurendavad hoonete energiasäästlikkust ja...

 • 2009-12-04 10:47:00

  Kolmapäeval toimub tasuta infoseminar korterelamute esindajatele

  KredEx korraldab koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga 9.detsembril korterelamute esindajatele mõeldud infoseminari „Korterelamute seisukord ja energiasäästu võimalused“.Seminaril saab vastused küsimustele,...

 • 2009-12-01 11:18:00

  KredExi käendusega eluasemelaenude osakaal oli oktoobris ligi 14%

  Oktoobrikuu lõpu seisuga on pangad väljastanud sellel aastal KredExi käendusega eluasemelaene 514 miljoni krooni ulatuses. Kui septembris oli KredExi käendusega antud laenude maht 63,5 miljonit krooni, siis...

 • 2009-11-30 12:34:00

  Energiasäästukampaania loosimise tulemused

  KredExi poolt korraldatud energiasäästuteemalise teavituskampaania raames loositi igal nädalal kampaania lehel ankeedi täitnute vahel välja üks tasuta energiaaudit korterelamule. Kokku loositi...

 • 2009-11-26 15:27:00

  KredEx Krediidikindlustus AS-i hakkab juhtima Meelis Tambla

  Täna, 26. novembril kinnitati notariaalselt KredEx Krediidikindlustuse AS-i asutamisleping ning seltsi juhid. KredEx Krediidikindlustus AS-i hakkab juhtima Meelis Tambla, kes asub tööle 1. detsembril.Meelis Tambla...

 • 2009-11-18 10:45:00

  Energiasäästunädala korraldamisel osales enam kui 30 ettevõtet ja üritustest sai osa üle 2000 inimese

  Esmaspäeval lõppenud energiasäästunädala raames toimus üle kolmekümne erineva ürituse, kus osales kokku rohkem kui 2000 inimest.Nädala raames toimus hulgaliselt seminare, kus jagati teavet energiasäästu...

 • 2009-11-06 14:07:00

  KredExi eestvedamisel toimub Eesti esimene energiasäästunädal

  KredEx korraldab 9.- 16. novembrini koostöös Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liidu, Säästva Eesti Instituudi, Tallinna Linnavalitsuse,  Tartu Teaduspargi ja Tartu Regionaalse Energiaagentuuriga esimese...

 • 2009-10-29 11:42:00

  Ekspordi riikliku tagamise seadus maandab riske eksporttehingutel

  Riigikogu võttis neljapäeval vastu ekspordi riikliku tagamise seaduse, mis maandab riske suuremahuliste eksporttehingute tegemisel, kasvatab ettevõtete ekspordikäivet ning tõstab Eesti eksportööride...

 • 2009-10-29 11:37:00

  MKM: Riiklik kindlustusselts aitab maandada ekspordiriske

  Valitsus andis neljapäeval majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile volituse asutada riigi osalusega aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, mis aitab tagatiste pakkumisega ettevõtetel maandada ekspordiga...

 • 2009-10-28 11:05:00

  Konverentsi „Energiatõhusus hoonetes – kogemused ja trendid Eestis ja naaberriikides“ kokkuvõte

  Energiasäästu konverentsil osales koos esinejatega 119 huvilist. Tagasiside ankeedi täitsid peaaegu pooled osalejatest, kokku 58 osalejat. Osalejate hinnang konverentsilt saadud info vajalikkusele kohta oli...

 • 2009-10-27 09:40:00

  Alustav ettevõtja saab taotleda soodustingimustel laenu kuni miljon krooni

  Alustav ja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõtja saab taotleda KredExi käendusega stardilaenu senise 500 000 krooni asemel kuni 1 000 000 krooni ulatuses. Sellest kuni 500 000 krooni saab kasutada nii...

 • 2009-10-26 11:21:00

  KredEx alustab suuremahulist energiasäästualast teavituskampaaniat

  Alates tänasest viib KredEx viie nädala jooksul läbi energiasäästuteemalise teavituskampaania „Muuda oma kodu energiasäästlikuks!“. Kampaania peamiseks eesmärgiks on tõsta elanike energiasäästualast...

 • 2009-10-21 10:56:00

  KredEx toob Tallinna Euroopa energiasäästuspetsialistid

  Reedel, 23. oktoobril korraldab KredEx konverentsi „Energiatõhusus hoonetes - kogemused ja trendid Eestis ning naaberriikides“, kus astuvad esinejatena üles mitmed Euroopa riikide ja ka Eesti elamumajandus- ja...

 • 2009-10-15 14:33:00

  Tehnikaülikooli poolt valminud uuringu kohaselt on Eesti paneelelamute olukord enamasti rahuldav

  KredExi tellimusel valminud suurpaneelelamute uuringu kohaselt on Eesti suurpaneelelamute kandetarindite seisukord enamasti rahuldav, mis lubab nende kasutamist mõistliku ekspluateerimise puhul veel...

 • 2009-10-13 10:40:00

  KredEx toetab korterelamu ehitusprojekti koostamist kuni 50 000 krooniga

  10.oktoobril jõustus Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, millega tõsteti korterelamute energiaauditi soovitusi järgiva ehitusprojekti koostamisetoetuse maksimummäär 50 000 kroonini ühe korterelamu...

 • 2009-09-10 18:06:00

  KredEx korraldab novembris energiasäästunädala

  KredEx korraldab koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Energia, Eesti Korteriühistute Liidu, Säästva Eesti Instituudi, Tallinna Linnavalitsuse,  Tartu Teaduspargi ja Tartu Regionaalse...

 • 2009-09-09 10:07:00

  Eesti saab energia- ja kliimaagentuuri

  Eesti loob oma energia- ja kliimaagentuuri, mille eesmärk on elanike energiakulutuste vähendamine ning ehitus- ja kinnisvarasektori elavdamine energiasäästlike majade rajamise toetamisega.Samuti on agentuuri...

 • 2009-08-17 10:40:00

  KredEx korraldab septembris „Korterelamu renoveerimislaenu“ programmi tutvustamiseks kaks infopäeva

  Infopäeval antakse ülevaade laenuprogrammist ja seletatakse lahti, mida peavad korterelamute esindajad  silmas pidama soodusintressiga renoveerimislaenu taotlemisel. Infopäevad toimuvad 15. septembril ja...

 • 2009-07-31 16:02:00

  KredEx toetab eluasemevaldkonnas tegutsevate MTÜ-de projekte

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx kuulutab välja eluasemevaldkonnas tegutsevate mittetulundusühingute projektide toetamise taotlusvooru.Taotluste esitamise tähtaeg 15.september 2009. Dokumendid:...

 • 2009-07-30 09:23:00

  KredExi eluasemelaenu käendust on võimalik taotleda ka DnB NORD Pangast

  KredEx ja DnB NORD Pank sõlmisid koostöölepingu, mille kohaselt käendab KredEx edaspidi panga klientide eluasemelaene. KredExi eluasemelaenu käenduse abil on võimalik eluaseme ostmiseks või olemasoleva...

 • 2009-07-21 16:33:00

  KredEx sõlmis koostöölepingu LHV Pangaga

  AS LHV Pank ja KredEx allkirjastasid eile, 20. juulil koostöölepingu, mille kohaselt on LHV Pangast laenu võtvatel ettevõtetel võimalik kasutada KredExi laenukäendusi.KredEx käendab kuni 75% panga poolt...

 • 2009-07-20 11:15:00

  Koostöös KredExiga pakub ettevõtetele pikaajalist laenu ka Swedbank

  Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks pakub KredEx koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene. Alates 20. juulist saab laenu taotleda ka Swedbankist.  Lisaks...

 • 2009-07-09 16:31:00

  Eksporditagatiste tugevdamine tõstab kohalike ettevõtete konkurentsivõimet välisturgudel

  Täna valitsuse istungil heaks kiidetud Ekspordi riikliku tagamise seaduse muudatused maandavad riske suuremahuliste eksporttehingute tegemisel, kasvatavad ekspordikäivet ning tõstavad välisturgudel Eesti...

 • 2009-06-08 13:33:00

  KredEx käendab ka suurettevõtete laene

  29.mail jõustus Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatus, millega suurendatakse KredExi poolt väljaantavate riiklike laenutagatiste jõus olevate lepingute kogusummat ning võimaldatakse...

 • 2009-06-04 17:16:00

  KredEx ja NASDAQ OMX Tallinna börs teevad koostööd ettevõtluse arendamisel

  Täna, 4. juunil allkirjastasid KredEx ja NASDAQ OMX Tallinn koostöömemorandumi eesmärgiga arendada Eesti kapitaliturgu ning pakkuda täiendavaid rahastamisvõimalusi eelkõige väikese ja keskmise suurusega...

 • 2009-06-02 15:51:00

  Koostöös KredExiga pakuvad ettevõtetele pikaajalist laenu ka SEB Pank ja DnB NORD Pank

  Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks pakub KredEx koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene. Alates 29. maist saab laenu taotleda lisaks UniCredit Bank Eesti...

 • 2009-06-02 11:37:00

  Pangad on valmis uue renoveerimislaenu taotlusi vastu võtma

  Alates 1.juunist on võimalik taotleda pankadest uut korterelamute soodusintressiga pikaajalist renoveerimislaenu. Laenu väljastavad SEB ja Swedbank.Korterelamute rekonstrueerimise finantseerimise...

 • 2009-06-02 10:19:00

  Uue renoveerimilaenu tutvustus ehitusettevõtjatele

  Homme, 03. Juunil kell 12:00 toimub KredExis ehitusettevõtjatele uue korterelamu renoveerimislaenu tutvustus.Huvilised on oodatud. Palume eelnevalt registreerida e-mailile heikki.parve@kredex.ee

 • 2009-05-25 16:17:00

  KredEx toob turule soodusintressiga pikaajalise korterelamu renoveerimislaenu

  Korterelamute rekonstrueerimise finantseerimise lihtsustamiseks on KredEx koostöös Saksamaa Arengupangaga KfW Bankengruppe ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja töötanud korterelamutele...

 • 2009-05-18 14:43:00

  KredEx alustab tänasest koostöös pankadega ettevõtetele pikaajaliste laenude pakkumist

  Ettevõtete pikaajalise finantseerimisega seonduvate probleemide leevendamiseks hakkab KredEx alates tänasest pakkuma koostöös pankadega ettevõtetele pikaajalisi laene.KredExi ja pankade koostöös pakutava laenu...

 • 2009-05-11 12:46:00

  Korterelamu renoveerimislaenu programm kinnitatud

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts allkirjastas möödunud nädala lõpus korterelamu renoveerimislaenu programmi, mille alusel toob KredEx lähiajal turule soodusintressiga pikaajalise korterelamu...

 • 2009-05-05 13:54:00

  6-.14.maini toimub esimene Euroopa ettevõtlusnädal

  Esimene Euroopa ettevõtlusnädal toimub Euroopa Komisjoni eestvedamisel 6.–14. mail 2009. Nädala jooksul toimub üle Euroopa üritusi, mille eesmärgiks on edendada ettevõtlust ning jagada ettevõtjatele teavet...

