Teie arvamus on meile tähtis.

Tagasiside aitab meil muuta teenindust paremaks.

Saatja nimi
Saatja e-post
Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname tagasiside eest!

Saada vihje!

Ootame Teie vihjeid võimalike rikkumiste, pettuste, korruptsiooni ning eetikaalaste rikkumiste kohta.

Tegemist on anonüümse vihjega.

Teade
* Kõik lahtrid peavad olema täidetud.
Täname vihje eest!Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid

Eluasemelaenu käenduse sihtgrupid

NB! Sihtgrupi nõuetele peab vastama vaid üks laenutaotlejatest.

Noore pere sihtgrupp

Noor pere on kuni 15-aastast (kaasa arvatud) last kasvatav vanem või vanemad, kusjuures vanemaks loetakse ka eestkostja.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia lapse sünnitunnistusest või sünniaktist või www.eesti.ee väljavõte isiku laste kohta. Väljavõte isiku laste kohta tuleb edastada panga poolt antud e-posti aadressile. Eestkostja puhul ka vastav otsus. 

Noore spetsialisti sihtgrupp

Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik, kes vastab vähemalt ühele alljärgnevatest tingimustest:

 • isikuga on sõlmitud tööleping, teenistusleping või juhatuse liikme leping, kusjuures katseaja rakendamise korral peab katseaeg olema lõppenud
 • kes on nimetatud ametisse "Avaliku teenistuse seaduse" alusel, kusjuures katseaja rakendamise korral peab see olema lõppenud
 • isik on äriregistris või maksuametis registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, kusjuures ta peab olema tegutsenud ettevõtjana vähemalt aasta

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: koopia kooli lõputunnistusest, diplomist või Kutsekoja poolt väljastatud kutsetunnistusest või www.eesti.ee väljavõte isiku omandatud haridustaseme kohta. Väljavõte isiku haridustaseme kohta tuleb edastada panga poolt antud e-posti aadressile. 

Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

Tagastatud eluruumis elav üürnik on omandireformi objektiks oleva õigusvastaselt võõrandatud varana tagastatud eluruumides tagastamise hetkel üürilepingut omav järgmine isik:

 • üürnik
 • üürniku abikaasa või isik, kellega krediidisaaja elab faktiliselt koos abielu sõlmimata
 • üürnikuga koos elanud täisealine perekonnaliige, kellega sõlmiti laenuleping seoses üürniku surmaga
 • üürniku täisealine perekonnaliige
 • üürnikuks olemist võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • üürileping peab kehtima krediidi taotlemise hetkel
 • perekonnaliikme koos elamist üürnikuga võib tõendada üürilepingu või rahvastikuregistri tõendiga
 • kui üürilepingu alusel kasutatavat eluruumi ei osteta, siis peavad laenuvõtja ja temaga koos elavad isikud eluruumi vabastama 3 kuu jooksul laenulepingu sõlmimisest. Eluruumi omaniku, üürniku ning kõigi üürnikuga koos elavate täisealiste perekonnaliikmete vahel tuleb sõlmida kirjalik kokkulepe üürilepingu lõpetamiseks ja eluruumi vabastamiseks.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: üürileping või rahvastikuregistri tõend. 

Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp

Veteranid on Kaitseväe ja Kaitseliidu teenistuses olnud isikud, kes on käinud välismissioonil või saanud vigastada Eestis teenistuses olles.

Sihtgruppi kuulumist tõendav dokument: Kaitseväe Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse teenuskeskuse poolt väljastatud teatis. 

 

Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp

Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija on füüsiline isik, kes soetab elamu, sealhulgas selle osa või korteri või ehitusseadustiku tähenduses püstitab energiatõhusa elamu või rekonstrueerib elamu või selle osa energiatõhusaks või teostab muid ehitamisega seonduvaid tegevusi, mille tulemusel muutub elamu või selle osa energiatõhusaks.

Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded:

 • ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass peab olema vähemalt C;
 • elamu püstitamisel või elamu või selle osa rekonstrueerimisel peab saavutatav energiatõhususarvu klass olema vähemalt C;
 • elamu, s.h selle osa või korter peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks;
 • elamuna mõistetakse ühe korteriga elamut, sealjuures üksikelamut või ridaelamut või kaksikelamu sektsiooni, juhul kui sellel on oma katus ja sissepääs maapinnalt ning kahe või mitme korteriga elamut, mille osa või milles omandatav korter vastab või rekonstrueeritakse eelnimetatud punktides toodud nõuetele vastavaks;
 • elamuna ei mõisteta sellist eluaset, mida kasutatakse hooajaliselt, mitte alaliselt. Elamud, mida ei kasutata alaliseks elamiseks on näiteks suvila ja aiamaja. Juhul, kui tegemist on elamuga, mida ei kasutata alaliseks elamiseks, kuid mille suhtes teostatakse ehitusseadustiku tähenduses selliseid rekonstrueerimistöid, millest tulenevalt saab seda hakata kasutama alaliseks elamiseks ja energiatõhususarvuks on C, võib ka selline elamu olla KredExi poolt tagatava eluasemekrediidi subjektiks.

Sihtgruppi kuulumist tõendava dokumendina käsitletakse alljärgnevat:

 • elamu püstitamisel või rekonstrueerimisel saavutatavat energiatõhususarvu klassi tõendav ehitusprojektis (põhiprojekti staadiumis) toodud energiatõhususe arvutus, sealjuures peab ehitusprojekt ja energiatõhususe arvutus olema tehtud kohalduvates õigusnormides kehtestatud tingimustele vastava isiku poolt;
 • elamu või korteriomandi soetamisel energiamärgise klassi tõendav kehtiv energiamärgis.

 

NB! Energiamärgis peab olemas koostatud peale 03.05.2013.

kredex.ee kasutab küpsiseid. Veebilehe sirvimist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Rohkem infot. Sain aru.