Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Toetuse saaja kohustused

 • esitama iga kalendriaasta jaanuarikuu kahekümnendaks (20.) kuupäevaks KredExile korterelamu eelmise aasta energiakulude aruande vastaval vormil.
 • ­viima projekti ellu taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt;
 • ­teavitama KredExit või tema poolt volitatud isikut projekti tegevuste, eelarve ja tähtaegade muutmise vajadusest;
 • ­kasutama toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega;
 • ­maksma toetuse tagasi tagasinõudmise otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks;
 • ­vastama KredExi poolt esitatud küsimustele toetuse saaja ja projekti teostamise kohta;
 • ­esitama KredExile tähtaegselt nõutud projektiga seonduvat informatsiooni ja energiatarbimise aruandeid;
 • ­tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatavad;
 • ­säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2025.a;
 • ­tagama projekti eesmärgi täitmiseks vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise vähemalt kahekümne aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest;
 • ­võimaldama teostada kuludokumentide auditit ja järelevalvetoiminguid (sealhulgas mõõtmisi ja uuringuid) (edaspidi järelevalve); võimaldama järelevalvet teostavale isikule juurdepääsu projekti teostamisega seotud korterelamusse,
 • ­andma projekti audiitori ja järelevalvet teostava isiku kasutusse kõik projekti teostamisega seotud andmed ja dokumendid kolme tööpäeva jooksul nõudmisest arvates;
 • ­osutama auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi;
 • ­viivitamata kirjalikult informeerima KredExi või tema poolt volitatud isikut kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas seaduslike või volitatud esindajate muutumisest;
 • ­viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
 • viivitamata kirjalikult informeerima projekti teostamise ajal toetuse saaja majandusolukorra olulisest halvenemisest;
 • ­täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.