 • 2009-04-27 11:00:00

  Info planeeritava riigipoolse tugipaketi kohta

  Riigi poolt välja töötatud tugimeetmete pakett eksportivatele ettevõtetele sai Vabariigi Valitsuskabineti poolt heaks kiidetud. Eksportivatele ettevõtetele mõeldud paketi (kogumõjuga 5,7- 6,1 mld...

 • 2009-04-20 15:12:00

  336 lasterikast peret saab toetust eluasemetingimuste parandamiseks

  Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas KredExile lasterikaste perede eluasemetingimuste parandamise toetamiseks 2009. aastal riigieelarvelistest vahenditest lisaks 46,3 miljonit krooni, sealhulgas toetuselt...

 • 2009-04-08 14:20:00

  KredEx hakkab ettevõtetele väljastama edupõhist allutatud laenu

  Alates aprilli algusest on ettevõtjatel võimalik taotleda KredExist edupõhise intressiga allutatud laenu, mis on mõeldud pikemas perspektiivis jätkusuutlikele ja kasvule orienteeritud ettevõtetele, mida pangad...

 • 2009-04-03 15:37:00

  Eksportijateni jõuab peagi kaks miljardit krooni täiendavat laenukapitali

  Eile allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts „Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse täiendava tugiprogrammi“ käskkirja, millega sihtasutus KredEx saab õiguse vahendada ettevõtjatele...

 • 2009-04-03 15:20:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude osakaal tõusis 5,9%-ni

  2008. aasta lõpu seisuga ulatus KredExi eluasemelaenu käenduste portfelli maht 608 miljoni kroonini. KredExi laenukäendust kasutas 899 noort peret 122 miljoni krooni ulatuses, 713 noort spetsialisti 96 mln krooni...

 • 2009-03-19 10:55:00

  Ettevõtjate huvi KredExi ekspordigarantiide vastu on märgatavalt suurenenud

  2008. aastal esitati KredExile 151 ekspordigarantii taotlust ning aasta lõpu seisuga oli uusi ekspordigarantii lepinguid sõlmitud 38 eksportijaga 78 välisostja krediidiriskide garanteerimiseks krediidilimiitide...

 • 2009-03-19 10:08:00

  KredEx suurendas ettevõtete krediidilimiiti

  Kolmapäeval kogunenud Kredexi nõukogu kiitis heaks võimaluse anda ettevõtetele laenu-, liisingu ja pangagarantiikäendusi kokku kuni 30 miljonit krooni ettevõtte kohta, seni oli maksimumsumma 16 miljonit...

 • 2009-03-19 10:00:00

  Riiklike laenukäenduste maht kahekordistub

  Täna kiitis valitsus heaks Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse, millega suurendatakse laenutagatiste summat ning antakse ka suurettevõtetele võimalus taotleda...

 • 2009-03-16 10:48:00

  KredEx väljastas ettevõtluslaenu käendusi ligi 360 miljoni krooni eest

  KredExi väljastatud ettevõtluslaenu käenduste maht oli 2008. aastal kokku 357 miljonit krooni, mis on 2% enam kui aasta varem.„Arvestades möödunud aastal majanduses ja eelkõige finantssektoris toimunud...

 • 2009-03-04 10:42:00

  Riik kaotab Kredexi suurettevõtete piirangu

  Majandusministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis kaotab Kredexile seni kehtiva piirangu, mille tõttu suurettevõtted ei saa taotleda laenutagatisi.Majanduskasvu tingimuses oli piirangu eesmärgiks...

 • 2009-02-27 13:24:00

  KredEx kuulutab välja hanke koolituse korraldamiseks korteriomanikele ja haldajatele

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx kuulutab välja avaliku hanke:Koolituse korraldamine korteriomanikele ning haldajatele teemal „Eluasemefondi parendamiseks teadlikkuse tõstmine“. Pakkumised...

 • 2009-02-01 16:27:00

  KredEx kuulutab välja hanke energiasäästu kampaania läbiviimiseks

  KredEx kuulutab välja  hanke energiasäästu kampaania läbiviimiseks.Hankes osalemise soovist ja hanketingimuste saamiseks palume teatada e-posti aadressil priit@kredex.ee hiljemalt 01.märts 2009.a....

 • 2009-01-27 09:28:00

  Veebruaris algab kohalike omavalitsuste ametnike koolitus “Koolitus energiatõhususe alase haldussuutlikkuse parendamiseks”

   Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium koostöös SA KredExi ja Tallinna Tehnikaülikooliga alustab veebruaris kohalike omavalitsuste esindajate koolitus:„Koolitus energiatõhususe alase haldussuutlikkuse...

 • 2009-01-22 10:51:00

  Riik toetab ettevõtlust nelja miljardi krooniga

  Eile pärastlõunal kogunes minister Juhan Partsi eestvedamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis töögrupp, mis arutas ministeeriumis ette valmistatud riigi tugipaketti eksportivate Eesti ettevõtete...

 • 2009-01-12 14:02:00

  Riik loob ettevõtete ekspordi toetamiseks äriühingu

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts saatis reedel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisringile Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse eelnõu, millega luuakse ettevõtetele ekspordigarantii...

 • 2008-12-19 13:31:00

  KredExi käendustele antud ühene riikliku garantii staatus lihtsustab laenude andmist ettevõtetele

  Riigikogu võttis vastu Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muudatuse, mis annab alates 19.detsembrist KredExi käendustele selge ja üheselt mõistetava riikliku tagatise staatuse. Kui ka...

 • 2008-12-17 14:37:00

  Kinnisvara ostja või üürija võib uuest aastast nõuda energiamärgist

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kirjutas täna alla määruse „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“, mis võimaldab hoone ostjal või üürijal nõuda müüjalt hoone energiakulutustest...

 • 2008-12-01 11:29:00

  Kodutoetust KredExilt saab 423 lasterikast pere

  KredExile laekus laseterikastelt peredelt 1 546 taotlust kogusummas 231,8 mln krooni, millest rahuldati 423 taotlust kogusummas 70,2 mln krooni. Keskmiseks toetussummaks teeb see 166 071 krooni. Kõige rohkem...

 • 2008-11-06 11:03:00

  KredEx toetas uue laeva ostmist

  Lindaliini AS ostis uue 400 reisijakohaga kiirkatamaraani. Laeva nimi saab olema "Karolin" ja laev hakkab opereerima 2009. aastal koos oma sõsarlaevaga "Merilin" liinil Tallinn-Helsingi. Tehingut aitas lisaks...

 • 2008-11-06 10:14:00

  Miljööväärtusliku piirkonna koduleht

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasustus Kredex on miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kor­terelamute renoveerimist toetanud ligi 16 miljoni krooniga. Nüüd saavad selliste piirkondade elanikud majade...

 • 2008-11-03 11:52:00

  KredEx alustas järjekordset energiasäästualast teavituskampaaniat

  Alates tänasest viib KredExi Energiasäästu kompetentsikeskus (ESK) kahe nädala jooksul läbi energiasäästuteemalise teavituskampaania „Tee oma maja korda!” Kampaania peamiseks eesmärgiks on tõsta...

 • 2008-10-20 15:08:00

  KredEx korraldab oktoobri- ja novembrikuu jooksul energiasäästualaseid seminare neljas linnas

  Mida toob endaga kaasa rakendunud energiatõhususe direktiiv korteriomanikele? Mida kujutab endast hoonete energiamärgis? Riigi elamu- ja energiasäästupoliitika? Energiasäästu võimalused korterelamus?...

 • 2008-10-17 10:49:00

  KredEx lõpetas kuni 1940.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx lõpetas kuni 1940.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu ning palub uusi taotlusi mitte postitada. Taotlusvoor avati 28....

 • 2008-10-13 13:09:00

  Valmis miljööväärtusliku piirkonna elanikele mõeldud koduleht

  Alates oktoobri algusest saavad miljööväärtuslikus piirkonnas elavad inimesed oma eluasemepiirkonna kohta teavet hankida kodulehelt www.miljooala.eu. Selleks, et teavitada elanikke miljöövääruslikust...

 • 2008-10-01 11:47:00

  Paljulapseliste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud

  Paljulapseliste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 42 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtajast (30.09). Otsused toetuse saajate kohta tehakse hiljemalt...

 • 2008-09-23 09:00:00

  Paljulapseliste perede kodutoetuse taotluste vastuvõtt lõpeb nädala pärast

  KredEx teatab, et paljulapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 30.septembrini. Hetkeseisuga on KredExile laekunud 815 taotlust, tellitud on üle 1000 paikvaatluse. Enim huvilisi on...

 • 2008-08-14 09:33:00

  KredExi käendusega väljastatud eluasemelaenude osakaal on kasvanud

  Käesoleva aasta seitsme kuuga on noored pered, noored spetsialistid ning sundüürnikud võtnud KredExi käenduse abiga pankadest eluasemelaenu kokku 852 miljonit krooni, mille abil on uue kodu soetanud 1011 noort...

 • 2008-08-11 12:39:00

  Suurpered ei jää eluasemetoetusest ilma

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 11.08.2008 Nelja ja enama lapsega pered saavad jätkuvalt sihtasutusest Kredex taotleda toetust elamistingimuste parandamiseks, taotlusvoor kestab septembri...

 • 2008-07-28 11:34:00

  Ettevõtjatel napib käibevahendeid

  Käesoleva aasta kuue esimese kuuga on ettevõtjad oma äritegevuse arendamiseks KredExi laenukäenduse abil pankadest laenanud 328 miljonit krooni. Esitatud on 209 käenduse taotlust, millest tänaseks on lepinguni...

 • 2008-07-17 11:03:00

  Valitsuse heakskiidu saanud eelnõu muudab laenu võtmise ettevõtetele kättesaadavamaks

  Valitsuse heakskiidu saanud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärk on võrreldes kehtiva seadusega täpsustada riikliku tagatise mõistet ja tagatislepingu...

 • 2008-07-09 14:17:00

  Muudatused paljulapseliste perede kodutoetuse tingimustes

  Vastavalt 08.07.2008 majandus – ja kommunikatsiooniministri 08.07.2008.a. käskkirjale nr 250 on tehtud muudatused paljulapseliste peredele mõeldud kodutoetuse juhendisse. Sisulisemad muudatused on järgmised:...

 • 2008-06-30 11:16:00

  KredEx alustab paljulapseliste perede toetamist

  KredEx alustab 1.juulist paljulapselistele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks on mõeldud paljulapselistele peredele, kus on vähemalt...

 • 2008-06-26 13:32:00

  Paljulapselised pered saavad peagi taotleda toetust elamistingimuste parandamiseks

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötas välja paljulapselistele peredele mõeldud eluasemetingimuste parandamise toetuse, taotlusi hakkab juba lähiajal vastu võtma sihtasutus Kredex.„See, et...

 • 2008-06-19 12:16:00

  KredEx avab korterelamute energiaauditite, ehitise ekspertiiside ja ehitusprojektide koostamise toetamise taotlusvooru

  Vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 12.06.2008 nr 48 määrusele „Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord” avab KredEx 25. juunil 2008...

