Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Tööstuslaenu üldtingimused

Tingimused laenutaotlejale


 

 • ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse
 • ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused
 • ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad
 • ettevõtte omakapital* ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast tööstuslaenu summast

 

Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad laenu taotlemise hetkel

 • omakapitali osakaal bilansis on vähemalt 10%
 • likviidsuskordaja on vähemalt 0,8
 • laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1

Laenu sihtotstarve

 • investeeringud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse ja sellega kaasnevad otsesed kulud seoses ettevõtja tegevuse laiendamise, toodangu mitmekesistamise või tootmisprotsessi ümberkorraldamisega

Laenu summa

 • kuni 2 000 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 40% projekti maksumusest

 

Lepingu sõlmimise tasu

 
 • puudub
Intress
 • üldjuhul võrdne krediidiasutuse poolt väljastatava laenu intressimääraga, kui KredEx finantseerib kuni 20% projekti maksumusest*
 • üldjuhul krediidiasutuse poolt väljastatava laenu intressimäär +1 protsendipunkti, kui KredEx finantseerib 21-30% projekti maksumusest*
 • üldjuhul krediidiasutuse poolt väljastatava laenu intressimäär +2 protsendipunkti, kui KredEx finantseerib 31-40% projekti maksumusest*
 • intressi tasutakse jooksvalt
  *Vältimaks laenusaajale antava lubatud vähese tähtsusega abi piirmäära ületamist, võib intressimäär olla ka kõrgem

Laenu väljastamine

 • laen või laenu osa väljastatakse laenusaajale, projekti finantseerivale krediidi- või finantseerimisasutusele või kolmandale isikule. Laenu väljastamise tingimused on sätestatud KredExi ja krediidiasutuse/KredExi ja finantseerimisasutuse vahel sõlmitud koostöölepingus
Lepingu muutmise tasu
 • 0,2% laenu jäägilt

Laenu tagasimakse

 • kuni krediidi- või finantseerimisasutusega sõlmitud laenu- või liisingulepingu lõppemiseni on tööstuslaenu põhiosa maksetele maksepuhkus

* KredEx võib omakapitali hulka arvata ettevõtjale antud KredExi laenule allutatud laenud

NB! KredEx finantseerib vaid selliseid projekte, mis ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks täies ulatuses ellu viidud.

Taotlemine

KredEx menetleb laenutaotlusi, mis on saanud krediidi- või finantseerimisasutuselt positiivse finantseerimisotsuse.
Laenutaotluse esitamiseks täidetakse KredExi kodulehel taotlusvorm, millele lisatakse:

 • Finantprognoosid KredExi poolt aktsepteeritavas vormis
 • Äriplaan, sh investeeringu projektiplaan
 • Krediidi- või finantseerimisasutuse pädeva organi otsus laenu/liisingu väljastamise kohta
 • Viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vahearuanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 2 kuud
 • Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused

KredExi poolt pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi. Ettevõtja on kohustatud informeerima toetustest, mida sama projekti rahastamiseks on saadud või taotletakse.

Laenu ei väljastata järgnevatele tegevusvaldkondadele ja ettevõtetele:

 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus, vesiviljelus ja metsamajandus
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine
 • Relvade ja laskemoona tootmine, töötlemine ja turustamine
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksportivate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjad
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine
 • Investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ*** lisas I loetletud tegevusaladel
 • Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku allalaadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele.

 *** http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0087&from=EN 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.