Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Laenukäenduse tingimused

Kehtib alates 24.09.2018

Tingimused laenusaajale

 • Ettevõtja on krediidivõimeline
 • Ettevõtja omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele (KredEx võib teha erandeid juhul, kui ettevõtja registreerimisest on möödunud vähem kui 3 aastat)
 • Ettevõtjal puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused riiklike maksude osas ja krediidiasutustele

Laenusaaja soovituslikud finants-näitajad

 • Laenuteeninduse kattekordaja (DSCR) on pärast laenu väljastamist konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,2
 • Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (current ratio) on vähemalt 1,1
 • Omakapitali osakaal bilansi mahust pärast võetavaid kohustusi on vähemalt 20%

KredExi käenduse ulatus

 • Kuni 80% tagatavast laenust, liisingust või pangagarantiist ja ehitussektori ettevõtete puhul kuni 60% tagatavast laenust, liisingust või pangagarantiist. Käenduse ulatus liisingust tulenevale kohustusele arvutatakse käibemaksuta summast
 • Maksimaalne käendussumma väikese ja keskmise suurusega ettevõtjale* on 5 mln eurot. Käendussumma puhul üle 2 mln euro peavad olema täiendavalt täidetud tingimused, mis on toodud Lisas 1
 • Maksimaalne käendussumma suurettevõtjale** on 1,5 mln eurot
 • Käendussumma väheneb proportsionaalselt laenu- või liisingusumma vähenemisega

Käendatavad kohustused

 • Laen ja laenulimiit
 • Pangagarantii ja pangagarantii limiit, sh akreditiiv
 • Liising
 • KredEx käendab uut laenu, pangagarantiid või liisingutehingut. Kohustuse refinantseerimine KredExi poolt käendatava kohustusega tuleb eelnevalt KredExiga kooskõlastada. 

Lepingutasu

Käenduse andmise otsustab/käenduslepingu koostab pank

 Käenduse andmise otsustab/käenduslepingu koostab KredEx

 • 0,5% käendussummalt lepingu sõlmimisel, minimaalselt 30 eurot
 • 1% käendussummalt lepingu sõlmimisel, minimaalselt 30 eurot

 

Käendustasu

Investeerimislaen, Liising, Käibelaen, Arvelduskrediit, Korduvkasutusega laenulimiit, Pangagarantii

 • 0,8% - 3,8% käenduse jäägilt aastas

Pangagarantii limiit

 • 0,5% - 3,8% käenduse jäägilt aastas pangagarantii limiidi käendamisel
Lepingu muutmise tasu
 • 0,2% käenduse jäägilt, minimaalselt 30 eurot
Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu
 • 1% käenduse jäägilt, minimaalselt 30 eurot

Tasude arvestamine

 • Arvelduskrediidi, korduvkasutusega laenulimiidi ja pangagarantii limiidi puhul arvestatakse tasusid limiidi käendusega tagatud osalt

*Väikese ja keskmise suurusega on äriühing, kellel on vähem kui 250 töötajat ja, mille aastakäive ei ületa 50 mln eurot ja/või bilansimaht ei ületa 43 mln eurot vastavalt EÜ määruse 651/2014 Lisale 1.

**Suurettevõte on äriühing, kes ei ole väikese ja keskmise suurusega ettevõte.

Käendust ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele:

 • Käendust ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtjatele:
 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsamajandus;
 • Tubaka (ning sellega seotud toodete) valmistamine, töötlemine ja turustamine;
 • Maanteekaubavedudel kasutatavate transpordivahendite ja seadmete soetamine;
 • Sõidukite ja liikurmasinate soetamine volikirja alusel KredExi nimel käenduse väljastamisel;
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtjate käibevahendite finantseerimine;
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida tingimusel, et rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ei ületa 30% laenutaotleja aastakäibest;
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui käenduse väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi*;
 • Seadusest tulenevate maksude tasumisega seotud garantiid;
 • Taotleja otseste või kaudsete omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud ettevõtjaid;
 • Tuumajõujaamade tegevuse lõpetamine või nende rajamine;
 • Investeeringud vähendamaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid, mis tekivad direktiivi 2003/87/EÜ** lisas I loetletud tegevusaladel;
 • Investeeringud lennujaamataristusse, välja arvatud juhul, kui need on seotud keskkonnakaitsega või kui nendega kaasnevad investeeringud, mis on vajalikud lennujaamataristu ebasoodsa keskkonnamõju leevendamiseks või vähendamiseks;
 • Hasartmänguvaldkonnas tegutsevale ettevõtjale;
 • Finantseerimise eesmärgiks on kodumaiste toodete kasutamine importtoodete asemel;
 • Valdkonnad, mis on seotud pornograafiaga, hasartmängudega, andmete ebaseadusliku alla-laadimisega ning ebaseadusliku ligipääsu võimaldamisega andmevõrkudele;
 • Teadus- ja arendustegevus tervishoiu valdkonnas, mille eesmärk on teaduslikul või ravi eesmärgil inimeste kloonimine või geneetiliselt muundatud organismide arendamine.

Volituse alusel KredExi nimel käenduse andmisel ja käenduslepingu muutmisel on pank kohustatud kontrollima ettevõtja vähese tähtsusega abi vaba jääki riigiabi registrist3. Pank võib käenduse väljastada mahus***, mis ei ületa riigiabi reeglites sätestatud piirmäärasid. Väljavõte vähese tähtsusega abi vaba jäägi kohta tuleb säilitada koos teiste Laenukäenduse tingimuste täitmist tõendavate dokumentidega.

*Vähese tähtsusega abi info ja Riigiabi register asuvad aadressil http://www.fin.ee/riigiabi

***Riigiabi piirmäära arvutamise kalkulaator asub aadressil www.kredex.ee/abikalkulaator


Lisa 1

1. Rahastada tohib väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate uusi projekte, mis on seotud:

1.1   ettevõtte asutamisega;

1.2   ettevõtte laienemisega;

1.3   ettevõtte tavapärase tegevuse tugevdamisega;

1.4   uue projekti elluviimisega;

1.5   uutele turgudele sisenemisega;

1.6   olemasoleva ettevõtte uute arendustega;

2. Käendusega laenu väljastamisest kuni laenu tagastamiseni peab ettevõte olema registreeritud Eestis ja tema majandustegevus, milleks laen väljastati, toimuma Eestis.

3. Rahastada tohib projekte, mis ei ole käendusotsuse tegemise ajal lõppenud või täielikult ellu viidud.

4. Tegevused (kulud), mida projektide korral rahastada tohib:

4.1   põhivarainvesteeringud;

4.2   käibevahendid, kui see moodustab osa punktis 1 nimetatud projektist;

4.3   varaliste õiguste omandamise kulud (ettevõtte üleminekul), kui tehing toimub sõltumatute investorite vahel ja moodustab osa punktis 1 nimetatud projektist;

4.4   hoonestamata ja hoonestatud kinnistu soetamise kulud tingimusel, et käendatav laenusumma ei ole suurem kui 10% kinnistu soetusmaksumusest;

4.5   infrastruktuuri investeeringute kulud, mis aitavad kaasa linnalisele arengule või linnade taastamisele tingimusel, et käendatav laenusumma ei ole suurem kui 20% investeeringust.

 

5. Käendust ei tohi kasutada Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate toetuste sildfinantseerimiseks ja relvade ning laskemoona tootmise, töötlemise ja turustamise finantseerimiseks.

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.