 • 2008-06-18 12:19:00

  BNS: Kredex suurendab pangagarantiide käenduskohustuste mahtu

  Kolmapäevasel Kredexi nõukogu koosolekul otsustati suurenadada pangagarantiide käenduskohustuste mahtu 16 miljonilt kroonilt 23,4 miljoni kroonini. Käenduskohustuste maht, 23,4 miljonit krooni, on ühtlasi vähese...

 • 2008-06-13 13:33:00

  KredExis saavad kokku Euroopa laenude garantiiorganisatsioonide esindajad

  16. juunil toimub KredExis Euroopa laenugarantiisid pakkuvaid organisatsioone ühendava assotsiatsiooni AECM seminar, millest võtab osa 15 liiget üheksast eri riigist (Saksamaa, Portugal, Itaalia, Ungari, Belgia,...

 • 2008-05-29 13:59:00

  Riik tahab aidata kaasa ekspordile ja innovatsioonile

  Majandusminister Juhan Parts teeb neljapäeval valitsuskabinetile ettepaneku alustada ettevõtete innovatsiooniosakute programmi ning väljastada senisest enam kesk- ja pikaajalisi ekspordigarantiisid. "Kõik, mis...

 • 2008-05-27 10:08:00

  Ehitise ekspertiisi toetuste taotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud

  Ehitise ekspertiisi toetuste taotluste vastuvõtt on ajutiselt peatatud. Kohe, kui kinnitatakse ministri määrus ”Energiaauditi, ehitusprojekti ja ehitise ekspertiisi teostamise toetamise tingimused ja kord”...

 • 2008-05-15 09:21:00

  KredEx kuulutab välja hanke koolituse korraldamiseks korteriomanikele ja haldajatele

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx kuulutab välja avaliku hanke: Koolituste korraldamine korteriomanikele ning haldajatele teemal “Eluasemefondi parendamiseks teadlikkuse tõstmine“Pakkumised...

 • 2008-05-08 12:30:00

  Kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvad korterelamud saavad toetust

  KredEx tuletab meelde, et jätkuvalt on avatud taotluste vastuvõtt kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistöödele. Tänase päeva seisuga on...

 • 2008-04-30 11:17:00

  2007. aastal väljastas KredEx laenukäendusi ja garanteeris eksporti kokku ligi 840 miljoni krooni eest

  KredExi väljastatud laenukäenduste ja garanteeritud ekspordi maht oli eelmisel aastal kokku 840 mln krooni. Ettevõtluslaenu käendusi väljastati kokku 350 mln krooni eest ning eluasemega seotud laenukäenduste...

 • 2008-04-23 16:05:00

  Postimees: Miljöö on väärtus

  Väärtuslikuks tunnistatud alal elamine eeldab ka nende väärtuste tunnustamist. Kui kahtlete, kas elate miljööalal, küsige täpsemalt järele kohalikust omavalitsusest. Miljööväärtus on viimastel aastatel...

 • 2008-04-16 16:48:00

  KredEx kuulutab välja hanked kodulehekülje loomiseks ja haldamiseks

  KredEx kuulutab välja järgmised hanked: 1) Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanikele suunatud kodulehekülje „Miljööväärtuslike eluasemepiirkondade elanike nõustamine ja teavitamine“ loomiseks...

 • 2008-04-09 10:44:00

  Omandireformi käigus tagastatud korterelamud saavad toetust

  KredEx tuletab meelde, et jätkuvalt on avatud taotluste vastuvõtu voor omandireformi käigus tagastatud korterelamute rekonstrueerimistöödele. Nimetatud sihtgrupile eraldati 2007. aastal toetusteks 15 miljonit...

 • 2008-04-07 11:20:00

  KredEx toetab kuni 1940-nda aastani ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistöid 14,2 miljoni krooniga

  KredEx avab 28. aprillil kuni 1940-nda aastani (k.a) ehitatud või miljööväärtuslikus piirkonnas asuvate korterelamute rekonstrueerimistööde toetuste taotluste vastuvõtu. Vastavalt Majandus- ja...

 • 2008-03-18 11:32:00

  Sotsiaalsete riskirühmade eluasemeprobleemide lahendamiseks said toetust 11 omavalitsust kogusummas 17,8 mln krooni

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas 2007. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks toetust saavad omavalitsused. Sotsiaalsete riskirühmade eluasemeprobleemide lahendamiseks said...

 • 2008-02-28 15:03:00

  KredEx toob turule vaid 30% isikliku käendusega stardilaenu

  KredEx toob koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja kommertspankadega turule uue laenutoote nimega stardilaen. Laen on suunatud alustavatele või kuni 2 aastat tegutsenud väikese ja keskmise...

 • 2008-02-26 17:12:00

  Riigikogu Majanduskomisjon külastas KredExit

  KredExit külastas Riigikogu Majanduskomisjon. Kohtumise eesmärgiks oli anda ülevaade KredExi tegevusest ning pakutavatest käendus- ja laenutoodetest. Muu hulgas olid kõne all ettevõtetele pakutavad...

 • 2008-02-05 12:37:00

  KredExile eraldati lisavahendeid rekonstrueerimistööde taotluste rahuldamiseks

  2007. aasta lisaeelarvest eraldati KredExile 17.septembril vastu võetud ning vahendite puudumise tõttu rahuldamata jäänud korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste rahuldamiseks 26 miljonit krooni ning...

 • 2008-02-04 13:40:00

  Piirkonda saabuva uue tööjõu eluasemeprobleemide lahendamiseks said toetust 11 omavalitsust kogusummas 5,1 mln krooni

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas 2007. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks toetust saavad omavalitsused. Piirkonda saabuva uue tööjõu eluasemeprobleemide lahendamiseks said...

 • 2007-12-21 13:34:00

  KredExi poolt miljoni krooniga toetatud näidiselamu renoveerimisprojekt jõudis lõpule

  2006. aasta sügisel KredExi poolt konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“ korras välja valitud Paldiski mnt 171 korterelamu rekonstrueerimisprojekt on jõudnud lõpule. Eile, 20. detsembril...

 • 2007-12-10 12:07:00

  IT-teenuste pakkuja laienes KredExi abiga Lõuna- Aafrika turule

  Smartlink Terminal OÜ, kelle peamisteks tegevusaladeks on klientidele terminalitöökohtade teenuse pakkumine, IT alaste spetsiaallaheduste loomine ning strateegiate ja visioonide väljatöötamine, laiendas oma...

 • 2007-11-06 00:00:00

  KredExi toetustega on korterelamute renoveerimisse investeeritud 1 miljard krooni

  Tänase päeva seisuga on korteriühistud ning korteriomanike ühisused üle Eesti saanud KredExilt 100 miljonit krooni toetust, et renoveerida oma korterelamu ning muuta see energiasäästlikumaks. Toetus...

 • 2007-11-02 00:00:00

  Praxis: ettevõtlustoetused on läinud asja ette

  Poliituuringute Keskuse Praxis uuringust selgus, et ettevõtlustoetused on olnud igati asjakohased ja vajalikud ning kõige edukam oli uuringu järgi starditoetus. Starditoetust on kasutanud ligi 15 protsenti...

 • 2007-10-30 00:00:00

  Rohkem raha väike- ja keskmise suurusega ettevõtete laenudeks

  Kätlin Keinast makroanalüütik, KredEx Raha on nagu multš, millest on kasu ainult siis, kui see laiali jagatakse” Francis Bacon Erinevate finantstehingute kasutamine võimaldab pankadel vabastada...

 • 2007-10-29 00:00:00

  Euroopa Liidu struktuuritoetuste maakonnatuur 24.oktoober- 5. detsember 2007

  Olete oodatud osalema EL struktuuritoetuste maakonnatuuril! 24. oktoobrist kuni 5. detsembrini tuuritavad EL struktuurivahendite rakendajad mööda Eestit, et tutvustada alanud rahastamisperioodi (2007-2013)...

 • 2007-10-26 00:00:00

  Omavalitsused taotlevad munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks 80,4 miljonit

  Kohalikud omavalitsused esitasid Kredexile sotsiaalsete riskirühmade ning piirkonda saabuva uue tööjõu eluasemeprobleemide lahendamiseks kokku 44 toetuse taotlust summas 80,4 miljonit krooni. Taotluseid...

 • 2007-10-23 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuse saajate nimekirjast väljajäänud taotlusi esialgu veel ei tagastata

  Taotlusi, mis jäid hetkel 17.septembri taotlusvooru rekonstrueerimistoetuse saajate nimekirjadest välja, KredEx veel ei tagasta. Hetkel käivad läbirääkimised Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis...

 • 2007-10-18 00:00:00

  Järgmise nelja aastaga saavad ettevõtjad ligi 2,1 miljardit krooni

  Täna, 18. oktoobril kinnitas Vabariigi Valitsus arengukava „Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013” rakendusplaani aastateks 2008-2011, millega täpsustatakse ligi 2,1 miljardi krooni kasutamist järgmise...

 • 2007-10-12 00:00:00

  Kortermaja renoveerimisest saates "Nurgakivi"

  Laupäeval, 13.oktoobril saates "Nurgakivi" on teemaks kortermaja energiasäästlik renoveerimine. Antud teemat kajastatakse erineva nurga alt 5 järjestikuses saates. "Nurgakivi" eetris laupäeviti TV3-s kell...

 • 2007-10-11 00:00:00

  KredEx alustab energiasäästualast teavituskampaaniat

  Alates esmaspäevast viib KredExi Energiasäästu kompetentsikeskus (ESK) kahe nädala jooksul läbi energiasäästuteemalise teavituskampaania „Kuidas säästa küttekuludelt?” Kampaania peamiseks...

 • 2007-09-28 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuste saajate nimekiri

  KredExi kodulehel on kättesaadaval 17. septembril avatud rekonstrueerimistööde toetuste taotluste vastuvõtu voorus taotluse esitanute nimekirjad, kellele jätkus eelarvest vahendeid. Taotluste esitajad...

 • 2007-09-20 00:00:00

  KredEx avab uue taotluste vastuvõtu vooru kohalikele omavalitsustele

  KredEx avab munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse taotlusvooru kohalikele omavalitsustele. Taotlusi munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse saamiseks tuleb omavalitsustel KredExile esitada...

 • 2007-09-19 00:00:00

  KredEx lõpetas kuni 1990.a. ehitatud ning miljööväärtuslikes piirkondades asuvate kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx avas 17. septembril kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Toetuste taotlusi laekus juba ainuüksi 17. septembri postiga nii suurel hulgal, et KredEx on sunnitud taotluste...

 • 2007-08-27 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtt avatakse 17.septembril

  KredEx avab 17. septembril järjekordse kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Seekord on lisandunud uued toetuse saajad, muutunud tingimused ja seetõttu ka taotlusvorm. Taotlusi võetakse...

 • 2007-07-31 00:00:00

  KredEx otsustas rahuldada kõik 10. jaanuaril esitatud kortermajade rekonstrueerimistööde toetuse taotlused

  Vastavalt 27. juulil KredExi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel sõlmitud lepingu lisale rahuldatakse kõik 10.jaanuaril 2007 KredExile esitatud kortermajade rekonstrueerimistööde toetuse...

