Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Vajalikud vormid, lisadokumendid ja juhend

 Taotlusvorm koos järgnevate lisadokumentidega:

 • ehitusseadustiku kohane elektriprojekt või tabel tehtavate tööde mahtude ja ühikhindade kohta;
 • projekti/tööde eelarve;
 • projekti/tööde elluviimise ajakava ;
 • vähemalt kolm hinnapakkumust koos tööde mahtude kirjeldusega ja viide valitud ehitustööde teostaja kohta;
 • kinnistusraamatu väljavõte korteriomandite kuuluvuse kohta;
 • taotleja kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 • vajadusel Muinsuskaitseameti kooskõlastus;
 • Elektrilevi OÜ poolt taotlejale kirjalikult pärast 01.03.2015. aastal väljastatud tehnilised tingimused, kus on sätestatud ka ELV uue pingesüsteemiga võrgu valmisolek ja uue sisestuskaabli olemasolu või selle paigaldamise aeg,
 • omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas krediidiasutuse laenuotsuse koopia või taotleja panga kontojäägi väljavõte, mis näitab, et osas, mida toetus ei kata, on nõutud summa olemas);
 • valitseja poolt esitatud taotluse puhul korteriomanike volitus;
 • korteriühistu, elamuühistu ja korteriühisuse puhul kehtiv üldkoosoleku otsus;
 • mittetulundusühingute puhul kehtiv üldkoosoleku otsus ehitustööde teostamise ja omafinantseeringu rahastamise kohta.

Toetuse taotlemise juhend
Taotluse vorm
Väljamakse taotluse vorm 

Lõpparuande vorm

Väljamaksmine

Toetuse väljamaksed tehakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses ning toetuse eraldamise lepingus toodud tingimustele.

Toetuse väljamakse tegemiseks peavad taotluse aluseks olevad tegevused olema lõpetatud ja teenuse eest tasutud vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse saajal tuleb e-kirja või tähitud postiga esitada:

Väljamakse taotlus vastaval vormil koos järgnevate lisadokumentidega:

 • ehitus- või töövõtulepingud
 • tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid
 • arved
 • maksekorraldused, konto- või krediitkaardi väljavõte vähemalt selles ulatuses, mida toetus ei kata
 • Elektrilevi OÜ kirjalik kinnitus elamu elektripaigaldise lahti ühendamise kohta vanal pingesüsteemil olevast võrgust ja ühendamise kohta uue pingesüsteemil oleva võrguga

Arved peavad olema esitatud taotleja nimele ja ülekanded peavad olema toimunud taotleja kontolt. Sularahamakseid ei aktsepteerita.

Juhul, kui toetuse saajaks on füüsiline isik, kuulub eraldatud toetus tulumaksuga maksustamisele vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lg-le 2. Toetuse saaja eest tasub tulumaksu KredEx.

Kui teenuse eest tasuti osas, mida toetus ei kata, peab toetuse saaja esitama KredExile teenuse eest täielikku tasumist tõendava taotleja poolt tasutud maksekorralduse, konto- või krediitkaardiväljavõtte 30 tööpäeva jooksul arvates väljamakse tegemisest.

Toetuse saaja esitab KredExile lõpparuande toetuse kasutamise kohta KredExi poolt kinnitatud aruandevormil, millele on lisatud fotod teostatud töödest, 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse väljamakse tegemisest.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.