Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Kapitalilaenu üldtingimused

Tingimused laenutaotlejale

 

 • Ettevõte on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse
 • Ettevõttel puuduvad ületähtajalised ajatamata võlgnevused.
 • Ettevõte on jätkusuutlik ning maksejõuline.
 • Ettevõtte omakapital vastab äriseadustikus sätestatud nõuetele.
 • Ettevõtte võtmeisikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Laenutaotleja kohustuslikud finantsnäitajad

 • Ettevõtte omakapitali suurus on vähemalt 100 000 eurot ja omakapitali osakaal bilansis vähemalt 10%.
 • Laenu teenindamise kattekordaja on konservatiivsel hinnangul vähemalt 1,1.

Laenu sihtotstarve

 • Laen on suunatud tegevuste finantseerimiseks, mille eesmärgiks on läbi ettevõtte arendamise või laiendamise selle konkurentsivõime suurendamine.

Laenu summa

 • Kuni 2 000 000 eurot, kuid mitte rohkem kui ettevõtte omakapitali suurus laenu väljastamine hetkel.
 • Kapitalilaenu osakaal saab olla kuni 67% finantseeritavast projektist.

Laenu periood

 • Üldjuhul 3 kuni 5 aastat, kuid mitte rohkem kui 10 aastat.

Maksepuhkus

 • Üldjuhul kuni 3 aastat, kuid mitte rohkem kui 7 aastat.

Laenusaaja peamised kohustused

 • Laenusaaja kohustub muuhulgas:

- Esitama KredExile kvartaalseid tegevus- ja finantsaruandeid.

- Nimetama KredExi nõudmisel ettevõtte nõukogusse KredExi esindaja.

- Kooskõlastama KredExiga lepingus fikseeritavat piirsummat ületavate lisakohustuste võtmise, investeeringute tegemise ja vara võõrandamise.

Lepingu sõlmimise tasu

 • 1% laenu summalt, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot.

Intress

 • Üldjuhul vahemikus 8,5–15%. Lõplik intress sõltub ettevõtja ja projekti riskitasemest ning tagatistest.
 • Intress võib koosneda kahest komponendist: fikseeritud intressist ja ettevõtte edukusest sõltuvast intressist. Fikseeritud intressi maksed tasutakse reeglina igakuiselt, perioodiliselt tasumisele kuuluva intressi osakaal on ligikaudu 67% kogu intressist. Ettevõtte edukusest sõltuv intress makstakse laenuperioodi lõpus.

Lepingu muutmise tasu

 • 0,2 % laenu jäägilt.

Laenulepingu ennetähtaegne lõpetamine

 • Laenusaaja teatab KredExile vähemalt 3 kuud ette soovist laen ennetähtaegselt tagastada.
 • Kui laenu ennetähtaegne tagastamine toimub enne 24 kuu möödumist laenu väljastamisest, tasub laenusaaja KredExile täiendavalt leppetasu, milleks on ennetähtaegselt tagastatud osalt 12 kuu eest arvestatav intress.
 • Kui laenu ennetähtaegne tagastamine toimub pärast 24 kuu, kuid enne 36 kuu möödumist laenu väljastamisest, tasub laenusaaja KredExile täiendavalt leppetasu, milleks on tagastatud laenult arvestatav intress 36 kuust puudujääva perioodi eest.

 

Taotlemine

Laenutaotluse esitamiseks täidetakse KredExi kodulehel taotlusvorm, millele lisatakse:

 • Äriplaan.
 • Finantsprognoosid, mis hõlmavad vähemalt laenuperioodi.
 • Viimase lõppenud majandusaasta (auditeeritud) aruanne ja jooksva aasta vahearuanne, mis ei ole vanem kui kaks kuud.
 • Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused.


Laenu ei väljastata järgnevatele tegevustele ja ettevõtetele:

 • Põllumajandustoodete esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus ning metsa ülestöötamine, välja arvatud puidu töötlemisega seotud tegevused.
 • Relva- ja tubakatööstus.
 • Maanteekaubavedudeks ettenähtud veokite soetamine, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi.
 • Jae- ja hulgikaubandusettevõtete käibevahenditeks.
 • Kinnisvara arendamise projektidele müügi ja väljarentimise eesmärgil. Kui kinnisvara arendamine toimub oma, sh tütar- ja sidusettevõtete kinnisvaraarendusega mitteseotud tegevuse tarbeks, on lubatud osa pindadest välja rentida. Sel juhul ei tohi rendi laekumised, välja arvatud tütar- ja sidusettevõtetelt, ületada 30% laenusaaja aastakäibest.
 • Ekspordiga seotud tegevusele, mis on otseselt seotud eksporditavate koguste, jaotusvõrgu loomise ja toimimise või muude eksportimisest tulenevate jooksvate kuludega, kui laenu väljastamisega antakse vähese tähtsusega abi.
 • Ettevõtte omanike hulgas on madala maksumääraga piirkondades registreeritud firmasid.

 

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.