 • 2007-07-05 00:00:00

  KredEx on Euroopa Liidu struktuurfondide kasutamiseks valmis

  Ühena esimeste seas tunnistas Vabariigi Valitsus tänasel istungil KredExi valmisolekut aastateks 2007-2013 eraldatavate Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamiseks. Viie asutuse hulgas akrediteeriti lisaks...

 • 2007-07-04 00:00:00

  KredEx allkirjastas energiasäästualase ühiste huvide deklaratsiooni

  Täna, 4. juulil allkirjastas KredExi juhataja Andrus Treier Berliinis energiasäästualasel kohtumisel koos teiste riikide arengupankadega ühiste huvide deklaratsiooni. Deklaratsiooni kohaselt teevad selle...

 • 2007-06-27 00:00:00

  Minister käis KredExil külas

  Teisipäeval, 26.juunil külastas KredExit majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Visiidi põhieesmärgiks oli tutvuda KredExi tegevusega. Kohtumisel arutleti ka KredExi rolli üle ekspordi-,...

 • 2007-05-10 00:00:00

  Velotakso laieneb KredExi abil Soome turule

  Velotakso tegutseb Eestis juba neljandat aastat pakkudes Tallinna kesklinnas transpordi-, reklaami- ja meelelahutusteenust pilkupüüdva ning keskkonnasõbraliku muskli- ja elektrijõul töötava velotakso...

 • 2007-04-04 00:00:00

  KredEx kuulutab välja koolitushanke

  KredEx kuulutab välja hanke koolituste korraldamiseks korteriomanikele ja haldajatele teemal: “Eluasemefondi parendamiseks teadlikkuse tõstmine“ Maksimaalne hanke summa kokku on 1 200 000 krooni Hanke...

 • 2007-02-27 00:00:00

  Tõhus abimees hoone energiatarbe määramiseks

  Selleks, et saavutada mistahes majas või hoones võimalikult suurt energiasäästu on tarvis hoones teostada energiaaudit. Võimalikult täpse ülevaate saamiseks on vajalik võrrelda hoone energiatarbimist...

 • 2007-02-13 00:00:00

  Viimane aeg mõelda kortermaja remondile

  Aina tõusvad küttehinnad ja käre pakane üha suurendavad kortermaja elanike küttekulutusi. Majaelanikud ei pea aga paratamatusega leppima – oma maja korda tehes on võimalik küttekulusid säästa kuni...

 • 2007-02-02 00:00:00

  Rekonstrueerimistoetuste saajate nimekiri

  KredExi kodulehel on kättesaadaval kõik 10. jaanuaril rekonstrueerimistaotluste esitanute nimekirjad. Taotluste esitajad järjestati AS Eesti Postilt saadud postituskellaaegade alusel. Lähtudes olemasolevast...

 • 2007-01-12 00:00:00

  KredEx lõpetas kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx avas 10. jaanuaril kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Toetuste taotlusi laekus juba ainuüksi 10. jaanuari postiga nii suurel hulgal, et KredEx on sunnitud taotluste...

 • 2007-01-11 00:00:00

  KredEx palub kortermajade rekonstrueerimistoetuste taotlusi enam mitte postitada

  Eile, 10. jaanuaril avas KredEx kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Ainuüksi täna, 11. jaanuaril saabunud posti suure hulga järgi on alust arvata, et taotlusi on juba...

 • 2007-01-05 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtt avatakse 10. jaanuaril

  KredEx avab 10. jaanuaril 2007 Korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. Taotlusi saab nüüdsest esitada ainult posti teel tähitud kirjaga, mistõttu KredExis...

 • 2007-01-03 00:00:00

  Ettevaatlik tasub olla ka pikaajaliste välispartneritega

  2006. aastal maksis KredEx Eesti eksportijatele välja 13 miljoni krooni ulatuses kahjuhüvitisi, mis olid tingitud probleemidest välispartneritega. Kogu oma tegevusaja jooksul on KredEx ettevõtjatele...

 • 2006-12-28 00:00:00

  KredEx avab omavalitsustele uue toetustevooru

  KredEx avab 2006. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse IV taotlusvooru kohalikele omavalitsustele. Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 31. jaanuar...

 • 2006-12-19 00:00:00

  Kortermajad saavad rekonstrueerimistöödeks 48 miljonit krooni

  Majandus- ja Kommunikatsiooniminister kinnitas täiendava 48 miljoni krooni eraldamise KredExile kortermajadele toetuste jagamiseks. Sellest 45 miljonit krooni on ette nähtud rekonstrueerimistoetusteks ja...

 • 2006-12-18 00:00:00

  KredEx Äripäeva Finantskonverentsi koostööpartner

  KredEx osaleb koostööpartnerina Äripäeva 2007. aasta Finantskonverentsil, mis toimub 20.-21. veebruaril Salme Kultuurikeskuses. Finantskonverentsi peateemaks on sel aastal "KASV - vajadus või võimalus."...

 • 2006-12-13 00:00:00

  Sundüürnikud saavad KredExilt abi

  Kohalikud omavalitsused said KredExilt riiklikku toetust sundüürnike ja piirkonda saabuva uue tööjõu eluasemega seotud probleemide lahendamiseks. 2006. aasta kolmanda munitsipaal-üürielamufondi...

 • 2006-11-29 00:00:00

  Spetsialistid otsivad hoonete energiasäästuvõimalusi

  Täna, 29. novembril korraldab KredEx koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga konverentsi „Energiasäästu võimalused hoonetes“. Konverents toimub Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuses...

 • 2006-11-15 00:00:00

  Kortermajade renoveerimine kogub hoogu

  Käesoleva aasta oktoobri lõpu seisuga on KredExi laenukäenduse abil oma maja renoveerinud ligi 90 kortermaja 39 miljoni krooni ulatuses. Lisaks kortermaja laenukäendusele, on KredExi rekonstrueerimis- ja...

 • 2006-11-01 00:00:00

  KredExi Energiasäästu kompetentsikeskus aitab kortermajadel küttekulusid säästa

  Eelmisel nädalal alustas KredEx sotsiaalreklaamikampaaniat sõnumiga „Kuidas säästa küttekuludelt?“ Kampaania eesmärgiks on tõsta elanike energiasäästualast teadlikkust, viidates sellele, et...

 • 2006-10-03 00:00:00

  Edukad ettevõtjad saavad KredExist tagatiseta laenu

  Alates tänasest, 3. oktoobrist on võimalik Eesti väike- ja keskettevõtetel saada KredExist tagatiseta kapitalilaenu . Tegemist on KredExi jaoks täiesti uue tegevussuunaga, kuna laene pole...

 • 2006-09-22 00:00:00

  KredExi tehnilise ülevaatuse toetuse taotluste vastuvõtt on peatatud

  2006. aastal eraldati KredExile riigieelarvest kortermajadele mõeldud tehnilise ülevaatuse toetuste jagamiseks 2 miljonit krooni. Tänase, 22. septembri seisuga on KredExile laekunud 651 tehnilise ülevaatuse...

 • 2006-09-18 00:00:00

  KredEx jätkab seminaride sarja „Energiasäästu võimalused korterelamus“

  KredEx koostöös Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga korraldab kevadel alanud seminari sarjale jätkuks tasuta seminari „Energiasäästu võimalused korterelamus“ viies Eesti linnas. KredEx...

 • 2006-09-13 00:00:00

  Ettevõtjad õpivad tundma Ida-Euroopa riske

  Neljapäeval, 14. septembril toimub Laulasmaa konverentsikeskuses Hansa Liisingu ja KredExi poolt korraldatav „Ida-Euroopa ekspordiseminar“. Seminaril antakse ülevaade idaturu eripärast, erinevatest...

 • 2006-09-08 00:00:00

  KredExi käendusega eluasemelaenude osakaal märgatavalt vähenenud

  2006. aasta augusti lõpu seisuga on noored pered ja noored spetsialistid võtnud KredExi laenukäenduse abiga pankadest eluasemelaenu kokku 582 mln krooni. Käenduse abil on 2006. aastal uue kodu soetanud 797...

 • 2006-09-04 00:00:00

  KredEx toetab kortermaja energiasäästlikumaks muutmist 1 miljoniga

  KredEx valis BEEN projekti raamesvälja Eesti kortermajadele mõeldud konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“ võitja, kelle rekonstrueerimistöid toetatakse 1 miljoni krooniga. Konkursi...

 • 2006-08-31 00:00:00

  Väikeettevõtted on KredExi abil investeerinud üle 2 mld krooni

  Alates 2001. aastast on ettevõtted KredExi laenukäenduse abiga oma äritegevusse investeerinud enam kui 2 miljardit krooni. 2006. aasta esimese seitsme kuuga on Eesti väike- ja keskettevõtted KredExi...

 • 2006-08-29 00:00:00

  Energiasäästualane info Viljandis, Pärnus, Jõhvis, Rakveres, Valgas

  Tulenevalt Euroopa Liidu hoonete energiatõhususe direktiivist on Eestil kohustus töötada välja ja rakendada olemasolevate hoonete energiakasutuse efektiivsemaks muutmise meetmed. Lisaks regulatiivsetele...

 • 2006-08-22 00:00:00

  Omavalitsused saavad KredExilt toetust

  KredEx avab 2006. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse III taotlusvooru kohalikele omavalitsustele. Munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse taotluse esitamise tähtaeg on 30....

 • 2006-07-24 00:00:00

  Partnerid hindavad kõrgelt KredExi usaldusväärsust ja asjatundlikkust

  Tutvu KredExi poolt läbi viidud värske pankade kliendihaldurite rahulolu-uuringu kokkuvõttega.

 • 2006-07-21 00:00:00

  72% Eesti ettevõtetest on KredExist teadlikud

  Tutvu KredExi 2005. aasta uuringuga ettevõtjate teadlikkuse kohta.

 • 2006-07-11 00:00:00

  Tehnilise ülevaatuse toetused lõpu korral

  Tänase, 11. juuli seisuga on KredExile kortermajade tehnilise ülevaatuse toetuste jagamiseks eraldatud summast järel ligikaudu 120 000 krooni, millest tulenevalt peatab KredEx lähinädalatel toetuse...

 • 2006-07-10 00:00:00

  Minister kinnitas toetust saavad omavalitsused

  2006. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse teise taotlusvooru raames said 13 omavalitust kokku 18,6 mln krooni toetust. Teise taotlusvooru eelarvest 23 mln krooni oli mõeldud tagastatud...

 • 2006-06-28 00:00:00

  Pakkumiskutse projektijuhi leidmiseks

  SA KredEx viis läbi Eesti korterelamutele mõeldud konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“. Konkursi põhieesmärk on leida üks korterelamu Eestis, mis on valmis suurima energiasäästu...

 • 2006-05-09 00:00:00

  Kortermaja laenukäendusi väljastavad nüüdsest ka pangad

  Kortermajad, kes soovivad pangast oma korterelamu rekonstrueerimiseks laenu võtta ning vajavad selleks ka KredExi käendust, saavad nüüdsest kõik toimingud teostada otse läbi panga. KredEx uuendas aprilli...

