Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Stardilaenu tingimused

 

Tingimused laenusaajale

 • Kuni 250 töötajaga äriühing, mille äriregistris registreerimisest ei ole möödunud enam kui kolm aastat arvates ettevõtja poolt pangale laenutaotluse esitamisest
  Aastakäive kuni 50 mln eurot või bilansimaht kuni 43 mln eurot
 • Ettevõtja omanike ringis on ainult füüsilised isikud ja/või äriühingud äriseadustiku tähenduses
 • Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele
 • Ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas
 • Ettevõtja on jätkusuutlik, maksejõuline ja usaldusväärne ning tema äriplaan on teostatav
 • Ettevõtjal, selle omanikel ja juhatuse liikmetel ei ole laenulepingu sõlmimise ajal maksetähtaja ületanud võlgnevusi laenuandja ees
 • KredExile või pangale ei ole saanud teatavaks, et ettevõtja omanik, juhatuse või nõukogu liige omab kehtivat karistust varavastase või majandusalase süüteo eest

 

Tingimused laenule

 

 

 • Laenu sihtotstarbeks on investeeringute ja käibevahendite finantseerimine
 • Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud
 • Ühele laenutaotlejale väljastatav maksimaalne laenusumma on 100 000 eurot, millest maksimaalselt 50 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks
 • Laenu tagastamine toimub igakuiste maksetega amortiseeruva graafiku alusel. Laenuperioodi lõppemisel peab laenujääk olema null
 • Maksepuhkus laenu põhiosale on kuni 12 kuud
 • Olemasolevate laenude refinantseerimine stardilaenuga ei ole lubatud

Tagatised

 • Tagatiseks on ettevõtja füüsilisest isikust omanike, kes kuuluvad otseselt või teiste äriühingute kaudu ettevõtja omanikeringi, solidaarne käendus 25% laenusummast
 • Kui stardilaenu ei kasutata sihipäraselt või stardilaenu sihipärast kasutamist Pangale või Sihtasutusele ei tõestata, siis on ettevõtja füüsilisest isikust otseste ja kaudsete omanike käendusest tulenev vastutuse rahaline maksimumsumma alati 100% laenusummast

Laenutaotleja kohustuslik finantsnäitaja

 

 • Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2

Laenutaotleja soovituslikud finantsnäitajad

 

 

 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) on vähemalt 1,1
 • Omakapitali osakaal pärast laenu väljastamist on vähemalt 15%
 • Omafinantseeringu osakaal investeerimislaenude puhul on vähemalt 10% projekti maksumusest
 • Finantskohustused kokku ei ületa 70% laenutaotleja prognoositavast aastakäibest

Lepingu sõlmimise tasud

 

 • Kokku ligikaudu 2% laenusummalt sõltuvalt pangast

Laenuintress koos KredExi tasudega

 

 • Kokku ligikaudu 6 kuu Euribor + 7% laenujäägilt aastas sõltuvalt pangast

Lepingu muutmise tasud

 

 • Kokku ligikaudu 1,2% laenujäägilt sõltuvalt pangast

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Äriplaan
 • Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused
 • Finantsprognoosid järgnevaks kolmeks aastaks
 • Majandustegevuse olemasolul eelmiste majandusaastate auditeeritud finantsaruanded (kui auditeerimine on nõutav) ning aruandeaasta bilanss ja kasumiaruanne seisuga, mis ei ole soovitavalt varasem kui kaks kuud enne taotluse esitamist
 • Ülevaade olemasolevatest kohustustest
 • Olemasolevad load ja litsentsid

Stardilaenu ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele:

 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine;
 • Sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel;
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine;
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest;
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi*;
 • Seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid;
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid;
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine;
 • Investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ** lisas I loetletud tegevusaladel;
 • Investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks;
 • Hasartmänguvaldkonnas tegutsevale ettevõtjale;
 • Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku alla-laadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 • Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.