 • 2006-05-08 00:00:00

  KredEx toetab korterelamu rekonstrueerimist energiasäästlikuks kuni 1 mln krooniga

  Alates tänasest, 8. maist avab KredEx Eesti korterelamutele mõeldud konkursi „Muuda oma korterelamu energiasäästlikumaks“. Konkursi põhieesmärk on leida üks korterelamu Eestis, mis on valmis suurima...

 • 2006-05-03 00:00:00

  Seminar "Energiasäästu võimalused korterelamus" Tartus

  KredEx koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldab seminari teemal Energiasäästu võimalused korterelamus Seminaril kajastatakse järgmisi teemasid: Euroopa Liidu energiatõhususe...

 • 2006-04-25 00:00:00

  KredEx koostöös Euroopa Komisjoniga jagab infot väikeettevõtete finantseerimisest

  Homme, 26. aprillil korraldab KredEx koostöös Euroopa Komisjoniga Laulasmaa konverentsikeskuses rahvusvahelise finantskonverentsi „Efektiivsed finantseerimisvõimalused väike- ja keskettevõtetele Eestis ja...

 • 2006-04-24 00:00:00

  KredEx annab tasuta infot, kuidas säästa energiat

  Alates tänasest, 24. aprillist alustab Energiasäästu kompetentsikeskus kortermajade elanike energiasäästualast nõustamist. Sissejuhatava üritusena korraldatakse 26. aprillil selleteemaline seminar...

 • 2006-04-19 00:00:00

  KredEx avab teise toetustevooru omavalitsustele

  KredEx avab 2006. aasta munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse II taotlusvooru kohalikele omavalitsustele. Taotlusi munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse saamiseks tuleb omavalitsustel...

 • 2006-04-17 00:00:00

  2006. aasta rekonstrueerimistoetuse saajate nimekiri

  Nimekirja saab vaadata siit.

 • 2006-03-28 00:00:00

  KredEx alustab uue ekspordigarantii pakkumist ettevõtetele

  Alates tänasest, 28. märtsist on võimalik eksporditehinguid KredExi abil kindlustada uue EU garantiiga, mis on välja töötatud spetsiaalselt väiksema ekspordikäibega Euroopa Liitu ja OECD riikidesse...

 • 2006-03-27 00:00:00

  Kortermajade rekonstrueerimistoetuste raha sai otsa ühe tunniga

  KredEx avas täna, 27. märtsi hommikul kortermajadele mõeldud rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu. Ülisuure nõudluse tõttu oli juba esimese tunni jooksul taotlusi vastu võetud kogu eraldatud...

 • 2006-03-17 00:00:00

  KredEx avab 27. märtsist toetuste taotluste vastuvõtu kortermajadele

  KredEx avab alates 27. märtsist korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. 2006. aasta riigieelarvest eraldati KredExile kortermajade rekonstrueerimise toetamiseks...

 • 2006-03-08 00:00:00

  KredEx avab uue toetustevooru omavalitsustele

  KredEx avab 2006. aasta toetusprogrammi kohalikele omavalitsustele, mis võimaldab omavalitsustel osta, ehitada ja renoveerida üürikortereid õigusjärgselt tagastatud majade üürnikele. Taotlus...

 • 2006-03-07 00:00:00

  KredExil täitus 5. tegevusaasta

  Alates 2001. aastast tegutsenud KredExil täitus veebruari lõpus viies tegevusaasta. KredExi tegevus on olnud tulemusrikas ja arengurohke, mis väljendub nii tulude ja portfellimahtude pidevas kasvus kui ka...

 • 2006-03-02 00:00:00

  1,7 miljardi eest garanteeritud eksporti

  KredEx kindlustab Eesti ettevõtjate eksporti alates 2001. aastast. Selle aja jooksul on eksporditehinguid kokku garanteeritud 1,7 miljardi krooni väärtuses. 2005. aastal garanteeris KredEx Eesti ettevõtjate...

 • 2006-02-22 00:00:00

  Väikeettevõtetel kasvav huvi KredExi laenukäenduse järele

  2005. aastal võtsid ettevõtted oma äritegevuse arendamiseks KredExi laenukäendusega pankadest täiendavat laenu 483 miljonit krooni, millest üle poole moodustasid investeerimislaenud....

 • 2006-01-11 00:00:00

  KredEx peatab ajutiselt tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu

  KredEx peatab alates 13. jaanuarist ajutiselt tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. Detsembris KredExile riigieelarve lisaeelarvest tehnilise ülevaatuse toetuste jagamiseks eraldatud 0,5...

 • 2006-01-03 00:00:00

  KredEx jätkab lühiajaliste eksporditehingute kindlustamist

  KredEx jätkab Eesti ettevõtete Euroopa Liidu ja OECD riikidesse suunatud lühiajaliste eksporditehingute garanteerimist ka edaspidi, kuid seda teatud piirangutega. Alates 2006. aasta algusest kehtestati...

 • 2005-12-19 00:00:00

  Ekspordigarantii Venemaa suunal odavneb

  KredEx alandas Venemaa, Ukraina ja Rumeenia suunaliste lühiajaliste maksetähtaegadega eksporditehingute preemiamäärasid, mille tulemusena saavad Eesti ettevõtted oma eksporditehinguid ligi 20% võrra...

 • 2005-12-15 00:00:00

  Omavalitsused saavad KredExilt toetust

  KredEx taasavab toetusprogrammi kohalikele omavalitsustele, mis võimaldab omavalitsustel osta, ehitada ja renoveerida üürikortereid õigusjärgselt tagastatud majade üürnikele ning piirkonda saabuvale uuele...

 • 2005-12-15 00:00:00

  KredEx peatab kortermajade rekonstrueerimistoetuste vastuvõtu

  Kortermajade ülisuure nõudluse tõttu rekonstrueerimistoetuse järele on riigi poolt KredExile kortermajade toetusteks eraldatud 4,5 mln krooni juba ühe päevaga otsakorral. Tehnilise ülevaatuse toetust on...

 • 2005-12-14 00:00:00

  KredEx taasavab toetuste taotluste vastuvõtu kortermajadele

  KredEx avab homme, 15. detsembril korterelamute rekonstrueerimis- ja tehnilise ülevaatuse toetuste taotluste vastuvõtu. 2005. aasta riigieelarve lisaeelarvest eraldati KredExile kortermajade rekonstrueerimise...

 • 2005-12-12 00:00:00

  KredExi juures alustab tööd energiasäästualane kompetentsikeskus

  1. jaanuarist 2006 alustab KredExis tööd energiasäästu kompetentsikeskus. Energiasäästu kompetentsikeskus, mille põhieesmärgiks on hallata ja jagada kortermajade energiasäästualast informatsiooni,...

 • 2005-12-01 00:00:00

  KredEx toetab omavalitsusi uute elamispindade loomisel 7,1 mln krooniga

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitas 2005. aasta munitsipaal-üürielamufondi toetuse saajad. KredEx on munitsipaal-üürielamufondi toetusi jaganud alates 2003. aastast ning selle aja jooksul on...

 • 2005-11-30 00:00:00

  KredEx jätkab koostööd Euroopa Investeerimisfondiga

  Jätkuks senisele edukale koostööle pikendati novembri lõpus Euroopa Investeerimisfondi (EIF ) ja KredExi vahelist koostöölepingut kuni 2007. aasta juunini. Koostöö EIF-iga võimaldab KredExil pakkuda...

 • 2005-11-21 00:00:00

  KredEx on Eesti eksportijatele hüvitanud ligi 12 miljonit krooni kahjusid

  KredEx kindlustab Eesti ettevõtete eksporti alates 2001. aastast. Selle aja jooksul on KredEx eksporditehingutega kaasnenud kahjusid hüvitanud kokku 11,9 miljoni krooni väärtuses, sellest käesoleval aastal...

 • 2005-10-06 00:00:00

  Tehnilise ülevaatuse toetused on otsas

  Täna, 6. oktoobril laekus KredExile tehnilise ülevaatuse toetuste taotlusi ootamatult suurele summale, millega on KredExile tehnilise ülevaatuse toetuste väljastamiseks eraldatud ressursid otsas. Sellega seoses...

 • 2005-10-05 00:00:00

  Tehnilise ülevaatuse toetused on lõppemas

  Tänase seisuga on KredExile eraldatud tehnilise ülevaatuse toetuse ressurssidest järel ca 53 tuhat krooni, mistõttu tuleb KredExil toetuste taotluste vastuvõtt lähinädalatel peatada. Toetuse väljastamise...

 • 2005-09-29 00:00:00

  Ettevõtted loovad KredExi abiga jõudsalt uusi töökohti

  2005. aasta esimese kaheksa kuuga on KredExi käenduse abil pankadest laenu saanud ettevõtetel plaanis luua 586 uut töökohta. Alates 2001. aastast, on ettevõtted KredExi laenukäenduse abiga loonud üle 2500...

 • 2005-09-16 00:00:00

  Omavalitsused saavad taas üürielamufondi suurendamiseks toetust

  Täna, 16. septembril sõlmitud leping KredExi ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel annab kohalikele omavalitsustele võimaluse ka sellel aastal taotleda toetust elamispindade loomiseks tagastatud...

 • 2005-09-09 00:00:00

  10 000. noor pere soetas oma kodu

  Tallinna kesklinna piirile 2 korruselisse puumajja korteri ostnud Ruslani (25) ja Tatjana (22) puhul on tegemist 10 000. noore perega, kes KredExi käendust kasutades endale eluaseme soetasid. Väikest last...

 • 2005-08-24 00:00:00

  Korterelamute renoveerimise ja finantseerimise alane seminar

  KredEx korraldab koostöös Soome Eluaseme Fondiga 11-14. september 2005 The International Federation for Housing and Planning (IFHP) töögrupi Housing and Urban Settlements teise seminari, millel käsitletakse...

 • 2005-07-26 00:00:00

  EAS, KredEx ja Hansapank rahastavad tulevikuteadust

  Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskus (NTAK) rahastab uurimistöid EAS-i riikliku kaasfinantseerimise, laenu ja KredExi käenduse abil. Tegemist on esimese omalaadse nn sildfinantseerimise skeemiga, mille puhul...

 • 2005-07-21 00:00:00

  KredExi ja Hansapanga koostöös sünnib Eestis uudne ekspordiskeem

  Esimest korda Eestis annab Hansapank välisostjale laenu koos KredExi pikaajalise ekspordigarantiiga, mille abil on puidutööstusseadmeid tootval ettevõttel AS Hekotek võimalik täita 43 miljoni kroonine...

 • 2005-07-14 00:00:00

  Ettevõtjatel taas võimalik KredExi kaudu eksporti Euroopa Liitu kindlustada

  Alates tänasest, 13. juulist saavad Eesti eksportijad uuesti Euroopa Liidu suunalisi tehinguid kindlustada KredExi poolt väljastatava riikliku ekspordigarantiiga. Euroopa Komisjon pikendas KredExi luba...

 • 2005-07-13 00:00:00

  KredEx väljastab esimese energiaauditi toetuse

  Täna, 14. juulil väljastab KredEx esimese energiaauditi toetuse Kärdlas asuvale korteriühistule. Korteriühistu Liivaoja tellis oma 1975. aastal ehitatud 12 korteriga majale energiaauditi ning taotles...

 • 2005-06-29 00:00:00

  KredEx lihtsustas eluasemelaenu käenduste väljastamist uutele elamispindadele

  KredExi eluasemelaenu käenduse taotlemiseks uue elamispinna soetamisel ei ole enam vajalik eraldi kinnisvara hindamisakti olemasolu. Nüüdsest aktsepteeritakse uute arendavate pindade puhul eluaseme esmaostu-...

 • 2005-05-25 00:00:00

  24 riigi ekspordikindlustajad kohtuvad Tallinnas

  30. mail - 1. juunil toimub Eestis esmakordselt rahvusvahelise ekspordikrediidiagentuuride liidu Praha Klubi (Prague Club) kohtumine, mis toob Eestisse 24 riigi ekspordi ja välisinvesteeringute kindlustamisega...

 • 2005-04-29 00:00:00

  KredEx toob Tallinna Euroopa energiasäästuspetsialistid

  Täna ja homme, 9.-10. mail korraldab KredEx koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning SEB Eesti Ühispangaga konverentsi „Korterelamute energiasäästu meetmed ja nende finantseerimise...

 • 2005-04-14 00:00:00

  KredEx teenis 2004. aastal 2,5 mln krooni kasumit

  2004. aasta kinnitatud aastaaruande kohaselt kasvasid KredExi garantii- ja tagatismahud nii ettevõtluse, ekspordi kui ka eluasemevaldkonnas, ületades eelmise aasta mahtu kokku 227 mln krooni võrra ehk 38%. Aasta...

 • 2005-04-14 00:00:00

  KredEx peatab 15. aprillist kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Tulenevalt elanike üha kasvavast huvist eluaseme renoveerimise vastu on riigi poolt KredExile kortermajade rekonstrueerimistoetusteks eraldatud 16,5 mln krooni juba käesoleva aasta esimese nelja kuuga otsa...

 • 2005-04-12 00:00:00

  Infopäev "Mis on uut Venemaaga kaubanduses"

  Lugupeetud ettevõtja, kes tegutseb või kellel on plaanid minna Venemaa turule, kutsume Teid osalema informatsioonilisel üritusel - mis on muutunud viimasel ajal Venemaaga kauplemisel. Infopäev toimub 28....

 • 2005-03-30 00:00:00

  KredEx osaleb Äripäeva Pärnumaa Arengukonverentsil

  Konverentsil räägitakse kohalikust ettevõtlusest ning arutatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna võimaluste üle. Ekspordivõimalusi tutvustab Kredexi äriklientide toodete osakonna juht Raivo Sulg....

 • 2005-03-17 00:00:00

  KredExi uueks juhiks saab Andrus Treier

  KredExi nõukogu otsustas valida sihtasutuse uueks juhiks senise finantsjuhi Andrus Treieri. Nõukogu otsusega on Andrus Treier 17. märtsist KredExi juhatuse liige ning asub sihtasutust juhtima alates 9....

 • 2005-03-09 00:00:00

  Äripäeva seminar “Kuidas eksportida riskivabalt?”

  KredEx kutsub Äripäeva eksporditeemalisele seminarile “Kuidas eksportida riskivabalt?”, mis toimub Radisson SAS Hotelli Hansa saalis (Rävala pst. 3, Tallinn) 24. märtsil 2005. Seminaril esinevad oma teemat...

 • 2005-03-07 00:00:00

  Ettevõtjatel taas võimalus kindlustada riske välisturgudel

  Seoses Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise seaduse jõustumisega on Eesti eksportijatel taas võimalus kindlustada oma tehinguid krediidiriskide eest välisturgudel. Seadusest tulenevalt tõusis...

 • 2005-02-28 00:00:00

  KredExi eluasemelaenu käenduste limiit tõusis 950 miljoni kroonini

  27. veebruaril jõustus Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seadus, millest tulenevalt suurendati KredExi riiklikult tagatud laenukäenduste limiite. Eluasemelaenu...

 • 2005-02-23 00:00:00

  KredEx kinnitas ekspordigarantiide maksimaalsed garantii- ja portfellilimiidid

  Kolmapäeval, 16. veebruaril otsustas KredExi Nõukogu kinnitada ekspordigarantiide maksimaalsed garantii- ja portfellilimiidid. Nõukogu otsus jõustub ühes Ekspordi riikliku garanteerimise seaduse muutmise...

 • 2005-02-10 00:00:00

  KredEx ja Parex Pank jõudsid esimese laenuprojekti rahastamiseni

  Äripangana turule tulnud Parex Pank pakub koostöös KredExiga rahastamisvõimalusi nii alustavatele kui juba tegutsevatele ettevõtetele. Veebruari algul jõudis rahastamiseni esimene väikeettevõtte...

 • 2005-01-18 00:00:00

  KredEx avab 20. jaanuaril korterelamute rekonstrueerimistoetuste taotluste vastuvõtu

  Toetusi saavad taotleda korteri- või hooneühistud ja korteriomanike ühisused, kes haldavad enne 1990. aastat (kaasa arvatud) ehitatud korterelamut. 2005. aastaks on riigieelarvest eraldatud KredExile...

 • 2004-11-16 00:00:00

  KredEx osaleb EVEA konverentsil väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisest

  23. novembril korraldab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon Hotell Olümpia Konverentsikeskuses konverentsi Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimine tulevikus- BASEL II VKEdele...

 • 2004-11-03 00:00:00

  KredEx toetab omavalitsusi uute elamispindade loomisel 12,1 mln krooniga

  Majandus- ja Kommunikatsiooniminister kinnitas 2004. aasta munitsipaal-üürielamufondi toetuse saajad. Toetust otsustati eraldada 14 omavalitsusele kokku 12,1 miljoni krooni ulatuses, millest 10,1 mln krooni...

 • 2004-10-19 00:00:00

  KredEx peatab ekspordigarantiide taotluste vastuvõtmise

  Sihtasutus KredEx peatab sel nädalal ekspordigarantiide taotluste vastuvõtmise seoses 300 mln krooni suuruse riikliku garantiiportfelli täitumisega. Vastu võetakse ja menetletakse väljaantud...

 • 2004-10-14 00:00:00

  KredEx peatab 15. oktoobrist kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Seoses 2004. aastaks riigi poolt eraldatud vahendite oodatust kiirema ammendumisega peatab KredEx homsest, 15. oktoobrist, kortermajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtu. 2004. aastaks eraldati...

 • 2004-10-11 00:00:00

  KredEx peatab oktoobri lõpus kortermajade rekonstrueerimistoetuse avalduste vastuvõtmise

  Seoses 2004. aastaks riigi poolt eraldatud vahendite ammendumisega peatab KredEx oktoobri lõpus kortermajade rekonstrueerimistoetuse taotluste vastuvõtu. 2004. aastaks eraldati riigieelarvest 16,4 mln krooni...

 • 2004-10-07 00:00:00

  KredEx jätkab 1. novembrist eluasemelaenu käenduste väljastamist

  Vastavalt KredExi nõukogu 6. oktoobri otsusele taasavab sihtasutus Noore Pere, Noore Oma Kodu ja Tagastatud majades elavate üürnike eluasemelaenude käenduste väljastamise 1. novembrist 2004. Esialgu...

 • 2004-09-30 00:00:00

  KredEx peatab 30. septembrist ajutiselt noorte eluasemelaenude käendamise

  Seoses 700 miljoni kroonise riikliku laenukäenduste piirlimiidi lõppemisega peatab KredEx septembri lõpus nii noore pere, noore oma kodu kui tagastatud majades elavate sundüürnike laenutagatiste...

 • 2004-09-23 00:00:00

  KredEx ja Norra Ekspordi Garanteerimise Fond kindlustavad Eesti-Norra majanduskoostööd

  Alates 23. septembrist hakkas kehtima KredExi ja Norra Ekspordi Garanteerimise Fondi GIEK vaheline edasikindlustusleping, mis võimaldab KredExil ja GIEKil jagada selliste eksporditehingute riske, kus ekspordiks...

 • 2004-09-20 00:00:00

  KredEx sõlmis koostöölepingu Parex Pank Eesti Filiaaliga

  AS Parex Pank Eesti Filiaal ja KredEx kirjutasid alla koostöölepingule, mille kohaselt on edaspidi Parex pangast laenu võtvatel ettevõtetel võimalik taotleda ka KredExi poolt pakutavaid käendusi. KredExi...

 • 2004-08-30 00:00:00

  Maive Rute jätkab KredExi juhatajana

  KredExi nõukogu otsustas valida kolme lõppkandidaadi hulgast KredExi juhatuse liikmeks Maive Rute, kes on olnud KredExi juhataja alates selle asutamisest 2000. aastal. KredExi juhatuse liikme avalik konkurss...

 • 2004-08-04 00:00:00

  Munitsipaal-üürielamufondi toetuste saamiseks esitasid taotluse 24 omavalitsust

  30. juulil lõppenud munitsipaal-üürielamufondi suurendamise toetuse saamiseks laekus 26 taotlust 24 omavalitsuselt. Taotluste maht on 33,7 miljonit krooni, millest 30 miljonit soovitakse üürikorterite...

 • 2004-07-26 00:00:00

  Kortermajad kasutavad jõudsalt toetust maja korda tegemiseks

  Tänaseks on KredEx toetanud 345 kortermaja rekonstrueerimistöid 10,5 mln krooniga. Toetus on otsustatud eraldada veel 105 ühistule ja korteriomanike ühisusele, kes saavad selle kätte ehitustööde...

 • 2004-07-21 00:00:00

  KredEx alustas koostööd Venemaa kindlustusseltsiga Ingosstrakh

  Eesti ekspordi krediidikindlustusega tegelev KredEx alustas koostööd Venemaa kindlustusseltsiga Ingosstrakh sõlmides edasikindlustuslepingu, mis võimaldab KredExil jagada Eesti firmade eelkõige Venemaa...

 • 2004-06-17 00:00:00

  Ilmus Euroopa Liidu ettevõtete maksekultuuri uuring

  Intrum Justitia viib maksekultuuri uuringut Euroopa Liidu ettevõte hulgas regulaarselt läbi. Seekord lülitati küsitlusse ka uued liikmesmaad, s.h. Eesti. Tegemist on kõige esinduslikuma uuringuga läbi...

 • 2004-06-16 00:00:00

  KredEx alustab koostööd Soome ekspordigaranteerijaga

  Alates tänasest, 16. juunist kehtib KredExi ja Soome ekspordi garanteerimise fondi Finnvera vaheline edasikindlustusleping, mis võimaldab KredExil ja Finnveral jagada selliste eksporditehingute riske, kus...

 • 2004-06-10 00:00:00

  KredEx väljastas esimese kortermajade käenduse ühisusele

  Korteriomanike ühisusele väljastati esimene KredExi käendus, millega Türi linnas asetseva maja korteriomanikud saavad pangalt 150 000 krooni laenu katuse rekonstrueerimiseks. Siiani ei ole korteriomanike...

 • 2004-06-10 00:00:00

  KredEx arendas Taani toel välja 2 uut ekspordikindlustusskeemi

  Täna, 10. juunil, lõpetavad KredEx ja Taani ekspordi garanteerimise fond EKF koostööprogrammi, mille eesmärgiks oli välja arendada ekspordi kesk- ja pikaajaliste krediidiriskide ning investeeringute...

 • 2004-06-10 00:00:00

  Ekspordikindlustus Valgevene suunal lihtsustub

  Tänasest, 10. juunist loobub KredEx Valgevene suunaliste eksporditehingute garanteerimisel senisest akreditiivi või pangagarantii nõudest. KredExi poolt võimaldatav maksimaalne garantiikate eksporditehingutele...

 • 2004-06-09 00:00:00

  Käendus kortermajade renoveerimiseks nüüd ka Sampo Pangast

  Alates tänasest, 9. juunist saavad korteriühistud ja korteriomanike ühisused taotleda KredExi käendust kortermajade renoveerimislaenule lisaks Hansapangale, Eesti Ühispangale ja Eesti Krediidipangale ka...

 • 2004-05-12 00:00:00

  KredExi käendus toetab kortermajade renoveerimist

  Alates tänasest saavad korteriühistud ja korteriomanike ühisused võtta maja renoveerimiseks laenu Hansapangast ja Eesti Ühispangast koos KredExi uue kortermajade laenukäendusega. Käendus võimaldab laenu...

 • 2004-05-06 00:00:00

  KredEx alustab koostööd Euroopa Investeerimisfondiga

  KredEx sai Euroopa Investeerimisfondilt (EIF) kaasgarantii, millega EIF hakkab jagama KredExi poolt pankade investeerimislaenude tagamisel võetavaid riske. Täna kell 14.30 korraldab KredEx Majandus- ja...

 • 2004-05-06 00:00:00

  Omavalitsused saavad KredExilt toetust

  KredEx taasavab toetusprogrammi kohalikele omavalitsustele, mis võimaldab omavalitsustel osta, ehitada ja renoveerida üürikortereid õigusjärgselt tagastatud majade üürnikele ning piirkonda saabuvale uuele...

 • 2004-04-20 00:00:00

  KredEx teenis 2003. aastal 3 mln kasumit ja maksis välja 3 garantiid

  2003. aasta kinnitatud aastaaruande kohaselt täitis KredEx kõik eelarveplaanid nii ettevõtluse, ekspordi kui ka eluasemevaldkonnas, teenides aasta jooksul 3 mln krooni puhaskasumit. KredExi garantiimahud olid...

 • 2004-04-01 00:00:00

  Tänasest saavad KredExi käendust ka korteriomanike ühisused

  Täna, 1. aprillil võttis Valitsus vastu määruse, millega täpsustatakse ja laiendatakse KredExi laenukäenduse sihtgruppe. Seoses sellega saavad majade renoveerimiseks peatselt laenu võtta ka korteriomanike...

 • 2004-03-15 00:00:00

  Kortermajad saavad toetust ka sellel aastal

  22. märtsil alustab KredEx korterelamute rekonstrueerimistoetuste ja ehitusekspertiisi toetuste taotluste vastuvõttu. Toetusi saavad taotleda vähemalt 3 korteriga enne 1990. aastat ehitatud korter- või...

 • 2004-03-11 00:00:00

  KredEx kiitis heaks esimese pikaajalise ekspordigarantii

  Eile õhtul otsustas KredExi nõukogu heaks kiita esimese pikaajalise ekspordigarantii projekti, mis võimaldab Eesti eksportijal Venemaale toodangut müüa 4 aastase tagasimakseperioodiga. KredEx on valmis...

 • 2004-02-19 00:00:00

  Eksportijad õpivad riske tundma

  Täna, 19. veebruaril korraldab KredEx eksportijatele koolitusseminari teemal „Riskide juhtimine välisturgudel“. Seminaril antakse ülevaade erinevatest eksporditehingutega kaasnevatest riskidest ning...

 • 2004-01-06 00:00:00

  KredEx maksab välja esimese ettevõtluslaenu tagatise

  Täna, 6. jaanuaril otsustas KredExi finantskomitee maksta välja esimese ettevõtluslaenu tagatise Eesti Ühispangale. Siiani on KredEx kolme tegevusaasta jooksul välja maksnud kaks eluasemelaenu käendust ja...

 • 2003-12-30 00:00:00

  KredExi käendusega luuakse topelt töökohti

  KredExi käendusega täiendavat laenu saanud ettevõtted on laenu võttes planeerinud luua üle 1500 uue töökoha. Detsembri alguses valminud Riigikontrolli eelaruande kohaselt on tegelikult KredExi abil loodud...

 • 2003-12-30 00:00:00

  KredEx kavatseb kahekordistada garanteeritud ekspordi mahtu

  Käesoleval aastal on KredEx garanteerinud Eesti eksporti 168 miljoni krooni ulatuses. Võrreldes eelmise aastaga on KredExi poolt garanteeritud ekspordikäive kasvanud 50%. 2004. aastal planeerib KredEx Eesti...

 • 2003-12-18 00:00:00

  KredEx jätkab toetuste väljastamist kortermajadele

  Eile õhtul kinnitas Riigikogu 2004. aasta riigieelarve, mis näeb ette vahendite eraldamist KredExile kortermajade renoveerimise toetusprogrammi jätkamiseks. KredEx jätkab korterelamute...

 • 2003-12-11 00:00:00

  Korterelamute remonditoetuse avalduste vastuvõtmine peatatakse

  Homsest, 12. detsembrist peatab KredEx korterelamute rekonstrueerimistööde toetusavalduste vastuvõtmise seoses riigi poolt 2003. aastaks sellel otstarbel eraldatud raha välja jagamisega. KredEx jätkab...

 • 2003-12-10 00:00:00

  Eluasemekäenduste lõpetamine vähendaks noorte võimalusi kodu soetamiseks

  Eesti Panga väitel on noorte perede ja spetsialistide oma kodu soetamist toetavate KredExi käenduste väljastamine põhjustanud eluasemelaenude tohutu kasvu, mis võib elanike maksevõime alanemisel lõppeda...

 • 2003-12-09 00:00:00

  KredEx toetab uute elamispindade loomist 12,9 mln krooni ulatuses

  Majandus- ja kommunikatsiooniminister kinnitas munitsipaal-üürielamufondi toetuste jaotamise komisjoni otsuse toetada üürielamufondi suurendamiseks Tallinna, Tartu, Rakvere, Võru, Elva ja Haapsalu...

 • 2003-11-26 00:00:00

  KredEx kindlustab eksporti Ukrainasse

  KredExi nõukogu otsustas hinnata Ukraina senisest vähem riskantseks, mis võimaldab KredExil nüüdsest eksportijatele garantiisid ka Ukraina suunal väljastada. See annab olulise konkurentsieelise Eesti...

 • 2003-10-14 00:00:00

  KredEx ja Marsh alustavad koostööd ekspordikindlustuses

  KredEx ning Marsh Kindlustusmaakler AS sõlmivad täna, 14. oktoobril, koostöölepingu, mis parandab ettevõtjate võimalusi väliskaubandusega seotud krediidiriskide kindlustamiseks ekspordigarantiidega....

 • 2003-10-08 00:00:00

  KredEx toob turule pikaajalise ekspordigarantii

  KredEx väljastab alates 8. oktoobrist 2003. aastal pikaajalisi ekspordigarantiisid, mis on välja töötatud koostöös Taani riikliku ekspordikrediidi agentuuri EKFiga ning mis on põhitingimustelt sarnased...

 • 2003-10-07 00:00:00

  Eksporditrendid ja pikaajalise garantii võimalused eksportijatele

  Olulisemad eksporditrendid 2003. aasta I poolaasta on näidanud ekspordikasvu taastumist, Eesti põhieksport on kasvanud 8,7%. Järgnevateks aastateks oodatakse senisest kiiremat kasvu (10-12%). Laias laastus...

 • 2003-10-06 00:00:00

  Soome ekspordispetsialistid uurivad KredExi tegevust

  Täna, 6. oktoobril, kell 14.00 külastavad KredExit Soome riikliku garantiifondi Finnvera nõukogu liikmed tutvumaks Eesti kolleegide tööga ekspordi garanteerimisel ja ettevõtluslaenude tagamisel. Finnvera...

 • 2003-10-02 00:00:00

  KredEx tuleb turule uue garantiiga

  Kolmapäeval, 8. oktoobril, kogunevad Põhjamaade ekspordi garantiifondide, Eesti ja välispankade esindajad ning hulk eksportijaid KredExi konverentsile The Key to Exporter’s Success, mis toimub Tallinnas...

 • 2003-09-02 00:00:00

  Linnad ja vallad loovad KredExi abil sundüürnikele uusi elukohti

  10 linna- ja vallavalitsust esitasid tähtaegselt KredExile taotluse munitsipaalkorterite ostmise, ehitamise või renoveerimise toetuse saamiseks. Kokku on munitsipaal-üürielamufondi suurendamiseks KredExilt...

 • 2003-08-04 00:00:00

  KredEx maksab pankadele tagatised välja

  Täna, 4. augustil, maksab SA KredEx Sampo ja Nordea Pangale välja 2 esimest noore pere laenukäendust. Mõlemal juhul ei suutnud laenu võtnud eraisikud laenu pangale tagasi maksta. KredEx hüvitab Sampo...

 • 2003-06-11 00:00:00

  KredEx pakub AON-i klientidele ekspordigarantiid

  Alates tänasest, 11. juunist, pakub KredEx koostöös AON Eesti Kindlustusmaakleriga Eesti ettevõtetele võimalust kindlustada väliskaubanduse krediidiriske KredExi ekspordigarantiiga. Eksportivatel...

 • 2003-06-03 00:00:00

  Sundüürnike käendus sai riikliku tagatise

  Täna, 3. juunil, kiitis Valitsus heaks riiklikult tagatud eluasemelaenude käenduste sihtgrupid, kelle hulgas on ka tagastatud eluruumide üürnikud. Sundüürnikele tähendab see soodsamat võimalust KredExi...

 • 2003-05-21 00:00:00

  KredEx kindlustab eksportija faktooringut

  Täna, 21. mail, sõlmis KredEx lepingu Hansa Liising Eestiga, mis võimaldab ettevõtjatel kindlustada oma faktooringtehinguid KredExi ekspordigarantiiga. Eksportiva ettevõtte jaoks tähendab see paremat...

 • 2003-05-20 00:00:00

  KredEx väljastas 4 esimest toetust

  Täna, 20. mail, maksis KredEx välja neli esimest kortermaja toetust. KredEx alustas korterelamu rekonstrueerimise ja tehnilise ülevaatuse toetuste pakkumist alates 1. maist vastavalt riikliku elamumajanduse...

 • 2003-04-17 00:00:00

  KredEx lõpetas aasta 42,6 mln kroonise kasumiga

  Eile, 16. aprilli õhtul kinnitas KredExi nõukogu 2002. aasta aruande, mille kohaselt oli sihtasutuse majandusaasta tulem kokku 42,6 miljonit krooni. 2002. aastal moodustasid KredExi tegevuse tulud 31,4...

 • 2003-04-07 00:00:00

  KredEx alustab koostööd Taani ekspordi garanteerimise fondiga

  Täna, 7. aprillil, sõlmivad KredEx ja Taani ekspordi garanteerimise fond EKF koostöölepingu, mille alusel tuuakse käesoleva aasta oktoobris Eesti turule pikaajaline ekspordigarantii. Seni ei ole Eesti...

 • 2003-03-27 00:00:00

  KredEx võtab eksportija riski enda kanda

  Käesoleval nädalal sõlmis KredEx lepingu Ühisliisinguga, mille kohaselt on Ühisliisingu klientidel nüüdsest võimalik kindlustada oma faktooringtehinguid KredExi ekspordigarantiiga. Eksportiva ettevõtte...

 • 2003-02-18 00:00:00

  Riik hakkab tagama KredExi laenutagatisi

  Eelmise nädala lõpus kuulutas president Arnold Rüütel välja Riigikogus 28. jaanuaril vastu võetud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse, mille kohaselt hakkab riik edaspidi tagama...

 • 2003-02-12 00:00:00

  KredEx hakkab väljastama eluasemetoetusi

  11. veebruari õhtul võttis Vabariigi Valitsus vastu Eesti elamumajanduse arengukava 2003-2008, mille kohaselt hakkab riik KredExi vahendusel elamumajanduse olukorra parandamiseks väljastama toetusi ja tagatisi....

 • 2003-01-23 00:00:00

  KredEx abiga 701 mln krooni täiendavat laenu väikeettevõtjatele

  Kaks aastat tegutsenud sihtasutus KredEx on 2002. aasta lõpu seisuga kokku taganud 278 Eesti väikeettevõtte pangalaene ja liisingtehinguid mahus 701 miljonit krooni. Laen on võimaldanud laiendada ettevõtete...

 • 2002-12-13 00:00:00

  KredEx tagab tänavu 2 korda rohkem ettevõtluslaene

  Käesoleval aastal on KredExi tagatist taotlenud juba 257 ettevõtet, kellest 73% pälvisid KredExilt heakskiitva otsuse. KredExi tagatisega on Eesti väikeettevõtted sellel aastal pankadelt oma tegevuse...

 • 2002-12-09 00:00:00

  KredEx väljastas esimese sundüürnike laenutagatise

  KredEx väljastas Eesti Ühispangale esimese laenutagatise, mis võimaldas pangal pakkuda omanikule tagastatud majas elavale üürnikule soodsamaid laenutingimusi oma kodu ostmiseks. Niinimetatud sundüürnike...

 • 2002-11-07 00:00:00

  Kortermajade saatus – helge tulevik või hääbumine

  ¾ Eesti elanikest elab kortermajades. Statistikaameti andmetel on Eestis 5-16 korruselistes korterelamutes ligikaudu 215 000 eluruumi. Kui kaua Lasna-, Musta- ja Õismägede paneelelamud veel kestavad ja...

 • 2002-09-27 00:00:00

  Garantiifondide rahvusvaheline kokkusaamine õnnestus

  Eile lõppenud garantiipankade ja fondide rahvusvahelisel konverentsil jäi kõlama seisukoht, et riiklike garantiiskeemide rakendamise tähtsus kogu maailmas kasvab. Sihtasutus KredEx koostöös OECDga korraldas...

 • 2002-09-24 00:00:00

  Garantiifondid üle maailma saavad Eestis kokku

  25.-26. septembril korraldab sihtasutus KredEx koostöös OECDga rahvusvahelise konverentsi teemal "Garantiid ja ettevõtluse areng". Ürituse eesmärgiks on võrrelda, kuidas erinevates maades garantiiskeemide...

 • 2002-08-29 00:00:00

  Pangad kasutavad KredExi tagatisi efektiivsemalt

  2002. aasta esimese seitsme kuu jooksul laekus pankade poolt KredExisse 21% rohkem ettevõtete laenu- ja liisingtagatise taotlusi kui eelmisel aastal. KredExi poolt tagasi lükatud projektide arv on aga...

 • 2002-08-08 00:00:00

  Väikeettevõtlus on riigi tagatistel saanud 470 miljonit täiendavat laenu

  Alates väike- ja keskettevõtluse laenude tagamise programmi käivitumisest eelmise aasta märtsis on ettevõtjad riikliku sihtasutuse KredEx abil saanud ligi 470 miljonit krooni täiendavat laenuraha. KredEx...

 • 2002-08-07 00:00:00

  Noored on KredExi tagatisega ostnud rekordarvu kortereid

  Sihtasutuse KredEx lisatagatise abil on tänavu juba üle 1600 noore pere ja noore spetsialisti ostnud endale eluaseme. Eelmisel aastal sõlmiti kokku 2361 noore pere ja noore oma kodu laenutagatise lepingut....

 • 2002-08-06 00:00:00

  KredExi poolaasta lõppes 6,4 miljonilise kasumiga

  Tänavu teenis riiklik sihtasutus KredEx esimese poolaastaga tulusid 14,4 miljonit krooni. Varade ja garantiiportfelli haldamisele ning muule tegevusele kulus sihtasutusel 4,8 miljonit krooni. Pärast võimalike...

 • 2002-07-16 00:00:00

  KredEx tagab tänavu 2 korda rohkem laene

  Võrreldes eelmise aastaga, on KredEx sellel aastal ligikaudu poole rohkem taganud nii ettevõtluse kui ka eluasemesektorile pankade poolt väljastatud laene. Kui eelmisel aastal laekus KredExile...

 • 2002-07-11 00:00:00

  KredEx laiendab tegevust liisingvaldkonnas

  Täna, 11. juulil, sõlmisid KredEx ja AS Sampo Liising koostöölepingu, mis toob endaga kaasa uusi võimalusi ettevõtjatele tootmisvahendite või -hoonete soetamiseks liisingu teel. KredExi liisingtagatis...

 • 2002-07-01 00:00:00

  KredEx: mõistet ‘garantii’ asendab tänasest sõna ‘tagatis’

  Tänasest, 1. juulist, kehtima hakkava Võlaõigusseaduse kohaselt ei tähenda juriidiline mõiste ‘garantii’ enam täiendavat, vaid esmast vastutust. Sihtasutuse KredEx poolt käendatavatest ettevõtlus- ja...

 • 2002-06-05 00:00:00

  KredEx julgustab väikeettevõtteid

  Täna, 5. juunil, kiitis Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx heaks esimese väikelaenu garantii taotluse, millega antakse finantseerimisvõimalus Ida-Virumaalt pärit...

 • 2002-05-24 00:00:00

  KredExi eluasemelaenu garantiide kasutusvõimalused laienesid

  Täna, 24. mail, võttis sihtasutuse KredEx nõukogu vastu otsuse kaotada noore pere ja noore oma kodu garantiitoodetelt refinantseerimise piirang. Seega on nüüd võimalik kasutada KredExi garantiisid laenu...

 • 2002-05-10 00:00:00

  Venemaale eksportijatel nüüdsest võimalus maandada riske

  8. mail toimunud nõukogu otsusega hakkab sihtasutus KredEx riiklikku ekspordigarantiid Venemaale eksportivatele ettevõtetele soodsamatel tingimustel väljastama. Venemaa ekspordiga seotud riski hinnati koha...

 • 2002-05-09 00:00:00

  KredEx pakub sundüürnikele lahendust

  7. mail toimunud valitsuse istungil otsustati toetada KredExi “Tagastatud eluruumide üürnike laenugarantii” projekti, mille tarbeks eraldatakse EVP laenudest tagasilaekuvast summast 15,2 miljonit krooni....

 • 2002-04-09 00:00:00

  KredExil 17,5 mln krooni kasumit

  Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx nõukogu kinnitas aprilli alguses 2001. aasta aruande. Ligikaudu poolteist aastat tegutsenud sihtasutus alustas eelmisest aastast ettevõtluslaenude ja...

 • 2002-04-04 00:00:00

  KredEx uuris laenuvõimaluste parandamist

  2002. aasta jaanuari ja veebruari vältel korraldas Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx koostööpartneritega üle-eestilise seminaride sarja teemal “Väike- ja keskettevõtete...

 • 2002-02-25 00:00:00

  Riiklik ekspordi garanteerimine mitmekordistub

  EKN koolitas KredExit 1,3 mln eest Alates 2000. aasta maikuust on Rootsi riiklik ekspordigarantii agentuur EKN aidanud Eestis luua ekspordi garanteerimise süsteemi. EKN on pakkunud KredExile ekspertabi ja...

 • 2002-01-24 00:00:00

  Kortermajad korda

  Täna, 24. jaanuaril, sõlmis Eesti Krediidipank esimese korteriühistu laenulepingu, millel on KredExi garantii. KredExi korteriühistu laenugarantii on pankadele täiendavaks tagatiseks, mis muudab laenu...

 • 2002-01-24 00:00:00

  KredExi garantii aitab korterühistutel laenu saada

  Korteriühistu Sütiste tee 41 ja Eesti Krediidipank sõlmisid esimese KredExi poolt garanteeritud korteriühistu laenulepingu. Lepingule alla kirjutanud korteriühistu juhatuse liige Leo Jaaska kommenteeris...

 • 2002-01-08 00:00:00

  KredEx suurendab koostööd pankade ja ettevõtete vahel

  Homme, 9. jaanuaril, korraldab KredEx seminari teemal “Väike- ja keskettevõtete laenuvõimaluste parandamine”. Nimetatud ürituse eesmärgiks on tekitada elav diskussioon pankade, ettevõtete ja...

 • 2001-12-06 00:00:00

  Eesti väikeettevõtjate võimalused kasvavad

   Eile, 5. detsembril, sõlmisid KredEx ja AS Nordea Finance Estonia koostöölepingu, mis toob endaga kaasa uusi võimalusi ettevõtjatele tootmisvahendite või -hoonete soetamiseks liisingu teel. KredExi...

 • 2001-10-09 00:00:00

  KredEx Euroopa garantiipankade liidus

  2001. aasta septembri lõpus Bolognas, Itaalias, toimunud Euroopa garantiipankade liidu AECM konverentsil otsustas liidu juhatus võtta KredExi täisõiguslikuks liikmeks. AECM ühendab paljudes Euroopa...

 • 2001-07-12 00:00:00

  Ettevõtjate ja pankurite ümarlaud Euroopa Komisjoni algatusel

  Ümarlaua koosolek tuli Euroopa Komisjoni kutsel Tallinnas kokku 18. - 19. juunil. KredEx oli kutsutud kui üks olulisemaid ettevõtluse rahastamise toetajaid. Ümarlaual selgus, et Eesti väikeettevõtluse...

 • 0000-00-00 00:00:00

  Energiasäästunädal kutsub mõtlema energia tarbimise vähendamise peale

  Täna algab viiendat korda toimuv Energiasäästunädal, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema energia tarbimise ning selle vähendamise peale.Energiasäästunädala raames toimub üle Eesti ligi 50 erinevat...

 • 0000-00-00 00:00:00

  Tehniline konsultant

  Tehniliste konsultantide nimekiri (täiendame jooksvalt) Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel,...

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.